Vyhláška č. 517/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o obsahu ročnej správy o výsledkoch finančných kontrol

(v znení č. 738/2004 Z. z.)

Čiastka 205/2001
Platnosť od 15.12.2001 do31.01.2009
Účinnosť od 01.01.2005 do31.01.2009
Zrušený 21/2009 Z. z.

517

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 6. decembra 2001

o obsahu ročnej správy o výsledkoch finančných kontrol

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 5 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

(1) Ročná správa o výsledkoch následných finančných kontrol (ďalej len „správa“) obsahuje

a) názov a identifikačné číslo orgánu verejnej správy, ktorý spravuje kapitolu štátneho rozpočtu1) (ďalej len „ústredný orgán") alebo správy finančnej kontroly,1a) ktorá predkladá správu a ich sídlo,

b) názov kontrolovaných subjektov a ich sídlo,

c) počet vykonaných následných finančných kontrol,

d) stručný opis jednotlivých kontrolných zistení s uvedením názvu a sídla kontrolovaného subjektu, v ktorom boli kontrolné zistenia preukázané, označenia ustanovení porušeného všeobecne záväzného právneho predpisu, finančného vyčíslenia kontrolného zistenia, ak je to možné vzhľadom na povahu kontrolného zistenia a dôsledky kontrolného zistenia na hospodárenie s verejnými prostriedkami; v správe sa uvádzajú najmä tieto kontrolné zistenia:

1. porušenie rozpočtovej disciplíny alebo finančnej disciplíny vrátane sankcií uložených za porušenie podľa osobitného zákona,2)

2. kontrolné zistenia, ktoré sa oznámili orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom príslušným podľa osobitných zákonov,3)

3. nevykonanie predbežnej finančnej kontroly alebo nedodržanie postupu ustanoveného zákonom pri vykonávaní priebežnej finančnej kontroly,4)

4. porušenie povinností podľa osobitných zákonov pri vedení účtovníctva, správe majetku štátu a pri obstarávaní tovarov, prác a služieb,5)

5. nesplnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uložených na základe preukázaných kontrolných zistení predchádzajúcimi následnými finančnými kontrolami,

6. kontrolné zistenia neuvedené v bodoch 1 až 5, týkajúce sa nedostatkov, ktoré môžu mať závažné dôsledky na hospodárenie kontrolovaného subjektu s verejnými prostriedkami,

e) opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov na základe preukázaných kontrolných zistení a termín ich splnenia,

f) vyhlásenie štatutárneho zástupcu ústredného orgánu alebo správy finančnej kontroly, že údaje uvedené v správe sú pravdivé, úplné a preukázateľné,

g) meno, priezvisko, funkciu a podpis zamestnanca orgánu verejnej správy, ktorý správu vypracoval,

h) meno, priezvisko, funkciu a podpis štatutárneho zástupcu orgánu verejnej správy,

i) odtlačok pečiatky orgánu verejnej správy,

j) dátum a miesto vyhotovenia správy.

(2) V správe sa uvádzajú kontrolné zistenia preukázané následnými finančnými kontrolami, ktoré sa vykonali v tom kalendárnom roku, za ktorý sa správa vypracovala.

(3) Údaje podľa odseku 1 o spoločných následných finančných kontrolách6) sa uvádzajú v správe toho kontrolného orgánu, ktorého vedúci vydal písomné poverenie na ich vykonanie.7)

(4) Prílohou správy je výkaz o výsledkoch následných finančných kontrol. Vzor výkazu o výsledkoch finančných kontrol je uvedený v prílohe k tejto vyhláške.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2002.


Brigita Schmögnerová v. r.


Príloha k vyhláške č. 517/2001 Z. z.

Vzor 01

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 2 písm. g) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z.

1a) Zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.

2) § 47 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3) § 13 ods. 2 písm. k) zákona č. 502/2001 Z. z.

4) § 9 a 10 zákona č. 502/2001 Z. z.

5) Napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.

6) § 23 zákona č. 502/2001 Z. z.

7) § 12 ods. 3 zákona č. 502/2001 Z. z.