Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.01.2014 218/1949 Zb. Zákon o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom
v znení 462/2013 Z. z.
01.01.2014 111/1990 Zb. Zákon o štátnom podniku
v znení , 547/2011 Z. z.
01.01.2014 372/1990 Zb. Zákon o priestupkoch
v znení , 474/2013 Z. z., 417/2013 Z. z.
01.01.2014 2/1991 Zb. Zákon o kolektívnom vyjednávaní
v znení , 416/2013 Z. z., 557/2010 Z. z.
01.01.2014 96/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o verejných kultúrnych podujatiach
v znení , 374/2013 Z. z.
01.01.2014 330/1991 Zb. Zákon o pozemkových úpravách, vlastníctve, úradoch, fonde a spoločenstvách
v znení , 547/2011 Z. z.
01.01.2014 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení , 352/2013 Z. z., 547/2011 Z. z.
01.01.2014 71/1992 Zb. Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
v znení , 357/2013 Z. z., 381/2011 Z. z.
01.01.2014 78/1992 Zb. Zákon o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov
v znení , 354/2013 Z. z.
01.01.2014 323/1992 Zb. Notársky poriadok
v znení , 366/2013 Z. z.
01.01.2014 13/1993 Z. z. Zákon o umeleckých fondoch
v znení , 374/2013 Z. z.
01.01.2014 38/1993 Z. z. Zákon o organizácii Ústavného súdu SR o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov
v znení , 402/2013 Z. z.
01.01.2014 120/1993 Z. z. Zákon o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov
v znení , 462/2013 Z. z.
01.01.2014 258/1993 Z. z. Zákon o Železniciach SR
v znení , 547/2011 Z. z.
01.01.2014 145/1995 Z. z. Zákon o správnych poplatkoch
v znení , 506/2013 Z. z., 474/2013 Z. z., 388/2013 Z. z., 387/2013 Z. z., 547/2011 Z. z., 381/2011 Z. z.
01.01.2014 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok
v znení , 355/2013 Z. z., 299/2013 Z. z.
01.01.2014 270/1995 Z. z. Zákon o štátnom jazyku SR
v znení , 373/2013 Z. z.
01.01.2014 18/1996 Z. z. Zákon o cenách
v znení , 356/2013 Z. z.
01.01.2014 87/1996 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cenách
v znení , 444/2013 Z. z.
01.01.2014 118/1996 Z. z. Zákon o ochrane vkladov
v znení , 352/2013 Z. z.
01.01.2014 350/1996 Z. z. Zákon o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
v znení , 402/2013 Z. z.
01.01.2014 80/1997 Z. z. Zákon o Exportno-importnej banke SR
v znení , 355/2013 Z. z., 352/2013 Z. z.
01.01.2014 147/1997 Z. z. Zákon o neinvestičných fondoch
v znení , 352/2013 Z. z., 547/2011 Z. z.
01.01.2014 213/1997 Z. z. Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby
v znení , 352/2013 Z. z., 547/2011 Z. z.
01.01.2014 73/1998 Z. z. Zákon o príslušníkoch Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže
v znení , 462/2013 Z. z.
01.01.2014 143/1998 Z. z. Letecký zákon
v znení , 402/2013 Z. z.
01.01.2014 144/1998 Z. z. Zákon o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste
v znení , 352/2013 Z. z., 547/2011 Z. z.
01.01.2014 178/1998 Z. z. Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
v znení , 361/2013 Z. z.
01.01.2014 200/1998 Z. z. Zákon o štátnej službe colníkov
v znení , 462/2013 Z. z.
01.01.2014 253/1998 Z. z. Zákon o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR
v znení , 190/2013 Z. z.
01.01.2014 183/2000 Z. z. Zákon o knižniciach
v znení , 374/2013 Z. z.
01.01.2014 308/2000 Z. z. Zákon o vysielaní a retransmisii
v znení , 373/2013 Z. z., 352/2013 Z. z., 547/2011 Z. z.
