Oznámenie č. 79/2003 Z. z.Oznámenie Národnej banksy Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. júla 2002 č. 3/2002 o pravidlách obozretného podnikania bánk a s tým súvisiacich hláseniach

Čiastka 37/2003
Platnosť od 07.03.2003 do30.01.2004
Zrušený 34/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 20. marca 2003.

79

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 32 ods. 5 a § 42 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 28. februára 2003 č. 1/2003, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. júla 2002 č. 3/2002 o pravidlách obozretného podnikania bánk a s tým súvisiacich hláseniach (oznámenie č. 476/2002 Z. z.).

Týmto opatrením sa novo ustanovuje pomer majetkovej angažovanosti banky k vlastným zdrojom financovania banky voči osobe s osobitným vzťahom k banke.

Opatrenie nadobúda účinnosť 20. marca 2003.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 12/2003 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.