Nájdených 139
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení 01.01.2004
154/2009 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2008 30.04.2009
274/2007 Z. z. Zákon o príplatku k dôchodku politickým väzňom 01.01.2008
462/2003 Z. z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 01.01.2004
325/1993 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte SR na rok 1994 01.01.1994
113/1964 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o príplatkoch na kúpeľnú starostlivosť 01.01.1965
365/2020 Z. z. Novela zákona o príplatku k dôchodku politickým väzňom 01.01.2021
330/2020 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení 21.11.2020
251/2014 Z. z. Novela nariadenia vlády spôsobu určenia ekvivalentu nároku na starobný dôchodok 30.09.2014
572/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2010
108/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.04.2009
204/2008 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 30. apríla 2008 vo veci vyslovenia nesúladu § 82 ods. 10 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z. s čl. 1 ods. 1 prvou vetou v spojení s čl. 12 ods. 2, s čl. 13 ods. 3 a s čl. 39 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj s čl. 3 ods. 1, s čl. 4 ods. 3 a s čl. 30 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd a vo veci vyslovenia nesúladu § 293e ods. 1 až 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 244/2005 Z. z. s čl. 1 ods. 1 prvou vetou v spojení s čl. 39 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj s čl. 30 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd 13.06.2008
174/2008 Z. z. Úplné znenie zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
677/2006 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 01.01.2007
529/2006 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 01.10.2006
534/2005 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 15.12.2005
732/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2005
721/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2005
639/2002 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2003
413/2002 Z. z. Zákon o sociálnom poistení 01.01.2004