01.01.2014 338/2000 Z. z. Zákon o vnútrozemskej plavbe
v znení , 402/2013 Z. z.
01.01.2014 385/2000 Z. z. Zákon o sudcoch a prísediacich
v znení , 462/2013 Z. z.
01.01.2014 4/2001 Z. z. Zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže
v znení , 372/2013 Z. z.
01.01.2014 153/2001 Z. z. Zákon o prokuratúre
v znení , 436/2013 Z. z.
01.01.2014 154/2001 Z. z. Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
v znení , 462/2013 Z. z.
01.01.2014 223/2001 Z. z. Zákon o odpadoch
v znení , 484/2013 Z. z., 388/2013 Z. z., 346/2013 Z. z., 290/2013 Z. z.
01.01.2014 483/2001 Z. z. Zákon o bankách
v znení , 213/2014 Z. z., 352/2013 Z. z., 547/2011 Z. z.
01.01.2014 564/2001 Z. z. Zákon o verejnom ochrancovi práv
v znení , 462/2013 Z. z.
01.01.2014 566/2001 Z. z. Zákon o cenných papieroch
v znení , 352/2013 Z. z.
01.01.2014 34/2002 Z. z. Zákon o nadáciách
v znení , 463/2013 Z. z., 352/2013 Z. z.
01.01.2014 131/2002 Z. z. Zákon o vysokých školách
v znení , 464/2013 Z. z., 436/2013 Z. z., 352/2013 Z. z.
01.01.2014 386/2002 Z. z. Zákon o štátnom dlhu a štátnych zárukách
v znení , 352/2013 Z. z., 547/2011 Z. z.
01.01.2014 395/2002 Z. z. Zákon o archívoch a registratúrach
v znení , 41/2011 Z. z.
01.01.2014 416/2002 Z. z. Zákon o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov
v znení , 374/2013 Z. z.
01.01.2014 429/2002 Z. z. Zákon o burze cenných papierov
v znení , 352/2013 Z. z., 547/2011 Z. z.
01.01.2014 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
v znení , 463/2013 Z. z., 352/2013 Z. z., 547/2011 Z. z.
01.01.2014 480/2002 Z. z. Zákon o azyle
v znení , 495/2013 Z. z.
01.01.2014 543/2002 Z. z. Zákon o ochrane prírody a krajiny
v znení , 506/2013 Z. z.
01.01.2014 553/2002 Z. z. Zákon o pamäti národa
v znení , 376/2013 Z. z.
01.01.2014 628/2002 Z. z. Vyhláška o archívoch a registratúrach
v znení , 92/2013 Z. z.
01.01.2014 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ
v znení , 482/2013 Z. z.
01.01.2014 104/2003 Z. z. Nariadenie o Akreditačnej komisii
v znení , 427/2013 Z. z.
01.01.2014 123/2003 Z. z. Oznámenie o opatrení k individuálnej účtovnej závierke pre podnikateľov - PÚ
v znení , 407/2013 Z. z.
01.01.2014 331/2003 Z. z. Zákon o voľbách do Európskeho parlamentu
v znení , 495/2013 Z. z.
01.01.2014 397/2003 Z. z. Podrobnosti o množstve vody dodanej verejným vodovodom
v znení , 209/2013 Z. z.
01.01.2014 453/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti
v znení , 383/2013 Z. z.
01.01.2014 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 352/2013 Z. z., 338/2013 Z. z.
01.01.2014 462/2003 Z. z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
v znení , 338/2013 Z. z.
01.01.2014 525/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
v znení , 506/2013 Z. z.
01.01.2014 530/2003 Z. z. Zákon o obchodnom registri
v znení , 547/2011 Z. z.
01.01.2014 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
v znení , 462/2013 Z. z.
01.01.2014 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
v znení , 463/2013 Z. z., 318/2013 Z. z., 547/2011 Z. z.
01.01.2014 596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení , 464/2013 Z. z.
