Oznámenie č. 472/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov

Čiastka 105/2013
Platnosť od 21.12.2013
Účinnosť od 01.01.2014
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

472

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 11. decembra 2013 č. MF/19566/2013-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 639/2007 Z. z.) v znení opatrenia zo 17. decembra 2008 č. MF/25189/2008-311 (oznámenie č. 627/2008 Z. z.), opatrenia z 9. decembra 2009 č. MF/24241/2009-31 (oznámenie č. 555/2009 Z. z.) a opatrenia z 13. decembra 2012 č. MF/19301/2012-31 (oznámenie č. 402/2012 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Opatrenie sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2013, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2013 č. MF/19566/2013-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 639/2007 Z. z.) v znení opatrenia zo 17. decembra 2008 č. MF/25189/2008-311 (oznámenie č. 627/2008 Z. z.), opatrenia z 9. decembra 2009 č. MF/24241/2009-31 (oznámenie č. 555/2009 Z. z.) a opatrenia z 13. decembra 2012 č. MF/19301/2012-31 (oznámenie č. 402/2012 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa za slová „ukladania účtovnej závierky“ vkladajú slová „a výročnej správy“.

2. V § 1 odseky 5 a 6 znejú:

„(5) Riadna účtovná závierka v elektronickej podobe sa ukladá do registra účtovných závierok (ďalej len „register“) prostredníctvom systému štátnej pokladnice2) takto:

a) súvaha a výkaz ziskov a strát do 5. februára nasledujúceho účtovného obdobia, okrem súvahy a výkazu ziskov a strát účtovnej jednotky, ktorou je Ministerstvo financií Slovenskej republiky, ktoré sa predkladajú do 10. februára nasledujúceho účtovného obdobia,

b) poznámky do 30. apríla nasledujúceho účtovného obdobia, ak osobitný predpis neustanovuje inak2a).

(6) Mimoriadna účtovná závierka v elektronickej podobe sa ukladá do registra prostredníctvom systému štátnej pokladnice) do 30 kalendárnych dní odo dňa, ku ktorému sa zostavuje.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a) Napríklad § 49 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 1 ods. 7 sa slová „Predložením účtovnej závierky podľa odsekov 5 a 6“ nahrádzajú slovami „Uložením účtovnej závierky do registra“.

4. V § 1 odsek 9 znie:

„(9) Výročná správa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje povinnosť vyhotovovať výročnú správu podľa osobitného predpisu6a), sa ukladá v elektronickej podobe do registra prostredníctvom systému štátnej pokladnice2).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) § 20 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

5. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:

㤠3a

Týmto opatrením sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.“.

6. Za § 4c sa vkladá § 4d, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠4d

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014

Podľa ustanovení účinných od 1. januára 201 4 sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky k 31. decembru 2013, ktorá sa zostavuje po 1. januári 2014.“.

7. V prílohe č. 1 prvá strana vzoru súvahy znie:

VZOR

SÚVAHA

vzor01

8. V prílohe č. 2 prvá strana vzoru súvahy znie:

VZOR

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

vzor02

9. Príloha č. 3 sa nahrádza prílohou č. 1 k tomuto opatreniu.

10. Za prílohu č. 3 sa vkladá príloha č. 4, ktorá je prílohou č. 2 k tomuto opatreniu.

ČI. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Peter Kažimír

podpredseda vlády a minister financií

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/19566/2013-31

Príloha č. 3 k opatreniu č. MF/25755/2007-31

POZNÁMKY k ................ (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

vzor

Poznámky

Čl. l

Všeobecné údaje

(1) Identifikačné údaje účtovnej jednotky

a) názov a sídlo účtovnej jednotky zostavujúcej účtovnú závierku, identifikačné čislo organizácie, dátum zriadenia, spôsob zriadenia, názov a šidlo zriaďovateľa,

b) právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky,

c) informácia, či je účtovná jednotka súčasťou konsolidovaného celku.

(2) Opis činnosti účtovnej jednotky.

(3) Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky.

Mená a priezviská štatutárnych zástupcov, funkcie štatutárnych zástupcov, priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia, počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky, z toho počet vedúcich zamestnancov.

ČI. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

(2) Zmeny účtovných metód a účtovných zásad s uvedením dôvodov týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia.

(3) Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

a) dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný,

b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou,

c) dlhodobý hmotný majetok nakupovaný,

d) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou,

e) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne,

f) dlhodobý finančný majetok,

g) zásoby nakupované,

h) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,

i) zásoby získané bezodplatne,

j) pohľadávky,

k) krátkodobý finančný majetok,

I) časové rozlíšenie na strane aktív,

m) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,

n) časové rozlíšenie na strane pasiv,

o) deriváty,

p) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi,

q) majetok obstaraný z transferov,

r) finančný prenájom.

