Zákon č. 41/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 13/2013
Platnosť od 13.03.2013
Účinnosť od 01.01.2014
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2013 okrem čl. VI druhého a siedmeho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.

41

ZÁKON

z 5. februára 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z. a zákona č. 324/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

b) zabezpečovaní záchrannej zdravotnej služby,1a)“.

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená c) až f).

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2. V § 7 sa vypúšťajú odseky 8 až 11.

Doterajšie odseky 12 a 13 sa označujú ako odseky 8 a 9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a sa vypúšťa.

3. V § 7 odseky 8 a 9 znejú:

(8) Ak držiteľ povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice uzatvoril zmluvu o praktickej výučbe podľa osobitného predpisu12b) s univerzitnou vysokou školou,12c) ktorej sídlo alebo sídlo lekárskej fakulty sa nachádza v tom istom meste ako všeobecná nemocnica, všeobecná nemocnica sa označuje ako univerzitná nemocnica. Iné osoby nesmú vo svojom názve alebo obchodnom mene používať slová „univerzitná nemocnica“. Univerzitná nemocnica uskutočňuje praktickú výučbu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo a praktickú výučbu vo viacerých špecializačných odboroch v zdravotníckom povolaní lekár a v certifikovaných pracovných činnostiach v zdravotníckom povolaní lekár, praktickú výučbu vo vysokoškolských študijných odboroch, v špecializačných odboroch a v certifikovaných pracovných činnostiach v ostatných zdravotníckych povolaniach.

(9) Ak držiteľ povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice zaradenej do koncovej siete poskytovateľov (§ 5a) uzatvoril zmluvu o praktickej výučbe podľa osobitného predpisu12b) s vysokou školou,12d) ktorej sídlo alebo sídlo fakulty sa nachádza v tom istom meste ako sídlo nemocnice, nemocnica sa označuje ako fakultná nemocnica. Iné osoby nesmú vo svojom názve alebo obchodnom mene používať slová „fakultná nemocnica“. Fakultná nemocnica uskutočňuje praktickú výučbu vo vysokoškolských študijných odboroch v príslušných zdravotníckych povolaniach okrem zdravotníckeho povolania lekár a zubný lekár, praktickú výučbu vo vyššom odbornom štúdiu v príslušných zdravotníckych povolaniach a praktickú výučbu v špecializačných odboroch a certifikovaných pracovných činnostiach v príslušných zdravotníckych povolaniach.“.

4. § 7 sa dopĺňa odsekmi 10 až 12, ktoré znejú:

(10) V zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa odseku 4 písm. a) musí byť zabezpečené nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti môže poskytovateľ zabezpečiť

a) prácou vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke,

b) prácou v dvojzmennej prevádzke a pracovnou pohotovosťou na pracovisku alebo

c) prácou v jednozmennej prevádzke a pracovnou pohotovosťou na pracovisku.

(11) Pracovné režimy podľa odseku 10 písm. a) až c) možno doplniť aj pracovnou pohotovosťou na dohodnutom mieste mimo pracoviska.

(12) Konkrétny typ pracovného režimu podľa odseku 10 písm. a) až c) na príslušnom pracovisku pre jednotlivé povolania určí poskytovateľ po prerokovaní so zástupcami zamestnancov.“.

5. V § 13 ods. 8 písm. c) sa slová „v peňažnom ústave Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „v banke alebo pobočke zahraničnej banky“.

6. V § 13 sa odsek 8 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

e) doklad o personálnom zabezpečení prevádzkovania ambulancie záchrannej zdravotnej služby,

f) projekt stratégie a rozvoja záchrannej zdravotnej služby.“.

7. V § 14 ods. 9 písm. c) sa slová „v peňažnom ústave Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „v banke alebo pobočke zahraničnej banky“.

8. V § 14 sa odsek 9 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) projekt stratégie a rozvoja záchrannej zdravotnej služby.“.

9. V § 14 ods. 10 sa slová „a) až c)“ nahrádzajú slovami „a) až d)“.

10. § 14 sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:

(12) Správa podľa odseku 10 obsahuje

a) vyhodnotenie žiadosti od každého člena výberovej komisie,

b) vytvorené poradie účastníkov výberového konania od každého člena výberovej komisie.

(13) Podrobnosti o náležitostiach a hodnotení žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.“.

11. V § 15 ods. 2 sa slová „štyri roky“ nahrádzajú slovami „šesť rokov“.

12. § 19 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Orgán príslušný na vydanie povolenia preruší konanie o zrušení povolenia podľa odseku 1 písm. a), ak sa voči držiteľovi povolenia vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu60b) alebo vedie konanie o uložení pokuty podľa osobitného predpisu.22a) Orgán príslušný na vydanie povolenia v konaní o zrušenie povolenia pokračuje po skončení dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu60b) alebo po právoplatnom skončení konania o uložení pokuty podľa osobitného predpisu.22a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

22a) § 64 ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

13. V § 27 ods. 1 sa za písmeno t) vkladá nové písmeno u), ktoré znie:

u) zubný asistent,“.

Doterajšie písmeno u) sa označuje ako písmeno v).

14. § 33 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

(10) Doklad podľa odseku 9 sa nevyžaduje na doklad o vzdelaní na výkon odborných pracovných činností podľa odseku 2, ktorého získavanie sa začalo na území bývalého Československa pred 1. januárom 1993.“.

15. V § 34 ods. 2 sa slová „(§ 62 ods. 2 až 11)“ nahrádzajú slovami „(§ 62 ods. 2 až 12)“.

16. V § 37a ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ich úradne osvedčený preklad do štátneho jazyka,“.

17. V § 37b ods. 1 druhej vete sa za slová „titulov a“ vkladá slovo „ich“.

18. V § 40 ods. 13 písm. b) sa za slovo „dátum“ vkladá čiarka a slová „miesto a štát“.

19. V § 40 ods. 13 písm. f) sa slová „(§ 62 ods. 2 až 11)“ nahrádzajú slovami „(§ 62 ods. 2 až 12)“.

20. V § 40 sa odsek 13 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

i) predložiť ministerstvu zdravotníctva na základe jeho vyžiadania študijný poriadok akreditovaného programu.“.

21. § 40 sa dopĺňa odsekom 26, ktorý znie:

(26) Osvedčenie o akreditácii kurzov prvej pomoci sa vydáva na dobu neurčitú.“.

22. V § 41 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.

23. V § 41 ods. 4 sa číslica „3“ nahrádza číslicou „2“.

24. § 41 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Doklady uvedené v odseku 1 písm. a) a b) a odseku 2 sú verejné listiny.“.

25. Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠41a

Spôsoby ukončovania ďalšieho vzdelávania

(1) Špecializačné štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou. Záverečnou skúškou špecializačného štúdia je špecializačná skúška.

(2) Na vykonanie špecializačnej skúšky zriaďuje vzdelávacia ustanovizeň skúšobnú komisiu. Skúšobná komisia je zložená najmä zo špecialistov v príslušnom špecializačnom odbore, ktorí sú aj špecialisti z iných vzdelávacích ustanovizní uskutočňujúcich akreditovaný špecializačný študijný program v príslušnom špecializačnom odbore.

(3) Certifikačná príprava sa ukončuje záverečnou skúškou. Záverečnou skúškou certifikačnej prípravy je certifikačná skúška.

(4) Na vykonanie certifikačnej skúšky vzdelávacia ustanovizeň ustanoví skúšobnú komisiu.

(5) Príprava na výkon práce v zdravotníctve sa ukončí odborným pohovorom pred komisiou.

(6) Na vykonanie odborného pohovoru Slovenská zdravotnícka univerzita ustanoví komisiu.“.

26. V § 42 ods. 2 sa za slovo „obnovovanie“ vkladá čiarka a slovo „prehlbovanie“.

27. V § 42 ods. 3, 5, 7 a 10 sa slová „(§ 62 ods. 2 až 11)“ nahrádzajú slovami „(§ 62 ods. 2 až 12)“.

28. V § 47a písmeno a) znie:

a) Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov,“.

29. V § 47b ods. 1 sa vypúšťajú slová „zdravotníckych záchranárov,“ a za slová „zdravotníckych asistentov“ sa vkladá čiarka a slová „zubných asistentov“.

30. V § 47b ods. 2 sa vypúšťajú slová „zdravotníckeho záchranára,“ a za slová „zdravotníckeho asistenta“ sa vkladá čiarka a slová „zubného asistenta“.

31. Za § 47g sa vkladá § 47h, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠47h

Slovenská komora zdravotníckych záchranárov

(1) Zriaďuje sa Slovenská komora zdravotníckych záchranárov.

(2) Slovenská komora zdravotníckych záchranárov združuje zdravotníckych záchranárov, ktorí sú jej členmi.

(3) Členom Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania zdravotníckeho záchranára a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.“.

32. V § 62 ods. 6 sa vypúšťajú slová „zdravotníckeho záchranára,“ a za slová „zdravotníckeho asistenta“ sa vkladá čiarka a slová „zubného asistenta“.

33. V § 62 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:

(12) Slovenská komora zdravotníckych záchranárov registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie zdravotníckeho záchranára.“.

Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 13.

34. V § 63 ods. 4 sa slová „(§ 62 ods. 2 až 11)“ nahrádzajú slovami „(§ 62 ods. 2 až 12)“.

35. V § 63 ods. 8 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ako aj údaje rozhodujúce pre dočasné pozastavenie registrácie (§ 63a).“.

36. V § 68 ods. 6 sa vypúšťajú slová „zdravotnícky záchranár,“.

37. V § 68 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:

(11) Slovenská komora zdravotníckych záchranárov vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní zdravotnícky záchranár.“.

Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 12.

38. § 74 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Komora príslušná na vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe konanie o zrušení licencie podľa odseku 1 písm. a) preruší, ak sa voči držiteľovi licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu60b) alebo vedie konanie o uložení pokuty podľa osobitného predpisu.22a) Komora príslušná na vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v konaní o zrušenie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe pokračuje po skončení dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu60b) alebo po právoplatnom skončení konania o uložení pokuty podľa osobitného predpisu.22a) “.

39. V § 79 sa odsek 1 dopĺňa písmenami zc) a zd), ktoré znejú:

„zc) poskytovať Národnému centru zdravotníckych informácií údaje podľa osobitného predpisu,55d)

zd) na požiadanie príslušníka Policajného zboru vydať písomné vyjadrenie, či osoba, ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok alebo liekov, zranená alebo ktorá upozorní na svoju závažnú chorobu alebo zranenie, môže byť umiestnená v cele policajného zaistenia.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 55d znie:

55d) § 44 ods. 10 písm. c) a f) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 662/2007 Z. z.“.

40. V § 79 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) odseku 1 písm. zd) sa vzťahujú len na poskytovateľa podľa § 7 ods. 4 písm. a) prvého bodu.“.

41. § 79 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

(7) Vzor písomného vyjadrenia, či osoba môže byť umiestnená v cele policajného zaistenia, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.“.

42. V § 79a sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

g) pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti podávať humánne lieky a používať zdravotnícke pomôcky, ktoré obstarala zdravotná poisťovňa v súlade s osobitným predpisom;58ca) táto povinnosť sa nevzťahuje na humánne lieky a zdravotnícke pomôcky, ktorých podanie alebo použitie je z medicínskych dôvodov pre pacienta nevhodné.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 58ca znie:

58ca) § 6 ods. 4 písm. l) a ods. 13 písm. b) zákona č. 581/2004 Z. z.“.

43. V § 79a ods. 3 písm. a) sa slová „d) a e)“ nahrádzajú slovami „d), e) a g)“ a v § 79a ods. 3 písm. b) sa slová „d) a f)“ nahrádzajú slovami „d), f) a g)“.

44. V § 81 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

b) ak ide o plnenie povinností podľa § 79 a dodržiavanie podmienok prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia na základe povolenia držiteľmi povolení podľa § 11 ods. 2 písm. g), aj ministerstvo zdravotníctva,“.

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).

45. V § 81 ods. 1 písm. c) sa slová „(§ 68 ods. 2 až 10)“ nahrádzajú slovami „(§ 68 ods. 2 až 11)“.

46. V § 81 ods. 1 písm. d) sa slová „(§ 62 ods. 2 až 11)“ nahrádzajú slovami „(§ 62 ods. 2 až 12)“.

47. V § 81 ods. 1 písm. e) sa slová „§ 47f ods. 1 a § 47g ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 47f ods. 1, § 47g ods. 1 a § 47h ods. 1“.

48. V § 81 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) ministerstvo zdravotníctva, ak ide o dodržiavanie ustanovení § 7 ods. 8 a 9 a § 40 ods. 13 a 16.“.

49. V § 81 ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „povolenia“ vkladá čiarka a slová „ministerstvo zdravotníctva“.

50. V § 81 ods. 3 sa slová „orgán príslušný na vydanie povolenia a komora príslušná na vydanie licencie“ nahrádzajú slovami „orgány podľa odseku 2“.

51. V § 82 ods. 1 písm. a) sa slová „z) a za)“ nahrádzajú slovami „z), za) a zc)“.

52. V § 82 ods. 2 úvodnej vete sa slová „[§ 68 ods. 1 písm. a) a ods. 2, 3, 5 až 10]“ nahrádzajú slovami „[§ 68 ods. 1 písm. a) a ods. 2, 3, 5 až 11]“.