01.01.2014 597/2003 Z. z. Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v znení , 464/2013 Z. z.
01.01.2014 600/2003 Z. z. Zákon o prídavku na dieťa
v znení , 450/2013 Z. z.
01.01.2014 601/2003 Z. z. Zákon o životnom minime
v znení , 383/2013 Z. z.
01.01.2014 618/2003 Z. z. Autorský zákon
v znení , 352/2013 Z. z.
01.01.2014 5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti
v znení , 495/2013 Z. z., 436/2013 Z. z., 417/2013 Z. z., 352/2013 Z. z.
01.01.2014 17/2004 Z. z. Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov
v znení , 434/2013 Z. z.
01.01.2014 43/2004 Z. z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení
v znení , 352/2013 Z. z., 252/2012 Z. z., 547/2011 Z. z.
01.01.2014 98/2004 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja
v znení , 353/2013 Z. z., 547/2011 Z. z.
01.01.2014 106/2004 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
v znení , 381/2013 Z. z., 547/2011 Z. z.
01.01.2014 191/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 472/2002 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony
v znení , 417/2013 Z. z.
01.01.2014 222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
v znení , 360/2013 Z. z.
01.01.2014 371/2004 Z. z. Zákon o sídlach a obvodoch súdov SR
v znení , 495/2013 Z. z.
01.01.2014 453/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
v znení , 417/2013 Z. z.
01.01.2014 523/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
v znení , 436/2013 Z. z., 352/2013 Z. z., 150/2013 Z. z.
01.01.2014 536/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 523/2004 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
v znení , 150/2013 Z. z.
01.01.2014 541/2004 Z. z. Atómový zákon
v znení , 143/2013 Z. z.
01.01.2014 564/2004 Z. z. Zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve
v znení , 463/2013 Z. z.
01.01.2014 578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
v znení , 220/2013 Z. z.
01.01.2014 580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení
v znení , 463/2013 Z. z., 338/2013 Z. z., 220/2013 Z. z.
01.01.2014 581/2004 Z. z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
v znení , 352/2013 Z. z., 153/2013 Z. z., 41/2013 Z. z., 547/2011 Z. z.
01.01.2014 582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady
v znení , 484/2013 Z. z.
01.01.2014 583/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení , 426/2013 Z. z.
01.01.2014 613/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 417/2013 Z. z.
01.01.2014 614/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v znení , 417/2013 Z. z.
01.01.2014 639/2004 Z. z. Zákon o Národnej diaľničnej spoločnosti
v znení , 474/2013 Z. z.
01.01.2014 650/2004 Z. z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení
v znení , 352/2013 Z. z., 318/2013 Z. z.
01.01.2014 690/2004 Z. z. Oznámenie, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia
v znení , 455/2013 Z. z.
01.01.2014 721/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 417/2013 Z. z.
01.01.2014 725/2004 Z. z. Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
v znení , 388/2013 Z. z.
01.01.2014 747/2004 Z. z. Zákon o dohľade nad finančným trhom
v znení , 352/2013 Z. z., 547/2011 Z. z.
01.01.2014 8/2005 Z. z. Zákon o správcoch
v znení , 72/2013 Z. z.
01.01.2014 15/2005 Z. z. Zákon o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín
v znení , 506/2013 Z. z.
01.01.2014 82/2005 Z. z. Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
v znení , 495/2013 Z. z.
01.01.2014 171/2005 Z. z. Zákon o hazardných hrách
v znení , 547/2011 Z. z.
01.01.2014 172/2005 Z. z. Zákon o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja
v znení , 352/2013 Z. z.
01.01.2014 305/2005 Z. z. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
v znení , 417/2013 Z. z.
01.01.2014 321/2005 Z. z. Vyhláška o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach
v znení , 445/2013 Z. z.
01.01.2014 327/2005 Z. z. Zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi
v znení , 495/2013 Z. z.
01.01.2014 346/2005 Z. z. Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl SR
v znení , 462/2013 Z. z.
