Oznámenie č. 595/2005 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2004 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk a o spôsobe uverejňovania výročnej správy bánk a zahraničných bánk, ktoré podnikajú na území Slovenskej republiky

Čiastka 236/2005
Platnosť od 20.12.2005
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

595

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 37 ods. 9 a 10 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie zo 6. decembra 2005 č. 8/2005, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2004 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk a o spôsobe uverejňovania výročnej správy bánk a zahraničných bánk, ktoré podnikajú na území Slovenskej republiky (oznámenie č. 131/2004 Z. z.).

Týmto opatrením sa ustanovuje úprava rozsahu uverejňovaných informácií v oblasti kvality finančných aktív bánk a pobočiek zahraničných bánk a uverejňovanie súvahy a výkazu ziskov a strát bánk a pobočiek zahraničných bánk podľa medzinárodného účtovného štandardu č. 30.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 41/2005 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.