53. V § 82 ods. 4 sa slová „(§ 62 ods. 2 až 11)“ nahrádzajú slovami „(§ 62 ods. 2 až 12)“.

54. V § 82 sa odsek 6 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

c) 5 000 eur osobe, ktorá poruší zákaz podľa § 7 ods. 8 a 9,

d) do 3 000 eur vzdelávacej ustanovizni, ak poruší povinnosť podľa § 40 ods. 13 a 16.“.

55. V § 83 ods. 1 a 3 sa za slovo „povolenia“ vkladá čiarka a slová „ministerstvo zdravotníctva“.

56. Doterajší text § 92 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Ak je konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú.“.

57. Za § 102k sa vkladá § 102l, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠102l

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2013

(1) Rozhodnutia o schválení centra vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do 31. decembra 2013.

(2) Schvaľovanie žiadostí o schválenie zriadenia centra podané do 31. marca 2013 ministerstvo zdravotníctva dokončí podľa predpisov účinných do 31. marca 2013.

(3) Osoby, ktoré k 31. marcu 2013 používajú vo svojom názve alebo obchodnom mene slová „univerzitná nemocnica“ a nespĺňajú podmienky ustanovené v § 7 ods. 8, môžu vo svojom názve alebo obchodnom mene používať slová „univerzitná nemocnica“ najdlhšie do 30. júna 2013.

(4) Osoby, ktoré k 31. marcu 2013 používajú vo svojom názve alebo obchodnom mene slová „fakultná nemocnica“ a nespĺňajú podmienky ustanovené v § 7 ods. 9, môžu vo svojom názve alebo obchodnom mene používať slová „fakultná nemocnica“ najdlhšie do 30. júna 2013.

(5) Doba platnosti povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, vydaného podľa doterajších predpisov, uplynie dňom uvedeným v tomto povolení.

(6) Osvedčenie o akreditácii kurzov prvej pomoci vydané podľa doterajších predpisov sa považuje za osvedčenie o akreditácii kurzov prvej pomoci podľa tohto zákona.

(7) Licencie na výkon zdravotníckeho povolania zdravotnícky záchranár a licencie na výkon činnosti odborného zástupcu zdravotníckym pracovníkom v povolaní zdravotnícky záchranár vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za licencie vydané podľa tohto zákona.

(8) Konanie o uložení pokuty začaté do 31. marca 2013 sa dokončí podľa doterajších predpisov.

(9) Konanie o uložení disciplinárneho opatrenia začaté do 31. marca 2013 sa dokončí podľa doterajších predpisov.

(10) Zdravotnícki pracovníci registrovaní podľa doterajších predpisov sa považujú za zdravotníckych pracovníkov registrovaných podľa tohto zákona.

(11) Do ustanovenia orgánov Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov podľa tohto zákona vykonávajú ich pôsobnosť orgány Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov, najdlhšie však do 31. septembra 2013.

(12) Časť majetku, práv a záväzkov zo Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov sa prevedú najneskôr do 31. septembra 2013 na Slovenskú komoru zdravotníckych záchranárov v pomere a za podmienok, ktoré určí snem Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov. Ak snem Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov neurčí pomer a podmienky prevodu majetku práv a záväzkov, pomer a podmienky určí na žiadosť Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov ministerstvo zdravotníctva. Prechod majetku, práv a povinností podľa tohto zákona potvrdí Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov a oznámi ministerstvu zdravotníctva písomne bezprostredne po jeho uskutočnení.“.

58. V prílohe č. 3 časti A tabuľka č. 1 znie:

„Tabuľka č. 1

P. č.KrajinaNázov dokladuUdeľujúci orgán
1Belgicko / Belgique /België / BelgienBijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialisteMinister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique
2Bulharsko / БългарияСвидетелство за призната специалностУниверситет
3Cyprus / ΚύπροςΠιστοποιητικό Αναγνώρισης ΕιδικότηταςΙατρικό Συμβούλιο
4Česko / Česká republikaDiplom o specializaciMinisterstvo zdravotnictví
5Dánsko / DanmarkBevis for tilladelse til at betegne sig som speciallægeSundhedsstyrelsen
6Estónsko / EestiResidentuuri lõputunnistus eriarstiabi erialal Tartu Ülikool
7Fínsko / Suomi / FinlandErikoislääkärin tutkinto / Specialläkarexamen1. Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet
2. Itä-Suomen yliopisto
3. Oulun yliopisto
4. Tampereen yliopisto
5. Turun yliopisto
8Francúzsko / France1.     Certificat d'études spécialisées de médicine accompagné du diplôme d'Etat de docteur en médecine
2.     Attestation de médecin spécialiste qualifié accompagnée du diplôme d'Etat de docteur en médecine
3.      Diplôme d'études spécialisées ou diplôme d'études spécialisées complémentaires qualifiant de médecine accompagné du diplôme d'Etat de docteur en médecine
1. Universités
2. Conseil de l'Ordre des médecins
3. Universités
 
9Grécko / Ελλάς Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας1. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
2. Νομαρχία
10Holandsko / NederlandBewijs van inschrijving in een Specialistenregister1.   Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot
2.   Bevordering der Geneeskunst 2. Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst
11Írsko / IrelandCertificate of Specialist doctorCompetent authority
12Litva / LietuvaRezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikacijąUniversitetas
13Lotyšsko / Latvija„Sertifikāts“ – kompetentu iestāāžu izsniegts
dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu
specialitātē
Latvijas Ārstu biedrība
Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība
14Luxembursko / LuxembourgCertificat de médecin spécialiste Ministre de la Santé publique
15Maďarsko / Magyarország Szakorvosi bizonyítványAz Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete
16Malta / MaltaĊertifikat ta' Speċjalista MedikuKumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti
17Nemecko / DeutschlandFachärztliche AnerkennungLandesärztekammer
18Poľsko / PolskaDyplom uzyskania tytułu specjalisty Centrum Egzaminów Medycznych
19Portugalsko / PortugalTitulo de especialistaOrdem dos Médicos
20Rakúsko / ÖsterreichFacharztdiplom Österreichische Ärztekammer
21Rumunsko / RomâniaCertificat de medic specialistMinisterul Sănătăţii Publici
22Slovinsko / Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem  izpitu1. Ministrstvo za zdravje
2. Zdravniška zbornica Slovenije
23Španielsko / EspañaTítulo de EspecialistaMinisterio de Educación y Cultura
24Švédsko / SverigeBevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av SocialstyrelsenSocialstyrelsen
25Taliansko / ItaliaDiploma di medico specialista Università
26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomCertificate of Completion of specialist training Postgraduate Medical Education and Training Board
27Island / ÍslandSérfræðileayfiHeilbrigðis- og
tryggingamálaráðuneyti
28Lichtenštajnsko / Liechtenstein diplomy ostatných krajín uvedené v tabuľkepríslušný orgán
29Nórsko / NorgeSpesialistgodkjenningDen norske lægeforening
30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-Diplom als Facharzt
Diplôme de médecin spécialiste Diploma di medico specialista
-Eidgenössisches Departement des Innern und Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte
- Département fédéral de l’intérieur et Fédération des médecins suisses
- Dipartimento federale dell’interno e Federazione dei medici svizzeri“.

59. V prílohe č. 3 časti A tabuľka č. 2 znie:

„Tabuľka č. 2

P. č. Krajina Názov špecializačného odboru v členskom štáte Minimálna dĺžka prípravy v členskom štáteNázov zodpovedajúceho špecializačného odboru v Slovenskej republike
1. 01Belgicko / Belgique /België / BelgienAnesthésie-réanimation / Anesthesiereanimatie3 rokyanesteziológia a intenzívna medicína 
1. 02Bulharsko / БългарияАнестезиология и интензивно лечение
1. 03
Cyprus / ΚύπροςΑναισθησιολογία
1. 04Česko / Česká republikaAnesteziologie a intenzivní medicína
1. 05Dánsko / DanmarkAnæstesiologi
1. 06Estónsko / EestiAnestesioloogia
1. 07Fínsko  / Suomi / FinlandAnestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvård
1. 08Francúzsko / FranceAnesthésie-réanimation
1. 09Grécko / Ελλάς Αvαισθησιoλoγία
1. 10Holandsko / NederlandAnesthesiologie
1. 11Írsko / IrelandAnaesthesia
1. 12Litva  / Lietuva Anesteziologija reanimatologija
1. 13Lotyšsko / LatvijaAnestezioloģija un reanimatoloģija
1. 14Luxembursko / LuxembourgAnesthésie-réanimation
1. 15Maďarsko / MagyarországAneszteziológia és intenzív terápia
1. 16Malta / MaltaAnesteżija u Kura Intensiva
1. 17Nemecko / DeutschlandAnästhesiologie
1. 18Poľsko / PolskaAnestezjologia i intensywna terapia
1. 19Portugalsko / PortugalAnestesiologia
1. 20Rakúsko / ÖsterreichAnästhesiologie und Intensivmedizin
1. 21Rumunsko / RomâniaAnestezie şi terapie intensivă
1. 22Slovinsko / SlovenijaAnesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina
1. 23Španielsko / EspañaAnestesiología y Reanimación
1. 24Švédsko / SverigeAnestesi och intensivvård
1. 25Taliansko / ItaliaAnestesia e rianimazione
1. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomAnaesthetics
1. 27Island / Ísland Svæfinga- og gjörgæslulæknisfræði
1. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinAnästhesiologie
1. 29Nórsko / NorgeAnestesiologi
1. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraAnästhesiologie
Anesthésiologie
Anestesiologia
2. 01Belgicko / Belgique /België / BelgienChirurgie/Heelkunde 5 rokovchirurgia
2. 02Bulharsko / БългарияХирургия
2. 03Cyprus / ΚύπροςΓενική Χειρουργική
2. 04Česko / Česká republikaChirurgie
2. 05Dánsko / DanmarkKirurgi
2. 06Estónsko / EestiÜldkirurgia
2. 07Fínsko  / Suomi / FinlandYleiskirurgia/Allmän kirurgi
2. 08Francúzsko / FranceChirurgie générale
2. 09Grécko / Ελλάς Χειρoυργική
2. 10Holandsko / NederlandHeelkunde
2. 11Írsko / IrelandCirugía general
2. 12Litva  / Lietuva Chirurgija
2. 13Lotyšsko / LatvijaĶirurģija
2. 14Luxembursko / LuxembourgChirurgie générale
2. 15Maďarsko / MagyarországSebészet
2. 16Malta / MaltaKirurġija Ġenerali
2. 17Nemecko / Deutschland(Allgemeine) Chirurgie
2. 18Poľsko / PolskaChirurgia ogólna
2. 19Portugalsko / PortugalCirurgia geral
2. 20Rakúsko / ÖsterreichChirurgie
2. 21Rumunsko / RomâniaChirurgie generală
2. 22Slovinsko / SlovenijaSplošna kirurgija
2. 23Španielsko / EspañaCirugía general y del aparato digestivo
2. 24Švédsko / SverigeKirurgi
2. 25Taliansko / ItaliaChirurgia generale
2. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomGeneral surgery
2. 27Island / Ísland Skurðlækningar
2. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinChirurgie
2. 29Nórsko / NorgeGenerell kirurgi
2. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraChirurgie
Chirurgie
Chirurgia
3. 01Belgicko / Belgique /België / BelgienNeurochirurgie 5 rokov
 