01.01.2014 475/2005 Z. z. Zákon o výkone trestu odňatia slobody
v znení , 370/2013 Z. z.
01.01.2014 543/2005 Z. z. Spravovací a kancelársky poriadok pre súdy
v znení , 428/2013 Z. z., 105/2013 Z. z.
01.01.2014 573/2005 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
v znení , 417/2013 Z. z.
01.01.2014 580/2005 Z. z. Oznámenie o vydaní opatrenia o postupoch účtovania pre Sociálnu poisťovňu
v znení , 405/2013 Z. z.
01.01.2014 607/2005 Z. z. Oznámenie o individuálnej účtovnej závierke pre zdravotné poisťovne
v znení , 379/2013 Z. z.
01.01.2014 627/2005 Z. z. Zákon o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
v znení , 383/2013 Z. z.
01.01.2014 25/2006 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní
v znení , 95/2013 Z. z.
01.01.2014 124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
v znení , 154/2013 Z. z.
01.01.2014 221/2006 Z. z. Zákon o výkone väzby
v znení , 371/2013 Z. z.
01.01.2014 310/2006 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
v znení , 417/2013 Z. z.
01.01.2014 384/2006 Z. z. Nariadenie o výške pracovnej odmeny obvineným a odsúdeným
v znení , 496/2013 Z. z.
01.01.2014 419/2006 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Colného zákona
v znení , 503/2013 Z. z.
01.01.2014 437/2006 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby
v znení , 499/2013 Z. z.
01.01.2014 39/2007 Z. z. Zákon o veterinárnej starostlivosti
v znení , 387/2013 Z. z.
01.01.2014 50/2007 Z. z. Nariadenie o registrácii odrôd pestovaných rastlín
v znení , 394/2013 Z. z.
01.01.2014 220/2007 Z. z. Zákon o digitálnom vysielaní
v znení , 373/2013 Z. z.
01.01.2014 299/2007 Z. z. Nariadenie o osobných požitkoch duchovných cirkví a náboženských spoločností
v znení , 508/2013 Z. z.
01.01.2014 343/2007 Z. z. Audiovizuálny zákon
v znení , 373/2013 Z. z.
01.01.2014 419/2007 Z. z. Oznámenie o postupoch účtovania pre rozpočtové, príspevkové organizácie, ŠF, obce a VÚC
v znení , 470/2013 Z. z.
01.01.2014 460/2007 Z. z. Zákon o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža
v znení , 352/2013 Z. z., 547/2011 Z. z.
01.01.2014 532/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v znení , 417/2013 Z. z.
01.01.2014 540/2007 Z. z. Zákon o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu
v znení , 352/2013 Z. z.
01.01.2014 561/2007 Z. z. Zákon o investičnej pomoci
v znení , 352/2013 Z. z., 547/2011 Z. z.
01.01.2014 589/2007 Z. z. Podrobnosti o označovaní audiovizuálnych diel a zvukových záznamov výkonov
v znení , 446/2013 Z. z.
01.01.2014 601/2007 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre neziskové účtovné jednotky
v znení , 404/2013 Z. z.
01.01.2014 609/2007 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu
v znení , 348/2013 Z. z.
01.01.2014 628/2007 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v JÚ
v znení , 483/2013 Z. z.
01.01.2014 639/2007 Z. z. Oznámenie o individuálnej účtovnej závierky pre rozpočtové, príspevkové organizácie, ŠP, obce a VÚC
v znení , 472/2013 Z. z., 402/2012 Z. z.
01.01.2014 646/2007 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy
v znení , 481/2013 Z. z.
01.01.2014 664/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 474/2013 Z. z.
01.01.2014 8/2008 Z. z. Zákon o poisťovníctve
v znení , 352/2013 Z. z., 547/2011 Z. z.
01.01.2014 86/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 474/2013 Z. z.
