Zákon č. 80/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov

Čiastka 30/2008
Platnosť od 13.03.2008 do31.12.2011
Účinnosť od 01.04.2008 do31.12.2011
Zrušený 324/2011 Z. z.

OBSAH

80

ZÁKON

z 15. februára 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení zákona č. 15/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 191/2007 Z. z. a zákona č. 659/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 ods. 2 sa spojka „a“ pred slovom „dodávanie“ nahrádza spojkou „alebo“.

2. V § 7 ods. 2 úvodnej vete sa spojka „a“ pred slovom „distribúcia“ nahrádza spojkou „alebo“.

3. V § 7 ods. 3 písm. b) sa vypúšťa slovo „alebo“.

4. V § 7 ods. 3 písm. c) sa bodka za slovom „cudzine“ nahrádza čiarkou a vkladá sa slovo „alebo“.

5. V § 7 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) je dodávaná formou samodoručovania a výmeny dokumentov.“.

6. Príloha k zákonu znie:

„Príloha k zákonu č. 507/2001 Z. z. v znení zákona č. 80/2008 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. decembra 1997 o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 3; Ú. v. ES L 15, 21. 1. 1998) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/39/ES z 10. júna 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 4; Ú. v. ES L 176, 5. 7. 2002).“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2008.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.