Vyhláška č. 140/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva o pracovných úľavách a hospodárskom zabezpečení študujúcich popri zamestnaní.

(v znení č. 188/1988 Zb.)

Čiastka 40/1968
Platnosť od 31.10.1968 do31.03.2002
Účinnosť od 01.01.1989 do31.03.2002
Zrušený 311/2001 Z. z.

140

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva

z 23. októbra 1968

o pracovných úľavách a hospodárskom zabezpečení študujúcich popri zamestnaní

Ministerstvo školstva ustanovuje podľa § 126 ods. 3 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. a na základe splnomocnenia daného vládou:


§ 1

Rozsah úpravy

(1) Táto vyhláška upravuje pracovné úľavy a hospodárske zabezpečenie pracovníkov, členov jednotných roľníckych družstiev a členov výrobných družstiev študujúcich popri zamestnaní na československých vzdelávacích zariadeniach alebo v kurzoch, aby získali určitý stupeň vzdelania alebo si rozšírili alebo prehĺbili dosiahnutý stupeň vzdelania, prípadne odbornú kvalifikáciu.

Prvá časť

Pracovné úľavy

§ 2

Pracovné úľavy pre študujúcich na stredných všeobecnovzdelávacích školách, stredných školách pre pracujúcich, na odborných školách, stredných odborných školách, podnikových technických školách a na konzervatóriách

Organizácie poskytnú študujúcim na stredných všeobecnovzdelávacích školách, stredných školách pre pracujúcich, na odborných školách, stredných odborných školách, podnikových technických školách a na konzervatóriách pracovné voľno v tomto rozsahu:

a) 3 hodiny týždenne s náhradou mzdy s výnimkou vychovávateľov a učiteliek materských škôl, ktorým patria 2 hodiny týždenne z priamej výchovnej práce (z normálnej miery vyučovacej povinnosti), a ostatných učiteľov ktorým patrí 1 hodina týždenne z normálnej miery vyučovacej povinnosti;

b) 3 dni s náhradou mzdy v školskom roku na prípravu a vykonanie skúšok;

c) 3 dni bez náhrady mzdy v školskom roku na študijné sústredenia (laboratórne cvičenia, praktiky, prax), ak sú súčasťou učebného plánu;

d) na prípravu a vykonanie maturitnej skúšky (záverečnej umeleckej skúšky)

1. 20 dní (10 dní absolventom škôl s úplným stredným vzdelaním) bez náhrady mzdy, pokiaľ súčasťou maturitnej skúšky je odborná maturitná práca,

2. 10 dní bez náhrady mzdy, pokiaľ súčasťou maturitnej skúšky nie je odborná maturitná práca.

§ 3

Pracovné úľavy pre študujúcich na podnikových inštitútoch a vo vyšších ročníkoch konzervatórií*)

Organizácie poskytnú študujúcim na podnikových inštitútoch a vo vyšších ročníkoch konzervatórií pracovné voľno v tomto rozsahu:

a) 3 hodiny týždenne s náhradou mzdy s výnimkou vychovávateľov, ktorým patria 2 hodiny týždenne z priamej výchovnej práce, a učiteľov, ktorým patrí 1 hodina týždenne z normálnej miery vyučovacej povinnosti;

b) 5 dní s náhradou mzdy v každom školskom roku na prípravu a vykonanie skúšok;

c) 5 dní bez náhrady mzdy v školskom roku na laboratórne cvičenia (praktiky), ak sú súčasťou učebného plánu;

d) 20 dní (učiteľom 10 dní) s náhradou mzdy na prípravu a vykonanie záverečnej skúšky a na obhajobu odbornej práce.

