Vyhláška č. 545/2009 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o ročných správach a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou

Čiastka 189/2009
Platnosť od 19.12.2009
Účinnosť od 01.01.2010 do14.08.2016
Zrušený 229/2016 Z. z.

545

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 1. decembra 2009

o ročných správach a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou

Národná banka Slovenska podľa § 105 ods. 11 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 449/2008 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Ročná správa a polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, skrátená verzia ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktoré obsahujú informácie podľa § 105 ods. 6 písm. a) až d) zákona, ako aj iné informácie podľa § 105 ods. 6 písm. e) zákona sa predkladajú dôchodkovou správcovskou spoločnosťou za dôchodkovú správcovskú spoločnosť formou týchto výkazov:

a) Dss (KL) 18-02 Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1,

b) Dss (HNS) 23-02 Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2,

c) Dss (SUV) 15-02 Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3,

d) Dss (VZS) 16-02 Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4,

e) Dss (UZ) 30-02 Účtovná závierka dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 5,

f) Skrátená verzia ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorej vzor je uvedený prílohe č. 6.

(2) Ročná správa a polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, skrátená verzia ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, ktoré obsahujú informácie podľa § 105 ods. 7 písm. a) až d) zákona, ako aj iné informácie podľa § 105 ods. 7 písm. e) zákona sa predkladajú dôchodkovou správcovskou spoločnosťou za príslušný dôchodkový fond, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť vytvára a spravuje, formou týchto výkazov:

a) Dof (HNS) 28-02 Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 7,

b) Dof (HMF) 03-02 Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 8,

c) Dof (SP) 17-02 Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 9,

d) Dof (PAS) 31-02 Výkaz pasív dôchodkového fondu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 10,

e) Dof (VVN) 32-02 Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 11,

f) Dof (Uz) 33-02 Účtovná závierka dôchodkového fondu, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 12,

g) Skrátená verzia ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 13.

§ 2

(1) Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. a), b) a e) a § 1 ods. 2 písm. a), b), c) a f) sa predkladajú písomne a elektronicky v informačnom systéme Národnej banky Slovenska STATUS DFT – Zber, spracovanie a uchovávanie údajov subjektov finančného trhu v Slovenskej republike.

(2) Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a d) a§ 1 ods. 2 písm. d) a e) sa predkladajú elektronicky v informačnom systéme Národnej banky Slovenska STATUS DFT – Zber, spracovanie a uchovávanie údajov subjektov finančného trhu v Slovenskej republike.

(3) Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. f) a § 1 ods. 2 písm. g) sa zverejňujú v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou.

§ 3

Výkazy za rok 2009, ktoré sa predkladajú v roku 2010, sa zostavia podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2009.


§ 4

Zrušuje sa vyhláška Národnej banky Slovenska č. 567/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde v znení vyhlášky č. 91/2008 Z. z. a vyhlášky č. 523/2008 Z. z.

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2010.


Ivan Šramko v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 545/2009 Z. z.

VZOR

Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Príloha 01

Vysvetlivky na vypracúvanie prílohy č. 1

1. V časti „Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti“ sa uvádza názov dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa platného povolenia na výkon činnosti.

2. V časti „Identifikačný kód“ sa uvádza príslušný číselný kód, ktorý sa nachádza v IS Národnej banky Slovenska STATUS DFT/C. Číselníky/C.1 Subjekty.

3. V časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa výkaz vykazuje.

4. V časti „Akcionári DSS s podielom nad 1 % upísaného základného imania“
v stĺpci „IČO akcionára/r. č./dátum narodenia“ sa uvádza identifikačné číslo právnickej osoby, ak ide o fyzickú osobu, jej rodné číslo alebo dátum narodenia,
v stĺpci „Vlastnený podiel na upísanom základnom imaní DSS v %“ sa uvádza údaj v percentách vypočítaný zo vzťahu: údaj v stĺpci 5/výška základného imania DSS,
v stĺpci „Podiel hodnoty vlastnených akcií k základnému imaniu akcionára v %“ sa uvádza údaj v percentách vypočítaný zo vzťahu: údaj v stĺpci 5/údaj v stĺpci 4.

