Nájdených 191
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
540/2007 Z. z. Zákon o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu 01.01.2008
212/2012 Z. z. Vyhláška, ktorou sa upravujú tabakové výrobky 01.08.2012
182/2011 Z. z. Zákon o štítkovaní energeticky významných výrobkov 20.07.2011
161/2011 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu 01.07.2011
508/2009 Z. z. Podrobnosti bezpečnosti pri práci s tlakovými a elektrickými zariadeniami 01.01.2010
380/2009 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú pravidlá na vykonávanie úradných kontrol krmív 01.10.2009
292/2009 Z. z. Zákon o obchodovaní s výrobkami, obmedzenými z bezpečnostných dôvodov 01.09.2009
21/2007 Z. z. Zákon o tovare a technológiách dvojakého použitia 15.01.2007
17/2007 Z. z. Zákon o kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov 15.01.2007
169/2006 Z. z. Vyhláška o stabilnom hasiacom a polostabilnom hasiacom zariadení 01.04.2006
162/2006 Z. z. Vyhláška o hasičskej technike na ochranu pred požiarmi 01.04.2006
126/2006 Z. z. Zákon o verejnom zdravotníctve 01.06.2006
55/2006 Z. z. Vyhláška o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie 01.03.2006
48/2006 Z. z. Vyhláška o prevádzkových udalostiach a udalostiach pri preprave 01.03.2006
457/2005 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú náležitosti manipulačného poriadku vodnej stavby 01.11.2005
388/2005 Z. z. Nariadenie o limitoch pre zhodnotenie elektroodpadu a recykláciu komponentov 01.09.2005
50/2005 Z. z. Vyhláška o autorizácii na výkon kontroly rastlinných a živočíšnych produktov 01.03.2005
699/2004 Z. z. Vyhláška o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov 01.01.2005
73/2004 Z. z. Nariadenie na ochranu proti šíreniu štítničky nebezpečnej 15.02.2004
69/2004 Z. z. Nariadenie o podmienkach na dovoz rastlín na vedecké účely 15.02.2004