01.01.2014 90/2008 Z. z. Zákon o európskom zoskupení územnej spolupráce
v znení , 352/2013 Z. z., 547/2011 Z. z.
01.01.2014 139/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v znení , 417/2013 Z. z.
01.01.2014 245/2008 Z. z. Školský zákon
v znení , 464/2013 Z. z.
01.01.2014 289/2008 Z. z. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
v znení , 361/2013 Z. z.
01.01.2014 368/2008 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody
v znení , 500/2013 Z. z.
01.01.2014 385/2008 Z. z. Zákon o Tlačovej agentúre SR
v znení , 352/2013 Z. z., 547/2011 Z. z.
01.01.2014 435/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa menia niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
v znení , 474/2013 Z. z.
01.01.2014 440/2008 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dunajské luhy
v znení , 466/2013 Z. z.
01.01.2014 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách
v znení , 485/2013 Z. z.
01.01.2014 465/2008 Z. z. Novela zákonov v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
v znení , 486/2013 Z. z.
01.01.2014 516/2008 Z. z. Zákon o Audiovizuálnom fonde
v znení , 374/2013 Z. z., 352/2013 Z. z., 547/2011 Z. z.
01.01.2014 554/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
v znení , 383/2013 Z. z.
01.01.2014 561/2008 Z. z. Zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa
v znení , 364/2013 Z. z.
01.01.2014 562/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v znení , 417/2013 Z. z.
01.01.2014 563/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 417/2013 Z. z.
01.01.2014 583/2008 Z. z. Zákon o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti
v znení , 352/2013 Z. z., 547/2011 Z. z.
01.01.2014 630/2008 Z. z. Nariadenie o rozpise finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia
v znení , 507/2013 Z. z.
01.01.2014 8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke
v znení , 474/2013 Z. z., 388/2013 Z. z., 290/2013 Z. z.
01.01.2014 9/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
v znení , 467/2013 Z. z.
01.01.2014 45/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
01.01.2014 184/2009 Z. z. Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave
v znení , 464/2013 Z. z., 417/2013 Z. z.
01.01.2014 185/2009 Z. z. Zákon o stimuloch pre výskum a vývoj
v znení , 352/2013 Z. z., 547/2011 Z. z.
01.01.2014 265/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
v znení , 150/2013 Z. z.
01.01.2014 274/2009 Z. z. Zákon o poľovníctve
v znení , 115/2013 Z. z.
01.01.2014 307/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 474/2013 Z. z.
01.01.2014 309/2009 Z. z. Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
v znení , 382/2013 Z. z.
01.01.2014 344/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve
v znení , 489/2013 Z. z.
01.01.2014 349/2009 Z. z. Nariadenie o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav
v znení , 439/2013 Z. z.
01.01.2014 400/2009 Z. z. Zákon o štátnej službe
v znení , 462/2013 Z. z., 402/2013 Z. z.
01.01.2014 488/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 474/2013 Z. z.
01.01.2014 492/2009 Z. z. Zákon o platobných službách
v znení , 352/2013 Z. z., 547/2011 Z. z.
01.01.2014 505/2009 Z. z. Zákon o akreditácii orgánov posudzovania zhody
v znení , 352/2013 Z. z., 307/2013 Z. z.
01.01.2014 508/2009 Z. z. Podrobnosti bezpečnosti pri práci s tlakovými a elektrickými zariadeniami
v znení , 398/2013 Z. z.
01.01.2014 513/2009 Z. z. Zákon o dráhach
v znení , 402/2013 Z. z., 352/2013 Z. z., 547/2011 Z. z.
01.01.2014 514/2009 Z. z. Zákon o doprave na dráhach
v znení , 402/2013 Z. z., 352/2013 Z. z., 547/2011 Z. z.
01.01.2014 563/2009 Z. z. Daňový poriadok
v znení , 435/2013 Z. z.
01.01.2014 571/2009 Z. z. Zákon o rodičovskom príspevku
v znení , 451/2013 Z. z., 417/2013 Z. z., 383/2013 Z. z., 364/2013 Z. z.
