Vyhláška č. 21/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 10/2009
Platnosť od 31.01.2009
Účinnosť od 01.02.2009 do31.12.2015
Zrušený 357/2015 Z. z.

21

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 21. januára 2009,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 7, § 31a ods. 4, § 35 ods.12 a § 35e ods. 8 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

(1) Ročná správa o výsledkoch následných finančných kontrol obsahuje

a) názov, identifikačné číslo a sídlo ústredného orgánu,1) ktorý predkladá ročnú správu o výsledkoch následných finančných kontrol,

b) celkový počet vykonaných následných finančných kontrol,

c) počet následných finančných kontrol vykonaných v spolupráci s inými kontrolnými orgánmi s uvedením názvu iného kontrolného orgánu,

d) názov a sídlo kontrolovaného subjektu, ak ide o právnickú osobu, meno, priezvisko a miesto podnikania kontrolovaného subjektu, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kontrolovaného subjektu, ak ide o fyzickú osobu,

e) stručný opis jednotlivých kontrolných zistení s uvedením označenia porušených ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, celkovej sumy kontrolovaných verejných prostriedkov, finančného vyčíslenia kontrolného zistenia a jeho dôsledkov na hospodárenie s verejnými prostriedkami, ak je to možné vzhľadom na povahu kontrolného zistenia; podrobnejšie sa uvádzajú tieto kontrolné zistenia:

1. nevykonanie predbežnej finančnej kontroly a priebežnej finančnej kontroly, ak mala byť vykonaná, alebo nedodržanie ustanoveného postupu pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly a priebežnej finančnej kontroly,

2. nesplnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku prijatých na základe kontrolných zistení predchádzajúcich následných finančných kontrol,

3. porušenie finančnej disciplíny2) vrátane uložených sankcií,

4. kontrolné zistenia oznámené orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom príslušným podľa osobitných predpisov,3)

5. porušenie povinností podľa osobitných predpisov, najmä pri vedení účtovníctva, správe majetku štátu a pri obstarávaní tovarov, prác a služieb,4)

6. kontrolné zistenia neuvedené v prvom až piatom bode týkajúce sa nedostatkov, ktoré môžu mať závažné dôsledky na hospodárenie kontrolovaného subjektu s verejnými prostriedkami,

f) opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku,

g) vyhlásenie štatutárneho zástupcu ústredného orgánu, že údaje uvedené v ročnej správe o výsledkoch následných finančných kontrol sú pravdivé, úplné a preukázateľné,

h) dátum a miesto vyhotovenia ročnej správy o výsledkoch následných finančných kontrol,

i) meno, priezvisko, funkciu a podpis zamestnanca ústredného orgánu, ktorý ročnú správu o výsledkoch následných finančných kontrol vypracoval,

j) meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu ústredného orgánu,

k) odtlačok pečiatky ústredného orgánu.

(2) V ročnej správe o výsledkoch následných finančných kontrol sa uvádzajú kontrolné zistenia preukázané následnými finančnými kontrolami skončenými v kalendárnom roku, za ktorý sa ročná správa o výsledkoch následných finančných kontrol vypracovala.

(3) Údaje podľa odseku 1 sa uvádzajú v ročnej správe o výsledkoch následných finančných kontrol toho ústredného orgánu, ktorého vedúci vydal písomné poverenie na vykonanie následnej finančnej kontroly.

(4) Súčasťou ročnej správy o výsledkoch následných finančných kontrol je výkaz o výsledkoch následných finančných kontrol vypracovaný podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1.

§ 2

(1) Ročná správa o činnosti nezávislej vnútornej organizačnej jednotky zloženej z vnútorných audítorov (ďalej len „útvar vnútorného auditu“) obsahuje

a) názov útvaru vnútorného auditu, ktorý predkladá ročnú správu o činnosti útvaru vnútorného auditu,

b) počet vykonaných jednotlivých vnútorných auditov (ďalej len „audítorská akcia“) v auditovaných subjektoch vrátane zamerania audítorskej akcie,

c) metódy a postupy použité pri vykonávaní audítorskej akcie,

d) počet audítorských akcií vykonaných v súčinnosti s iným ústredným orgánom s uvedením názvu iného ústredného orgánu,

e) názov, identifikačné číslo a sídlo auditovaného subjektu,

f) stručný opis jednotlivých zistení nepriaznivo ovplyvňujúcich činnosť auditovaného subjektu s uvedením

1. identifikovaných nedostatkov, ktoré vzhľadom na svoju povahu a rozsah môžu závažným spôsobom narušiť činnosť auditovaného subjektu, vrátane nedostatkov vnútorného kontrolného systému,

2. porušení finančnej disciplíny,2)

3. nedostatkov oznámených orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom príslušným podľa osobitných predpisov,3)

4. porušení povinností podľa osobitných predpisov, najmä pri vedení účtovníctva, správe majetku štátu a pri obstarávaní tovarov, prác a služieb,4)

5. nesplnení odporúčaní na odstránenie zistených nedostatkov navrhnutých na základe zistení predchádzajúcich audítorských akcií,

