Zákon č. 115/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 239/1994 Z. z. o obmedzení výdavkov politických strán a hnutí na propagáciu pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky

Čiastka 47/2001
Platnosť od 30.03.2001 do31.05.2005
Účinnosť od 01.05.2001 do31.05.2005
Zrušený 85/2005 Z. z.

OBSAH

115

ZÁKON

z 28. februára 2001,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 239/1994 Z. z. o obmedzení výdavkov politických strán a hnutí na propagáciu pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 239/1994 Z. z. o obmedzení výdavkov politických strán a hnutí na propagáciu pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠3a

Správa o výdavkoch na propagáciu pred voľbami

(1) Politická strana je povinná najneskôr do 30 dní od konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky predložiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky a Národnej rade Slovenskej republiky správu o výdavkoch na propagáciu pred voľbami, v ktorej uvedie

a) všetky výdavky podľa § 2 písm. b),

b) prehľad o tom, ktoré výdavky uhradila alebo má uhradiť sama,

c) prehľad o tom, ktoré výdavky uhradili alebo sa zaviazali uhradiť za politickú stranu tretie osoby.

(2) V prehľade podľa odseku 1 písm. c) musí politická strana uviesť aj meno, priezvisko, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, a ak ide o právnickú osobu, musí uviesť jej názov, sídlo a identifikačné číslo.“.

2. V § 5 odsek 1 znie:

(1) Ak Ministerstvo financií Slovenskej republiky z predložených správ o výdavkoch na propagáciu pred voľbami (§ 3a) a z predložených oznámení (§ 4) zistí, že politická strana prekročila najvyššiu prípustnú sumu výdavkov uvedenú v § 3 o viac ako 5 %, vydá do 60 dní od obdržania správy podľa § 3a a oznámení podľa § 4 rozhodnutie, ktorým sa tejto politickej strane skráti príspevok za hlasy získané vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky vo výške dvojnásobku sumy, o ktorú výdavky prekročila. Ak je dvojnásobok sumy, o ktorú politická strana výdavky prekročila, vyšší ako nárok na príspevok za hlasy, v rozhodnutí sa politickej strane úmerne zníži výška najbližšie splatného príspevku na činnosť podľa osobitného predpisu.10) Ak politickej strane nevznikol nárok na príspevok za hlasy podľa osobitného predpisu,10) uloží Ministerstvo financií Slovenskej republiky pokutu vo výške dvojnásobku sumy, o ktorú výdavky prekročila.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

10) § 20 zákona č. 424/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 5 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

(2) Ak politická strana nesplní povinnosť podľa § 3a v ustanovenej lehote, uloží jej Ministerstvo financií Slovenskej republiky pokutu 200 000 Sk a požiada ju o splnenie povinnosti v náhradnom termíne, najneskôr však do 30 dní od uloženia pokuty. Ak politická strana nesplní povinnosť podľa § 3a ani v náhradnom termíne, uloží jej Ministerstvo financií Slovenskej republiky opakovane pokutu 200 000 Sk a pozastaví jej vyplatenie príspevku na činnosť podľa osobitného predpisu10) až do splnenia povinnosti podľa § 3a. Politickej strane, ktorej nevznikol nárok na príspevok na činnosť podľa osobitného predpisu,10) môže Ministerstvo financií Slovenskej republiky uložiť pokutu 200 000 Sk a po nesplnení povinnosti v náhradnom termíne môže ukladať pokutu 200 000 Sk opätovne, až do splnenia povinnosti podľa § 3a.

(3) Ak Ministerstvo financií Slovenskej republiky zistí, že správa o výdavkoch na propagáciu pred voľbami (§ 3a) neobsahuje všetky údaje podľa § 3a alebo údaje nie sú úplné alebo pravdivé, uloží politickej strane pokutu do 500 000 Sk v závislosti od rozsahu neúplnosti alebo nepravdivosti údajov.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 4 a 5.

4. V § 5 sa v novooznačenom odseku 5 slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odsekoch 1 až 3“.

5. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠5a

Prerokovanie v Národnej rade Slovenskej republiky

(1) Ministerstvo financií Slovenskej republiky o svojich zisteniach a postupe podľa § 5 spracuje správu, ktorú predloží Národnej rade Slovenskej republiky najneskôr do piatich mesiacov od konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky zaradí prerokovanie správy do programu najbližšej schôdze.

(2) Po prerokovaní správy podľa odseku 1 v Národnej rade Slovenskej republiky zverejní predseda Národnej rady Slovenskej republiky správy politických strán o výdavkoch na propagáciu pred voľbami, správu Ministerstva financií Slovenskej republiky podľa odseku 1 a výsledky rokovania Národnej rady Slovenskej republiky o nich do 30 dní od ukončenia rokovania v hromadných informačných prostriedkoch na náklady Národnej rady Slovenskej republiky a na internetovej stránke Národnej rady Slovenskej republiky.“.

6. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:

㤠6a

Prípustná výška výdavkov podľa § 3 sa vzťahuje aj na volebnú koalíciu. Povinnosť uloženú v § 3a splnia politické strany, ktoré kandidovali v rámci volebnej koalície spoločne, pokiaľ sa nedohodli inak. Ministerstvo financií Slovenskej republiky v rozhodnutí podľa § 5 ods. 1 skráti príspevok za hlasy10) a príspevok na činnosť10) všetkým politickým stranám, ktoré kandidovali v rámci volebnej koalície, rovnakým dielom, pokiaľ sa nedohodli inak. Pokuty podľa § 5 ods. 2 a 3 ukladá Ministerstvo financií Slovenskej republiky všetkým politickým stranám, ktoré kandidovali v rámci volebnej koalície, rovnakým dielom, pokiaľ sa nedohodli inak. Pozastavenie vyplatenia príspevku na činnosť podľa osobitného predpisu10) podľa § 5 ods. 2 ukladá Ministerstvo financií Slovenskej republiky všetkým politickým stranám, ktoré kandidovali v rámci volebnej koalície.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2001.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.