Oznámenie č. 201/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje pre banky rozsah, spôsob a termíny predkladania účtovnej závierky a údajov z účtovnej a štatistickej evidencie Ministerstva financií Slovenskej republiky

Čiastka 86/1999
Platnosť od 06.08.1999 do14.04.2003
Zrušený 126/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

201

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 24 ods. 4 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z. a zákona č. 44/1998 Z. z.

výnos zo 7. júna 1999 č. 5307/1999-61, ktorým sa ustanovuje pre banky rozsah, spôsob a termíny predkladania účtovnej závierky a údajov z účtovnej a štatistickej evidencie Ministerstvu financií Slovenskej republiky.

Týmto výnosom sa určujú hlásenia a prehľady, ktoré banky predkladajú Ministerstvu financií Slovenskej republiky v stanovenej periodicite a termínoch.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Výnos je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 12/1999 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.