§ 4

Pracovné úľavy pre študujúcich na vysokých školách

Organizácie poskytnú študujúcim na vysokých školách pracovné voľno s náhradou mzdy v tomto rozsahu:

a) 12 dní v každom školskom roku pri večernom a externom štúdiu s výnimkou učiteľov, ktorým patrí 1 hodina týždenne z normálnej miery vyučovacej povinnosti;

b) 14 dní v každom školskom roku pri diaľkovom štúdiu s výnimkou učiteľov, ktorým patrí 1 hodina týždenne z normálnej miery vyučovacej povinnosti;

c) 2 dni na prípravu a vykonanie každej skúšky;

d) 5 dní v školskom roku na študijné sústredenia, ak sú súčasťou učebného plánu;

e) 80 dní na prípravu a vykonanie štátnej záverečnej skúšky s výnimkou učiteľov, ktorým patrí 60 dní; učiteľom - účastníkom iného štúdia učiteľstva než dvojpredmetového - 20 dní.

§ 5

Pracovné úľavy pre účastníkov kurzov

Účastníkom kurzov poskytne organizácia pracovné voľno s náhradou mzdy v tomto rozsahu:

a) v kurzoch, ktoré majú ročne najmenej 400 vyučovacích hodín alebo 160 konzultačných hodín v diaľkovom štúdiu,

1. 2 hodiny týždenne s výnimkou učiteľov,

2. 3 dni, učiteľom 2 dni na prípravu a vykonanie záverečných skúšok;

b) v kurzoch pre vedúcich pracovníkov trvajúcich najmenej 6 mesiacov

1. 7 dní za 6 mesiacov na štúdium, konzultácie, laboratórne cvičenia a sústredenia,

2. 5 dní na prípravu a vykonanie záverečnej skúšky;

c) v kurzoch doplnkového pedagogického štúdia

1. učiteľom odborných predmetov

2 dni na prípravu a vykonanie každej skúšky;

5 dní na sústredenie, pokiaľ je súčasťou učebného plánu;

2. majstrom odborného výcviku

2 hodiny týždenne,

2 dni na prípravu a vykonanie každej skúšky,

5 dní na sústredenie, pokiaľ je súčasťou učebného plánu.

§ 6

Pracovné úľavy pre účastníkov pomaturitného štúdia

V pomaturitnom štúdiu, ktoré má ročne najmenej 400 vyučovacích hodín alebo 160 konzultačných hodín pri diaľkovom štúdiu, poskytnú organizácie študujúcim pracovné voľno s náhradou mzdy v rozsahu 3 hodín týždenne a na prípravu a vykonanie skúšok v každom školskom roku v rozsahu troch dní.

§ 7

Pracovné úľavy pre účastníkov postgraduálneho štúdia

(1) Organizácie poskytnú študujúcim v postgraduálnom štúdiu s výnimkou učiteľov pracovné voľno s náhradou mzdy v tomto rozsahu:

a) v dennej forme postgraduálneho štúdia

1. po dobu výučby, najviac však v trvaní 75 dní,

2. 2 dni na prípravu a vykonanie každej skúšky,

3. 10 dní na prípravu a vykonanie záverečnej skúšky;

b) v ostatných formách postgraduálneho štúdia

1. 24 dní v školskom roku na štúdium, konzultácie a laboratórne cvičenia,

2. 2 dni na prípravu a vykonanie každej skúšky,

3. 5 dní v školskom roku na študijné sústredenia,

4. 10 dní na prípravu a vykonanie záverečnej skúšky.

(2) Organizácie poskytnú učiteľom vo všetkých formách postgraduálneho štúdia pracovné voľno s náhradou mzdy v tomto rozsahu:

a) 1 hodinu týždenne z normálnej miery vyučovacej povinnosti,

b) 2 dni na prípravu a vykonanie každej skúšky,

c) 10 dní na prípravu a vykonanie záverečnej skúšky.

§ 8

Ďalšie pracovné úľavy

(1) Ženám, ktoré sa starajú aspoň o jedno dieťa mladšie ako pätnásť rokov, ktorým patrí pracovné voľno podľa § 2, 3, 4, 6 alebo 7, s výnimkou dennej formy postgraduálneho štúdia, patrí ďalšie pracovné voľno s náhradou mzdy v rozsahu 5 dní v školskom roku.

(2) Na vykonanie externej maturitnej skúšky poskytne organizácia pracovné voľno bez náhrady mzdy v potrebnom rozsahu.

