Vyhláška č. 74/2009 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o predkladaní oznámení o prekročení a zosúladení limitov v majetku dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu

Čiastka 31/2009
Platnosť od 05.03.2009
Účinnosť od 15.03.2009

74

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 24. februára 2009

o predkladaní oznámení o prekročení a zosúladení limitov v majetku dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu

Národná banka Slovenska podľa § 109 ods. 5 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 67 ods. 6 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

(1) Oznámenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti o prekročení a zosúladení limitov v majetku dôchodkového fondu Dss (LMT) 19-99 sa predkladá za jednotlivé dôchodkové fondy spravované dôchodkovou správcovskou spoločnosťou; vzor oznámenia a metodika oznámenia sú uvedené v prílohe č. 1.

(2) Oznámenie depozitára dôchodkovej správcovskej spoločnosti o prekročení a zosúladení limitov v majetku dôchodkového fondu Ddf (LMT) 20-99 sa predkladá za jednotlivé dôchodkové fondy spravované dôchodkovou správcovskou spoločnosťou; vzor oznámenia a metodika oznámenia sú uvedené v prílohe č. 2.

(3) Oznámenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti o prekročení a zosúladení limitov v majetku doplnkového dôchodkového fondu Dds (LMT) 21-99 sa predkladá za jednotlivé doplnkové dôchodkové fondy spravované doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou; vzor oznámenia a metodika oznámenia sú uvedené v prílohe č. 3.

(4) Oznámenie depozitára doplnkového dôchodkového fondu o prekročení a zosúladení limitov v majetku doplnkového dôchodkového fondu Ddd (LMT) 22-99 sa predkladá za jednotlivé doplnkové dôchodkové fondy spravované doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou; vzor oznámenia a metodika oznámenia sú uvedené v prílohe č. 4.

§ 2

Oznámenia podľa § 1 sa vypracúvajú elektronicky v informačnom systéme Národnej banky Slovenska STATUS DFT – Zber, spracovanie a uchovávanie údajov subjektov finančného trhu v Slovenskej republike a predkladajú sa bez zbytočného odkladu po vzniku skutočnosti, ktorá je dôvodom na ich predloženie.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2009.


Ivan Šramko v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 74/2009 Z. z.

Príloha 01

Metodika oznámenia Dss (LMT) 19-99

1. V časti „Názov dôchodkového fondu“ sa uvádza názov dôchodkového fondu podľa platného povolenia na výkon činnosti.

2. V časti „Názov dôchodkovej správcovskej spoločnosti“ sa uvádza názov dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje príslušný dôchodkový fond.

3. V časti „Identifikačný kód“ sa uvádza číselný kód, ktorý sa nachádza v IS NBS STATUS DFT/C. Číselníky/C.1 Subjekty.

4. V časti „Dátum porušenia“ sa uvádza dátum, ku ktorému došlo k porušeniu limitu alebo zákonného obmedzenia.

5. Stĺpce 1 až 5 a 8 sa vypĺňajú pri prekročení limitov alebo zákonných obmedzení a stĺpce 6 až 8 sa vypĺňajú pri zosúladení limitov alebo zákonných obmedzení.

6. V stĺpci „Porušenie ZSDS/štatútu dôchodkového fondu“ sa uvádza príslušný kód porušenia limitu alebo zákonného obmedzenia, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka Porušenia ZSDS, ktorý sa nachádza v IS NBS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.

7. V stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera.

8. V stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier; ak ide o podielové listy, uvádza sa názov správcu príslušného fondu.

9. V stĺpci „Stav pri porušení v %“ sa uvádza percentuálne vyjadrenie celkového objemu nástroja z majetku v dôchodkovom fonde, pri ktorom došlo k prekročeniu limitu alebo zákonného obmedzenia.

10. V stĺpci „Lehota na zosúladenie“ sa uvádza časové obdobie určené v rámci opatrenia prijatého dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na zosúladenie príslušných limitov alebo zákonných obmedzení.

11. Pri zosúladení limitov alebo zákonných obmedzení sa vytvorí nová vyššia verzia oznámenia Dss (LMT) 19-99, ktorá bola zaslaná pri prekročení limitu alebo porušení zákonných obmedzení, ktorá sa v IS NBS STATUS DFT nachádza v stave „Prijatý“, a doplnia sa údaje do stĺpcov 6, 7 a 8.

12. V stĺpci „Dátum zosúladenia“ sa uvádza dátum, ku ktorému došlo k zosúladeniu príslušného limitu alebo zákonného obmedzenia.

13. V stĺpci „Stav po zosúladení v %“ sa uvádza percentuálne vyjadrenie celkového objemu nástroja z majetku v dôchodkovom fonde, ktoré nastalo po zosúladení limitu alebo zákonného obmedzenia.

14. V stĺpci „Poznámky“ sa uvádzajú doplňujúce a vysvetľujúce údaje, najmä opis porušení, porušenie štatútov a prijaté opatrenia na zosúladenie limitov alebo zákonných obmedzení.