(4) Pri obstarávacej cene majetku a pri ocenení vlastnými nákladmi položiek uvedených v odseku 3 sa uvádza cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.

(5) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov.

(6) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.

(7) Zásady pre vykazovanie transferov.

(8) Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro.

ČI. III

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A Neobežný majetok

(1) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku, pohybe obstarávacích cien, pohybe oprávok a opravných položiek, pohybe zostatkových cien podľa jednotlivých zložiek tohto majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy

1. názov účtovnej jednotky,

2. dátum, ku ktorému sa zostavuje prehľad o pohybe dlhodobého majetku,

3. stav k 31.decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,

4. + prírastky,

5. – úbytky,

6. +/- presuny,

7. stav k 31.decembru bežného účtovného obdobia,

b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku,

c) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom,

d) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky,

e) opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo, napríklad majetok v správe účtovnej jednotky, majetok, ku ktorému vlastnícke právo účtovnej jednotky nebolo do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, zapísané vkladom do katastra nehnuteľnosti, pričom účtovná jednotka majetok užíva, majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke, majetok obstaraný formou finančného prenájmu.

f) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku.

(2) Dlhodobý finančný majetok

a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku, pohybe obstarávacích cien, pohybe opravných položiek a pohybe zostatkových cien, podľa jednotlivých zložiek tohto majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy

1. názov účtovnej jednotky,

2. dátum, ku ktorému sa zostavuje prehľad o pohybe dlhodobého majetku,

3. stav k 31.decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,

4. + prírastky,

5. – úbytky,

6. +/ – presuny,

7. stav k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

b) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku.

(3) Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach

Informácie o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel, v tejto štruktúre:

a) názov spoločnosti,

b) právna forma,

c) základné imanie (Zl) spoločnosti v peňažných jednotkách,

d) podiel účtovnej jednotky na základnom imani (Zl) spoločnosti v %,

e) podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach v %,

f) hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

g) hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,

h) účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

i) účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

(4) Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok

a) dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere v tejto štruktúre:

1. názov emitenta,

2. druh cenného papiera,

3. mena cenného papiera,

4. výnos v %,

5. dátum splatnosti,

6. účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

7. účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,

b) dlhodobé pôžičky v tejto štruktúre:

1. názov dlžníka,

2. výnos v %,

3. mena,

4. dátum splatnosti,

5. účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

6. účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,

7. popis zabezpečenia pôžičky,

c) popis významných položiek ostatného dlhodobého finančného majetku vykázaných v súvahe účtovnej jednotky k 31. decembru bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

B Obežný majetok

(1) Zásoby

a) vývoj opravnej položky k zásobám v tejto štruktúre:

1. položka zásob v členení podľa jednotlivých položiek súvahy,

2. výška zásob k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,

3. + tvorba opravných položiek,

4. – zníženie opravných položiek,

5. – zrušenie opravných položiek,

6. výška zásob k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

7. opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k zásobám,

b) výška zásob, na ktoré je zriadené záložné právo a výška zásob, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať,

c) spôsob a výška poistenia zásob.

(2) Pohľadávky

a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy,

b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam v tejto štruktúre:

1. položka pohľadávok,

2. hodnota pohľadávok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,

3. + tvorba opravných položiek,

4. – zníženie opravných položiek,

5. – zrušenie opravných položiek,

6. hodnota pohľadávok k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

7. opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k pohľadávkam,

c) pohľadávky podľa doby splatnosti v tejto štruktúre:

1. hodnota pohľadávok v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

2. hodnota pohľadávok v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,

d) opis pohľadávok podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru bežného účtovného obdobia a k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v tejto štruktúre:

1. pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka,

2. pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov,

3. pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov,

e) výška pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia,

f) výška pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a výška pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať.

(3) Finančný majetok

a) opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku,

b) zriadenie záložného práva na krátkodobý finančný majetok a obmedzenie práva nakladať s krátkodobým finančným majetkom.

(4) Poskytnuté návratné finančné výpomoci

Popis a hodnota poskytnutých návratných finančných výpomoci podľa jednotlivých druhov výpomoci v členeni na dlhodobé návratné finančné výpomoci a krátkodobé návratné finančné výpomoci v tejto štruktúre:

a) dlžnik,

b) výnos v %,

c) mena, v ktorej bola návratná finančná výpomoc poskytnutá,

d) dátum splatnosti,

e) výška návratnej finančnej výpomoci k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

f) výška návratnej finančnej výpomoci k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

(5) Časové rozlíšenie

Popis významných položiek časového rozlíšenia.