 
 
neurochirurgia
3. 02Bulharsko / БългарияНеврохирургия
3. 03Cyprus / ΚύπροςΝευροχειρουργική
3. 04Česko / Česká republikaNeurochirurgie
3. 05Dánsko / DanmarkNeurokirurgi
3. 06Estónsko / EestiNeurokirurgia
3. 07Fínsko  / Suomi / FinlandNeurokirurgia/Neurokirurgi
3. 08Francúzsko / FranceNeurochirurgie
3. 09Grécko / Ελλάς Νευρoχειρoυργική
3. 10Holandsko / NederlandNeurochirurgie
3. 11Írsko / IrelandNeurosurgery
3. 12Litva  / Lietuva Neurochirurgija
3. 13Lotyšsko / LatvijaNeiroķirurģija
3. 14Luxembursko / LuxembourgNeurochirurgie
3. 15Maďarsko / MagyarországIdegsebészet
3. 16Malta / MaltaNewrokirurġija
3. 17Nemecko / DeutschlandNeurochirurgie
3. 18Poľsko / PolskaNeurochirurgia
3. 19Portugalsko / PortugalNeurocirurgia
3. 20Rakúsko / ÖsterreichNeurochirurgie
3. 21Rumunsko / RomâniaNeurochirurgie
3. 22Slovinsko / SlovenijaNevrokirurgija
3. 23Španielsko / EspañaNeurocirugía
3. 24Švédsko / SverigeNeurokirurgi
3. 25Taliansko / ItaliaNeurochirurgia
3. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomNeurosurgery
3. 27Island / Ísland Taugaskurðlækningar
3. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinNeurochirurgie
3. 29Nórsko / NorgeNevrokirurgi
3. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraNeurochirurgie
Neurochirurgie
Neurochirurgia
4. 01Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Gynécologie – obstétrique / Gynaecologie -
verloskunde
4 rokygynekológia a pôrodníctvo
4. 02Bulharsko / БългарияАкушерство и гинекология
4. 03Cyprus / ΚύπροςΜαιευτική — Γυναικολογία
4. 04Česko / Česká republikaGynekologie a porodnictví
4. 05Dánsko / DanmarkGynækologi og obstetrik
4. 06Estónsko / EestiSünnitusabi ja günekoloogia
4. 07Fínsko  / Suomi / FinlandNaistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar
4. 08Francúzsko / FranceGynécologie — obstétrique
4. 09Grécko / Ελλάς Μαιευτική-Γυvαικoλoγία
4. 10Holandsko / NederlandObstetrie en Gynaecologie
4. 11Írsko / IrelandObstetrics and gynaecology
4. 12Litva  / Lietuva Akušerija ginekologija
4. 13Lotyšsko / LatvijaGinekoloģija un dzemdniecība
4. 14Luxembursko / LuxembourgGynécologie — obstétrique
4. 15Maďarsko / MagyarországSzülészet-nőgyógyászat
4. 16Malta / MaltaOstetriċja u Ġinekoloġija
4. 17Nemecko / DeutschlandFrauenheilkunde und Geburtshilfe
4. 18Poľsko / PolskaPołożnictwo i ginekologia
4. 19Portugalsko / PortugalGinecologia e obstetricia
4. 20Rakúsko / ÖsterreichFrauenheilkunde und Geburtshilfe
4. 21Rumunsko / RomâniaObstetrică-ginecologie
4. 22Slovinsko / SlovenijaGinekologija in porodništvo
4. 23Španielsko / EspañaObstetricia y ginecología
4. 24Švédsko / SverigeObstetrik och gynekologi
4. 25Taliansko / ItaliaGinecologia e ostetricia
4. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomObstetrics and gynaecology
4. 27Island / Ísland Fæðingar- og kvenlækningar
4. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinGynäkologie und Geburtshilfe
4. 29Nórsko / NorgeFødselshjelp og kvinnesykdommer
4. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraGynäkologie und Geburtshilfe Gynécologie et obstétrique Ginecologia e ostetricia
5. 01Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Médecine interne/Inwendige geneeskunde 5 rokovvnútorné lekárstvo
5. 02Bulharsko / БългарияВътрешни болести
5. 03Cyprus / ΚύπροςΠαθoλoγία
5. 04Česko / Česká republikaVnitřní lékařství
5. 05Dánsko / DanmarkIntern medicin (do 1. januára 2004)
5. 06Estónsko / EestiSisehaigused
5. 07Fínsko  / Suomi / FinlandSisätaudit/Inre medicin
5. 08Francúzsko / FranceMédecine interne
5. 09Grécko / Ελλάς Παθoλoγία
5. 10Holandsko / NederlandInterne geneeskunde
5. 11Írsko / IrelandGeneral medicine
5. 12Litva  / Lietuva Vidaus ligos
5. 13Lotyšsko / LatvijaInternā medicīna
5. 14Luxembursko / LuxembourgMédecine interne
5. 15Maďarsko / MagyarországBelgyógyászat
5. 16Malta / MaltaMediċina Interna 
5. 17Nemecko / DeutschlandInnere Medizin
5. 18Poľsko / PolskaChoroby wewnętrzne
5. 19Portugalsko / PortugalMedicina interna
5. 20Rakúsko / ÖsterreichInnere Medizin
5. 21Rumunsko / RomâniaMedicină internă
5. 22Slovinsko / SlovenijaInterna medicina
5. 23Španielsko / EspañaMedicina interna
5. 24Švédsko / SverigeInternmedicine
5. 25Taliansko / ItaliaMedicina interna
5. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomGeneral (internal) medicine
5. 27Island / Ísland Lyflækningar
5. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinInnere Medizin
5. 29Nórsko / NorgeIndremedisin
5. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraInnere Medizin
Médecine interne
Medicina interna
6. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Ophtalmologie/Oftalmologie 3 rokyoftalmológia
6. 02Bulharsko / БългарияОчни болести
6. 03Cyprus / ΚύπροςΟφθαλµολογία
6. 04Česko / Česká republikaOftalmologie
6. 05Dánsko / DanmarkOftalmologi
6. 06Estónsko / EestiOftalmoloogia
6. 07Fínsko  / Suomi / FinlandSilmätaudit/Ögonsjukdomar
6. 08Francúzsko / FranceOphtalmologie
6. 09Grécko / Ελλάς Οφθαλµoλoγία
6. 10Holandsko / NederlandOogheelkunde
6. 11Írsko / IrelandOphthalmic surgery
6. 12Litva  / Lietuva Oftalmologija
6. 13Lotyšsko / LatvijaOftalmoloģija
6. 14Luxembursko / LuxembourgOphtalmologie  
6. 15Maďarsko / MagyarországSzemészet
6. 16Malta / MaltaOftalmoloġija
6. 17Nemecko / DeutschlandAugenheilkunde
6. 18Poľsko / PolskaOkulistyka
6. 19Portugalsko / PortugalOftalmologia
6. 20Rakúsko / ÖsterreichAugenheilkunde und Optometrie
6. 21Rumunsko / RomâniaOftalmologie
6. 22Slovinsko / SlovenijaOftalmologija
6. 23Španielsko / EspañaOftalmología
6. 24Švédsko / SverigeÖgonsjukdomar (oftalmologi)
6. 25Taliansko / ItaliaOftalmologia
6. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomOphthalmology
6. 27Island / Ísland Augnlækningar
6. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinAugenheilkunde
6. 29Nórsko / Norgeøyesykdommer
6. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraOphthalmologie
Ophtalmologie
Oftalmologia
7. 01Belgicko / Belgique /België / BelgienOto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie 3 rokyotorinolaryngológia
7. 02Bulharsko / БългарияУшно-носно-гърлени болести
7. 03Cyprus / ΚύπροςΩτορινολαρυγγολογία
7. 04Česko / Česká republikaOtorinolaryngologie
7. 05Dánsko / DanmarkOto-rhino-laryngologi
7. 06Estónsko / EestiOtorinolarüngoloogia
7. 07Fínsko  / Suomi / FinlandKorva-, nenä- ja kurkkutaudit/ Öron-, näs- och halssjukdomar
7. 08Francúzsko / FranceOto-rhino-laryngologie et chirurgie cervicofaciale
7. 09Grécko / Ελλάς Ωτoριvoλαρυγγoλoγία
7. 10Holandsko / NederlandKeel-, neus- en oorheelkunde
7. 11Írsko / IrelandOtolaryngology
7. 12Litva  / Lietuva Otorinolaringologija
7. 13Lotyšsko / LatvijaOtolaringoloģija
7. 14Luxembursko / LuxembourgOto-rhino-laryngologie
7. 15Maďarsko / MagyarországFül-orr-gégegyógyászat
7. 16Malta / MaltaOtorinolaringoloġija
7. 17Nemecko / DeutschlandHals-Nasen-Ohrenheilkunde
7. 18Poľsko / PolskaOtorynolaryngologia
7. 19Portugalsko / PortugalOtorrinolaringologia
7. 20Rakúsko / ÖsterreichHals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten
7. 21Rumunsko / RomâniaOtorinolaringologie
7. 22Slovinsko / SlovenijaOtorinolaringológija
7. 23Španielsko / EspañaOtorrinolaringología
7. 24Švédsko / SverigeÖron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)
7. 25Taliansko / ItaliaOtorinolaringoiatria
7. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomOtolaryngology
7. 27Island / Ísland Háls-, nef- og eyrnalækningar
7. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinHals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten
7. 29Nórsko / Norgeøre-nese-halssykdommer
7. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraOto-Rhino-Laryngologie
Oto-rhino-laryngologie
Otorinolaringoiatria
8. 01Belgicko / Belgique /België / BelgienPédiatrie/Pediatrie 4 rokypediatria
8. 02Bulharsko / БългарияПедиатрия
8. 03Cyprus / ΚύπροςΠαιδιατρική
8. 04Česko / Česká republikaDětské lékařství
8. 05Dánsko / DanmarkPædiatri
8. 06Estónsko / EestiPediaatria
8. 07Fínsko  / Suomi / FinlandLastentaudit/Barnsjukdomar
8. 08Francúzsko / FrancePédiatrie
8. 09Grécko / Ελλάς Παιδιατρική
8. 10Holandsko / NederlandKindergeneeskunde
8. 11Írsko / IrelandPaediatrics
8. 12Litva  / Lietuva Vaikų ligos
8. 13Lotyšsko / LatvijaPediatrija
8. 14Luxembursko / LuxembourgPédiatrie
8. 15Maďarsko / MagyarországCsecsemő- és gyermekgyógyászat
8. 16Malta / MaltaPedjatrija
8. 17Nemecko / DeutschlandKinder — und Jugendheilkunde
8. 18Poľsko / PolskaPediatria
8. 19Portugalsko / PortugalPediatria
8. 20Rakúsko / ÖsterreichKinder — und Jugendheilkunde
8. 21Rumunsko / RomâniaPediatrie
8. 22Slovinsko / SlovenijaPediatrija
8. 23Španielsko / EspañaPediatría y sus áreas específicas
8. 24Švédsko / SverigeBarn- och ungdomsmedicin
8. 25Taliansko / ItaliaPédiatria
8. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomPaediatrics
8. 27Island / Ísland Barnalækningar
8. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinKinderheilkunde
8. 29Nórsko / NorgeBarnesykdommer
8. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraKinder- und Jugendmedizin
Pédiatrie
Pediatria
9. 01Belgicko / Belgique /België / BelgienPneumologie 4 rokypneumológia a ftizeológia
9. 02Bulharsko / БългарияПневмология и фтизиатрия
9. 03Cyprus / ΚύπροςΠνευµονολογία — Φυµατιολογία
9. 04Česko / Česká republikaPneumologie a ftizeologie
9. 05Dánsko / DanmarkIntern medicin: lungesygdomme
9. 06Estónsko / EestiPulmonoloogia
9. 07Fínsko  / Suomi / FinlandKeuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi
9. 08Francúzsko / FrancePneumologie
9. 09Grécko / Ελλάς Φυµατιoλoγία- Πνευµoνoλoγία
9. 10Holandsko / NederlandLongziekten en tuberculose
9. 11Írsko / IrelandRespiratory medicine
9. 12Litva  / Lietuva Pulmonologija
9. 13Lotyšsko / LatvijaFtiziopneimonoloģija
9. 14Luxembursko / LuxembourgPneumologie
9. 15Maďarsko / MagyarországTüdőgyógyászat
9. 16Malta / MaltaMediċina Respiratorja
9. 17Nemecko / DeutschlandPneumologie
9. 18Poľsko / PolskaChoroby płuc
9. 19Portugalsko / PortugalPneumologia
9. 20Rakúsko / ÖsterreichLungenkrankheiten
9. 21Rumunsko / RomâniaPneumologie
9. 22Slovinsko / SlovenijaPnevmologija
9. 23Španielsko / EspañaNeumología
9. 24Švédsko / SverigeLungsjukdomar (pneumologi)
9. 25Taliansko / ItaliaMalattie dell'apparato respiratorio
9. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomRespiratory medicine
9. 27Island / Ísland Lungnalækningar
9. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinPneumologie
9. 29Nórsko / NorgeLungesykdommer
9. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraPneumologie
Pneumologie
Pneumologia
10. 01Belgicko / Belgique /België / BelgienUrologie 5 rokovurológia
10. 02Bulharsko / БългарияУрология
10. 03Cyprus / ΚύπροςΟυρολογία
10. 04Česko / Česká republikaUrologie
10. 05Dánsko / DanmarkUrologi
10. 06Estónsko / EestiUroloogia
10. 07Fínsko  / Suomi / FinlandUrologia/Urologi
10. 08Francúzsko / FranceChirurgie urologique
10. 09Grécko / Ελλάς Ουρoλoγία
10. 10Holandsko / NederlandUrologie
10. 11Írsko / IrelandUrology
10. 12Litva  / Lietuva Urologija
10. 13Lotyšsko / LatvijaUroloģija
10. 14Luxembursko / LuxembourgUrologie
10. 15Maďarsko / MagyarországUrológia
10. 16Malta / MaltaUroloġija
10. 17Nemecko / DeutschlandUrologie