01.01.2014 572/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 417/2013 Z. z.
01.01.2014 60/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 474/2013 Z. z.
01.01.2014 91/2010 Z. z. Zákon o podpore cestovného ruchu
v znení , 415/2013 Z. z., 352/2013 Z. z.
01.01.2014 119/2010 Z. z. Zákon o obaloch
v znení , 484/2013 Z. z., 547/2011 Z. z.
01.01.2014 144/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 474/2013 Z. z.
01.01.2014 360/2010 Z. z. Vyhláška o kvalite ovzdušia
v znení , 442/2013 Z. z.
01.01.2014 373/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
v znení , 417/2013 Z. z.
01.01.2014 426/2010 Z. z. Nariadenie o výške odvodu elektriny koncovým odberateľom
v znení , 297/2013 Z. z.
01.01.2014 443/2010 Z. z. Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
v znení , 134/2013 Z. z.
01.01.2014 467/2010 Z. z. Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona
v znení , 452/2013 Z. z.
01.01.2014 508/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
v znení , 486/2013 Z. z.
01.01.2014 525/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR
v znení , 352/2013 Z. z., 547/2011 Z. z.
01.01.2014 532/2010 Z. z. Zákon o Rozhlase a televízii Slovenska
v znení , 547/2011 Z. z.
01.01.2014 543/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 417/2013 Z. z.
01.01.2014 41/2011 Z. z. Novela zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
01.01.2014 120/2011 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 417/2013 Z. z.
01.01.2014 180/2011 Z. z. Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
v znení , 417/2013 Z. z., 383/2013 Z. z.
01.01.2014 203/2011 Z. z. Zákon o kolektívnom investovaní
v znení , 352/2013 Z. z., 547/2011 Z. z.
01.01.2014 324/2011 Z. z. Zákon o poštových službách
v znení , 402/2013 Z. z., 352/2013 Z. z., 547/2011 Z. z.
01.01.2014 331/2011 Z. z. Zákon o správe daní (daňový poriadok)
v znení , 486/2013 Z. z.
01.01.2014 351/2011 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách
v znení , 402/2013 Z. z., 352/2013 Z. z., 547/2011 Z. z.
01.01.2014 358/2011 Z. z. Vyhláška o Programe štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014
v znení , 410/2013 Z. z.
01.01.2014 381/2011 Z. z. Zákon o zrušení kolkových známok a o zmene a doplnení niektorých zákonov
01.01.2014 392/2011 Z. z. Zákon o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu
v znení , 352/2013 Z. z.
01.01.2014 404/2011 Z. z. Zákon o pobyte cudzincov
v znení , 495/2013 Z. z.
01.01.2014 405/2011 Z. z. Zákon o rastlinolekárskej starostlivosti
v znení , 387/2013 Z. z.
01.01.2014 410/2011 Z. z. Vyhláška o spôsobe označenia úsekov diaľnic a rýchlostných ciest
v znení , 478/2013 Z. z., 411/2013 Z. z.
01.01.2014 468/2011 Z. z. Zákon o príspevku pri narodení dieťaťa a o príspevku rodičom
v znení , 417/2013 Z. z., 383/2013 Z. z.
01.01.2014 530/2011 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
v znení , 362/2013 Z. z.
01.01.2014 547/2011 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
01.01.2014 561/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania
01.01.2014 127/2012 Z. z. Vyhláška o označovaní potravín
v znení , 422/2013 Z. z.
01.01.2014 235/2012 Z. z. Zákon o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach
v znení , 435/2013 Z. z.
01.01.2014 246/2012 Z. z. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
01.01.2014 250/2012 Z. z. Zákon o regulácii v sieťových odvetviach
v znení , 435/2013 Z. z.
01.01.2014 251/2012 Z. z. Zákon o energetike
v znení , 382/2013 Z. z., 352/2013 Z. z.