ČI. IV

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A Vlastné imanie

Prehľad o pohybe vlastného imania v členeni podľa jednotlivých položiek súvahy, pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň, v tejto štruktúre:

a) názov položky,

b) výška vlastného imania k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,

c) + zvýšenie,

d) - zníženie,

e) +/- presun,

f) výška vlastného imania k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

g) opis jednotlivých položiek a opis uvedených zmien jednotlivých položiek vlastného imania uskutočnených v priebehu účtovného obdobia, najmä zmeny oceňovacich rozdielov, opravy významných chýb minulých rokov.

B Záväzky

(1) Rezervy

Vývoj rezerv v tejto štruktúre:

a) položka rezerv,

b) výška rezerv k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,

c) + tvorba,

d) – zníženie,

e) – zrušenie,

f) výška rezerv k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

g) predpokladaný rok použitia rezerv,

h) opis významných položiek rezerv.

(2) Záväzky podľa doby splatnosti

a) záväzky podľa doby splatnosti v tejto štruktúre:

1. výška záväzkov v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

2. výška záväzkov v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,

b) opis záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru bežného účtovného obdobia a k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia tejto štruktúre:

1. záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka,

2. záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov,

3. záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov,

c) popis významných položiek záväzkov.

(3) Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci

a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery v tejto štruktúre:

1. charakter bankového úveru, napríklad investičný úver, prevádzkový úver,

2. druh bankového úveru podľa splatnosti, napríklad dlhodobý úver, krátkodobý úver,

3. poskytovateľ bankového úveru,

4. mena, v ktorej bol bankový úver poskytnutý,

5. druh úrokovej sadzby a výška sadzby v %,

6. nákladový úrok za bežné účtovné obdobie,

7. dátum splatnosti bankového úveru,

8. výška bankového úveru k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

9. výška bankového úveru k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

b) popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru,

c) dlhodobé emitované dlhopisy a krátkodobé emitované dlhopisy v tejto štruktúre:

1. druh cenného papiera,

2. mena, v ktorej sú cenné papiere vydané,

3. úroková sadzba v %,

4. dátum splatnosti,

5. stav k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

6. stav k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

d) prijaté dlhodobé návratné finančné výpomoci a krátkodobé návratné finančné výpomoci v tejto štruktúre:

1. poskytovateľ návratnej finančnej výpomoci,

2. druh prijatej návratnej finančnej výpomoci, napríklad krátkodobá návratná finančná výpomoc, dlhodobá návratná finančná výpomoc,

3. účel použitia,

4. dátum splatnosti,

5. výška návratnej finančnej výpomoci k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

6. výška návratnej finančnej výpomoci k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

(4) Časové rozlíšenie

a) popis významných položiek časového rozlíšenia,

b) informácie o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384.

ČI. V

Informácie o výnosoch a nákladoch

(1) Výnosy

Popis a výška významných položiek výnosov

a) tržby za vlastné výkony a tovar,

b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob,

c) aktivácia,

d) daňové výnosy a colné výnosy a výnosy z poplatkov,

e) finančné výnosy,

f) mimoriadne výnosy,

g) výnosy z transferov,

h) ostatné výnosy, napríklad pokuty, penále, úroky z omeškania a výnosy z poplatkov,

i) výnosy v členení podľa rozpočtových programov.

(2) Náklady

Popis a výška významných položiek nákladov

a) spotrebované nákupy,

b) služby,

c) osobné náklady,

d) dane a poplatky,

e) odpisy, rezervy a opravné položky,

f) finančné náklady,

q) mimoriadne náklady,

h) náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov,

i) ostatné náklady,

j) náklady podľa rozpočtových programov.

(3) Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií

ČI. VI

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

(1) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Popis významných položiek majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi a popis tohto zabezpečenia.

(2) Ďalšie informácie

Informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o odpísaných pohľadávkach, o záväzkoch z finančného prenájmu.

ČI. VII

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

(1) Iné aktíva a iné pasíva

a) opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalosti a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv.

b) opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:

1. možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo

2. povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť,

c) zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou,

d) informácia, či sú iné aktiva a iné pasíva vzájomné, napríklad voči subjektom verejnej správy.