10. 18Poľsko / PolskaUrologia
10. 19Portugalsko / PortugalUrologia
10. 20Rakúsko / ÖsterreichUrologie
10. 21Rumunsko / RomâniaUrologie
10. 22Slovinsko / SlovenijaUrologija
10. 23Španielsko / EspañaUrología
10. 24Švédsko / SverigeUrologi
10. 25Taliansko / ItaliaUrologia
10. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomUrology
10. 27Island / Ísland Þvagfæraskurðlækningar
10. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinUrologie
10. 29Nórsko / NorgeUrologi
10. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraUrologie
Urologie
Urologia
11. 01Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Chirurgie orthopédique/
Orthopedische heelkunde
5 rokovortopédia
11. 02Bulharsko / БългарияОртопедия и травматология
11. 03Cyprus / ΚύπροςΟρθοπεδική
11. 04Česko / Česká republikaOrtopedie
11. 05Dánsko / DanmarkOrtopædisk kirurgi
11. 06Estónsko / EestiOrtopeedia
11. 07Fínsko  / Suomi / FinlandOrtopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi
11. 08Francúzsko / FranceChirurgie orthopédique et traumatologie
11. 09Grécko / Ελλάς Ορθoπεδική
11. 10Holandsko / NederlandOrthopedie
11. 11Írsko / IrelandTrauma and orthopaedic surgery
11. 12Litva  / Lietuva Ortopedija traumatologija
11. 13Lotyšsko / LatvijaTraumatoloģija un ortopēdija
11. 14Luxembursko / LuxembourgOrthopédie
11. 15Maďarsko / MagyarországOrtopédia és traumatológia
11. 16Malta / MaltaKirurġija Ortopedika
11. 17Nemecko / DeutschlandOrthopädie (und Unfallchirurgie)
11. 18Poľsko / PolskaOrtopedia i traumatologia narządu ruchu
11. 19Portugalsko / PortugalOrtopedia
11. 20Rakúsko / ÖsterreichOrthopädie und Orthopädische Chirurgie
11. 21Rumunsko / RomâniaOrtopedie şi traumatologie
11. 22Slovinsko / SlovenijaOrtopedska kirurgija
11. 23Španielsko / EspañaCirugía ortopédica y traumatología
11. 24Švédsko / SverigeOrtopedi
11. 25Taliansko / ItaliaOrtopedia e traumatologia
11. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomTrauma and orthopaedic surgery
11. 27Island / Ísland Bæklunarskurðlækningar
11. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinOrthopädische Chirurgie
11. 29Nórsko / NorgeOrtopedisk kirurgi
11. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraOrthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates
Chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur
Chirurgia ortopedica e traumatologia del sistema motorio
12. 01Belgicko / Belgique/ België / BelgienAnatomie pathologique/ Pathologische anatomie 4 rokypatologická anatómia
12. 02Bulharsko / БългарияОбща и клинична патология
12. 03Cyprus / ΚύπροςΠαθολογοανατοµία — Ιστολογία
12. 04Česko / Česká republikaPatologie
12. 05Dánsko / DanmarkPatologisk anatomi og cytology
12. 06Estónsko / EestiPatoloogia
12. 07Fínsko  / Suomi / FinlandPatologia/Patologi
12. 08Francúzsko / FranceAnatomie et cytologie pathologiques
12. 09Grécko / Ελλάς Παθoλoγική Ανατoµική
12. 10Holandsko / NederlandPathologie
12. 11Írsko / IrelandHistopathology
12. 12Litva  / Lietuva Patologija
12. 13Lotyšsko / LatvijaPatoloģija
12. 14Luxembursko / LuxembourgAnatomie pathologique
12. 15Maďarsko / MagyarországPatológia
12. 16Malta / MaltaIstopatoloġija
12. 17Nemecko / DeutschlandPathologie
12. 18Poľsko / PolskaPatomorfologia
12. 19Portugalsko / PortugalAnatomia patologica
12. 20Rakúsko / ÖsterreichPathologie
12. 21Rumunsko / RomâniaAnatomie patologică
12. 22Slovinsko / SlovenijaAnatomska patologija in citopatologija
12. 23Španielsko / EspañaAnatomía patológica
12. 24Švédsko / SverigeKlinisk patologi
12. 25Taliansko / ItaliaAnatomia patologica
12. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomHistopathology
12. 27Island / Ísland Vefjameinafræði
12. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinPathologie
12. 29Nórsko / NorgePatologi
12. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraPathologie
Pathologie
Patologia
13. 01Belgicko / Belgique /België / BelgienNeurologie 4 rokyneurológia
13. 02Bulharsko / БългарияНервни болести
13. 03Cyprus / ΚύπροςΝευρολογία
13. 04Česko / Česká republikaNeurologie
13. 05Dánsko / DanmarkNeurologi
13. 06Estónsko / EestiNeuroloogia
13. 07Fínsko  / Suomi / FinlandNeurologia/Neurologi
13. 08Francúzsko / FranceNeurologie
13. 09Grécko / Ελλάς Νευρoλoγία
13. 10Holandsko / NederlandNeurologie
13. 11Írsko / IrelandNeurology
13. 12Litva  / Lietuva Neurologija
13. 13Lotyšsko / LatvijaNeiroloģija
13. 14Luxembursko / LuxembourgNeurologie
13. 15Maďarsko / MagyarországNeurológia
13. 16Malta / MaltaNewroloġija
13. 17Nemecko / DeutschlandNeurologie
13. 18Poľsko / PolskaNeurologia
13. 19Portugalsko / PortugalNeurologia
13. 20Rakúsko / ÖsterreichNeurologie
13. 21Rumunsko / RomâniaNeurologie
13. 22Slovinsko / SlovenijaNevrologija
13. 23Španielsko / EspañaNeurología
13. 24Švédsko / SverigeNeurologi
13. 25Taliansko / ItaliaNeurologia
13. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomNeurology
13. 27Island / Ísland Taugalækningar
13. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinNeurologie
13. 29Nórsko / NorgeNevrologi
13. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraNeurologie
Neurologie
Neurologia
14. 01Belgicko / Belgique / België / BelgienPsychiatrie, particulièrement en psychiatrie de l'adulte /
Psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie
4 rokypsychiatria
14. 02Bulharsko / БългарияПсихиатрия
14. 03Cyprus / ΚύπροςΨυχιατρική
14. 04Česko / Česká republikaPsychiatrie
14. 05Dánsko / DanmarkPsykiatri
14. 06Estónsko / EestiPsühhiaatria
14. 07Fínsko  / Suomi / FinlandPsykiatria/Psykiatri
14. 08Francúzsko / FrancePsychiatrie
14. 09Grécko / Ελλάς Ψυχιατρική
14. 10Holandsko / NederlandPsychiatrie
14. 11Írsko / IrelandPsychiatry
14. 12Litva  / Lietuva Psichiatrija
14. 13Lotyšsko / LatvijaPsihiatrija
14. 14Luxembursko / LuxembourgPsychiatrie
14. 15Maďarsko / MagyarországPszichiátria
14. 16Malta / MaltaPsikjatrija
14. 17Nemecko / DeutschlandPsychiatrie und Psychotherapie
14. 18Poľsko / PolskaPsychiatria
14. 19Portugalsko / PortugalPsiquiatria
14. 20Rakúsko / ÖsterreichPsychiatrie (und Psychotherapeutische Medizin)
14. 21Rumunsko / RomâniaPsihiatrie
14. 22Slovinsko / SlovenijaPsihiatrija
14. 23Španielsko / EspañaPsiquiatría
14. 24Švédsko / SverigePsykiatri
14. 25Taliansko / ItaliaPsichiatria
14. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomGeneral psychiatry
14. 27Island / Ísland Geðlækningar
14. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinPsychiatrie und Psychotherapie
14. 29Nórsko / NorgePsykiatri
14. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraPsychiatrie und Psychotherapie Psychiatrie et psychothérapie Psichiatria e psicoterapia
15. 01Belgicko / Belgique / België / BelgienRadiodiagnostic/Röntgendiagnose 4 rokyrádiológia
15. 02Bulharsko / БългарияОбразна диагностика
15. 03Cyprus / ΚύπροςΑκτινολογία
15. 04Česko / Česká republikaRadiologie a zobrazovací metody
15. 05Dánsko / DanmarkDiagnostik radiologi
15. 06Estónsko / EestiRadioloogia
15. 07Fínsko  / Suomi / FinlandRadiologia/Radiologi
15. 08Francúzsko / FranceRadiodiagnostic et imagerie médicale
15. 09Grécko / Ελλάς Ακτιvoδιαγvωστική
15. 10Holandsko / NederlandRadiologie
15. 11Írsko / IrelandDiagnostic radiology
15. 12Litva  / Lietuva Radiologija
15. 13Lotyšsko / LatvijaDiagnostiskā radioloģija
15. 14Luxembursko / LuxembourgRadiodiagnostic
15. 15Maďarsko / MagyarországRadiológia
15. 16Malta / MaltaRadjoloġija
15. 17Nemecko / Deutschland(Diagnostische) Radiologie
15. 18Poľsko / PolskaRadiologia i diagnostyka obrazowa
15. 19Portugalsko / PortugalRadiodiagnóstico
15. 20Rakúsko / ÖsterreichRadiologie
15. 21Rumunsko / RomâniaRadiologie-imagistică medicală
15. 22Slovinsko / SlovenijaRadiologija
15. 23Španielsko / EspañaRadiodiagnóstico
15. 24Švédsko / SverigeMedicinsk radiologi
15. 25Taliansko / ItaliaRadiodiagnostica
15. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomClinical radiology
15. 27Island / Ísland Geislagreining
15. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinMedizinische Radiologie / Radiodiagnostik
15. 29Nórsko / NorgeRadiologi
15. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraRadiologie
Radiologie
Radiologia
16. 01Belgicko / Belgique /België / BelgienRadiothérapie-oncologie/Radiotherapie-oncologie 4 rokyradiačná onkológia
16. 02Bulharsko / БългарияЛъчелечение
16. 03Cyprus / ΚύπροςΑκτινοθεραπευτική Ογκολογία
16. 04Česko / Česká republikaRadiační onkologie
16. 05Dánsko / DanmarkKlinisk Onkologi
16. 06Estónsko / EestiOnkoloogia
16. 07Fínsko  / Suomi / FinlandSyöpätaudit/Cancersjukdomar
16. 08Francúzsko / FranceOncologie option oncologie radiothérapique
16. 09Grécko / Ελλάς Ακτιvoθεραπευτική — Ογκολογία
16. 10Holandsko / NederlandRadiotherapie
16. 11Írsko / IrelandRadiation oncology
16. 12Litva  / Lietuva Onkologija radioterapija
16. 13Lotyšsko / LatvijaTerapeitiskā radioloģija
16. 14Luxembursko / LuxembourgRadiothérapie
16. 15Maďarsko / MagyarországSugárterápia
16. 16Malta / MaltaOnkologija u Radjoterapija
16. 17Nemecko / DeutschlandStrahlentherapie
16. 18Poľsko / PolskaRadioterapia onkologiczna
16. 19Portugalsko / PortugalRadioterapia
16. 20Rakúsko / ÖsterreichStrahlentherapie — Radioonkologie
16. 21Rumunsko / RomâniaRadioterapie
16. 22Slovinsko / SlovenijaRadioterapija in onkologija
16. 23Španielsko / EspañaOncología radioterápica
16. 24Švédsko / SverigeTumörsjukdomar (allmän onkologi)
16. 25Taliansko / ItaliaRadioterapia
16. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomClinical oncology
16. 27Island / Ísland -
16. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinMedizinische Radiologie / Radio-Onkologie
16. 29Nórsko / Norge-
16. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraRadio-Onkologie/Strahlentherapie Radio-oncologie/radiothérapie Radio-oncologia/radioterapia
17. 01Belgicko / Belgique / België / BelgienBiologie clinique/Klinische biologie
4 rokylaboratórna medicína
17. 02Bulharsko / БългарияКлинична лаборатория
17. 03Cyprus / Κύπρος-
17. 04Česko / Česká republika-
17. 05Dánsko / Danmark-
17. 06Estónsko / EestiLaborimeditsiin
17. 07Fínsko  / Suomi / Finland-
17. 08Francúzsko / FranceBiologie médicale
17. 09Grécko / Ελλάς Χειρουργική Θώρακος
17. 10Holandsko / Nederland-
17. 11Írsko / Ireland-
17. 12Litva  / Lietuva Laboratorinė medicina
17. 13Lotyšsko / Latvija-
17. 14Luxembursko / LuxembourgBiologie clinique
17. 15Maďarsko / MagyarországOrvosi laboratóriumi diagnosztika
17. 16Malta / Malta-
17. 17Nemecko / Deutschland-
17. 18Poľsko / PolskaDiagnostyka laboratoryjna
17. 19Portugalsko / PortugalPatologia clínica
17. 20Rakúsko / ÖsterreichMedizinische Biologie
17. 21Rumunsko / RomâniaMedicină de laborator
17. 22Slovinsko / Slovenija-
17. 23Španielsko / EspañaAnálisis clínicos
17. 24Švédsko / Sverige-
17. 25Taliansko / ItaliaPatologia clinica
17. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom-
17. 27Island / Ísland -
17. 28Lichtenštajnsko / Liechtenstein-
17. 29Nórsko / Norge-
17. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-
18. 01Belgicko / Belgique / België / Belgien- 4 rokyklinická mikrobiológia
18. 02Bulharsko / БългарияМикробиология
18. 03Cyprus / ΚύπροςΜικροβιολογία
18. 04Česko / Česká republikaLékařská mikrobiologie
