Vyhláška č. 145/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 129/1979 Zb. o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení pracovníkov trvale nespôsobilých na doterajšiu prácu v podzemí hlbinných baní v znení vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 21/1982 Zb.

Čiastka 32/1982
Platnosť od 13.12.1982 do31.12.1987
Účinnosť od 01.01.1983 do31.12.1987
Zrušený 102/1987 Zb.

OBSAH

145

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 2. decembra 1982,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 129/1979 Zb. o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení pracovníkov trvale nespôsobilých na doterajšiu prácu v podzemí hlbinných baní v znení vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 21/1982 Zb.

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí po dohode s Federálnym ministerstvom palív a energetiky, Federálnym ministerstvom hutníctva a ťažkého strojárstva, Federálnym ministerstvom financií, Štátnou plánovacou komisiou, ministerstvami práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky a s ďalšími zúčastnenými ústrednými orgánmi a s Ústrednou radou odborov ustanovuje na vykonanie uznesenia vlády Československej socialistickej republiky zo 7. októbra 1982 č. 284 podľa § 43 ods. 1 písm. b) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev, § 275 ods. 3 Zákonníka práce a v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 177/1968 Zb. o vernostnom prídavku baníkov:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 129/1979 Zb. o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení pracovníkov trvale nespôsobilých na doterajšiu prácu v podzemí hlbinných baní v znení vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 21/1982 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. Názov vyhlášky znie:

„Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 129/1979 Zb. o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení pracovníkov v baníctve trvale nespôsobilých na doterajšiu prácu“.

2. § 1 ods. 1 znie:

(1) Vyhláška sa vzťahuje na pracovníkov v baníctve pod zemou v hlbinných baniach, ktorí vykonávajú zamestnania uvedené v časti I prílohy nariadenia vlády ČSSR č. 74/1982 Zb. o niektorých úpravách v nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení pracujúcich v baníctve, ak sa vzhľadom na svoj zdravotný stav stali trvale nespôsobilými na doterajšiu prácu v dôsledku vykonávania tejto práce pre

a) ochorenie chorobou z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou alebo

b) uplynulý expozičný čas alebo

c) pracovný úraz1) alebo

d) iné ochorenie vznikajúce alebo podstatne sa zhoršujúce vplyvom pracovného prostredia,

pokiaľ nie je ďalej ustanovené inak (§ 7 ods. 6).“.

3. V § 1 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Vyhláška sa ďalej vzťahuje na pracovníkov povrchových uhoľných baní, ktorí vykonávajú zamestnania uvedené v časti II prílohy nariadenia vlády ČSSR č. 74/1982 Zb., ak sa vzhľadom na svoj zdravotný stav stali trvale nespôsobilými na doterajšiu prácu v dôsledku vykonávania tejto práce pre

a) ochorenie chorobou z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou alebo

b) pracovný úraz1) alebo

c) iné ochorenie vznikajúce alebo podstatne sa zhoršujúce vplyvom pracovného prostredia.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

4. V § 2 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Pracovníka uvedeného v § 1 ods. 2 organizácia spravidla

a) prevedie na inú vhodnú prácu v lomoch a na skrývkach povrchových uhoľných baní alebo

b) prevedie alebo uvoľní na inú vhodnú prácu mimo lomu alebo skrývky, a to aj do inej organizácie tej istej výrobnej hospodárskej jednotky, alebo

c) uvoľní do inej organizácie mimo výrobnej hospodárskej jednotky.“.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

5. V § 4 ods. 1 písm. c) veta za bodkočiarkou znie: „táto skúška sa v príslušnom rezorte kladie na roveň záverečnej učňovskej skúške.“.

6. § 6 ods. 1 znie:

(1) Pracovníkom uvedeným v § 1 ods. 1 a 2, ktorí boli prevedení na inú prácu alebo uvoľnení do inej organizácie (§ 2 ods. 1 a 2) alebo ktorým sa priznal invalidný dôchodok, sa pri splnení ďalej uvedených podmienok poskytne odstupné (§ 7 a 8), mzdové vyrovnanie (§ 9), zvýhodnenie, pokiaľ ide o stabilizačné pôžičky a príspevky na bytovú výstavbu (§ 12) a vernostný prídavok baníkov alebo jeho náhrada (§ 13). Pracovníkom uvedeným v § 1 ods. 1 sa za ďalej uvedených podmienok tak isto poskytne osobitný príspevok baníkov (§ 10, 11 a 11a).“.