5. V časti „Osoby s kvalifikovanou účasťou na DSS podľa § 48 ods. 2 písm. c) zákona“
v stĺpci „IČO/r. č.“ sa uvádza identifikačné číslo právnickej osoby, ak ide o fyzickú osobu, jej rodné číslo alebo dátum narodenia zahraničnej osoby,
v stĺpci „Druh podielu“ sa uvádza „P“ pre priamy podiel alebo „N“ pre nepriamy podiel,
v stĺpci „Iné“ sa uvádza typ kontroly podľa § 8 písm. h) druhého až štvrtého bodu zákona o cenných papieroch, ak nemožno vyplniť stĺpce „Podiel v %“ a „Druh podielu“ podľa § 8 písm. h) prvého bodu zákona o cenných papieroch.

6. V časti „DLHODOBÉ ZDROJE“ sa uvádzajú zdroje so splatnosťou dlhšou ako jeden rok.

7. V časti „KRÁTKODOBÉ ZDROJE“ sa uvádzajú zdroje so splatnosťou do jedného roka.

8. Osoba zodpovedná za výkaz je fyzická osoba, ktorá zodpovedá za správnosť údajov vo výkaze, zasiela výkaz do Národnej banky Slovenska prostredníctvom IS STATUS DFT, v ktorom má pridelenú rolu zodpovednej osoby za príslušný výkaz. Ak je takých osôb viac, uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel DSS.

9. Osoba, ktorá výkaz vypracovala je fyzická osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a má v IS STATUS DFT pre príslušný výkaz pridelenú rolu editora. Ak je takých osôb viac, uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel DSS.

10. Použité skratky

Skratka Opis

ISIN identifikačné číslo cenného papiera

IČE identifikačné číslo emitenta

IČO identifikačné číslo organizácie

DSS dôchodková správcovská spoločnosť

tis. tisíc

r. č. rodné číslo

č. r. číslo riadka

Príloha č. 2 k vyhláške č. 545/2009 Z. z.

VZOR

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Príloha 02

Vysvetlivky na vypracúvanie prílohy č. 2

1. V časti „Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti“ sa uvádza názov dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa platného povolenia na výkon činnosti.

2. V časti „Identifikačný kód“ sa uvádza príslušný číselný kód, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.1 Subjekty.

3. V časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa výkaz vykazuje.

4. Výkaz sa predkladá ako výkaz s ľubovoľnou prílohou vo forme MS Excel dokumentu, MS Word dokumentu alebo PDF dokumentu.

5. Osoba zodpovedná za výkaz je fyzická osoba, ktorá zodpovedá za správnosť údajov vo výkaze, zasiela výkaz do Národnej banky Slovenska prostredníctvom IS STATUS DFT, v ktorom má pridelenú rolu zodpovednej osoby za príslušný výkaz. Ak je takých osôb viac, uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel DSS.

6. Osoba, ktorá výkaz vypracovala je fyzická osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a má v IS STATUS DFT pre príslušný výkaz pridelenú rolu editora. Ak je takých osôb viac, uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel DSS.

7. Použité skratky

Skratky Opis

DSS dôchodková správcovská spoločnosť

Príloha č. 3 k vyhláške č. 545/2009 Z. z.

VZOR

Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Príloha 03

Vysvetlivky na vypracúvanie prílohy č. 3

1. V časti „Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti“ sa uvádza názov dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa platného povolenia na výkon činnosti.

2. V časti „Identifikačný kód“ sa uvádza príslušný číselný kód, ktorý sa nachádza v IS Národnej banky Slovenska STATUS DFT/C. Číselníky/C.1 Subjekty.

3. V časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa výkaz vykazuje.

4. Obsahová náplň jednotlivých položiek výkazu je vymedzená medzinárodnými účtovnými štandardami IAS/IFRS podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Ú. v. ES L 243, 11. 9. 2002) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 297/2008 z 11. marca 2008 (Ú. v. ES L 97, 9. 4. 2008), nariadenia Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. ES L 320, 29. 11. 2008) v platnom znení.

