440

ZÁKON

z 1. decembra 2000

o správach finančnej kontroly

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Tento zákon upravuje postavenie, organizáciu a pôsobnosť správ finančnej kontroly.

§ 2

(1) Zriaďuje sa

a) Správa finančnej kontroly so sídlom v Bratislave s pôsobnosťou v územných obvodoch Bratislavského kraja, Trnavského kraja a Nitrianskeho kraja,

b) Správa finančnej kontroly so sídlom vo Zvolene s pôsobnosťou v územných obvodoch Banskobystrického kraja, Trenčianskeho kraja a Žilinského kraja,

c) Správa finančnej kontroly so sídlom v Košiciach s pôsobnosťou v územných obvodoch Košického kraja a Prešovského kraja.

(2) Správy finančnej kontroly sú rozpočtové organizácie, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

(3) Správy finančnej kontroly sú v rozsahu svojej pôsobnosti samostatnými orgánmi a pri výkone svojej činnosti sú viazané iba zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(4) Správu finančnej kontroly riadi a za jej činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky.

§ 2a

Ministerstvo môže v odôvodnených prípadoch poveriť správy finančnej kontroly výkonom činností podľa § 3 aj mimo ich územnej pôsobnosti.

§ 3

Správa finančnej kontroly

a) vykonáva vládny audit podľa osobitného predpisu,1)

b) vykonáva cenovú kontrolu podľa osobitného predpisu,2)

c) vykonáva vládny audit správy a nakladania s majetkom štátu, vládny audit distribúcie a predaja kolkových známok a evidencie, zúčtovania a vrátenia poplatkov podľa osobitných predpisov,3)

d) rozhoduje v konaní o porušení cenovej disciplíny v rozsahu podľa osobitného predpisu2) a v konaní o porušení finančnej disciplíny v rozsahu podľa osobitného predpisu4) okrem prostriedkov poskytnutých z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a prostriedkov štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie,4a) na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,4b)

e) rozhoduje v konaní o porušení finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami poskytnutými ako podiel zaplatenej dane v rozsahu podľa osobitného predpisu,4c)

f) ukladá a vymáha sankcie za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami poskytnutými ako podiel zaplatenej dane,4c) ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu,

g) rozhoduje v konaní o porušení finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami zo zahraničia, podľa osobitného predpisu4d) poskytnutými na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, a prostriedkami štátneho rozpočtu, ak ich poskytnutie je podmienkou poskytnutia prostriedkov zo zahraničia,

h) ukladá a vymáha sankcie za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami zo zahraničia a prostriedkami štátneho rozpočtu podľa písmena g),

i) ukladá pokuty v rozsahu podľa osobitných predpisov,5)

j) vymáha odvod, penále a pokutu podľa osobitného predpisu,6)

k) spolupracuje s orgánmi Európskej únie v rozsahu a za podmienok ustanovených medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,

l) kontroluje vyberanie súdnych poplatkov podľa osobitného predpisu.7)

§ 3a

Právna ochrana zamestnancov správ finančnej kontroly

Zamestnanci správ finančnej kontroly majú pri plnení úloh podľa tohto zákona postavenie verejných činiteľov.8)

§ 4

(1) Správy finančnej kontroly zriadené podľa doterajších predpisov sa považujú za zriadené podľa tohto zákona.

(2) Na konanie začaté pred 1. marcom 2001 sa vzťahujú doterajšie predpisy.

(3) Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov, majetkovoprávnych a iných vzťahov správ finančnej kontroly zriadených podľa doterajších právnych predpisov prechádzajú 1. marcom 2001 na správy finančnej kontroly zriadené podľa tohto zákona.


§ 5

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2001.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

3) § 15 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona č. 347/2013 Z. z.
§ 14a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
§ 15 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 347/2013 Z. z.
§ 10 ods. 2 zákona č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 381/2011 Z. z.

4) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4a) § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

4b) Zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.

4c) § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

4d) § 35a ods. 1 písm. d) druhý bod zákona č. 502/2001 Z. z. v znení zákona č. 165/2008 Z. z.

5) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6) Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

7) Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.

8) § 89 ods. 9 Trestného zákona.