Oznámenie č. 274/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania

Čiastka 107/2008
Platnosť od 25.07.2008
Účinnosť do 16.06.2016
Zrušený 163/2016 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2008.

274

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 16 ods. 2 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 9. júla 2008 č. MF/13522/2008-74, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2008.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 7/2008 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.