Oznámenie č. 404/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov

Čiastka 96/2013
Platnosť od 04.12.2013
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

404

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 20. novembra 2013 č. MF/17613/2013-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 601/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74 (oznámenie č. 500/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10294/2009-74 (oznámenie č. 102/2009 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/25238/2009-74 (oznámenie č. 526/2009 Z. z.), opatrenia z 26. novembra 2010 č. MF/25000/2010-74 (oznámenie č. 456/2010 Z. z.) a opatrenia z 13. decembra 2011 č. MF/26582/2011-74 (oznámenie č. 559/2011 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Opatrenie sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2013, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. novembra 2013 č. MF/17613/2013-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/ 2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 601/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74 (oznámenie č. 500/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10294/2009-74 (oznámenie č. 102/2009 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/25238/2009-74 (oznámenie č. 526/2009 Z. z.), opatrenia z 26. novembra 2010 č. MF/25000/2010-74 (oznámenie č. 456/2010 Z. z.) a opatrenia z 13. decembra 2011 č. MF/26582/2011-74 (oznámenie č. 559/2011 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „napríklad pokles trhovej ceny cenných papierov v období medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia,“.

2. V § 9 ods. 4 sa za slovami „Kurzové zisky“ vypúšťa čiarka a slová „s výnimkou podľa odsekov 5 a 6“.

3. V § 9 sa vypúšťajú odseky 5 a 6. Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 5.

4. V § 10 ods. 1 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „V účtovnej jednotke sa neúčtuje rezerva, ktorej suma nebude mať významný vplyv na výšku vykázaného výsledku hospodárenia.“.

5. V § 10 ods. 8 sa slovo „vytvárajú“ nahrádza slovami „môžu vytvárať“.

6. § 10 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Účtovná jednotka sa môže rozhodnúť v rámci zdaňovanej činnosti účtovať tvorbu rezervy v súlade s osobitným predpisom.16)“.

7. V § 11 ods. 1 sa slová „zásady opatrnosti“ nahrádzajú slovami „rozhodnutia účtovnej jednotky, v súlade so zásadou opatrnosti“ a na konci sa pripája táto veta: „V účtovnej jednotke sa neúčtuje opravná položka, ktorá nebude mať významný vplyv na výšku vykázaného výsledku hospodárenia.“.

8. V § 11 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 12 sa označujú ako odseky 2 až 11.

9. V § 15 odsek 1 znie:

„(1) Cenné papiere sa pri prvotnom účtovaní oceňujú obstarávacou cenou. Súčasťou obstarávacej ceny sú priame náklady na obchody spojené s cennými papiermi, ktoré sú neziskovej účtovnej jednotke známe pri prvotnom účtovaní, napríklad náklady na finančné sprostredkovanie a na finančné poradenstvo. Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky z úveru na obstaranie cenných papierov a náklady na ich držbu. V priebehu obstarávania sa jednotlivé zložky obstarávacej ceny nakupovaných cenných papierov a podielov účtujú na účte 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku alebo ak ide o krátkodobý finančný majetok na účte 259 – Obstaranie krátkodobého finančného majetku.“.

10. V § 15 sa vypúšťajú odseky 7 a 8.

Doterajšie odseky 9 až 16 sa označujú ako odseky 7 až 14.

11. V § 15 odsek 8 znie:

„(8) Podiely na základnom imaní obchodných spoločností sa oceňujú obstarávacou cenou.“.

12. V § 15 sa vypúšťajú odseky 10 až 14.

13. V § 17 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Technické zhodnotenie úplne odpísaného dlhodobého majetku a národnej kultúrnej pamiatky17a) sa účtuje na príslušnom účte dlhodobého majetku podľa jeho druhu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

17a) § 2 zákona č. 49/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 9.

14. V § 18 ods. 6 sa slovo „účtuje“ nahrádza slovami „môže účtovať“.

15. V § 23 ods. 1 sa vypúšťa slovo „účtovných“.

16. V § 23 ods. 2 a 6 sa slová „Účtovné odpisy“ nahrádzajú slovom „Odpisy“.

17. V § 31 ods. 4 sa za slovo „tiež“ vkladajú slová „dlhodobý majetok alebo jeho technické zhodnotenie obstarané s cieľom jeho darovania a“.

18. V § 31 ods. 5 tretia veta znie:

„Spôsob B účtovania zásob môžu uplatniť účtovné jednotky, ktoré nie sú v likvidácii alebo v konkurze.“.

19. V § 33 odsek 3 znie:

„(3) Na účtoch účtovej skupiny 22 sa účtuje stav a pohyb peňažných prostriedkov účtovnej jednotky v banke alebo pobočke zahraničnej banky (ďalej len „banka“) alebo v Štátnej pokladnici. Analytické účty sa vedú podľa účtovnou jednotkou otvorených účtov v banke alebo v Štátnej pokladnici. Na účtoch účtovej skupiny 22 sa účtuje na základe oznámenia banky alebo Štátnej pokladnice o pohyboch na jednotlivých účtoch v banke alebo v Štátnej pokladnici.“.