7. V § 6 sa vypúšťa odsek 2.

8. V § 6 sa doterajší odsek 3 označuje ako odsek 2 a za slová „ods. 1“ sa vkladajú slová „a 2“.

Na konci odseku sa pripája označenie poznámky pod čiarou „5)“.

Poznámka pod čiarou č. 5) znie: „5) Úprava Federálneho ministerstva palív a energetiky z 19. februára 1980 č. 1/80 o poskytovaní deputátneho uhlia a dreva pracovníkom, ktorí sa stali trvale nespôsobilými na doterajšiu prácu v podzemí hlbinných uhoľných a lignitových baní (reg. v čiastke 11/1980 Zb.).“.

9. § 7 ods. 1 znie:

(1) Pracovníkom uvedeným v § 1 ods. 1 a 2 organizácia poskytne odstupné v rozsahu ďalej určenom.“.

10. § 7 ods. 2, 3, 4 a 5 znejú:

(2) Odstupné vo výške priemerného mesačného zárobku sa poskytne pracovníkom pri prevedení na inú vhodnú prácu v podzemí hlbinnej bane alebo pri prevedení na inú vhodnú prácu v lomoch a na skrývkach povrchových uhoľných baní. Až do výšky dvojnásobku priemerného mesačného zárobku možno v týchto prípadoch odstupné poskytnúť pri splnení podmienok určených v kolektívnej zmluve so zreteľom na nové pracovné zaradenie pracovníkov, ich zdravotný stav a na potreby výrobnej hospodárskej jednotky.

(3)Odstupné vo výške jeden a pol násobku priemerného mesačného zárobku sa poskytne pracovníkom pri prevedení alebo uvoľnení na inú vhodnú prácu mimo lomu alebo skrývky, a to aj do inej organizácie tej istej výrobnej hospodárskej jednotky. Až do výšky trojnásobku priemerného mesačného zárobku možno v týchto prípadoch odstupné poskytnúť pri splnení podmienok určených v kolektívnej zmluve so zreteľom na nové pracovné zaradenie pracovníkov, ich zdravotný stav a na potreby výrobnej hospodárskej jednotky.

(4) Odstupné vo výške dvojnásobku priemerného mesačného zárobku sa poskytne pracovníkom hlbinných baní pri prevedení na inú vhodnú prácu na povrchu bane a pracovníkom povrchových uhoľných baní pri uvoľnení do inej organizácie mimo výrobnej hospodárskej jednotky. Až do výšky štvornásobku priemerného mesačného zárobku možno v týchto prípadoch odstupné poskytnúť pri splnení podmienok určených v kolektívnej zmluve so zreteľom na nové pracovné zaradenie pracovníkov, ich zdravotný stav a na potreby výrobnej hospodárskej jednotky. Obdobne sa poskytne odstupné aj pracovníkom, ktorí sa stanú v čase vykonávania práce na povrchových uhoľných baniach úplne invalidnými.

(5) Odstupné vo výške trojnásobku priemerného mesačného zárobku sa poskytne pracovníkom hlbinných baní pri uvoľnení do inej organizácie tej istej výrobnej hospodárskej jednotky alebo mimo výrobnej hospodárskej jednotky. Až do výšky šesť násobku priemerného mesačného zárobku možno v týchto prípadoch odstupné poskytnúť pri splnení podmienok určených v kolektívnej zmluve so zreteľom na nové pracovné zaradenie pracovníkov, ich zdravotný stav a na potreby výrobnej hospodárskej jednotky. Obdobne sa poskytne odstupné aj pracovníkom, ktorí sa stanú v čase vykonávania práce v podzemí hlbinnej bane úplne invalidnými.“.

11. V § 7 sa doterajšie odseky 5 až 8 označujú ako odseky 6 až 9 a v odseku 7 sa slová „v odsekoch 2 až 4“ nahrádzajú slovami „v odsekoch 2 až 5“.

12. V § 8 ods. 1 sa slová „možno poskytnúť“ nahrádzajú slovami „sa poskytne“.

Odsek 3 sa vypúšťa.