§ 9

Čerpanie pracovných úľav

(1) Pracovné voľno

a) ustanovené počtom hodín, ktoré môže študujúci čerpať týždenne, možno po dohode s organizáciou spočítať a použiť ho najdlhšie v období 4 týždňov a pri štúdiu na stredných poľnohospodárskych a lesníckych technických školách v tom istom školskom roku;

b) ustanovené počtom dní nemožno bez súhlasu organizácie čerpať po hodinách;

c) poskytované v diaľkovom a externom štúdiu možno čerpať po celý školský rok, vrátane doby hlavných prázdnin, pri večernom a smenovom štúdiu mimo hlavných školských prázdnin a v kurzoch len počas kurzu.

(2) Nevyčerpané pracovné voľno nemožno prevádzať do iného školského roka s výnimkou voľna ustanoveného na prípravu a vykonanie maturitnej skúšky, štátnych záverečných skúšok a voľna poskytovaného v postgraduálnom štúdiu.

§ 10

Čerpanie pracovných úľav v čase pracovnej neschopnosti a dovolenky

(1) Pracovné voľno

a) sa prerušuje uznaním pracovnej neschopnosti, prípadne nariadením karantény v čase, keď študujúci čerpá pracovné úľavy; ak študujúci poberá príspevok (§ 12), zastavuje sa jeho výplata;

b) ustanovené počtom hodín patrí študujúcemu i za týždeň, v ktorom nepracoval po ustanovený týždenný pracovný čas pre prekážku v práci, pri ktorej mu patrí náhrada mzdy alebo hmotné zabezpečenie podľa predpisov o nemocenskom poistení; ak prekážka v práci trvá nepretržite dlhšie ako 4 týždne, patrí mu pracovné voľno najviac za 4 týždne.

(2) Pracovné voľno ustanovené počtom hodín nepatrí študujúcemu počas dovolenky na zotavenie, patrí mu však v plnom rozsahu i v týždni, v ktorom si vybral najviac 2 pracovné dni dovolenky.

Druhá časť

Hospodárske zabezpečenie

§ 11

Náhrada mzdy

(1) Náhrada mzdy za čas pracovného voľna sa poskytne vo výške priemerného zárobku (§ 275 Zákonníka práce).

(2) Náklady na náhradu mzdy poskytovanú v čase pracovného voľna uhrádza organizácia.

§ 12

Študijný príspevok

(1) Počas pracovného voľna bez náhrady mzdy podľa tejto vyhlášky, vrátane voľna podľa § 8 ods. 2, poskytujú organizácie študujúcim popri zamestnaní študijný príspevok.

(2) Študijný príspevok je za 1 deň pracovného voľna najmenej:

u ženatých (vydatých), ovdovených, rozvedených a slobodných, ktorí majú vyživovaciu povinnosť aspoň k jednému dieťaťu68 Kčs,
u ženatých (vydatých) bezdetných55 Kčs,
u slobodných, ovdovených, rozvedených, ktorí nemajú vyživovaciu povinnosť k dieťaťu34 Kčs.

(3) Výška študijného príspevku nesmie presiahnuť výšku priemerného zárobku. Náklady na študijný príspevok uhrádza organizácia.

§ 13

Stravovanie

V čase študijných sústredení a počas konania záverečných skúšok sú študujúci vo vzdelávacích zariadeniach oprávnení sa stravovať v školských jedálňach a menzách za rovnakých podmienok ako študujúci v dennom štúdiu.*)

§ 14

Zľavy na cestovnom

Československé štátne dráhy a Československá štátna automobilová doprava poskytnú študujúcim s výnimkou miestnej prepravy rovnaké zľavy na cestovnom ako žiakom a študentom v dennom štúdiu.

Tretia časť

Spoločné ustanovenia

§ 15

Úprava pracovného času

Organizácie umožnia študujúcim vhodnou úpravou pracovných podmienok, najmä rozvrhnutím pracovného času, splniť všetky povinnosti spojené so štúdiom a nebudú im pokiaľ možno nariaďovať prácu nadčas.