5. Osoba zodpovedná za výkaz je fyzická osoba, ktorá zodpovedá za správnosť údajov vo výkaze, zasiela výkaz do Národnej banky Slovenska prostredníctvom IS STATUS DFT, v ktorom má pridelenú rolu zodpovednej osoby za príslušný výkaz. Ak je takých osôb viac, uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel DSS.

6. Osoba, ktorá výkaz vypracovala je fyzická osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a má v IS STATUS DFT pre príslušný výkaz pridelenú rolu editora. Ak je takých osôb viac, uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel DSS.

7. Použité skratky

Skratka Opis

č. r. číslo riadka

tis. tisíc

DSS dôchodková správcovská spoločnosť

Príloha č. 4 k vyhláške č. 545/2009 Z. z.

VZOR

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Príloha 04

Vysvetlivky na vypracúvanie prílohy č. 4

1. V časti „Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti“ sa uvádza názov dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa platného povolenia na výkon činnosti.

2. V časti „Identifikačný kód“ sa uvádza príslušný číselný kód, ktorý sa nachádza v IS Národnej banky Slovenska STATUS DFT/C. Číselníky/C.1 Subjekty.

3. V časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa výkaz vykazuje.

4. Obsahová náplň jednotlivých položiek výkazu je vymedzená medzinárodnými účtovnými štandardami IAS/IFRS podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Ú. v. ES L 243, 11. 9. 2002) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 297/2008 z 11. marca 2008 (Ú. v. ES L 97, 9. 4. 2008), nariadenia Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. ES L 320, 29. 11. 2008) v platnom znení.

5. Osoba zodpovedná za výkaz je fyzická osoba, ktorá zodpovedá za správnosť údajov vo výkaze, zasiela výkaz do Národnej banky Slovenska prostredníctvom IS STATUS DFT, v ktorom má pridelenú rolu zodpovednej osoby za príslušný výkaz. Ak je takých osôb viac, uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel DSS.

6. Osoba, ktorá výkaz vypracovala je fyzická osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a má v IS STATUS DFT pre príslušný výkaz pridelenú rolu editora. Ak je takých osôb viac, uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel DSS.

7. Použité skratky

Skratka Opis

č. r. číslo riadka

tis. tisíc

DSS dôchodková správcovská spoločnosť

Príloha č. 5 k vyhláške č. 545/2009 Z. z.

VZOR

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Príloha 05

Vysvetlivky na vypracúvanie prílohy č. 5

1. V časti „Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti“ sa uvádza názov dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa platného povolenia na výkon činnosti.

2. V časti „Identifikačný kód“ sa uvádza príslušný číselný kód, ktorý sa nachádza v IS Národnej banky Slovenska STATUS DFT/C. Číselníky/C.1 Subjekty.

3. V časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa výkaz vykazuje.

4. Výkaz sa predkladá ako výkaz s ľubovoľnou prílohou vo forme MS Excel dokumentu, MS Word dokumentu alebo PDF dokumentu.

5. Obsahová náplň jednotlivých položiek účtovnej závierky je vymedzená medzinárodnými účtovnými štandardami IAS/IFRS podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Ú. v. ES L 243, 11. 9. 2002) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 297/2008 z 11. marca 2008 (Ú. v. ES L 97, 9. 4. 2008), nariadenia Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. ES L 320, 29. 11. 2008) v platnom znení.

6. Osoba zodpovedná za výkaz je fyzická osoba, ktorá zodpovedá za správnosť údajov vo výkaze, zasiela výkaz do Národnej banky Slovenska prostredníctvom IS STATUS DFT, v ktorom má pridelenú rolu zodpovednej osoby za príslušný výkaz. Ak je takých osôb viac, uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel DSS.

7. Osoba, ktorá výkaz vypracovala je fyzická osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a má v IS STATUS DFT pre príslušný výkaz pridelenú rolu editora. Ak je takých osôb viac, uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel DSS.

8. Použité skratky

Skratka Opis

DSS dôchodková správcovská spoločnosť

Príloha č. 6 k vyhláške č. 545/2009 Z. z.

