Vyhláška č. 286/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu ročnej správy o činnosti vnútorného audítora a o vykonaní vnútorného auditu

Čiastka 127/2002
Platnosť od 14.06.2002 do31.01.2009
Účinnosť od 01.07.2002 do31.01.2009
Zrušený 21/2009 Z. z.

OBSAH

286

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 6. júna 2002,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu ročnej správy o činnosti vnútorného audítora a o vykonávaní vnútorného auditu

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 4 a § 35 ods. 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Ročná správa o činnosti zamestnanca ústredného orgánu1) vykonávajúceho vnútorný audit (ďalej len „vnútorný audítor“) obsahuje

a) názov a sídlo ústredného orgánu,1) ktorého je vnútorný audítor zamestnancom,

b) počet vykonaných vnútorných auditov v jednotlivých auditovaných subjektoch s uvedením ich názvu a sídla,

c) použité typy vnútorných auditov a metódy použité pri ich vykonávaní,

d) stručný opis zistených nedostatkov a odporúčaní navrhnutých na ich nápravu podľa jednotlivých auditovaných subjektov so zameraním na tie nedostatky, ktoré vzhľadom na svoju povahu a rozsah mohli závažným spôsobom narušiť činnosť auditovaného subjektu,

e) počet odporúčaní podľa písmena d) navrhnutých v kalendárnom roku, za ktorý sa táto správa vypracúva, v členení na zohľadnené a nezohľadnené, s uvedením dôvodu ich nezohľadnenia,

f) informáciu o odporúčaniach podľa písmena

d) navrhnutých v kalendárnom roku, za ktorý sa táto správa vypracúva, o ktorých ku dňu vyhotovenia tejto správy vnútorný audítor nemá informáciu o tom, či boli zohľadnené, alebo neboli zohľadnené, s uvedením dôvodov, pre ktoré chýba táto informácia,

g) informáciu o odporúčaniach podľa písmena

d) navrhnutých v predchádzajúcom kalendárnom roku, ktoré boli zohľadnené v kalendárnom roku, za ktorý sa táto správa vypracúva,

h) vyhlásenie vnútorného audítora, že údaje uvedené v tejto správe sú pravdivé a overiteľné,

i) dátum a miesto vyhotovenia,

j) meno, priezvisko a podpis vnútorného audítora, ktorý túto správu vypracoval.

§ 2

Doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky a ich výpisy a iné hmotné nosiče informácií vytvorené alebo získané v priebehu vykonávania vnútorného auditu sa vedú osobitne pre každý jednotlivý vnútorný audit.

§ 3

Správa o výsledku vnútorného auditu obsahuje

a) názov a sídlo ústredného orgánu,1) ktorého vnútorný audítor vnútorný audit vykonal, s uvedením jej poradového čísla v príslušnom kalendárnom roku,

b) názov a sídlo auditovaného subjektu,

c) hodnotené činnosti,

d) obdobie, za ktoré sa činnosti podľa písmena c) hodnotili,

e) stručné zhrnutie výsledku vykonaného vnútorného auditu s uvedením

1. preukázaných nedostatkov, ktoré vzhľadom na svoju povahu a rozsah môžu závažným spôsobom narušiť činnosť auditovaného subjektu,

2. odporúčaní na nápravu nedostatkov podľa bodu 1,

f) podrobný opis nedostatkov a odporúčaní podľa písmena e),

g) odôvodnenie nevyhnutnosti zohľadnenia odporúčaní podľa písmena e) bodu 2 s uvedením možných dôsledkov ich nezohľadnenia,

h) dátum a miesto vyhotovenia,

i) meno, priezvisko a podpis vnútorného audítora, ktorý túto správu vypracoval.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2002.


František Hajnovič v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.