Oznámenie č. 451/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydání výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava o poskytovaní leteckej stravnej normy členom posádok civilných lietadiel trvale vykonávajúcim riadiacu činnosť technicko-hospodárskeho charakteru v organizáciách v pôsobnosti Federálneho ministerstva dopravy

Čiastka 75/1990
Platnosť od 29.10.1990 do30.04.1992
Zrušený 119/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Výnos nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov a stratil účinnosť 30. apríla 1992.

451

Federálne ministerstvo dopravy

vydalo podľa § 123 ods. 2 Zákonníka práce (úplné znenie č. 52/1989 Zb.) po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a po prerokovaní s Odborovým zväzom pracovníkov civilného letectva výnos č. 19 439/1990-320 z 10. septembra 1990, ktorým sa mení a dopĺňa úprava 20324/1983-03 z 27. októbra 1983 o poskytovaní leteckej stravnej normy členom posádok civilných lietadiel trvale vykonávajúcim riadiacu činnosť technicko-hospodárskeho charakteru v organizáciách v pôsobnosti Federálneho ministerstva dopravy (reg. v čiastke 4/1984 Zb.).

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Do výnosu možno nazrieť na Federálnom ministerstve dopravy a bude publikovaný vo Vestníku dopravy.