§ 16

Pracovné úľavy pri kratšom pracovnom čase

Študujúci s kratším ako ustanoveným týždenným pracovným časom (§ 86 Zákonníka práce) nemajú nárok na pracovné voľno ustanovené počtom hodín týždenne a pri štúdiu na vysokých školách na pracovné voľno podľa § 4 písm. a), b).

§ 18

Rozšírenie pracovných úľav a hospodárskeho zabezpečenia

Organizácie môžu v prípadoch odôvodnených svojou kádrovou potrebou alebo potrebou študujúceho, ktorá je hodná osobitného zreteľa, poskytovať vyššie alebo ďalšie pracovné úľavy a hospodárske zabezpečenie, než sú ustanovené v tejto vyhláške. Náhrada mzdy však nemôže prevýšiť priemerný zárobok študujúceho (§ 275 Zákonníka práce), náhrada cestovných a iných výdavkov spojených so štúdiom výšku zodpovedajúcu platným predpisom. Pred svojím rozhodnutím si organizácia vyžiada stanovisko závodného výboru základnej organizácie Revolučného odborového hnutia a príslušného vzdelávacieho zariadenia.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 19

Táto vyhláška sa nevzťahuje:

a) na zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa popri zamestnaní vzdelávajú v zdravotníckych vzdelávacích zariadeniach,

b) na účastníkov štúdia popri zamestnaní na lekárskych fakultách počas denného štúdia,**)

c) na vojakov z povolania a príslušníkov ozbrojených zborov Ministerstva vnútra,

d) na študujúcich vo vedeckej alebo umeleckej ašpirantúre,***)

e) na účastníkov odborného školenia organizovaného formou krátkodobého internátneho sústredenia.†)

§ 20

Zrušujú sa:

a) vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 94/1966 Zb. o pracovných úľavách a hospodárskom zabezpečení študujúcich pri zamestnaní,

b) úprava Ministerstva školstva a kultúry zo 14. februára 1961 č. 7354/61-III/5 o hmotnom zabezpečení poslucháčov fakulty - Inštitútu národohospodárskeho plánovania na Vysokej škole ekonomickej v Prahe,

c) úprava Ministerstva školstva a kultúry z 20. júla 1961 č. 35 120/61-III/5 o rozšírení platnosti úpravy Ministerstva školstva a kultúry zo 14. februára 1961 č. 7354/61-III/5 na fakultu - Inštitút národohospodárskeho plánovania na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave.

§ 21

(1) Pracovné úľavy a hospodárske zabezpečenie študujúcich popri zamestnaní sa v jednotlivých organizáciách spravujú touto vyhláškou začínajúc dňom, keď v nich bol skrátený týždenný pracovný čas na dĺžku uvedenú v bode 1 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí č. 63/1968 Zb. o zásadách pre skracovanie týždenného pracovného času a pre zavádzanie prevádzkových a pracovných režimov s päťdenným pracovným týždňom; až do tohto času sa postupuje podľa doteraz platnej úpravy.

(2) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembrom 1968.


Minister:

prof. dr. Kadlec DrSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

*) § 15 zákona č. 186/1960 Zb. o sústave výchovy a vzdelávania (školského zákona).

*) T. j. v menzách za poplatok určený pre študujúcich v dennom študiu, v školských jedálňach za poplatok určený pre stravovanie žiakov škôl poskytujúcich stredné vzdelanie.

**) Smernice Ministerstva školstva a kultúry z 8. apríla 1964 č. 10 480/64-III/2a o hospodárskom zabezpečení účastníkov štúdia popri zamestnaní na lekárskych fakultách (Vestník Ministerstva školstva a kultúry r. 1964, zoš. 12).

***) Vyhláška predsedu Československej akadémie vied a ministra školstva a kultúry č. 199/1964 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov; vyhláška ministra školstva a kultúry č. 210/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydáva organizačný a študijný poriadok pre umeleckých ašpirantov.

) Vyhláška Ministerstva financií č. 8/1967 Zb. o poskytovaní pracovného voľna a o hospodárskom zabezpečení pracovníkov pri účasti na odbornom školení organizovanom formou krátkodobého internátneho sústredenia.