13. V § 9 ods. 1 prvej vete sa slová „v § 1 ods. 1“ nahrádzajú slovami „v § 1 ods. 1 a 2“ a slová „(§ 2 ods. 1)“ sa nahrádzajú slovami „(§ 2 ods. 1 a 2)“. V druhej vete sa slová „(§ 7 ods. 8)“ nahrádzajú slovami „(§ 7 ods. 9)“.

14. V § 10 ods. 1 sa za slovo „Pracovníkom“ vkladajú slová „hlbinných baní“.

15. § 12 znie:

㤠12

Stabilizačné pôžičky a príspevky na bytovú výstavbu

Od pracovníkov uvoľňovaných do inej organizácie nebude uvoľňujúca organizácia požadovať vrátenie príspevkov poskytnutých na bytovú výstavbu podľa predpisov platných po 31. decembri 1981.10b) Vrátenie pôžičiek a príspevkov poskytnutých na bytovú výstavbu podľa predpisov platných pred 1. januárom 198210c) sa nevyžaduje, ak je pracovník uvoľňovaný do inej organizácie v rámci tej istej výrobnej hospodárskej jednotky [§ 2 ods. 1 písm. c) a § 2 ods. 2 písm. b)] a ak sa zaviaže nesplnenú dobu stabilizačného záväzku splniť v novej organizácii a tento záväzok splní.

Poznámky pod čiarou č. 10b) a 10c) znejú:

10b) § 12 ods. 11 a § 18 ods. 4 vyhlášky č. 1/1982 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe.

10c) Vyhláška č. 191/1964 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej bytovej výstavbe a výstavbe rodinných domčekov.
Vyhláška č. 137/1968 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe v znení vyhlášky č. 14/1969 Zb., prípadne vyhlášky č. 26/1969 Zb.
Vyhláška č. 160/1976 Zb. o finančnej a úverovej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe v znení vyhlášky č. 172/1980 Zb.“.

16. V § 13 ods. 1 sa slová „§ 1 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 1 ods. 1 a 2“ a slová „[§ 2 ods. 1 písm. a) až c)]“ sa nahrádzajú slovami „[§ 2 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2 písm. a) a b)]“.

17. V § 14 sa za slová „ods. 1“ dopĺňajú slová „a 2“.

18. Príloha vyhlášky včítane nadpisu znie:

„ZOZNAM OCHORENÍ

vznikajúcich alebo podstatne sa zhoršujúcich vplyvom pracovného prostredia na pracoviskách v baníctve

1. Chronická obštruktívna pľúcna choroba

Rámcový návod na hodnotenie: Za podstatné zhoršenie sa považuje objektívne preukázateľné zhoršenie spirometrických funkcií na 75 % náležitej hodnoty a pod túto hranicu. Pri hodnotení sa prihliada aj na zhoršujúci vplyv nadmerného fajčenia.

2. Pretlaková choroba (primárna esenciálna hypertenzia)

Rámcový návod na hodnotenie: Objektívne preukázateľná zmena štádia hypertenzie, vznik komplikácií.

3. Rozsiahle kŕčové žily (varixy) dolných končatín

Rámcový návod na hodnotenie: Rozšírenie varixov na celú dolnú končatinu, vznik atrofických zmien, chronický kožný vred pri varikóznom komplexe.

4. Bolestivé chrbticové syndrómy (bolestivé vertebrogénne syndrómy)

Rámcový návod na hodnotenie: Opakovaný výskyt v priebehu najmenej jedného roka so skracovaním intervalu medzi atakmi, preukázanie objektívnych známok.

5. Reumatické zápalové choroby kĺbov a svalov (progresívna polyartritída, Spondylartritída ankylopoetica)

Rámcový návod na hodnotenie: Prechod do vyššieho štádia postihnutia, preukázanie aktivity ochorenia, práca vo vlhkom a studenom pracovnom prostredí.

6. Deformačné artrózy na veľkých kĺboch

Rámcový návod na hodnotenie: Výrazné anatomické (röntgenové) zmeny a funkčné zhoršovanie, sústavne liečené najmenej jeden rok, práca vo vlhkom a studenom pracovnom prostredí.

7. Plesňové ochorenia, psoriáza a chronické ekzémy kože

Rámcový návod na hodnotenie: Šírenie chorobného procesu na ďalšie oblasti kože, opakovaný výskyt aj pri sústavnom liečení najmenej jeden rok, ktorý znemožňuje alebo výrazne obmedzuje zdravotnú spôsobilosť na prácu na pracoviskách hlbinného baníctva.