6. zistení neuvedených v prvom až piatom bode týkajúcich sa nedostatkov, ktoré môžu mať závažné dôsledky na hospodárenie auditovaného subjektu s verejnými prostriedkami,

g) odporúčania na odstránenie zistených nedostatkov,

h) vyhlásenie vedúceho útvaru vnútorného auditu, že údaje uvedené v ročnej správe o činnosti útvaru vnútorného auditu sú pravdivé, úplné a preukázateľné,

i) dátum a miesto vyhotovenia ročnej správy o činnosti útvaru vnútorného auditu,

j) meno, priezvisko, funkciu a podpis zamestnanca útvaru vnútorného auditu, ktorý ročnú správu o činnosti útvaru vnútorného auditu vypracoval,

k) meno, priezvisko a podpis vedúceho útvaru vnútorného auditu.

(2) V ročnej správe o činnosti útvaru vnútorného auditu sa uvádzajú zistenia identifikované audítorskými akciami skončenými v kalendárnom roku, za ktorý sa ročná správa o činnosti útvaru vnútorného auditu vypracovala.

(3) Údaje podľa odseku 1 sa uvádzajú v ročnej správe o činnosti útvaru vnútorného auditu toho ústredného orgánu, ktorého vedúci schválil program audítorskej akcie.

(4) Súčasťou ročnej správy o činnosti útvaru vnútorného auditu je výkaz o činnosti útvaru vnútorného auditu vypracovaný podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2.

§ 3

(1) Ročná správa o činnosti samostatného zamestnanca ústredného orgánu vykonávajúceho vnútorný audit (ďalej len „vnútorný audítor“) obsahuje

a) meno a priezvisko samostatného vnútorného audítora, ktorý predkladá ročnú správu o činnosti samostatného vnútorného audítora,

b) počet vykonaných audítorských akcií v auditovaných subjektoch vrátane zamerania audítorskej akcie,

c) metódy a postupy použité pri vykonávaní audítorskej akcie,

d) počet audítorských akcií vykonaných v súčinnosti s iným ústredným orgánom s uvedením názvu iného ústredného orgánu,

e) názov, identifikačné číslo a sídlo auditovaného subjektu,

f) stručný opis jednotlivých zistení nepriaznivo ovplyvňujúcich činnosť auditovaného subjektu s uvedením

1. identifikovaných nedostatkov, ktoré vzhľadom na svoju povahu a rozsah môžu závažným spôsobom narušiť činnosť auditovaného subjektu, vrátane nedostatkov vnútorného kontrolného systému,

2. porušení finančnej disciplíny,2)

3. nedostatkov oznámených orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom príslušným podľa osobitných predpisov,3)

4. porušení povinností podľa osobitných predpisov, najmä pri vedení účtovníctva, správe majetku štátu a pri obstarávaní tovarov, prác a služieb,4)

5. nesplnení odporúčaní na odstránenie zistených nedostatkov navrhnutých na základe zistení predchádzajúcich audítorských akcií,

6. zistení neuvedených v prvom až piatom bode týkajúcich sa nedostatkov, ktoré môžu mať závažné dôsledky na hospodárenie auditovaného subjektu s verejnými prostriedkami,

g) odporúčania na odstránenie zistených nedostatkov,

h) vyhlásenie samostatného vnútorného audítora, že údaje uvedené v ročnej správe o činnosti samostatného vnútorného audítora sú pravdivé, úplné a preukázateľné,

i) dátum a miesto vyhotovenia ročnej správy o činnosti samostatného vnútorného audítora,

j) meno, priezvisko a podpis samostatného vnútorného audítora, ktorý ročnú správu o činnosti samostatného vnútorného audítora vypracoval.

(2) V ročnej správe o činnosti samostatného vnútorného audítora sa uvádzajú zistenia identifikované audítorskými akciami skončenými v kalendárnom roku, za ktorý sa ročná správa o činnosti samostatného vnútorného audítora vypracovala.

(3) Údaje podľa odseku 1 sa uvádzajú v ročnej správe o činnosti samostatného vnútorného audítora toho ústredného orgánu, ktorého vedúci schválil program audítorskej akcie.

(4) Súčasťou ročnej správy o činnosti samostatného vnútorného audítora je výkaz o činnosti samostatného vnútorného audítora vypracovaný podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3.

