Nájdených 450
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve 01.01.2003
540/2007 Z. z. Zákon o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu 01.01.2008
628/2007 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v JÚ 01.01.2008
601/2007 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre neziskové účtovné jednotky 01.01.2008
421/2020 Z. z. Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach 01.01.2021
56/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení na predkladanie informácií na hodnotenie plnenia rozpočtu verejnej správy 01.01.2016
166/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o predkladaní informácií z účtovníctva na účely hodnotenia plnenia rozpočtu VS
423/2015 Z. z. Zákon o štatutárnom audite 01.01.2016
417/2015 Z. z. Oznámenie o opatrení o individuálnej účtovnej závierke pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu
416/2015 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov
321/2015 Z. z. Oznámenie o postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov a Garančný fond
313/2015 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia o individuálnej účtovnej závierke pre Exportno-importnú banku
312/2015 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia o postupoch účtovania pre Exportno-importnú banku
297/2015 Z. z. Oznámenie o opatrení o individuálnej účtovnej závierke pre zdravotné poisťovne
296/2015 Z. z. Oznámenie o zmene opatrení o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne
250/2015 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia individuálnej účtovnej závierky pre banky a platobné inštitúcie
237/2015 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2011 č. MF/25926/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa § 17a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov pre účtovné jednotky, ktorými sú podnikatelia v znení opatrenia z 20. novembra 2013 č. MF/17930/2013-74
230/2015 Z. z. Oznámenie o opatrení o ukladaní výkazu z individuálnej účtovnej závierky pre poisťovne a zaisťovne
404/2014 Z. z. Oznámenie o novele opatrenia o postupoch účtovania pre RO, PO, ŠF, obce a VÚC
403/2014 Z. z. Oznámenie o novele opatrenia o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe
 
...