Nájdených 275
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 01.07.2006
101/2018 Z. z. Vyhláška o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia 01.04.2018
99/2018 Z. z. Vyhláška o zabezpečení radiačnej ochrany 01.04.2018
209/2016 Z. z. Nariadenie o ochrane zamestnancov pred rizikami s elektromagnetickým poľom 01.07.2016
378/2015 Z. z. Zákon o dobrovoľnej vojenskej príprave 02.01.2016
288/2015 Z. z. Vyhláška na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výrobe a spracúvaní výbušnín 01.12.2015
128/2015 Z. z. Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií 01.08.2015
118/2015 Z. z. Novela zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 01.07.2015
208/2014 Z. z. Vyhláška o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby 01.08.2014
58/2014 Z. z. Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii 01.06.2014
182/2013 Z. z. Vyhláška ktorou sa ustanovuje vybavenie technických zariadení 01.07.2013
147/2013 Z. z. Vyhláška o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pri stavebných prácach 01.07.2013
83/2013 Z. z. Nariadenie vlády o ochrane zdravia pred rizikami biologických faktorov pri práci 15.04.2013
470/2011 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.01.2012
369/2010 Z. z. Vyhláška, ktorou sa upravuje zdravotná klasifikácia na výkon služby colníka 01.10.2010
148/2010 Z. z. Vyhláška o účele, obsahu a rámcových programoch rekondičného pobytu 01.05.2010
46/2010 Z. z. Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci 01.03.2010
45/2010 Z. z. Vyhláška o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri poľnohospodárskej práci 01.03.2010
508/2009 Z. z. Podrobnosti bezpečnosti pri práci s tlakovými a elektrickými zariadeniami 01.01.2010
542/2007 Z. z. Vyhláška o ochrane zdravia pri práci 01.12.2007