Použité skratky

Skratka   Opis
Čís. r.číslo riadka
ZDDSzákon o doplnkovom dôchodkovom sporení
ISINoznačenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov
IS NBSinformačný systém Národnej banky Slovenska

Príloha č. 2 k vyhláške č. 74/2009 Z. z.

Príloha 02

Metodika oznámenia Ddf (LMT) 20-99

1. V časti „Názov dôchodkového fondu“ sa uvádza názov dôchodkového fondu podľa platného povolenia na výkon činnosti.

2. V časti „Názov depozitára dôchodkovej správcovskej spoločnosti“ sa uvádza názov depozitára, ktorý pre dôchodkové fondy spravujúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti vykonáva činnosť depozitára podľa zmluvy o výkone činnosti depozitára.

3. V časti „Identifikačný kód“ sa uvádza číselný kód, ktorý sa nachádza v IS NBS STATUS DFT/C. Číselníky/C.1 Subjekty.

4. V časti „Dátum porušenia“ sa uvádza dátum, ku ktorému došlo k porušeniu limitu alebo zákonného obmedzenia.

5. Stĺpce 1 až 5 a 8 sa vypĺňajú pri prekročení limitov alebo zákonných obmedzení a stĺpce 6 až 8 sa vypĺňajú pri zosúladení limitov alebo zákonných obmedzení.

6. V stĺpci „Porušenie ZSDS/štatútu dôchodkového fondu“ sa uvádza príslušný kód porušenia limitu alebo zákonného obmedzenia, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka Porušenia ZSDS, ktorý sa nachádza v IS NBS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.

7. V stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera.

8. V stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier; ak ide o podielové listy, uvádza sa názov správcu príslušného fondu.

9. V stĺpci „Stav pri porušení v %“ sa uvádza percentuálne vyjadrenie celkového objemu nástroja z majetku v dôchodkovom fonde, pri ktorom došlo k prekročeniu limitu alebo zákonného obmedzenia.

10. V stĺpci „Lehota na zosúladenie“ sa uvádza časové obdobie určené v rámci opatrenia prijatého dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na zosúladenie príslušných limitov alebo zákonných obmedzení.

11. Pri zosúladení limitov alebo zákonných obmedzení sa vytvorí nová vyššia verzia oznámenia Ddf (LMT) 20-99, ktorá bola zaslaná pri prekročení limitu alebo porušení zákonných obmedzení, ktorá sa v IS NBS STATUS DFT nachádza v stave „Prijatý“, a doplnia sa údaje do stĺpcov 6, 7 a 8.

12. V stĺpci „Dátum zosúladenia“ sa uvádza dátum, ku ktorému došlo k zosúladeniu príslušného limitu alebo zákonného obmedzenia.

13. V stĺpci „Stav po zosúladení v %“ sa uvádza percentuálne vyjadrenie celkového objemu nástroja z majetku v dôchodkovom fonde, ktoré nastalo po zosúladení limitu alebo zákonného obmedzenia.

14. V stĺpci „Poznámky“ sa uvádzajú doplňujúce a vysvetľujúce údaje, najmä opis porušení, porušenie štatútov a prijaté opatrenia na zosúladenie limitov alebo zákonných obmedzení.

Použité skratky

Skratka   Opis
Čís. r.číslo riadka
ZDDSzákon o doplnkovom dôchodkovom sporení
ISINoznačenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov
IS NBSinformačný systém Národnej banky Slovenska

Príloha č. 3 k vyhláške č. 74/2009 Z. z.

Príloha 03

Metodika oznámenia Dds (LMT) 21-99

1. V časti „Názov doplnkového dôchodkového fondu“ sa uvádza názov doplnkového dôchodkového fondu podľa platného povolenia na výkon činnosti.

2. V časti „Názov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti“ sa uvádza názov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá spravuje príslušný doplnkový dôchodkový fond.

3. V časti „Identifikačný kód“ sa uvádza číselný kód, ktorý sa nachádza v IS NBS STATUS DFT/C. Číselníky/C.1 Subjekty.

4. V časti „Dátum porušenia“ sa uvádza dátum, ku ktorému došlo k porušeniu limitu alebo zákonného obmedzenia.

5. Stĺpce 1 až 5 a 8 sa vypĺňajú pri prekročení limitov alebo zákonných obmedzení a stĺpce 6 až 8 sa vypĺňajú pri zosúladení limitov alebo zákonných obmedzení.

6. V stĺpci „Porušenie ZDDS/štatútu doplnkového dôchodkového fondu“ sa uvádza príslušný kód porušenia limitu alebo zákonného obmedzenia, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka Porušenia ZDDS, ktorý sa nachádza v IS NBS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.

7. V stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera.

8. V stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier; ak ide o podielové listy, uvádza sa názov správcu príslušného fondu.

