Nájdených 320
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
563/2009 Z. z. Daňový poriadok 01.01.2010
582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady 01.11.2004
511/1992 Zb. Zákon o správe daní a poplatkov 01.01.1993
330/2021 Z. z. Nariadenie vlády o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii na dani z príjmov zo závislej činnosti 31.08.2021
56/2021 Z. z. Nariadenie vlády o upustení od uloženia pokuty za nepodanie priznania k miestnym daniam a čiastkového priznania k miestnym daniam 12.02.2021
367/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú vzory daňových a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu 01.01.2020
63/2017 Z. z. Vyhláška o vzore tlačiva daňového a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z bezdymového tabakového výrobku 01.05.2017
315/2016 Z. z. Zákon o registri partnerov verejného sektora 01.02.2017
447/2015 Z. z. Zákon o miestnom poplatku za rozvoj 01.11.2016
289/2015 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov
275/2015 Z. z. Vyhláška o vzore daňového a dodatočného daňového priznania k dani z tabakových výrobkov 01.01.2016
90/2015 Z. z. Nariadenie vlády o zániku daňového nedoplatku nezaplatenej sankcii k zaplatenej DPH 07.05.2015
411/2014 Z. z. Oznámenie o opatrení o vzore daňového priznania k dani z motorových vozidiel
410/2014 Z. z. Nariadenie o výške úhrady diaľničnej známky za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest 01.01.2015
379/2014 Z. z. Vyhláška o podmienkach on-line pripojenia ERP s IS finančnej správy 01.01.2015
229/2014 Z. z. Vyhláška ustanovujúca rozsah daňových predpisov k možnosti vydať záväzné stanovisko 01.09.2014
442/2012 Z. z. Zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní 01.01.2013
372/2012 Z. z. Zákon o štátnych hmotných rezervách 01.01.2013
340/2012 Z. z. Zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska 01.01.2013
235/2012 Z. z. Zákon o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach 01.09.2012
 
...