VZOR

Skrátená verzia ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Príloha 06

Vysvetlivky na vypracúvanie prílohy č. 6

1. V časti „Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti“ sa uvádza názov dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa platného povolenia na výkon činnosti.

2. V časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa výkaz vykazuje.

3. V stĺpci „Hodnota v tis. eur v roku R“ sa uvádza hodnota v tisícoch eur v príslušnom kalendárnom roku alebo polroku.

4. V stĺpci „Hodnota v tis. eur v roku (R-1)“ sa uvádza hodnota v tisícoch eur jedného roka predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku alebo polroku.

5. V stĺpci „Hodnota v tis. eur v roku (R-2)“ sa uvádza hodnota v tisícoch eur dvoch rokov predchádzajúcich príslušnému kalendárnemu roku alebo polroku.

6. Použité skratky

Skratka Opis

čís. r. číslo riadka

tis. tisíc

Príloha č. 7 k vyhláške č. 545/2009 Z. z.

VZOR

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu

Príloha 07

Vysvetlivky na vypracúvanie prílohy č. 7

1. V časti „Názov dôchodkového fondu“ sa uvádza názov dôchodkového fondu podľa platného povolenia na výkon činnosti.

2. V časti „Identifikačný kód“ sa uvádza príslušný číselný kód, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.1 Subjekty.

3. V časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa výkaz vykazuje.

4. Výkaz sa predkladá ako výkaz s ľubovoľnou prílohou vo forme MS Excel dokumentu, MS Word dokumentu alebo PDF dokumentu.

5. Hodnoty dôchodkovej jednotky znázornené v grafe sa vykazujú v eurách k poslednému dňu príslušného mesiaca a určujú sa s presnosťou na šesť desatinných miest.

6. Grafické zobrazenie sa považuje za názorné, ak je z neho zrejmý vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky, pričom hustota časových súradníc, z ktorých pozostáva finálna krivka, sa môže u jednotlivých spoločností líšiť.

7. Osoba zodpovedná za výkaz je fyzická osoba, ktorá zodpovedá za správnosť údajov vo výkaze, zasiela výkaz do Národnej banky Slovenska prostredníctvom IS STATUS DFT, v ktorom má pridelenú rolu zodpovednej osoby za príslušný výkaz. Ak je takých osôb viac, uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel DSS.

8. Osoba, ktorá výkaz vypracovala, je fyzická osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a má v IS STATUS DFT pre príslušný výkaz pridelenú rolu editora. Ak je takých osôb viac, uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel DSS.

9. Použité skratky

Skratka Opis

DSS dôchodková správcovská spoločnosť

Príloha č. 8 k vyhláške č. 545/2009 Z. z.

VZOR

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Príloha 08

Vysvetlivky na vypracúvanie prílohy č. 8

1. V časti „Názov dôchodkového fondu“ sa uvádza názov dôchodkového fondu podľa platného povolenia na výkon činnosti.

2. V časti „Identifikačný kód“ sa uvádza príslušný číselný kód, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.1 Subjekty.

3. V časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa výkaz vykazuje.

4. Osoba zodpovedná za výkaz je fyzická osoba, ktorá zodpovedá za správnosť údajov vo výkaze, zasiela výkaz do Národnej banky Slovenska prostredníctvom IS STATUS DFT, v ktorom má pridelenú rolu zodpovednej osoby za príslušný výkaz. Ak je takých osôb viac, uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel DSS.

5. Osoba, ktorá výkaz vypracovala, je fyzická osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a má v IS STATUS DFT pre príslušný výkaz pridelenú rolu editora. Ak je takých osôb viac, uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel DSS.

6. V časti „Členenie podľa sektorového hľadiska“ sa jednotlivé finančné nástroje v majetku dôchodkového fondu uvádzajú podľa prevažujúcej činnosti emitenta do príslušnej skupiny štatisticky klasifikovanej ekonomickej činnosti SK NACE Rev. 2. Kód činnosti sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.