18. 05Dánsko / DanmarkKlinisk mikrobiologi
18. 06Estónsko / Eesti-
18. 07Fínsko  / Suomi / FinlandKliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi
18. 08Francúzsko / France-
18. 09Grécko / Ελλάς 1. Iατρική Βιoπαθoλoγία
2. Μικρoβιoλoγία
18. 10Holandsko / NederlandMedische microbiologie
18. 11Írsko / IrelandMicrobiology
18. 12Litva  / Lietuva -
18. 13Lotyšsko / LatvijaMikrobioloģija
18. 14Luxembursko / LuxembourgMicrobiologie
18. 15Maďarsko / MagyarországOrvosi mikrobiológia
18. 16Malta / MaltaMikrobijoloġija
18. 17Nemecko / DeutschlandMikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie
18. 18Poľsko / PolskaMikrobiologia lekarska
18. 19Portugalsko / Portugal-
18. 20Rakúsko / ÖsterreichHygiene und Mikrobiologie
18. 21Rumunsko / România-
18. 22Slovinsko / SlovenijaKlinična mikrobiologija
18. 23Španielsko / EspañaMicrobiología y parasitología
18. 24Švédsko / SverigeKlinisk bakteriologi
18. 25Taliansko / ItaliaMicrobiologia e virologia
18. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomMedical microbiology and virology
18. 27Island / Ísland Sýklafræði
18. 28Lichtenštajnsko / Liechtenstein-
18. 29Nórsko / NorgeMedisinsk mikrobiologi
18. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-
19. 01Belgicko / Belgique / België / Belgien- 4 rokyklinická biochémia
19. 02Bulharsko / БългарияБиохимия
19. 03Cyprus / Κύπρος-
19. 04Česko / Česká republikaKlinická biochemie
19. 05Dánsko / DanmarkKlinisk biokemi
19. 06Estónsko / Eesti-
19. 07Fínsko  / Suomi / FinlandKliininen kemia/Klinisk kemi
19. 08Francúzsko / France-
19. 09Grécko / Ελλάς -
19. 10Holandsko / Nederland„Klinische Chemie (do 4. apríla 2000)
19. 11Írsko / IrelandChemical pathology
19. 12Litva  / Lietuva -
19. 13Lotyšsko / Latvija-
19. 14Luxembursko / LuxembourgChimie biologique
19. 15Maďarsko / Magyarország-
19. 16Malta / MaltaPatoloġija Kimika
19. 17Nemecko / DeutschlandLaboratoriumsmedizin
19. 18Poľsko / Polska-
19. 19Portugalsko / Portugal-
19. 20Rakúsko / ÖsterreichMedizinische und Chemische Labordiagnostik
19. 21Rumunsko / România-
19. 22Slovinsko / SlovenijaMedicinska biokemija
19. 23Španielsko / EspañaBioquímica clínica
19. 24Švédsko / SverigeKlinisk kemi
19. 25Taliansko / ItaliaBiochimica clinica
19. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomChemical pathology
19. 27Island / Ísland Klínísk lífefnafræði
19. 28Lichtenštajnsko / Liechtenstein-
19. 29Nórsko / NorgeKlinisk kjemi
19. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-
20. 01Belgicko / Belgique /België / Belgien- 4 rokyklinická imunológia a alergológia
20. 02Bulharsko / БългарияКлинична имунология
20. 03Cyprus / ΚύπροςΑνοσολογία
20. 04Česko / Česká republikaAlergologie a klinická imunologie
20. 05Dánsko / DanmarkKlinisk immunologi
20. 06Estónsko / Eesti-
20. 07Fínsko  / Suomi / Finland-
20. 08Francúzsko / France-
20. 09Grécko / Ελλάς -
20. 10Holandsko / NederlandAllergologie (do 12. augusta 1996)
20. 11Írsko / IrelandImmunology (clinical and laboratory)
20. 12Litva  / Lietuva -
20. 13Lotyšsko / LatvijaImunoloģija
20. 14Luxembursko / LuxembourgImmunologie
20. 15Maďarsko / MagyarországAllergológia és klinikai immunológia
20. 16Malta / MaltaImmunoloġija
20. 17Nemecko / Deutschland-
20. 18Poľsko / PolskaImmunologia kliniczna
20. 19Portugalsko / Portugal-
20. 20Rakúsko / ÖsterreichImmunologie
20. 21Rumunsko / România-
20. 22Slovinsko / Slovenija-
20. 23Španielsko / EspañaImmunología
20. 24Švédsko / SverigeKlinisk immunologi
20. 25Taliansko / Italia-
20. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomImmunology
20. 27Island / Ísland Ónæmisfræði
20. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinAllergologie und klinische Immunologie
20. 29Nórsko / NorgeImmunologi og transfusjonsmedisin
20. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra
21. 01Belgicko / Belgique /België / BelgienChirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/Plastische,
reconstructieve en esthetische heelkunde
5 rokov
plastická chirurgia
21. 02Bulharsko / БългарияПластично-възстановителна и естетична хирургия
21. 03Cyprus / ΚύπροςΠλαστική Χειρουργική
21. 04Česko / Česká republikaPlastická chirurgie
21. 05Dánsko / DanmarkPlastikkirurgi
21. 06Estónsko / EestiPlastika- ja rekonstruktiivkirurgia
21. 07Fínsko  / Suomi / FinlandPlastiikkakirurgia/Plastikkirurgi
21. 08Francúzsko / FranceChirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
21. 09Grécko / Ελλάς Πλαστική Χειρoυργική
21. 10Holandsko / NederlandPlastische chirurgie
21. 11Írsko / IrelandPlastic, reconstructive and aesthetic surgery
21. 12Litva  / Lietuva Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija
21. 13Lotyšsko / LatvijaPlastiskā ķirurģija
21. 14Luxembursko / LuxembourgChirurgie plastique
21. 15Maďarsko / MagyarországPlasztikai (égési) sebészet
21. 16Malta / MaltaKirurġija Plastika
21. 17Nemecko / DeutschlandPlastische (und Ästhetische)
Chirurgie
21. 18Poľsko / PolskaChirurgia plastyczna
21. 19Portugalsko / PortugalCirurgia plástica, estética e reconstrutiva
21. 20Rakúsko / ÖsterreichPlastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie
21. 21Rumunsko / RomâniaChirurgie plastică — microchirurgie reconstructivă
21. 22Slovinsko / SlovenijaPlastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija
21. 23Španielsko / EspañaCirugía plástica, estética y
reparadora
21. 24Švédsko / SverigePlastikkirurgi
21. 25Taliansko / ItaliaChirurgia plastica e ricostruttiva
21. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomPlastic surgery
21. 27Island / Ísland Lýtalækningar     
21. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinPlastische- und Wiederherstellungschirurgie
21. 29Nórsko / NorgePlastikkirurgi
21. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraPlastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie
Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica
22. 01Belgicko / Belgique /België / BelgienChirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax 5 rokovhrudníková chirurgia
22. 02Bulharsko / БългарияГръдна хирургия Кардиохирургия
22. 03Cyprus / ΚύπροςΧειρουργική Θώρακος
22. 04Česko / Česká republikaHrudní chirurgie
22. 05Dánsko / DanmarkThoraxkirurgi
22. 06Estónsko / EestiTorakaalkirurgia
22. 07Fínsko  / Suomi / FinlandSydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thoraxkirurgi
22. 08Francúzsko / FranceChirurgie thoracique et cardiovasculaire
22. 09Grécko / Ελλάς Χειρουργική Θώρακος
22. 10Holandsko / NederlandCardio-thoracale chirurgie
22. 11Írsko / IrelandThoracic surgery
22. 12Litva  / Lietuva Krūtinės chirurgija
22. 13Lotyšsko / LatvijaTorakālā ķirurģija
22. 14Luxembursko / LuxembourgChirurgie thoracique
22. 15Maďarsko / MagyarországMellkassebészet
22. 16Malta / MaltaKirurġija Kardjo-Toraċika
22. 17Nemecko / DeutschlandThoraxchirurgie
22. 18Poľsko / PolskaChirurgia klatki piersiowej
22. 19Portugalsko / PortugalCirurgia cardiotorácica
22. 20Rakúsko / ÖsterreichThoraxchirurgie
22. 21Rumunsko / RomâniaChirurgie toracică
22. 22Slovinsko / SlovenijaTorakalna kirurgija
22. 23Španielsko / EspañaCirugía torácica
22. 24Švédsko / SverigeThoraxkirurgi
22. 25Taliansko / ItaliaChirurgia toracica; Cardiochirurgia
22. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomCardo-thoracic surgery
22. 27Island / Ísland Brjóstholsskurðlækningar
22. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinHerz- und thorakale Gefässchirurgie
22. 29Nórsko / NorgeThoraxkirurgi
22. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraHerz- und thorakale Gefässchirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique Chirurgia del cuore e dei vasi toracici
23. 01Belgicko / Belgique/ België / Belgien- 5 rokovdetská chirurgia
23. 02Bulharsko / БългарияДетска хирургия
23. 03Cyprus / ΚύπροςΧειρουργική Παίδων
23. 04Česko / Česká republikaDětská chirurgie
23. 05Dánsko / Danmark-
23. 06Estónsko / EestiLastekirurgia
23. 07Fínsko  / Suomi / FinlandLastenkirurgia / Barnkirurgi
23. 08Francúzsko / FranceChirurgie infantile
23. 09Grécko / Ελλάς Χειρoυργική Παίδωv
23. 10Holandsko / Nederland-
23. 11Írsko / IrelandPaediatric surgery
23. 12Litva  / Lietuva Vaikų chirurgija
23. 13Lotyšsko / LatvijaBērnu ķirurģija
23. 14Luxembursko / LuxembourgChirurgie pédiatrique
23. 15Maďarsko / MagyarországGyermeksebészet
23. 16Malta / MaltaKirurġija Pedjatrika
23. 17Nemecko / DeutschlandKinderchirurgie
23. 18Poľsko / PolskaChirurgia dziecięca
23. 19Portugalsko / PortugalCirurgia pediátrica
23. 20Rakúsko / ÖsterreichKinder- und Jugendchirurgie
23. 21Rumunsko / RomâniaChirurgie pediatrică
23. 22Slovinsko / Slovenija-
23. 23Španielsko / EspañaCirugía pediátrica
23. 24Švédsko / SverigeBarn- och ungdomskirurgi
23. 25Taliansko / ItaliaChirurgia pediatrica
23. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomPaediatric surgery
23. 27Island / Ísland Barnaskurðlækningar
23. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinKinderchirurgie
23. 29Nórsko / NorgeBarnekirurgi
23. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraKinderchirurgie
Chirurgie pédiatrique
Chirurgia pediatrica
24. 01Belgicko / Belgique/ België / BelgienChirurgie des vaisseaux/Bloedvatenheelkunde 5 rokovcievna chirurgia
24. 02Bulharsko / БългарияСъдова хирургия
24. 03Cyprus / ΚύπροςΧειρουργική Αγγείων
24. 04Česko / Česká republikaCévní chirurgie
24. 05Dánsko / DanmarkKarkirurgi
24. 06Estónsko / EestiKardiovaskulaarkirurgia
24. 07Fínsko  / Suomi / FinlandVerisuonikirurgia/Kärlkirurgi
24. 08Francúzsko / FranceChirurgie vasculaire
24. 09Grécko / Ελλάς Αγγειoχειρoυργική
24. 10Holandsko / Nederland-
24. 11Írsko / Ireland-
24. 12Litva  / Lietuva Kraujagyslių chirurgija
24. 13Lotyšsko / LatvijaAsinsvadu ķirurģija
24. 14Luxembursko / LuxembourgChirurgie vasculaire
24. 15Maďarsko / MagyarországÉrsebészet
24. 16Malta / MaltaKirurġija Vaskolari
24. 17Nemecko / DeutschlandGefäβchirurgie
24. 18Poľsko / PolskaChirurgia naczyniowa
24. 19Portugalsko / PortugalAngologia/Cirurgia vascular
24. 20Rakúsko / Österreich-
24. 21Rumunsko / RomâniaChirurgie vasculară
24. 22Slovinsko / SlovenijaKardiovaskularna kirurgija
24. 23Španielsko / EspañaAngiología y cirugía vascular
24. 24Švédsko / Sverige-
24. 25Taliansko / ItaliaChirurgia vascolare
24. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom-
24. 27Island / Ísland Æðaskurðlækningar
24. 28Lichtenštajnsko / Liechtenstein-
24. 29Nórsko / NorgeKarkirurgi
24. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-
25. 01Belgicko / Belgique / België / BelgienCardiologie 4 rokykardiológia
25. 02Bulharsko / БългарияКардиология
25. 03Cyprus / ΚύπροςΚαρδιολογία
25. 04Česko / Česká republikaKardiologie
25. 05Dánsko / DanmarkIntern medicin: kardiologi
25. 06Estónsko / EestiKardioloogia
25. 07Fínsko  / Suomi / FinlandKardiologia/Kardiologi
25. 08Francúzsko / FranceCardiologie et maladies vasculaires
25. 09Grécko / Ελλάς Καρδιoλoγία
25. 10Holandsko / NederlandCardiologie
25. 11Írsko / IrelandCardiology
25. 12Litva  / Lietuva Kardiologija
25. 13Lotyšsko / LatvijaKardioloģija
25. 14Luxembursko / LuxembourgCardiologie et angiologie
25. 15Maďarsko / MagyarországKardiológia
25. 16Malta / MaltaKardjoloġija
25. 17Nemecko / DeutschlandInnere Medizin und
Schwerpunkt Kardiologie