01.01.2014 252/2012 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
01.01.2014 286/2012 Z. z. Novela zákona o správnych poplatkoch
01.01.2014 309/2012 Z. z. Vyhláška o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie
v znení , 397/2013 Z. z.
01.01.2014 340/2012 Z. z. Zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
v znení , 373/2013 Z. z.
01.01.2014 372/2012 Z. z. Zákon o štátnych hmotných rezervách
v znení , 474/2013 Z. z.
01.01.2014 393/2012 Z. z. Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi
v znení , 417/2013 Z. z.
01.01.2014 396/2012 Z. z. Zákon o Fonde na podporu vzdelávania
v znení , 352/2013 Z. z.
01.01.2014 402/2012 Z. z. Oznámenie o vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky
01.01.2014 420/2012 Z. z. Nariadenie vlády o ustanovení národnej tabuľky frekvenčného spektra
v znení , 505/2013 Z. z.
01.01.2014 24/2013 Z. z. Vyhláška o pravidlách fungovania vnútorného trhu s elektrinou a plynom
v znení , 423/2013 Z. z.
01.01.2014 39/2013 Z. z. Zákon o kontrole znečisťovania životného prostredia
v znení , 484/2013 Z. z.
01.01.2014 41/2013 Z. z. Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti
01.01.2014 72/2013 Z. z. Novela zákona o správcoch a zákona o správnych poplatkoch
01.01.2014 92/2013 Z. z. Novela vyhlášky o archívoch a registratúrach
01.01.2014 95/2013 Z. z. Novela zákona o verejnom obstarávaní
01.01.2014 96/2013 Z. z. Novela zákona o službách zamestnanosti
v znení , 417/2013 Z. z.
01.01.2014 105/2013 Z. z. Novela vyhlášky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre súdy
01.01.2014 115/2013 Z. z. Novela zákona o poľovníctve a novela zákona o lesoch
01.01.2014 119/2013 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 94/2013 Z. z.
01.01.2014 134/2013 Z. z. Novela zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
01.01.2014 143/2013 Z. z. Novela zákona o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon)
01.01.2014 153/2013 Z. z. Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme
01.01.2014 154/2013 Z. z. Novela zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
01.01.2014 180/2013 Z. z. Zákon o organizácii miestnej štátnej správy
v znení , 506/2013 Z. z., 474/2013 Z. z.
01.01.2014 190/2013 Z. z. Novela zákona o hlásení pobytu občanov a registri obyvateľov SR
01.01.2014 220/2013 Z. z. Novela zákona o zdravotnom poistení
01.01.2014 299/2013 Z. z. Novela zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
01.01.2014 310/2013 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
01.01.2014 319/2013 Z. z. Zákon o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh
01.01.2014 338/2013 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
01.01.2014 352/2013 Z. z. Novela zákona o účtovníctve a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
01.01.2014 353/2013 Z. z. Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja
01.01.2014 357/2013 Z. z. Novela Obchodného zákonníka a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
01.01.2014 360/2013 Z. z. Novela zákona o DPH a o zmene a doplnení niektorých zákonov
01.01.2014 362/2013 Z. z. Novela zákona o o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
01.01.2014 388/2013 Z. z. Novela zákona o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
01.01.2014 402/2013 Z. z. Zákon o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a Dopravnom úrade
01.01.2014 426/2013 Z. z. Novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
01.01.2014 435/2013 Z. z. Novela zákona o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
01.01.2014 481/2013 Z. z. Oznámenie o postupoch účtovania pre podielové a dôchodkové fondy
02.01.2014 414/2012 Z. z. Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami
15.01.2014 226/1994 Z. z. Zákon o ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore
v znení , 438/2013 Z. z.
15.01.2014 350/2010 Z. z. Vyhláška o stavebnom a technickom poriadku dráh
v znení , 502/2013 Z. z.
25.01.2014 401/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o meste Košice
v znení , 354/2012 Z. z.
25.01.2014 354/2012 Z. z. Novela zákona o meste Košice