8. Zhoršenie funkcie zraku alebo sluchu

Rámcový návod na hodnotenie: Stavy po ochoreniach so zhoršujúcou sa tendenciou, pokles zrakových funkcií alebo oblastí sluchu pod hodnoty určené bezpečnostnými predpismi.

9. Vredová choroba žalúdka a dvanástnika

Rámcový návod na hodnotenie: Zvýšený počet recidív, zreteľné skrátenie pokojových intervalov v posledných dvoch rokoch, zhoršujúci sa stav výživy (pokles telesnej váhy), potreba trvalého diétneho stravovania.

10. Ochorenia srdca s ergonometricky preukázaným znížením srdcovej funkcie

Rámcový návod na hodnotenie: Všetky ochorenia srdca (chyby, zápaly, ischemická srdcová choroba, kardiopatia), ktoré majú za následok zádušlivosť v pokoji alebo namáhavú zádušlivosť alebo sú spojené s prejavmi bolesti (angína pectoris všetkých typov).

11. Ischemická choroba končatín objektívne preukázaná arteriograficky alebo inou metódou

Rámcový návod na hodnotenie: Klaudiačné ťažkosti so zhoršujúcou sa tendenciou, práca vo vlhkom a studenom prostredí.

12. Chronické alebo recidivujúce ochorenia močového ústrojenstva

Rámcový návod na hodnotenie: všetky chronické ochorenia obličiek, chronické alebo recidivujúce ochorenia močového mechúra, najmä zápaly a novotvary s poruchami močenia, zhoršujúce sa pri práci vo vlhkom a studenom prostredí.

13. Chronické zápaly stredného ucha (aj jednostranné) s opakovanými recidívami

Rámcový návod na hodnotenie: opakované exacerbácie v posledných dvoch rokoch s hnisavým výtokom, práce na pracoviskách s významným rizikom hluku (určia orgány hygienickej služby).

14. Akútne reakcie psychotického charakteru s klinickými prejavmi, ktoré vznikli do troch mesiacov po havarijnej príhode na pracovisku

Rámcový návod na hodnotenie: Axiózne reakcie, pre ktoré pracovník opakovane žiada o rozviazanie pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov; diagnózu možno určiť až po vyšetrení na psychiatrickom oddelení alebo v psychiatrickej liečebni.

15. Zápal vonkajšieho zvukovodu

Rámcový návod na hodnotenie: Opakovaný ťažší zápal vonkajšieho zvukovodu so zrejmou príčinou súvislosťou so zvýšenou prašnosťou na pracovisku.

Pre bane s rizikom ionizujúceho žiarenia (uránové bane a ostatné bane s týmto rizikom):

16. Rakovina hrtana

Rámcový návod na hodnotenie: Pre diagnózu je potrebné histologické preukázanie.

17. Rakovina kože

Rámcový návod na hodnotenie: Pri opakovanom výskyte v posledných dvoch rokoch. Je potrebné histologické preukázanie.

18. Trvalé poruchy krvotvorby

Rámcový návod na hodnotenie: Anémie trvajúce dlhšie ako jeden rok, s poklesom červených krviniek pod 3,5 milióna v mm3, ťažko liečiteľné; pokles bielych krviniek pod 3500 a ich trvalý vzostup nad 10 000 v mm3.

Poznámky:

- Lekárska poradná komisia (LPK)13) pri vydávaní posudku sa spravuje rámcovými návodmi uvedenými pri jednotlivých položkách.

- Posudzovanie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania sa spravuje osobitnými predpismi.14)".


Čl. II

Táto vyhláška nadobudne účinnosť 1. januárom 1983.


Minister:

Štanceľ v. r.

Poznámky pod čiarou

13) Ustanovenie § 26 ods. 3 smerníc č. 49/1967 Vestníka Ministerstva zdravotníctva v znení smerníc č. 17/1970 Vestníka Ministerstva zdravotníctva ČSR o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu a smerníc č. 17/1970 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu, doplnok - Záväzné opatrenie č. 8/1972 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR.

14) Inštrukcie č. 25/1973 Vestníka Ministerstva zdravotníctva ČSR a inštrukcie č. 4/1974 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR - Hlásenie a evidencie chorôb z povolania, profesionálnych otráv a iných poškodení na zdraví z práce.