25. 18Poľsko / PolskaKardiologia
25. 19Portugalsko / PortugalCardiologia
25. 20Rakúsko / Österreich-
25. 21Rumunsko / RomâniaCardiologie
25. 22Slovinsko / Slovenija-
25. 23Španielsko / EspañaCardiología
25. 24Švédsko / SverigeKardiologi
25. 25Taliansko / ItaliaCardiologia
25. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomCardiology
25. 27Island / Ísland Hjartalækningar
25. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinKardiologie
25. 29Nórsko / NorgeHjertesykdommer
25. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraKardiologie
Cardiologie
Cardiologia
26. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Gastro-entérologie / Gastro-enterologie 4 rokygastroenterológia
26. 02Bulharsko / БългарияГастроентерология
26. 03Cyprus / ΚύπροςΓαστρεντερολογία
26. 04Česko / Česká republikaGastroenterologie
26. 05Dánsko / DanmarkIntern medicin: gastroenterology og hepatologi
26. 06Estónsko / EestiGastroenteroloogia
26. 07Fínsko / Suomi / FinlandGastroenterologia/Gastroenterologi
26. 08Francúzsko / FranceGastro-entérologie et hépatologie
26. 09Grécko / Ελλάς Γαστρεvτερoλoγία
26. 10Holandsko / NederlandMaag-darm-leverziekten
26. 11Írsko / IrelandGastro-enterology
26. 12Litva  / Lietuva Gastroenterologija
26. 13Lotyšsko / LatvijaGastroenteroloģija
26. 14Luxembursko / LuxembourgGastro-enterologie
26. 15Maďarsko / MagyarországGasztroenterológia
26. 16Malta / MaltaGastroenteroloġija
26. 17Nemecko / DeutschlandInnere Medizin und Schwerpunkt
Gastroenterologie
26. 18Poľsko / PolskaGastroenterologia
26. 19Portugalsko / PortugalGastrenterologia
26. 20Rakúsko / Österreich-
26. 21Rumunsko / RomâniaGastroenterologie
26. 22Slovinsko / SlovenijaGastroenterologija
26. 23Španielsko / EspañaAparato digestivo
26. 24Švédsko / SverigeMedicinsk gastroenterologi och hepatologi
26. 25Taliansko / ItaliaGastroenterologia
26. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomGastro-enterology
26. 27Island / Ísland Meltingarlækningar
26. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinGastroenterologie
26. 29Nórsko / NorgeFordøyelsessykdommer
26. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraGastroenterologie
Gastroentérologie
Gastroenterologia
27. 01Belgicko / Belgique / België / BelgienRhumathologie/reumatologie 4 roky
reumatológia
27. 02Bulharsko / БългарияРевматология
27. 03Cyprus / ΚύπροςΡευµατολογία
27. 04Česko / Česká republikaRevmatologie
27. 05Dánsko / DanmarkIntern medicin: reumatologi
27. 06Estónsko / EestiReumatoloogia
27. 07Fínsko  / Suomi / FinlandReumatologia/Reumatologi
27. 08Francúzsko / FranceRhumatologie
27. 09Grécko / Ελλάς Ρευµατoλoγία
27. 10Holandsko / NederlandReumatologie
27. 11Írsko / IrelandRheumatology
27. 12Litva  / Lietuva Reumatologija
27. 13Lotyšsko / LatvijaReimatoloģija
27. 14Luxembursko / LuxembourgRhumatologie
27. 15Maďarsko / MagyarországReumatológia
27. 16Malta / MaltaRewmatoloġija
27. 17Nemecko / DeutschlandInnere Medizin und Schwerpunkt
Rheumatologie
27. 18Poľsko / PolskaReumatologia
27. 19Portugalsko / PortugalReumatologia
27. 20Rakúsko / Österreich-
27. 21Rumunsko / RomâniaReumatologie
27. 22Slovinsko / Slovenija-
27. 23Španielsko / EspañaReumatología
27. 24Švédsko / SverigeReumatologi
27. 25Taliansko / ItaliaReumatologia
27. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomRheumatology
27. 27Island / Ísland Gigtarlækningar
27. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinRheumatologie
27. 29Nórsko / NorgeRevmatologi
27. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraRheumatologie
Rhumatologie
Reumatologia
28. 01Belgicko / Belgique / België / Belgien- 3 rokyhematológia a transfuziológia
28. 02Bulharsko / БългарияКлинъична хематология
28. 03Cyprus / ΚύπροςΑιµατολογία
28. 04Česko / Česká republikaHematologie a transfúzní lékařství
28. 05Dánsko / DanmarkIntern medicin: hæmatologi
28. 06Estónsko / EestiHematoloogia
28. 07Fínsko / Suomi / FinlandKliininen hematologia/Klinisk hematologi
28. 08Francúzsko / France-
28. 09Grécko / Ελλάς Αιµατoλoγία
28. 10Holandsko / Nederland-
28. 11Írsko / IrelandHaematology (clinical and laboratory)
28. 12Litva  / Lietuva Hematologija
28. 13Lotyšsko / LatvijaHematoloģija
28. 14Luxembursko / LuxembourgHématologie
28. 15Maďarsko / MagyarországHaematológia
28. 16Malta / MaltaEmatoloġija
28. 17Nemecko / DeutschlandInnere Medizin und Schwerpunkt
Hämatologie und Onkologie
28. 18Poľsko / PolskaHematologia
28. 19Portugalsko / PortugalImuno-hemoterapia
28. 20Rakúsko / Österreich-
28. 21Rumunsko / RomâniaHematologie
28. 22Slovinsko / Slovenija-
28. 23Španielsko / EspañaHematología y hemoterapia
28. 24Švédsko / SverigeHematologi
28. 25Taliansko / ItaliaEmatologia
28. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomHaematology
28. 27Island / Ísland Blóðmeinafræði
28. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinHämatologie
28. 29Nórsko / NorgeBlodsykdommer
28. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraHämatologie
Hématologie
Ematologia
29. 01Belgicko / Belgique / België / Belgien- 3 rokyendokrinológia
29. 02Bulharsko / БългарияЕндокринология и болести на обмяната
29. 03Cyprus / ΚύπροςΕνδοκρινολογία
29. 04Česko / Česká republikaDiabelotologie a endokrinologie
29. 05Dánsko / DanmarkIntern medicin: endokrinologi
29. 06Estónsko / EestiEndokrinoloogia
29. 07Fínsko / Suomi / FinlandEndokrinologia/Endokrinologi
29. 08Francúzsko / FranceEndocrinologie – diabète – maladies
métaboliques
29. 09Grécko / Ελλάς Εvδoκριvoλoγία
29. 10Holandsko / Nederland-
29. 11Írsko / IrelandEndocrinology and diabetes mellitus
29. 12Litva  / Lietuva Endokrinologija
29. 13Lotyšsko / LatvijaEndokrinoloģija
29. 14Luxembursko / LuxembourgEndocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition
29. 15Maďarsko / MagyarországEndokrinológia
29. 16Malta / MaltaEndokrinoloġija u Dijabete
29. 17Nemecko / DeutschlandInnere Medizin und Schwerpunkt
Endokrinologie und Diabetologie
29. 18Poľsko / PolskaEndokrynologia
29. 19Portugalsko / PortugalEndocrinologia/Nutrição
29. 20Rakúsko / Österreich-
29. 21Rumunsko / RomâniaEndocrinologie
29. 22Slovinsko / Slovenija-
29. 23Španielsko / EspañaEndocrinología y nutrición
29. 24Švédsko / SverigeEndokrina sjukdomar
29. 25Taliansko / ItaliaEndocrinologia e malattie del ricambio
29. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomEndocrinology and diabetes mellitus
29. 27Island / Ísland Efnaskipta – og innkirtlalækningar
29. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinEndokrinologie- Diabetologie
29. 29Nórsko / NorgeEndokrinologi
29. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraEndokrinologie-Diabetologie Endocrinologie-diabétologie Endocrinologia-diabetologia
30. 01Belgicko / Belgique / België / BelgienMédecine physique et réadaptation/Fysische geneeskunde
en revalidatie
3 rokyfyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
30. 02Bulharsko / БългарияФизикална и рехабилитационна медицина
30. 03Cyprus / ΚύπροςΦυσική Ιατρική και Αποκατάσταση
30. 04Česko / Česká republikaRehabilitační a fyzikální medicína
30. 05Dánsko / Danmark-
30. 06Estónsko / EestiTaastusravi ja füsiaatria
30. 07Fínsko / Suomi / FinlandFysiatria/Fysiatri
30. 08Francúzsko / FranceMédecine physique et de réadaptation
30. 09Grécko / Ελλάς Φυσική Iατρική και Απoκατάσταση
30. 10Holandsko / NederlandRevalidatiegeneeskunde
30. 11Írsko / Ireland-
30. 12Litva  / Lietuva Fizinė medicina ir reabilitacija
30. 13Lotyšsko / LatvijaRehabilitoloģija
Fiziskā rehabilitācija
Fizikālā medicīna
30. 14Luxembursko / LuxembourgRééducation et réadaptation fonctionnelles
30. 15Maďarsko / MagyarországFizioterápia
30. 16Malta / Malta-
30. 17Nemecko / DeutschlandPhysikalische und Rehabilitative Medizin
30. 18Poľsko / PolskaRehabilitacja medyczna
30. 19Portugalsko / PortugalMedicina física e de reabilitação
30. 20Rakúsko / ÖsterreichPhysikalische Medizin und Allgemeine Rehabilitation
30. 21Rumunsko / RomâniaRecuperare, medicină fizică şi
balneologie
30. 22Slovinsko / SlovenijaFizikalna in rehabilitacijska medicina
30. 23Španielsko / EspañaMedicina física y rehabilitación
30. 24Švédsko / SverigeRehabiliteringsmedicin
30. 25Taliansko / ItaliaMedicina fisica e riabilitazione
30. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom-
30. 27Island / Ísland Orku- og endurhæfingarlækningar
30. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinPhysikalische Medizin und Rehabilitation
30. 29Nórsko / NorgeFysikalsk medisin og rehabilitering
30. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraPhysikalische Medizin und Rehabilitation
Médecine physique et réadaptation
Medicina fisica e riabilitazione
31. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Neuropsychiatrie 5 rokovneuropsychiatria
31. 02Bulharsko / България-
31. 03Cyprus / ΚύπροςΝευρολογία — Ψυχιατρική
31. 04Česko / Česká republika-
31. 05Dánsko / Danmark-
31. 06Estónsko / Eesti-
31. 07Fínsko  / Suomi / Finland-
31. 08Francúzsko / FranceNeuropsychiatrie
31. 09Grécko / Ελλάς Νευρoλoγία — Ψυχιατρική
31. 10Holandsko / NederlandZenuw — en zielsziekten
31. 11Írsko / Ireland-
31. 12Litva  / Lietuva -
31. 13Lotyšsko / Latvija-
31. 14Luxembursko / LuxembourgNeuropsychiatrie
31. 15Maďarsko / Magyarország-
31. 16Malta / Malta-
31. 17Nemecko / DeutschlandNervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)
31. 18Poľsko / Polska-
31. 19Portugalsko / Portugal-
31. 20Rakúsko / ÖsterreichNeurologie und Psychiatrie
31. 21Rumunsko / România-
31. 22Slovinsko / Slovenija-
31. 23Španielsko / España-
31. 24Švédsko / Sverige-
31. 25Taliansko / ItaliaNeuropsichiatria
31. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom-
31. 27Island / Ísland -
31. 28Lichtenštajnsko / Liechtenstein-
31. 29Nórsko / Norge-
31. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-
32. 01Belgicko / Belgique / België / BelgienDermato-vénéréologie / Dermato-venereologie 3 rokydermatovenerológia
32. 02Bulharsko / БългарияКожни и венерически болести
32. 03Cyprus / Κύπρος∆ερµατολογία — Αφροδισιολογία
32. 04Česko / Česká republikaDermatovenerologie
32. 05Dánsko / DanmarkDermato-venerologi
32. 06Estónsko / EestiDermatoveneroloogia
32. 07Fínsko  / Suomi / FinlandIhotaudit ja allergologia/Hudsjukdomar och allergologi
32. 08Francúzsko / FranceDermatologie et vénéréologie
32. 09Grécko / Ελλάς ∆ερµατoλoγία — Αφρoδισιoλoγία
32. 10Holandsko / NederlandDermatologie en venerologie
32. 11Írsko / Ireland-
32. 12Litva  / Lietuva Dermatovenerologija
32. 13Lotyšsko / LatvijaDermatoloģija un veneroloģija
32. 14Luxembursko / LuxembourgDermato-vénéréologie
32. 15Maďarsko / MagyarországBőrgyógyászat
32. 16Malta / MaltaDermato-venerejoloġija
32. 17Nemecko / DeutschlandHaut — und Geschlechtskrankheiten
32. 18Poľsko / PolskaDermatologia i wenerologia
32. 19Portugalsko / PortugalDermatovenereologia
32. 20Rakúsko / ÖsterreichHaut- und Geschlechtskrankheiten
32. 21Rumunsko / RomâniaDermatovenerologie
32. 22Slovinsko / SlovenijaDermatovenerologija
32. 23Španielsko / EspañaDermatología médico-quirúrgica y venereología
32. 24Švédsko / SverigeHud- och könssjukdomar
32. 25Taliansko / ItaliaDermatologia e venerologia
32. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom-
