Vyhláška č. 283/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 285/1992 Zb. o vykonávaní pracovnej rehabilitácie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou

Čiastka 79/1994
Platnosť od 20.10.1994 do31.12.1996
Účinnosť od 01.11.1994 do31.12.1996
Zrušený 387/1996 Z. z.

283

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 3. októbra 1994,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 285/1992 Zb. o vykonávaní pracovnej rehabilitácie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 3 zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti v znení zákona č. 231/1992 Zb. a § 18a zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1992 Zb. ustanovuje:


Článok 1

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 285/1992 Zb. o vykonávaní pracovnej rehabilitácie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 4 poznámka pod čiarou k odkazu8) znie:

8) § 10 zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 247/1993 Z. z.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 51/1991 Zb.".

2. V § 5 ods. 1 znie:

(1) Chránená dielňa a chránené pracovisko sú pracoviská zriadené právnickou osobou alebo fyzickou osobou, v ktorých pracuje najmenej 50 % občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, alebo pracoviská, v ktorých sa občania so zmenenou pracovnou schopnosťou pripravujú na prácu podľa § 3 ods. 3 a v ktorých sú pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou. Za zriadenie chráneného pracoviska sa považuje aj zriadenie jednotlivého pracovného miesta, ktoré právnická osoba alebo fyzická osoba vytvorila alebo prispôsobila zdravotnému stavu občana so zmenenou pracovnou schopnosťou. Chránené pracovisko môže byť zriadené aj v domácnosti občana so zmenenou pracovnou schopnosťou.“.

3. V § 5 ods. 3 sa slová „Zamestnávateľ je povinný“ nahrádzajú slovami „Právnická osoba alebo fyzická osoba je povinná“.

4. § 6 vrátane nadpisu a poznámky pod čiarou k odkazu10) znie:

㤠6

Príspevok na zriadenie chránenej dielne a chráneného pracoviska

(1) Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska (ďalej len „príspevok“) môže poskytnúť okresný úrad práce právnickej osobe alebo fyzickej osobe na základe písomnej žiadosti a kalkulácie predpokladaných nákladov. Tento príspevok po-skytne ten okresný úrad práce, v ktorého územnom obvode bude chránená dielňa alebo chránené pracovisko zriadené. Príspevok sa určí podľa počtu pracovných miest až do výšky 80 % predpokladaných nákladov na zriadenie pracovného miesta, najviac však v sume 160 000 Sk na jedno pracovné miesto. Príspevok sa môže poskytnúť za podmienky, že na tomto pracovnom mieste bude vykonávaná pracovná činnosť najmenej po dobu dvoch rokov. Ak sa pracovná činnosť nebude vykonávať najmenej po dobu dvoch rokov, právnická osoba alebo fyzická osoba je povinná vrátiť pomernú časť príspevku zodpovedajúcu dobe, po ktorú pracovná činnosť nebola vykonávaná.

(2) Pracovné miesta, na ktoré bol poskytnutý príspevok podľa odseku 1, sa môžu obsadzovať len občanmi so zmenenou pracovnou schopnosťou. Inými občanmi sa môžu tieto miesta obsadiť iba s predchádzajúcim písomným súhlasom okresného úradu práce, a to na dobu nepresahujúcu šesť mesiacov. Právnická osoba alebo fyzická osoba je povinná príspevok vrátiť, ak túto podmienku nedodrží.

(3) V prípadoch hodných zreteľa môže okresný úrad práce občanovi so zmenenou pracovnou schopnosťou, ktorý začne vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť, na základe písomnej žiadosti a kalkulácie predpokladaných nákladov poskytnúť príspevok na vybavenie prostriedkami nevyhnutnými na výkon pracovnej činnosti až do výšky 80 % predpokladaných nákladov, najviac však v sume 160 000 Sk. Podmienkou na poskytnutie príspevku je, že občan so zmenenou pracovnou schopnosťou bude vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť, na ktorú sa príspevok poskytol, najmenej po dobu dvoch rokov. Ak občan so zmenenou pracovnou schopnosťou prestal vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť pred uplynutím doby dvoch rokov z iných ako zdravotných dôvodov, je povinný vrátiť pomernú časť príspevku. Pomerná časť príspevku sa určí podľa odseku 1.

(4) Okresný úrad práce uzavrie s právnickou osobou alebo fyzickou osobou, alebo s občanom, ktorý začne vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť, dohodu o poskytnutí príspevku na zriadenie pracovného miesta. Dohoda obsahuje výšku príspevku, spôsob jeho poskytnutia, počet pracovných miest, dátum vzniku a dobu využitia pracovného miesta, spôsob a dobu na preukázanie použitia poskytnutého príspevku, spôsob vrátenia príspevku pri nedodržaní dohodnutých podmienok a prípadné ďalšie dôležité skutočnosti.

(5) Ak sa poskytol príspevok podľa odseku 1 alebo 3, neposkytuje sa príspevok podľa osobitného predpisu.10)

10) Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 210/1994 Z. z., ktorou sa určuje postup a podrobnejšie podmienky pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác.".

5. § 8 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu12) znie:

㤠8

(1) Občania umiestnení vo výcvikovom stredisku a v ďalších zariadeniach pre občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou (ďalej len „zariadenie“), zriadených štátnymi orgánmi práce, uhrádzajú za stravu sumu tvoriacu 50 % zo stravnej jednotky ustanovenej v odseku 2.

(2) Stravná jednotka v zariadeniach pri celodennom stravovaní je 46,20 Sk. Pri poskytovaní diabetickej, bielkovinovej alebo výživnej diéty sa stravná jednotka zvyšuje o 40 %.

(3) Pri celodennom stravovaní sa zo stravnej jednotky počíta

a) pri racionálnej strave, šetriacej a neslanej diéte

na raňajky 15%
na obed 35%
na večeru 30%
na jedno vedľajšie jedlo 10 %,

b) pri diabetickej, bielkovinovej a výživnej diéte

na raňajky 14%
na obed 32%
na večeru 27%
na jedno vedľajšie jedlo 9%.

(4) Celodenným stravovaním sa rozumejú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá, pri diabetickej, bielkovinovej a výživnej diéte tri vedľajšie jedlá.

(5) Pri úhrade nákladov za stravu žiakov so zmenenou pracovnou schopnosťou pripravujúcich sa na povolanie v zariadeniach pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou sa postupuje podľa osobitného predpisu.12)

12) Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 245/1993 Z. z. o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, špeciálnych stredných odborných učilíšť, odborných učilíšť a učilíšť.“.


Článok II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembrom 1994.


Július Brocka v. r.