Vyhláška č. 312/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o vytváraní a použití finančných fondov verejnej vysokej školy

Čiastka 133/2002
Platnosť od 22.06.2002 do14.06.2006
Účinnosť od 01.07.2002 do14.06.2006
Zrušený 358/2006 Z. z.

312

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 12. júna 2002

o vytváraní a použití finančných fondov verejnej vysokej školy

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") podľa § 16 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon") ustanovuje:


§ 1

Rezervný fond

(1) Rezervný fond sa vytvára z príjmov z

a) rozdelenia hospodárskeho výsledku za predchádzajúci kalendárny rok vo výške najmenej 40 %,

b) výnosov z podnikateľskej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok vo výške podľa rozhodnutia príslušného orgánu verejnej vysokej školy,

c) darovaných prostriedkov vo výške podľa rozhodnutia príslušného orgánu verejnej vysokej školy,

d) dedičstva vo výške podľa rozhodnutia príslušného orgánu verejnej vysokej školy.

(2) Rezervný fond sa používa na

a) krytie straty za bežný rok alebo

b) krytie straty z minulých rokov.

(3) Ak sú po použití rezervného fondu podľa odseku 2 voľné prostriedky rezervného fondu, možno ich použiť na

a) úhradu sankcií za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov,

b) združovanie prostriedkov1) na plnenie úloh, na ktoré bola verejná vysoká škola zriadená,

c) doplnenie fondu reprodukcie (§ 2),

d) doplnenie štipendijného fondu (§ 3).

§ 2

Fond reprodukcie

(1) Fond reprodukcie sa vytvára z príjmov z

a) rozdelenia hospodárskeho výsledku za predchádzajúci kalendárny rok vo výške podľa rozhodnutia príslušného orgánu verejnej vysokej školy po určení prídelu do rezervného fondu podľa § 1 ods. 1 písm. a),

b) výnosov z podnikateľskej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok vo výške podľa rozhodnutia príslušného orgánu verejnej vysokej školy,

c) darovaných prostriedkov vo výške podľa rozhodnutia príslušného orgánu verejnej vysokej školy,

d) dedičstva vo výške podľa rozhodnutia príslušného orgánu verejnej vysokej školy,

e) odpisov hmotného majetku a nehmotného majetku,2)

f) výnosov z predaja hmotného majetku a nehmotného majetku,

g) prídelov z rezervného fondu podľa § 1 ods. 2 písm. c).

(2) Fond reprodukcie verejnej vysokej školy možno použiť na

a) financovanie obstarávania hmotného majetku a nehmotného majetku vrátane jeho technického zhodnotenia,

b) poskytovanie prostriedkov podľa uzavretých zmlúv o združovaní prostriedkov na obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku,

c) splátky úverov prijatých na financovanie obstarávania hmotného majetku a nehmotného majetku alebo jeho technického zhodnotenia.

§ 3

Štipendijný fond

(1) Štipendijný fond sa vytvára z príjmov z

a) rozdelenia hospodárskeho výsledku za predchádzajúci kalendárny rok vo výške podľa rozhodnutia príslušného orgánu verejnej vysokej školy po určení prídelu do rezervného fondu podľa § 1 ods. 1 písm. a),

b) výnosov z podnikateľskej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok vo výške podľa rozhodnutia príslušného orgánu verejnej vysokej školy,

c) darovaných prostriedkov vo výške podľa rozhodnutia príslušného orgánu verejnej vysokej školy,

d) dedičstva vo výške podľa rozhodnutia príslušného orgánu verejnej vysokej školy,

e) časti dotácie na sociálnu podporu študentov určenej na sociálne štipendiá,3)

f) časti školného podľa rozhodnutia orgánu verejnej vysokej školy,4)

g) prídelov z rezervného fondu podľa § 1 ods. 2 písm. d).

(2) Štipendijný fond možno použiť na poskytovanie

a) sociálneho štipendia študentom5) z časti dotácie na sociálnu podporu študentov,6)

b) štipendií študentom7) v súlade so štipendijným poriadkom vysokej školy8) alebo štipendijným poriadkom fakulty,9)

c) pôžičiek študentom.10)

§ 4

Spoločné ustanovenia

(1) Prídely do fondov podľa § 1 ods. 1 písm. a) a b), § 2 ods. 1 písm. a) a b) a § 3 ods. 1 písm. a) a b) sa určujú do konca kalendárneho roka.

(2) Prídely do fondu reprodukcie podľa § 2 ods. 1 písm. e) sa vykonávajú podľa odpisového plánu.11)


§ 5

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2002.


Peter Ponický v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 829 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 509/1991 Zb.

2) § 16 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3) § 89 ods. 2 a 7 zákona č. 131/2002 Z. z.

4) § 92 ods. 15 zákona č. 131/2002 Z. z.

5) § 96 zákona č. 131/2002 Z. z.

6) § 89 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z.

7) § 97 zákona č. 131/2002 Z. z.

8) § 15 ods. 1 písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z.

9) § 33 ods. 3 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z.

10) § 101 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z.

11) § 28 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.