Vyhláška č. 738/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 517/2001 Z. z. o obsahu ročnej správy o výsledkoch finančných kontrol

Čiastka 300/2004
Platnosť od 29.12.2004 do31.01.2009
Účinnosť od 01.01.2005 do31.01.2009
Zrušený 21/2009 Z. z.

738

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 17. decembra 2004,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 517/2001 Z. z. o obsahu ročnej správy o výsledkoch finančných kontrol

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 5 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 517/2001 Z. z. o obsahu ročnej správy o výsledkoch finančných kontrol sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 v úvodnej vete sa za slovo „výsledkoch“ vkladá slovo „následných“.

2. V § 1 ods. 1 písmeno a) znie:

a) názov a identifikačné číslo orgánu verejnej správy, ktorý spravuje kapitolu štátneho rozpočtu1) (ďalej len „ústredný orgán") alebo správy finančnej kontroly,1a) ktorá predkladá správu a ich sídlo,“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:

1) § 2 ods. 2 písm. g) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z.

1a) Zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 1 ods. 1 písm. c) sa za slovo „vykonaných“ vkladá slovo „následných“.

4. V § 1 ods. 1 písm. d) sa slovo „pri“ nahrádza slovom „v“, za slovo „označenia“ sa vkladá slovo „ustanovení“ a za slovo „je“ sa vkladá slovo „to“.

5. V § 1 ods. 1 písm. d) v prvom bode sa za slovo „disciplíny“ vkladajú slová „alebo finančnej disciplíny“.

6. Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2) § 47 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

7. V § 1 ods. 1 písm. d) tretí bod znie:

3. nevykonanie predbežnej finančnej kontroly alebo nedodržanie postupu ustanoveného zákonom pri vykonávaní priebežnej finančnej kontroly,4)“.

8. V § 1 ods. 1 písm. d) vo štvrtom bode sa za slovo „účtovníctva“ vkladá čiarka a slová „správe majetku štátu“.

9. Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

5) Napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.“.

10. V § 1 ods. 1 písm. d) v piatom bode sa za slovo „predchádzajúcimi“ vkladá slovo „následnými“.

11. V § 1 ods. 1 písmeno e) znie:

e) opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov na základe preukázaných kontrolných zistení a termín ich splnenia,“.

12. V § 1 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmená g) až k) sa označujú ako písmená f) až j).

13. V § 1 ods. 1 písm. f) sa slová „orgánu verejnej správy“ nahrádzajú slovami „ústredného orgánu alebo správy finančnej kontroly“, slovo „a“ sa nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a preukázateľné“.

14. V § 1 ods. 2 sa za slovo „preukázané“ vkladá slovo „následnými“.

15. V § 1 ods. 4 v prvej a druhej vete sa za slovo „výsledkoch“ vkladá slovo „následných“.

16. Príloha sa nahrádza prílohou k tejto vyhláške.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2005.


v z. Vladimír Tvaroška v. r.


Príloha k vyhláške č. 738/2004 Z. z.

Vzor 01