20. V § 33 ods. 7 druhá veta znie:

„Obdobne sa tu účtujú prostriedky vedené na hotovostnom účte v banke pre klientov Štátnej pokladnice, platby uskutočňované platobnými kartami vydanými k hotovostnému účtu v banke pre klientov Štátnej pokladnice a účtovné prípady, pri ktorých dochádza k časovému nesúladu pri prevodoch medzi účtami účtovnej jednotky v bankách a v Štátnej pokladnici.“.

21. V § 34 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:

„Pri účtovaní účtovného prípadu, ktorým je úhrada kreditnou kartou, sa účtuje v prospech účtu 231 – Krátkodobé bankové úvery so súvzťažným zápisom na ťarchu vecne príslušného účtu majetku alebo nákladov.“.

22. V § 38 odsek 2 znie:

„(2) Pohľadávky a záväzky vykazované v súvahe sa na analytických účtoch členia podľa jednotlivých derivátov. Pri opciách sa účtuje zaplatená opčná prémia na samostatnom analytickom účte k účtu 378 – Iné pohľadávky a prijatá opčná prémia sa účtuje na samostatnom analytickom účte k účtu 379 – Iné záväzky.“.

23. V § 38 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 6.

24. V § 40 ods. 2 sa za slovo „napríklad“ vkladajú slová „nárok zamestnanca na príspevok zo sociálneho fondu,“.

25. V § 41 ods. 8 druhá veta znie:

„V prospech účtu 346 – Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom sa účtuje príjem štátnych dotácií alebo prijatie štátnych dotácií formou preddavku so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 221 – Bankové účty.“.

26. V § 45 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„Na účtoch časového rozlíšenia sa neúčtuje, ak ide o nevýznamné sumy výnosov a nákladov za služby a každoročne sa opakujúce plnenia, napríklad náklady na poplatky za telekomunikačné služby, poplatky za odpad, predplatné na nákup tlače.“.

27. V § 48 odsek 1 znie:

„(1) V prospech účtu 411 – Základné imanie sa účtujú najmä

a) nadačné imanie nadácií a jeho zvýšenie,

b) vklady zakladateľov pri založení neziskovej účtovnej jednotky alebo v priebehu činnosti účtovnej jednotky,

c) prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky účtovaných na účtoch účtovej skupiny 41 alebo 42 pri ich použití na obstaranie dlhodobého majetku,

d) bezodplatne nadobudnutý dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný a prebytok dlhodobého hmotného majetku neodpisovaného,

e) bezodplatne nadobudnutý dlhodobý finančný majetok a bezodplatne nadobudnutý krátkodobý finančný majetok,

f) prevod zisku alebo jeho časti, dosiahnutého za minulé účtovné obdobie z účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní alebo z účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov,

g) prevod zdrojov pri zrušení alebo znížení fondov.“.

28. V § 48 sa vypúšťa odsek 4.

29. V § 57 ods. 6 sa na konci pripája táto veta:

„V prospech účtu 546 – Dary sa účtuje nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty zaplatenej za tovar vyvezený mimo územia Európskej únie na humanitárnu, dobročinnú alebo vzdelávaciu činnosť68aa) so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 68aa znie:

68aa) § 64 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

30. V § 57 ods. 9 sa za slová „peňažného styku“ vkladajú slová „vrátane poplatkov Štátnej pokladnici“.

31. V § 58 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.

32. § 64 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) V prospech príslušného účtu účtovej skupiny 62 – Aktivácia sa u prijímateľa dobrovoľníckej činnosti účtuje hodnota vykonávanej dobrovoľníckej činnosti na základe zmluvy71aa) o dobrovoľníckej činnosti podľa charakteru vykonávanej dobrovoľníckej práce so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu účtovej triedy 5 – Náklady na činnosť alebo na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 04 – Obstaranie dlhodobého majetku, ak sa obstaráva dlhodobý majetok.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 71aa znie:

71aa) § 6 zákona č. 406/2011 Z. z.
§ 120 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

33. V § 65 ods. 3 sa za slová „výpisu z banky“ vkladá čiarka a slová „úroky od Štátnej pokladnice“.

34. V § 66 sa vypúšťa odsek 7.

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 7.

35. Za § 72d sa vkladá § 72e, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠72e

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014

(1) Oceňovacie rozdiely, ktoré boli vytvorené na účte 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov, sa k 1. januáru 2014 alebo prvému dňu účtovného obdobia, ktoré sa začína po 1. januári 2014, zrušia opačným zápisom na účtoch, na ktorých bola účtovaná ich tvorba.

(2) Zmena reálnej hodnoty cenných papierov a derivátov, ktorá sa účtovala na účet nákladov alebo výnosov, sa k 1. januáru 2014 alebo prvému dňu účtovného obdobia, ktoré sa začína po 1. januári 2014, účtuje na príslušný účet cenných papierov a v prospech alebo na ťarchu účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.“.

ČI. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Peter Kažimír,

v. r. podpredseda vlády a minister financií