9. V stĺpci „Stav pri porušení v %“ sa uvádza percentuálne vyjadrenie celkového objemu nástroja z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, pri ktorom došlo k prekročeniu limitu alebo zákonného obmedzenia.

10. V stĺpci „Lehota na zosúladenie“ sa uvádza časové obdobie určené v rámci opatrenia prijatého doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na zosúladenie príslušných limitov alebo porušení zákonných obmedzení.

11. Pri zosúladení limitov a zákonných obmedzení sa vytvorí nová vyššia verzia oznámenia Dds (LMT) 21-99, ktorá bola zaslaná pri prekročení limitu alebo porušení zákonných obmedzení, ktorá sa v IS NBS STATUS DFT nachádza v stave „Prijatý“, a doplnia sa údaje do stĺpcov 6, 7 a 8.

12. V stĺpci „Dátum zosúladenia“ sa uvádza dátum, ku ktorému došlo k zosúladeniu príslušného limitu alebo zákonného obmedzenia.

13. V stĺpci „Stav po zosúladení v %“ sa uvádza percentuálne vyjadrenie celkového objemu nástroja z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ktoré nastalo po zosúladení limitu alebo zákonného obmedzenia.

14. V stĺpci „Poznámky“ sa uvádzajú doplňujúce a vysvetľujúce údaje, najmä opis porušení, porušenie štatútov a prijaté opatrenia na zosúladenie limitov alebo zákonných obmedzení.

Použité skratky

Skratka   Opis
Čís. r.číslo riadka
ZDDSzákon o doplnkovom dôchodkovom sporení
ISINoznačenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov
IS NBSinformačný systém Národnej banky Slovenska

Príloha č. 4 k vyhláške č. 74/2009 Z. z.

Príloha 04

Metodika oznámenia Ddd (LMT) 22-99

1. V časti „Názov doplnkového dôchodkového fondu“ sa uvádza názov doplnkového dôchodkového fondu podľa platného povolenia na výkon činnosti.

2. V časti „Názov depozitára doplnkového dôchodkového fondu“ sa uvádza názov depozitára, ktorý pre doplnkové dôchodkové fondy, ktoré spravuje doplnková dôchodková spoločnosť, vykonáva činnosť depozitára podľa zmluvy o výkone činnosti depozitára.

3. V časti „Identifikačný kód“ sa uvádza číselný kód, ktorý sa nachádza v IS NBS STATUS DFT/C. Číselníky/C.1 Subjekty.

4. V časti „Dátum porušenia“ sa uvádza dátum, ku ktorému došlo k porušeniu limitu alebo zákonného obmedzenia.

5. Stĺpce 1 až 5 a 8 sa vypĺňajú pri prekročení limitov alebo zákonných obmedzení a stĺpce 6 až 8 sa vypĺňajú pri zosúladení limitov alebo zákonných obmedzení.

6. V stĺpci „Porušenie ZDDS/štatútu doplnkového dôchodkového fondu“ sa uvádza príslušný kód porušenia limitu alebo zákonného obmedzenia, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka Porušenia ZDDS, ktorý sa nachádza v IS NBS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.

7. V stĺpci „ISIN“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera.

8. V stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier; ak ide o podielové listy, uvádza sa názov správcu príslušného fondu.

9. V stĺpci „Stav pri porušení v %“ sa uvádza percentuálne vyjadrenie celkového objemu nástroja z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, pri ktorom došlo k prekročeniu limitu alebo zákonného obmedzenia.

10. V stĺpci „Lehota na zosúladenie“ sa uvádza časové obdobie určené v rámci opatrenia prijatého doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na zosúladenie príslušných limitov a porušení zákonných obmedzení.

11. Pri zosúladení limitov a zákonných obmedzení sa vytvorí nová vyššia verzia oznámenia Ddd (LMT) 22-99, ktorá bola zaslaná pri prekročení limitu alebo porušení zákonných obmedzení, ktorá sa v IS NBS STATUS DFT nachádza v stave „Prijatý“, a doplnia sa údaje do stĺpcov 6, 7 a 8.

12. V stĺpci „Dátum zosúladenia“ sa uvádza dátum, ku ktorému došlo k zosúladeniu príslušného limitu alebo zákonného obmedzenia.

13. V stĺpci „Stav po zosúladení v %“ sa uvádza percentuálne vyjadrenie celkového objemu nástroja z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ktoré nastalo po zosúladení limitu alebo zákonného obmedzenia.

14. V stĺpci „Poznámky“ sa uvádzajú doplňujúce a vysvetľujúce údaje, najmä opis porušení, porušenie štatútov a prijaté opatrenia na zosúladenie limitov a zákonných obmedzení.

Použité skratky

Skratka   Opis
Čís. r.číslo riadka
ZDDSzákon o doplnkovom dôchodkovom sporení
ISINoznačenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov
IS NBSinformačný systém Národnej banky Slovenska