7. Použité skratky

Skratka Opis

č. r. číslo riadka

tis. tisíc

DSS dôchodková správcovská spoločnosť

IS STATUS DFT informačný systém Národnej banky Slovenska zabezpečujúci zber, spracovanie
a uchovávanie údajov subjektov finančného trhu

SR Slovenská republika

ECB Európska centrálna banka

EÚ Európska únia

EIB Európska investičná banka

IBRD Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj

IFA Medzinárodné finančné združenie

CEB Rozvojová banka Rady Európy

IADB Medzinárodná rozvojová banka

ADB Ázijská rozvojová banka

AFDB Africká rozvojová banka

CDB Karibská rozvojová banka

NIB Severská investičná banka

EBRD Európska banka pre obnovu a rozvoj

EIF Európsky investičný fond

IMF Medzinárodný menový fond

BIS Banka pre medzinárodné zúčtovanie

MIGA Multilaterálna agentúra pre investičné záruky

CP cenný papier

PL OPF podielový list otvorených podielových fondov

ZSKI zahraničný subjekt kolektívneho investovania

IZSKI iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania

NPT nástroj peňažného trhu

BÚ bežný účet

VÚ vkladový účet

mena D denominovaná mena, v ktorej sú investičné nástroje vydané, alebo mena, v ktorej
sú vklady vedené

Príloha č. 9 k vyhláške č. 545/2009 Z. z.

VZOR

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Príloha 09

Vysvetlivky na vypracúvanie prílohy č. 9

1. V časti „Názov dôchodkového fondu“ sa uvádza názov dôchodkového fondu podľa platného povolenia na výkon činnosti.

2. V časti „Identifikačný kód“ sa uvádza príslušný číselný kód, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.1 Subjekty.

3. V časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa výkaz vykazuje.

4. V stĺpci „aktívny“ sa uvádza taký sporiteľ, za ktorého bol platiteľom príspevkov v období šiestich mesiacov zaplatený aspoň jeden príspevok na starobné dôchodkové sporenie. Ak v období šiestich mesiacov nebol platiteľom príspevkov sporiteľovi zaslaný žiadny príspevok na starobné dôchodkové sporenie, sporiteľ sa považuje za pasívneho.

5. Osoba zodpovedná za výkaz je fyzická osoba, ktorá zodpovedá za správnosť údajov vo výkaze, zasiela výkaz do Národnej banky Slovenska prostredníctvom IS STATUS DFT, v ktorom má pridelenú rolu zodpovednej osoby za príslušný výkaz. Ak je takých osôb viac, uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel DSS.

6. Osoba, ktorá výkaz vypracovala, je fyzická osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a má v IS STATUS DFT pre príslušný výkaz pridelenú rolu editora. Ak je takých osôb viac, uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel DSS.

7. Použité skratky

Skratka Opis

DF dôchodkový fond

DSS dôchodková správcovská spoločnosť

Príloha č. 10 k vyhláške č. 545/2009 Z. z.

VZOR

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Príloha 10

Vysvetlivky na vypracúvanie prílohy č. 10

1. V časti „Názov dôchodkového fondu“ sa uvádza názov dôchodkového fondu podľa platného povolenia na výkon činnosti.

2. V časti „Identifikačný kód“ sa uvádza príslušný číselný kód, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.1 Subjekty.

3. V časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa výkaz vykazuje.

4. Obsahová náplň jednotlivých položiek výkazu je vymedzená opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy (oznámenie č. 646/2007 Z. z.) v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. MF/24545/2008-74 (oznámenie č. 594/2008 Z. z.).

5. Osoba zodpovedná za výkaz je fyzická osoba, ktorá zodpovedá za správnosť údajov vo výkaze, zasiela výkaz do Národnej banky Slovenska prostredníctvom IS STATUS DFT, v ktorom má pridelenú rolu zodpovednej osoby za príslušný výkaz. Ak je takých osôb viac, uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel DSS.

6. Osoba, ktorá výkaz vypracovala, je fyzická osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a má v IS STATUS DFT pre príslušný výkaz pridelenú rolu editora. Ak je takých osôb viac, uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel DSS.

7. Použité skratky

Skratka Opis

č. r. číslo riadka

tis. tisíc

DSS dôchodková správcovská spoločnosť

Príloha č. 11 k vyhláške č. 545/2009 Z. z.