§ 4

(1) Ročná správa o výsledkoch vládneho auditu obsahuje

a) názov, identifikačné číslo a sídlo auditujúceho orgánu,

b) počet vykonaných vládnych auditov,

c) počet vládnych auditov, na ktorých sa auditujúci orgán podieľal s iným auditujúcim orgánom s uvedením názvu iného auditujúceho orgánu,

d) názov a sídlo auditovanej osoby, ak ide o právnickú osobu, meno, priezvisko a miesto podnikania auditovanej osoby, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu auditovanej osoby, ak ide o fyzickú osobu,

e) stručný opis jednotlivých nedostatkov s uvedením označenia porušených ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, celkovej sumy overovaných verejných prostriedkov, finančného vyčíslenia zisteného nedostatku a jeho dôsledkov na hospodárenie s verejnými prostriedkami, ak je to možné vzhľadom na povahu zisteného nedostatku; v ročnej správe o výsledkoch vládneho auditu sa uvádzajú tieto nedostatky:

1. porušenie finančnej disciplíny2) vrátane uložených sankcií,

2. nedostatky vnútorného kontrolného systému,

3. nedostatky oznámené orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom príslušným podľa osobitných predpisov,3)

4. porušenie povinností podľa osobitných predpisov, najmä pri vedení účtovníctva, správe majetku štátu a pri obstarávaní tovarov, prác a služieb,4)

5. nedostatky neuvedené v prvom až štvrtom bode, ktoré môžu mať závažné dôsledky na hospodárenie auditovanej osoby s verejnými prostriedkami,

f) odporúčania na zlepšenie finančného riadenia a iných činností vykonávaných auditovanou osobou,

g) opatrenia prijaté na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom a na odstránenie príčin ich vzniku a termín ich splnenia,

h) vyhlásenie štatutárneho zástupcu auditujúceho orgánu, že údaje uvedené v ročnej správe o výsledkoch vládneho auditu sú pravdivé, úplné a preukázateľné,

i) dátum a miesto vyhotovenia ročnej správy o výsledkoch vládneho auditu,

j) meno, priezvisko, funkciu a podpis zamestnanca auditujúceho orgánu, ktorý ročnú správu o výsledkoch vládneho auditu vypracoval,

k) meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu auditujúceho orgánu,

l) odtlačok pečiatky auditujúceho orgánu.

(2) V ročnej správe o výsledkoch vládneho auditu sa uvádzajú zistenia preukázané vládnymi auditmi skončenými v kalendárnom roku, za ktorý sa ročná správa o výsledkoch vládneho auditu vypracovala.

(3) Údaje podľa odseku 1 sa uvádzajú v ročnej správe o výsledkoch vládneho auditu toho ústredného orgánu, ktorého vedúci vydal písomné poverenie na vykonanie vládneho auditu.

(4) Súčasťou ročnej správy o výsledkoch vládneho auditu je výkaz o výsledkoch vládneho auditu vypracovaný podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4.

§ 5

Správa o výsledku audítorskej akcie (ďalej len „audítorská správa“) obsahuje

a) názov a sídlo ústredného orgánu, ktorého samostatný vnútorný audítor alebo útvar vnútorného auditu vykonal audítorskú akciu s uvedením jej poradového čísla v príslušnom kalendárnom roku,

b) názov, identifikačné číslo a sídlo auditovaného subjektu,

c) predmet audítorskej akcie,

d) obdobie, ktoré sa audítorskou akciou hodnotilo,

e) stručné zhrnutie výsledku audítorskej akcie s uvedením

1. zistených nedostatkov, ktoré vzhľadom na svoju povahu a rozsah môžu závažným spôsobom narušiť činnosť auditovaného subjektu,

2. odporúčaní pre auditovaný subjekt na odstránenie zistených nedostatkov podľa prvého bodu,

3. odôvodnenia nevyhnutnosti zohľadnenia odporúčaní podľa druhého bodu a s uvedením možných dôsledkov ich nezohľadnenia,

f) podrobný opis všetkých zistených nedostatkov a odporúčaní pre auditovaný subjekt na odstránenie zistených nedostatkov, odporúčaní na zdokonalenie vnútorného kontrolného systému a na predchádzanie alebo zmiernenie rizík,

g) dátum a miesto vyhotovenia audítorskej správy,

h) meno, priezvisko a podpis vnútorného audítora, ktorý audítorskú správu vypracoval.

§ 6

Na obsah audítorskej správy z audítorskej akcie začatej pred 1. februárom 2009 sa vzťahuje doterajší predpis.


§ 7

Zrušujú sa:

1. vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 517/2001 Z. z. o obsahu ročnej správy o výsledkoch finančných kontrol v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 738/2004 Z. z.,

2. vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 286/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu ročnej správy o činnosti vnútorného audítora a o vykonávaní vnútorného auditu.

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2009.


Ján Počiatek v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 21/2009 Z. z.

VZOR

VÝKAZ O VÝSLEDKOCH NÁSLEDNÝCH FINANČNÝCH KONTROL ZA ROK

Vzor 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 21/2009 Z. z.

VZOR

VÝKAZ O ČINNOSTI ÚTVARU VNÚTORNÉHO AUDITU ZA ROK

Vzor 02

Príloha č. 3 k vyhláške č. 21/2009 Z. z.

VZOR

VÝKAZ O VÝSLEDKOCH ČINNOSTI SAMOSTATNÉHO VNÚTORNÉHO AUDÍTORA ZA ROK

Vzor 03

Príloha č. 4 k vyhláške č. 21/2009 Z. z.

VZOR

VÝKAZ O VÝSLEDKOCH VLÁDNEHO AUDITU ZA ROK

Vzor 04

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 2 písm. p) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 165/2008 Z. z.

2) § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) Napríklad Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2008 Z. z.

4) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.