Nájdených 4
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
483/1990 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 111/1975 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení 30.11.1990
97/1967 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov, ktorou sa vykonávajú niektoré ďalšie ustanovenia Zákonníka práce a predpisov o nemocenskom poistení 24.10.1967
71/1958 Zb. Zákon o záväzkoch na náhradu škody spôsobenej zamestnancom porušením povinností z pracovného pomeru 17.10.1958
143/1946 Zb. Zákon o úpravě pracovních poměrů dotčených důsledky národní revoluce. 24.06.1946