Vyhláška č. 21/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 129/1979 Zb. o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení pracovníkov trvale nespôsobilých na doterajšiu prácu v podzemí hlbinných baní

Čiastka 3/1982
Platnosť od 26.02.1982 do31.12.1987
Účinnosť od 26.02.1982 do31.12.1987
Zrušený 102/1987 Zb.

OBSAH

21

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

zo 4. februára 1982,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 129/1979 Zb. o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení pracovníkov trvale nespôsobilých na doterajšiu prácu v podzemí hlbinných baní


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 129/1979 Zb. o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení pracovníkov trvale nespôsobilých na doterajšiu prácu v podzemí hlbinných baní sa mení a dopĺňa podľa uznesenia vlády Československej socialistickej republiky zo 14. januára 1982 č. 41 takto:

1. V § 10 ods. 1 sa suma 1250 Kčs zvyšuje na sumu 1400 Kčs.

2. Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý znie:

㤠11a

(1) Osobitný príspevok patriaci podľa tejto vyhlášky, prípadne podľa skorších predpisov10a) sa upravuje tak, že priemerný čistý zárobok pred prevedením alebo uvoľnením rozhodujúci pre výpočet tohto príspevku sa zvyšuje o 2 % za každý kalendárny rok nasledujúci po vzniku nároku na tento príspevok do 31. decembra 1980.

(2) Osobitný príspevok sa na žiadosť pracovníka alebo na návrh organizácie určí na základe priemerného čistého mesačného zárobku zvýšeného podľa odseku 1 aj vtedy, ak sa pracovníkovi do 31. decembra 1980 neposkytoval, pretože by jeho výška bola nižšia ako 200 Kčs mesačne.

(3) Pre osobitný príspevok platia aj po úprave uskutočnenej podľa odseku 1 limity uvedené v § 10 ods. 1 a 3.

(4) Osobitný príspevok upravený, prípadne určený podľa odsekov 1 a 2 patrí od 1. januára 1982.".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Štanceľ v. r.

Poznámky pod čiarou

10a) Úprava Ministerstva práce a sociálnych vecí a Ministerstva baníctva z 1.10.1968 o opatreniach na prehĺbenie hmotného a sociálneho zabezpečenia uvoľňovaných a prevádzaných pracovníkov v baníctve (MPSV č. XI-1134-1. 10. 1968; MH č. 42.3-3468/2475-úprava č. 4/1968) reg. v čiastke 45/1968 Zb.
Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 3. júla 1970 č. F V/1-662/70-1142 o opatreniach na prehĺbenie hmotného a sociálneho zabezpečenia uvoľňovaných a prevádzaných pracovníkov v baníctve.