Oznámenie č. 677/2004 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti banky a zahraničnej banky o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska na používanie vlastných modelov na výpočet trhového rizika

Čiastka 283/2004
Platnosť od 16.12.2004
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

677

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 30 ods. 5 písm. f) a g) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 603/2003 Z. z.

opatrenie z 26. novembra 2004 č. 17/2004, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti banky a zahraničnej banky o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska na používanie vlastných modelov na výpočet trhového rizika.

Týmto opatrením sa umožňuje bankám a pobočkám zahraničných bánk používať vlastné modely výpočtu hodnoty trhového rizika na účely plnenia povinností, ktoré im vyplývajú z regulácie primeranosti vlastných zdrojov podľa opatrenia Národnej banky Slovenska zo 16. januára 2004 č. 4/2004 o primeranosti vlastných zdrojov financovania bánk (oznámenie č. 36/2004 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 26. novembra 2004 č. 16/2004 (oznámenie č. 676/2004 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 46/2004 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.