Nájdených 15
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
311/2001 Z. z. Zákonník práce 01.04.2002
574/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 01.03.2010
564/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov 01.01.2010
187/2008 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
118/2008 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o zamestnávaní žien podzemnými prácami v podzemí a v baniach všetkých druhov (č. 45) z roku 1935 Slovenskou republikou
88/2008 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
274/1999 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu 01.11.1999
287/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o vzájomnom zamestnávaní občanov
455/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú bližšie podmienky postupu pri dojednávaní dohody medzi okresným úradom práce a zamestnávateľom o obmedzení prevádzkovej činnosti v súvislosti s prechodom na nový podnikateľský program 25.09.1992
399/1992 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se stanoví bližší podmínky postupu při sjednávání dohod mezi zaměstnavateli a úřady práce při omezení provozní činnosti v souvislosti s přechodem na nový podnikatelský program 24.07.1992
220/1990 Zb. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú zásady pre vymedzenie okruhu prác, pre výkon kotrých je nevyhnutné uzavretie písomnej dohody o hmotnej zodpovednosti
99/1987 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o pracovno-právnych vzťahoch pracovníkov medzinárodných hospodárskych organizácií 01.01.1988
33/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o príspevkoch a náhradách, ktoré sa poskytujú pracovníkom získaným náborom vykonávaným národnými výbormi 01.05.1974
44/1972 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva a strojárstva o poskytovaní náborových príspevkov a ostatných náležitostí niektorým pracovníkom odborového podniku ČKD Praha 12.07.1972
11/1961 Zb. Vyhláška ministra ťažkého strojárstva o náležitostiach, ktoré sa poskytujú pracovníkom získaným náborom vykonávaným národnými výbormi 06.02.1961