VZOR

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Príloha 11

Vysvetlivky na vypracúvanie prílohy č. 11

1. V časti „Názov dôchodkového fondu“ sa uvádza názov dôchodkového fondu podľa platného povolenia na výkon činnosti.

2. V časti „Identifikačný kód“ sa uvádza príslušný číselný kód, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.1 Subjekty.

3. V časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa výkaz vykazuje.

4. Obsahová náplň jednotlivých položiek výkazu je vymedzená opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy (oznámenie č. 646/2007 Z. z.) v znení opatrenia č. MF/24545/2008-74 (oznámenie č. 594/2008 Z. z.).

5. Osoba zodpovedná za výkaz je fyzická osoba, ktorá zodpovedá za správnosť údajov vo výkaze, zasiela výkaz do Národnej banky Slovenska prostredníctvom IS STATUS DFT, v ktorom má pridelenú rolu zodpovednej osoby za príslušný výkaz. Ak je takých osôb viac, uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel DSS.

6. Osoba, ktorá výkaz vypracovala, je fyzická osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a má v IS STATUS DFT pre príslušný výkaz pridelenú rolu editora. Ak je takých osôb viac, uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel DSS.

7. Použité skratky

Skratka Opis

č. r. číslo riadka

tis. tisíc

DSS dôchodková správcovská spoločnosť

Príloha č. 12 k vyhláške č. 545/2009 Z. z.

VZOR

Názov dôchodkového fondu Identifikačný kód

Príloha 12

Vysvetlivky na vypracúvanie prílohy č. 12

1. V časti „Názov dôchodkového fondu“ sa uvádza názov dôchodkového fondu podľa platného povolenia na výkon činnosti.

2. V časti „Identifikačný kód“ sa uvádza príslušný číselný kód, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.1 Subjekty.

3. V časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa výkaz vykazuje.

4. Výkaz sa predkladá ako výkaz s ľubovoľnou prílohou vo forme MS Excel dokumentu, MS Word dokumentu alebo PDF dokumentu.

5. Jednotlivé súčasti účtovnej závierky a obsahová náplň položiek účtovnej závierky sú vymedzené opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy (oznámenie č. 646/2007 Z. z.) v znení opatrenia č. MF/24545/2008-74 (oznámenie č. 594/2008 Z. z.).

6. Osoba zodpovedná za výkaz je fyzická osoba, ktorá zodpovedá za správnosť údajov vo výkaze, zasiela výkaz do Národnej banky Slovenska prostredníctvom IS STATUS DFT, v ktorom má pridelenú rolu zodpovednej osoby za príslušný výkaz. Ak je takých osôb viac, uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel DSS.

7. Osoba, ktorá výkaz vypracovala, je fyzická osoba, ktorá výkaz naplnila údajmi a má v IS STATUS DFT pre príslušný výkaz pridelenú rolu editora. Ak je takých osôb viac, uvedie sa jedna z nich podľa interných pravidiel DSS.

8. Použité skratky

Skratka Opis

DSS dôchodková správcovská spoločnosť

Príloha č. 13 k vyhláške č. 545/2009 Z. z.

VZOR

Skrátená verzia ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

Príloha 13

Vysvetlivky na vypracúvanie prílohy č. 13

1. V časti „Názov dôchodkového fondu“ sa uvádza názov dôchodkového fondu podľa platného povolenia na výkon činnosti.

2. V časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa výkaz vykazuje.

3. V stĺpci „Hodnota v tis. eur v roku R“ sa uvádza hodnota v tisícoch eur v príslušnom kalendárnom roku alebo polroku.

4. V stĺpci „Hodnota v tis. eur v roku (R-1)“ sa uvádza hodnota v tisícoch eur jedného roka predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku alebo polroku.

5. V stĺpci „Hodnota v tis. eur v roku (R-2)“ sa uvádza hodnota v tisícoch eur dvoch rokov predchádzajúcich príslušnému kalendárnemu roku alebo polroku.

6. Použité skratky

Skratka Opis

č. r. číslo riadka

tis. tisíc