(2) Ostatné finančné povinnosti

Významné položky ostatných finančných povinnosti, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch; pri každej položke sa uvádza jej popis,

a) povinnosti z devízových terminovaných obchodov a iných finančných derivátov,

b) povinnosti z opčných obchodov,

c) zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv,

d) povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,

e) iné povinnosti.

ČI. VIII

Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

(1) Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

a) zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami, a to

1. druh obchodu, napríklad kúpa alebo predaj, poskytnutie služby, obchodné zastúpenie, licencie, transfery, know-how, úver, pôžička, výpomoc a záruka,

2. charakteristika významných obchodov, a to najmä hodnotové vyjadrenie obchodu alebo percentuálne vyjadrenie obchodu k celkovému objemu obchodov realizovaných účtovnou jednotkou, informácia o neukončených obchodoch v hodnotovom vyjadrení obchodu alebo percentuálnom vyjadrení obchodu k celkovému objemu obchodov realizovaných účtovnou jednotkou a informácia o cenách realizovaných obchodov medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami,

b) o obchodoch podľa písmena a), ktoré sú rovnakého druhu a uvádzajú sa kumulovane,

c) opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám.

(2) Informácie podľa odseku 1 sa vykazujú za

a) právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke dcérskou účtovnou jednotkou alebo materskou účtovnou jednotkou,

b) zamestnancov zodpovedných za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a za osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby,

c) právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v písmene b) vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkovane,

d) osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov štatutárnych orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch účtovných jednotiek; vplyvom sa rozumie priamy vplyv aj sprostredkovaný vplyv,

e) osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou,

f) osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá.

ČI. IX

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu v tejto štruktúre:

a) príjmy bežného rozpočtu s uvedením názvu príjmu, výšky príjmu podľa schváleného rozpočtu, rozpočtu po zmenách a skutočnosti za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie,

b) príjmy kapitálového rozpočtu s uvedením názvu príjmu, výšky príjmu podľa schváleného rozpočtu, rozpočtu po zmenách a skutočnosti za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie,

c) výdavky bežného rozpočtu s uvedením názvu výdavku, výšky výdavku podľa schváleného rozpočtu, rozpočtu po zmenách a skutočnosti za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie,

d) výdavky kapitálového rozpočtu s uvedením názvu výdavku, výšky výdavku podľa schváleného rozpočtu, rozpočtu po zmenách a skutočnosti za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie,

e) finančné operácie s finančnými aktívami za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

f) výška dlhu podľa osobitného predpisu8) za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

ČI. X

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

a) pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením dôvodu týchto zmien,

b) dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek,

c) zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku,

d) vydané dlhopisy a iné cenné papiere,

e) zmena právnej formy účtovnej jednotky,

f) mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad živelné pohromy,

g) iné mimoriadne skutočnosti neuvedené v písmene f).

Tabuľka č. 1

k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok

tabuľka01

Tabuľka č. 2

k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k zásobám

tabuľka02

Tabuľka č. 3

k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

tabuľka03

Tabuľka č. 4

k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti

tabuľka04

Tabuľka č. 5

k čl. IV. A - Vlastné imanie

tabuľka05

Tabuľka č. 6

č. 1 k čl. IV. B - Rezervy dlhodobé

tabuľka06

Tabuľka č. 7

č. 2 k čl. IV. B - Rezervy krátkodobé

tabuľka07

Tabuľka č. 8

k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti

tabuľka08

Tabuľka č. 9

k čl. IV. B - Bankové úvery

tabuľka09

Tabuľka č. 10

k čl. V - Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií

tabuľka10

Tabuľka č. 11

k čl. VII - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

tabuľka11

Tabuľka č. 12

k čl. VII - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou

tabuľka12

Tabuľka č. 13

k čl. IX - Príjmy rozpočtu

tabuľka13

Tabuľka č. 14

k čl. IX - Výdavky rozpočtu

tabuľka14

Tabuľka č. 15

k čl. IX - Finančné operácie

tabuľka15

Tabuľka č. 16

k čl. IX - Výška dlhu obce alebo vyššieho územného celku

tabuľka16

Použité skratky

IČO – identifikačné čislo organizácie

PSČ – poštové smerovacie číslo

ZI – základné imanie

účt. jednotka – účtovná jednotka

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/19566/2013-31

Príloha č. 4 k opatreniu č. MF/25755/2007-31

Smernica Rady 2011/85/EÚ z 8. novembra 2011 o požiadavkách na rozpočtové rámce členských štátov (Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011).

Poznámky pod čiarou

8) Napríklad zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.