32. 27Island / Ísland Húð – og kynsjúkdómalækningar
32. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinDermatologie und Venereologie
32. 29Nórsko / NorgeHudsykdommer og veneriske sykdommer
32. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraDermatologie und Venerologie Dermatologie et vénéréologie Dermatologia e venereologia
33. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 4 rokytropická medicína
33. 02Bulharsko / България-
33. 03Cyprus / Κύπρος-
33. 04Česko / Česká republika-
33. 05Dánsko / Danmark-
33. 06Estónsko / Eesti-
33. 07Fínsko  / Suomi / Finland-
33. 08Francúzsko / France-
33. 09Grécko / Ελλάς -
33. 10Holandsko / Nederland-
33. 11Írsko / IrelandTropical medicine
33. 12Litva  / Lietuva -
33. 13Lotyšsko / Latvija-
33. 14Luxembursko / Luxembourg-
33. 15Maďarsko / MagyarországTrópusi betegségek
33. 16Malta / Malta-
33. 17Nemecko / Deutschland-
33. 18Poľsko / PolskaMedycyna transportu
33. 19Portugalsko / PortugalMedicina tropical
33. 20Rakúsko / ÖsterreichSpezifische Prophylaxe und Tropenhygiene
33. 21Rumunsko / România-
33. 22Slovinsko / Slovenija-
33. 23Španielsko / España-
33. 24Švédsko / Sverige-
33. 25Taliansko / ItaliaMedicina tropicale
33. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomTropical medicine
33. 27Island / Ísland -
33. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinTropenmedizin
33. 29Nórsko / Norge-
33. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraTropen- und Reisemedizin
Médecine tropicale et médecine des voyages
Medicina tropicale e medicina di viaggio
34. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Psychiatrie, particulièrement en psychiatrie infantojuvénile
/ Psychiatrie, meer bepaald in de kinder- en jeugdpsychiatrie
4 rokydetská psychiatria
34. 02Bulharsko / БългарияДетска психиатрия
34. 03Cyprus / ΚύπροςΠαιδοψυχιατρική
34. 04Česko / Česká republikaDětská a dorostová psychiatrie
34. 05Dánsko / DanmarkBørne- og ungdomspsykiatri
34. 06Estónsko / Eesti-
34. 07Fínsko / Suomi / FinlandLastenpsykiatria/Barnpsykiatri
34. 08Francúzsko / FrancePédo-psychiatrie
34. 09Grécko / Ελλάς Παιδoψυχιατρική
34. 10Holandsko / Nederland-
34. 11Írsko / IrelandChild and adolescent psychiatry
34. 12Litva  / Lietuva Vaikų ir paauglių psichiatrija
34. 13Lotyšsko / LatvijaBērnu psihiatrija
34. 14Luxembursko / LuxembourgPsychiatrie infantile
34. 15Maďarsko / MagyarországGyermek- és ifjúsági pszichiátria
34. 16Malta / Malta-
34. 17Nemecko / DeutschlandKinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
34. 18Poľsko / PolskaPsychiatria dzieci i młodzieży
34. 19Portugalsko / PortugalPsiquiatria da infância e da adolescência
34. 20Rakúsko / ÖsterreichKinder-und Jugendpsychiatrie
34. 21Rumunsko / RomâniaPsihiatrie pediatrică
34. 22Slovinsko / SlovenijaOtroška in mladostniška psihiatrija
34. 23Španielsko / España-
34. 24Švédsko / SverigeBarn- och ungdomspsykiatri
34. 25Taliansko / ItaliaNeuropsichiatria infantile
34. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomChild and adolescent psychiatry
34. 27Island / Ísland Barna- og unglingageðlækningar
34. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinKinder – und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie
34. 29Nórsko / NorgeBarne – og ungdomspsykiatri
34. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraKinder – und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie
Psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents
Psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza
35. 01Belgicko / Belgique / België / BelgienGériatrie / Geriatrie 4 rokygeriatria
35. 02Bulharsko / БългарияГериатрична медицина
35. 03Cyprus / ΚύπροςΓηριατρική
35. 04Česko / Česká republikaGeriatrie
35. 05Dánsko / DanmarkIntern medicin: geriatric
35. 06Estónsko / Eesti-
35. 07Fínsko / Suomi / FinlandGeriatria/Geriatri
35. 08Francúzsko / France-
35. 09Grécko / Ελλάς -
35. 10Holandsko / NederlandKlinische geriatrie
35. 11Írsko / IrelandGeriatric medicine
35. 12Litva  / Lietuva Geriatrija
35. 13Lotyšsko / Latvija-
35. 14Luxembursko / LuxembourgGériatrie
35. 15Maďarsko / MagyarországGeriátria
35. 16Malta / MaltaĠerjatrija
35. 17Nemecko / Deutschland-
35. 18Poľsko / PolskaGeriatria
35. 19Portugalsko / Portugal-
35. 20Rakúsko / Österreich-
35. 21Rumunsko / RomâniaGeriatrie şi gerontologie
35. 22Slovinsko / Slovenija-
35. 23Španielsko / EspañaGeriatría
35. 24Švédsko / SverigeGeriatrik
35. 25Taliansko / ItaliaGeriatria
35. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomGeriatric medicine
35. 27Island / Ísland öldrunarlækningar
35. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinGeriatrie
35. 29Nórsko / NorgeGeriatri
35. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-
36. 01Belgicko / Belgique / België / Belgien- 4 rokynefrológia
36. 02Bulharsko / БългарияНефрология
36. 03Cyprus / ΚύπροςΝεφρολογία
36. 04Česko / Česká republikaNefrologie
36. 05Dánsko / DanmarkIntern medicin: nefrologi
36. 06Estónsko / EestiNefroloogia
36. 07Fínsko / Suomi / FinlandNefrologia/Nefrologi
36. 08Francúzsko / FranceNéphrologie
36. 09Grécko / Ελλάς Νεφρoλoγία
36. 10Holandsko / Nederland-
36. 11Írsko / IrelandNephrology
36. 12Litva  / Lietuva Nefrologija
36. 13Lotyšsko / LatvijaNefroloģija
36. 14Luxembursko / LuxembourgNéphrologie
36. 15Maďarsko / MagyarországNefrológia
36. 16Malta / MaltaNefroloġija
36. 17Nemecko / DeutschlandInnere Medizin und
Schwerpunkt Nephrologie
36. 18Poľsko / PolskaNefrologia
36. 19Portugalsko / PortugalNefrologia
36. 20Rakúsko / Österreich-
36. 21Rumunsko / RomâniaNefrologie
36. 22Slovinsko / SlovenijaNefrologija
36. 23Španielsko / EspañaNefrología
36. 24Švédsko / SverigeMedicinska njursjukdomar (nefrologi)
36. 25Taliansko / ItaliaNefrologia
36. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomRenal medicine
36. 27Island / Ísland Nýrnalækningar
36. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinNephrologie
36. 29Nórsko / NorgeNyresykdommer
36. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraNéphrologie
Nephrologie
Nefralogia
37. 01Belgicko / Belgique/ België / Belgien- 4 rokyinfektológia
37. 02Bulharsko / БългарияИнфекциозни болести
37. 03Cyprus / ΚύπροςΛοιµώδη Νοσήµατα
37. 04Česko / Česká republikaInfekční lékařství
37. 05Dánsko / DanmarkIntern medicin: infektionsmedicin
37. 06Estónsko / EestiInfektsioonhaigused
37. 07Fínsko / Suomi / FinlandInfektiosairaudet/Infektionssjukdomar
37. 08Francúzsko / France-
37. 09Grécko / Ελλάς -
37. 10Holandsko / Nederland-
37. 11Írsko / IrelandInfectious diseases
37. 12Litva  / Lietuva Infektologija
37. 13Lotyšsko / LatvijaInfektoloģija
37. 14Luxembursko / LuxembourgMaladies contagieuses
37. 15Maďarsko / MagyarországInfektológia
37. 16Malta / MaltaMard Infettiv
37. 17Nemecko / Deutschland-
37. 18Poľsko / PolskaChoroby zakaźne
37. 19Portugalsko / PortugalDoenças infecciosas
37. 20Rakúsko / Österreich-
37. 21Rumunsko / RomâniaBoli infecţioase
37. 22Slovinsko / SlovenijaInfektologija
37. 23Španielsko / España-
37. 24Švédsko / SverigeInfektionssjukdomar
37. 25Taliansko / ItaliaMalattie infettive
37. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomInfectious diseases
37. 27Island / Ísland Smitsjúkdómar
37. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinInfektiologie
37. 29Nórsko / NorgeInfeksjonssykdommer
37. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraInfektiologie
Infectiologie
Malattie infettive
38. 01Belgicko / Belgique / België / Belgien- 4 rokyverejné zdravotníctvo
38. 02Bulharsko / БългарияСоциална медицина и здравен мениджмънт
комунална хигиена
38. 03Cyprus / ΚύπροςΥγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική
38. 04Česko / Česká republikaHygiena a epidemiologie
38. 05Dánsko / DanmarkSamfundsmedicin
38. 06Estónsko / Eesti-
38. 07Fínsko / Suomi / FinlandTerveydenhuolto/Hälsovård
38. 08Francúzsko / FranceSanté publique et médecine sociale
38. 09Grécko / Ελλάς Κοινωνική Ιατρική
38. 10Holandsko / NederlandMaatschappij en gezondheid
38. 11Írsko / IrelandPublic health medicine
38. 12Litva  / Lietuva -
38. 13Lotyšsko / Latvija-
38. 14Luxembursko / LuxembourgSanté publique
38. 15Maďarsko / MagyarországMegelőző orvostan és népegészségtan
38. 16Malta / MaltaSaħħa Pubblika
38. 17Nemecko / DeutschlandÖffentliches Gesundheitswesen
38. 18Poľsko / PolskaZdrowie publiczne, epidemiologia
38. 19Portugalsko / PortugalSaúde pública
38. 20Rakúsko / ÖsterreichSozialmedizin
38. 21Rumunsko / RomâniaSănătate publică şi management
38. 22Slovinsko / SlovenijaJavno zdravje
38. 23Španielsko / EspañaMedicina preventiva y salud pública
38. 24Švédsko / SverigeSocialmedicin
38. 25Taliansko / ItaliaIgiene e medicina preventiva
38. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomPublic health medicine
38. 27Island / Ísland Félagslækningar
38. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinPrävention und Gesundheitswesen
38. 29Nórsko / NorgeSamfunnsmedisin
38. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraPrävention und Gesundheitswesen Prévention et santé publique Prevenzione e salute pubblica
39. 01Belgicko / Belgique / België / Belgien- 4 rokyklinická farmakológia
39. 02Bulharsko / БългарияКлинична фармакология и терапия
Фармакология
39. 03Cyprus / Κύπρος-
39. 04Česko / Česká republikaKlinická farmakologie
39. 05Dánsko / DanmarkKlinisk farmakologi
39. 06Estónsko / Eesti-
39. 07Fínsko / Suomi / FinlandKliininen farmakologia ja lääkehoito/Klinisk farmakologi
och läkemedelsbehandling
39. 08Francúzsko / France-
39. 09Grécko / Ελλάς -
39. 10Holandsko / Nederland-
39. 11Írsko / IrelandClinical pharmacology and therapeutics
39. 12Litva  / Lietuva -
39. 13Lotyšsko / Latvija-
39. 14Luxembursko / Luxembourg-
39. 15Maďarsko / MagyarországKlinikai farmakológia
39. 16Malta / MaltaFarmakoloġija Klinika u t-Terapewtika
39. 17Nemecko / DeutschlandPharmakologie und Toxikologie
39. 18Poľsko / PolskaFarmakologia kliniczna
39. 19Portugalsko / Portugal-
39. 20Rakúsko / ÖsterreichPharmakologie und Toxikologie
39. 21Rumunsko / RomâniaFarmacologie clinică
39. 22Slovinsko / Slovenija-
39. 23Španielsko / EspañaFarmacología clínica
39. 24Švédsko / SverigeKlinisk farmakologi
39. 25Taliansko / ItaliaFarmacologia
39. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomClinical pharmacology and therapeutics
39. 27Island / Ísland Lyfjafræði
39. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinKlinische Pharmakologie und Toxikologie
39. 29Nórsko / NorgeKlinisk farmakologi
39. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraKlinische Pharmakologie und Toxikologie
Pharmacologie et toxicologie cliniques
Farmacologia e tossicologia cliniche
40. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Médecine du travail/Arbeidsgeneeskunde 4 rokypracovné lekárstvo
40. 02Bulharsko / БългарияТрудова медицина
40. 03Cyprus / ΚύπροςΙατρική της Εργασίας
40. 04Česko / Česká republikaPracovní lékařství
40. 05Dánsko / DanmarkArbejdsmedicin
40. 06Estónsko / Eesti-
40. 07Fínsko / Suomi / FinlandTyöterveyshuolto/Företagshälsovård
40. 08Francúzsko / FranceMédecine du travail
40. 09Grécko / Ελλάς Iατρική thς Εργασίας
40. 10Holandsko / NederlandArbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde
Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde
40. 11Írsko / IrelandOccupational medicine
40. 12Litva  / Lietuva Darbo medicina
40. 13Lotyšsko / LatvijaArodslimības
40. 14Luxembursko / LuxembourgMédecine du travail
40. 15Maďarsko / MagyarországFoglalkozás-orvostan (üzemorvostan)
40. 16Malta / MaltaMediċina Okkupazzjonali
40. 17Nemecko / DeutschlandArbeitsmedizin
40. 18Poľsko / PolskaMedycyna pracy
40. 19Portugalsko / PortugalMedicina do trabalho
40. 20Rakúsko / ÖsterreichArbeitsmedizin
40. 21Rumunsko / RomâniaMedicina muncii
40. 22Slovinsko / SlovenijaMedicina dela, prometa in športa
40. 23Španielsko / EspañaMedicina del trabajo
40. 24Švédsko / SverigeYrkes- och miljömedicin
40. 25Taliansko / ItaliaMedicina del lavoro
40. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomOccupational medicine
40. 27Island / Ísland Atvinnulækningar
40. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinArbeitsmedizin
40. 29Nórsko / NorgeArbeidsmedisin
40. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraArbeitsmedizin
Médecine du travail
Medicina del lavoro
41. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 3 rokyklinická imunológia a alergológia
41. 02Bulharsko / БългарияКлинична алергология
41. 03Cyprus / ΚύπροςΑλλεργιολογία
41. 04Česko / Česká republikaAlergologie a klinická imunologie
41. 05Dánsko / DanmarkMedicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme (do 1. januára 2004)
41. 06Estónsko / Eesti-
41. 07Fínsko / Suomi / Finland-
41. 08Francúzsko / France-
41. 09Grécko / Ελλάς Αλλεργιoλoγία
41. 10Holandsko / NederlandAllergologie
41. 11Írsko / Ireland-
41. 12Litva  / Lietuva Alergologija ir klinikinė imunologija
41. 13Lotyšsko / LatvijaAlergoloģija
41. 14Luxembursko / Luxembourg-
41. 15Maďarsko / MagyarországAllergológia és klinikai immunológia
41. 16Malta / Malta-
41. 17Nemecko / Deutschland-
41. 18Poľsko / PolskaAlergologia
41. 19Portugalsko / PortugalImuno-alergologia
41. 20Rakúsko / Österreich-
41. 21Rumunsko / RomâniaAlergologie şi imunologie clinică
41. 22Slovinsko / Slovenija-
41. 23Španielsko / EspañaAlergología
41. 24Švédsko / SverigeAllergisjukdomar
41. 25Taliansko / ItaliaAllergologia ed immunologia clinica
41. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom-
41. 27Island / Ísland Ofnæmislækningar
41. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinAllergologie und klinische Immunologie
41. 29Nórsko / Norge-
41. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraAllergologie und klinische Immunologie
Allergologie et Immunologie clinique Allergologia e immunologia clinica
42. 01Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Chirurgie abdominale/Heelkunde op het abdomen 5 rokovgastroenterologická chirurgia
42. 02Bulharsko / БългарияВисцерална хирургия
42. 03Cyprus / Κύπρος-
42. 04Česko / Česká republika-
42. 05Dánsko / DanmarkKirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarmsygdomme (do 1. januára 2004)
42. 06Estónsko / Eesti-
42. 07Fínsko / Suomi / FinlandGastroenterologinen kirurgia/Gastroenterologisk kirurgi
42. 08Francúzsko / FranceChirurgie viscérale et digestive
42. 09Grécko / Ελλάς -
42. 10Holandsko / Nederland-
42. 11Írsko / Ireland-
42. 12Litva  / Lietuva Abdominalinė chirurgija
42. 13Lotyšsko / Latvija-
42. 14Luxembursko / LuxembourgChirurgie gastro-entérologique
42. 15Maďarsko / Magyarország-
42. 16Malta / Malta-
42. 17Nemecko / DeutschlandVisceralchirurgie
42. 18Poľsko / Polska-
42. 19Portugalsko / Portugal-
42. 20Rakúsko / Österreich-
42. 21Rumunsko / România-
42. 22Slovinsko / SlovenijaAbdominalna kirurgija
42. 23Španielsko / EspañaCirugía del aparato digestivo
42. 24Švédsko / Sverige-
42. 25Taliansko / ItaliaChirurgia dell'aparato digerente
42. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom-
42. 27Island / Ísland -
42. 28Lichtenštajnsko / Liechtenstein-
42. 29Nórsko / NorgeGastroenterologisk kirurgi
42. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-
43. 01Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Médecine nucléaire/Nucleaire geneeskunde 4 rokynukleárna medicína
43. 02Bulharsko / БългарияНуклеарна медицина
43. 03Cyprus / ΚύπροςΠυρηνική Ιατρική
43. 04Česko / Česká republikaNukleární medicína
43. 05Dánsko / DanmarkKlinisk fysiologi og nuklearmedicin
43. 06Estónsko / Eesti-
43. 07Fínsko / Suomi / FinlandKliininen fysiologia ja isotooppilääketiede/Klinisk fysiologi
och nukleärmedicin
43. 08Francúzsko / FranceMédecine nucléaire
43. 09Grécko / Ελλάς Πυρηvική Iατρική
43. 10Holandsko / NederlandNucleaire geneeskunde
43. 11Írsko / Ireland-
43. 12Litva  / Lietuva -
43. 13Lotyšsko / Latvija-
43. 14Luxembursko / LuxembourgMédecine nucléaire
43. 15Maďarsko / MagyarországNukleáris medicina (izotóp diagnosztika)
43. 16Malta / MaltaMediċina Nukleari
43. 17Nemecko / DeutschlandNuklearmedizin
43. 18Poľsko / PolskaMedycyna nuklearna
43. 19Portugalsko / PortugalMedicina nuclear
43. 20Rakúsko / ÖsterreichNuklearmedizin
43. 21Rumunsko / RomâniaMedicină nucleară
43. 22Slovinsko / SlovenijaNuklearna medicina
43. 23Španielsko / EspañaMedicina nuclear
43. 24Švédsko / SverigeNukleärmedicin
43. 25Taliansko / ItaliaMedicina nucleare
43. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomNuclear medicine
43. 27Island / Ísland Ísótópagreining
43. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinNuklearmedizin
43. 29Nórsko / NorgeNukleærmedisin
43. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraNuklearmedizin
Médecine nucléaire
Medicina nucleare
44. 01Belgicko / Belgique/
België / Belgien
- 5 rokovúrazová chirurgia
urgentná medicína
44. 02Bulharsko / БългарияСпешна медицина
44. 03Cyprus / Κύπρος-
44. 04Česko / Česká republikaTraumatologie
Urgentní medicína
44. 05Dánsko / Danmark-
44. 06Estónsko / Eesti-
44. 07Fínsko  / Suomi / Finland-
44. 08Francúzsko / France-
44. 09Grécko / Ελλάς -
44. 10Holandsko / Nederland-
44. 11Írsko / IrelandEmergency medicine
44. 12Litva  / Lietuva -
44. 13Lotyšsko / Latvija-
44. 14Luxembursko / Luxembourg-
44. 15Maďarsko / MagyarországOxyológia és sürgősségi orvostan
44. 16Malta / MaltaMediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza
44. 17Nemecko / Deutschland-
44. 18Poľsko / PolskaMedycyna ratunkowa
44. 19Portugalsko / Portugal-
44. 20Rakúsko / Österreich-
44. 21Rumunsko / RomâniaMedicină de urgenţă
44. 22Slovinsko / Slovenija-
44. 23Španielsko / España-
44. 24Švédsko / Sverige-
44. 25Taliansko / Italia-
44. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomEmergency medicine
44. 27Island / Ísland -
44. 28Lichtenštajnsko / Liechtenstein-
44. 29Nórsko / Norge-
44. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-
45. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 5 rokovmaxilofaciálna chirurgia
45. 02Bulharsko / БългарияДентална, орална и лицево-челюстна хирургия
45. 03Cyprus / Κύπρος-
45. 04Česko / Česká republikaMaxilofaciální chirurgie
45. 05Dánsko / Danmark-
45. 06Estónsko / Eesti-
45. 07Fínsko / Suomi / Finland-
45. 08Francúzsko / FranceChirurgie maxillo-faciale et stomatologie
45. 09Grécko / Ελλάς -
45. 10Holandsko / Nederland-
45. 11Írsko / Ireland-
45. 12Litva  / Lietuva Veido ir žandikaulių chirurgija
45. 13Lotyšsko / LatvijaMutes, sejas un žokļu ķirurģija
45. 14Luxembursko / LuxembourgChirurgie maxillo-faciale
45. 15Maďarsko / MagyarországSzájsebészet
45. 16Malta / Malta-
45. 17Nemecko / Deutschland-
45. 18Poľsko / PolskaChirurgia szczękowo-twarzowa
45. 19Portugalsko / PortugalCirurgia maxilo-facial
45. 20Rakúsko / ÖsterreichMund- Kiefer- und Gesichtschirurgie
45. 21Rumunsko / România-
45. 22Slovinsko / SlovenijaMaksilofacialna kirurgija
45. 23Španielsko / EspañaCirugía oral y maxilofacial
45. 24Švédsko / Sverige-
45. 25Taliansko / ItaliaChirurgia maxillo-facciale
45. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom-
45. 27Island / Ísland -
45. 28Lichtenštajnsko / Liechtenstein-
45. 29Nórsko / Norge-
45. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraMund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie Chirurgie orale et maxillo-faciale Chirurgia oro-maxillo-facciale‘
46. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Oncologie médicale/
Medische oncologie
5 rokovklinická onkológia
46. 02Bulharsko / БългарияМедицинска онкология
46. 03Cyprus / ΚύπροςΑκτινοθεραπευτική Ογκολογία
46. 04Česko / Česká republikaKlinická onkologie
46. 05Dánsko / Danmark-
46. 06Estónsko / Eesti-
46. 07Fínsko / Suomi / Finland-
46. 08Francúzsko / FranceOncologie
46. 09Grécko / Ελλάς Παθολογική Ογκολογία
46. 10Holandsko / Nederland-
46. 11Írsko / IrelandMedical oncology
46. 12Litva  / Lietuva Chemoterapinė onkologija
46. 13Lotyšsko / LatvijaOnkoloģija ķīmijterapija
46. 14Luxembursko / LuxembourgOncologie médicale
46. 15Maďarsko / MagyarországKlinikai onkológia
46. 16Malta / Malta-
46. 17Nemecko / Deutschland-
46. 18Poľsko / PolskaOnkologia kliniczna
46. 19Portugalsko / PortugalOncologia médica
46. 20Rakúsko / Österreich-
46. 21Rumunsko / RomâniaOncologie medicala
46. 22Slovinsko / SlovenijaInternistična onkologija
46. 23Španielsko / España-
46. 24Švédsko / Sverige-
46. 25Taliansko / ItaliaOncologia medica
46. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomMedical oncology
46. 27Island / Ísland -
46. 28Lichtenštajnsko / Liechtenstein-
46. 29Nórsko / Norge-
46. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-
47. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 4 rokylekárska genetika
47. 02Bulharsko / БългарияМедицинска генетика
47. 03Cyprus / Κύπρος-
47. 04Česko / Česká republikaLékařská genetika
47. 05Dánsko / DanmarkKlinisk genetik
47. 06Estónsko / EestiMeditsiinigeneetika
47. 07Fínsko / Suomi / FinlandPerinnöllisyyslääketiede/
Medicinsk genetik
47. 08Francúzsko / FranceGénétique médicale
47. 09Grécko / Ελλάς -
47. 10Holandsko / NederlandKlinische genetica
47. 11Írsko / IrelandClinical genetics
47. 12Litva  / Lietuva Genetika
47. 13Lotyšsko / LatvijaMutes, sejas un žokļu ķirurģija
47. 14Luxembursko / LuxembourgMédecine génétique
47. 15Maďarsko / MagyarországKlinikai genetika
47. 16Malta / Malta-
47. 17Nemecko / DeutschlandHumangenetik
47. 18Poľsko / PolskaGenetyka kliniczna
47. 19Portugalsko / PortugalGenética médica
47. 20Rakúsko / ÖsterreichMedizinische Genetik
47. 21Rumunsko / RomâniaGenetica medicala
47. 22Slovinsko / SlovenijaKlinična genetika
47. 23Španielsko / España-
47. 24Švédsko / Sverige-
47. 25Taliansko / ItaliaGenetica medica
47. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomClinical genetics
47. 27Island / Ísland -
47. 28Lichtenštajnsko / Liechtenstein-
47. 29Nórsko / Norge-
47. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-

60. V prílohe č. 3 časti A tabuľka č. 3 znie:

„Tabuľka č. 3

P. č.KrajinaNázov dokladuProfesijný titul
1Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Bijzondere beroepstitel van huisarts / Titre professionnel
particulier de médecin généraliste
Huisarts / Médecin généraliste
 
2Bulharsko / БългарияСвидетелство за призната спец-
иалност по Обща медицина
Лекар-специалист по Обща
медицина
3Cyprus / ΚύπροςΤίτλος Ειδικότητας Γενικής ΙατρικήςΙατρός Γενικής Ιατρικής
4Česko / Česká republikaDiplom o specializaci všeobecné praktické lékařstvíVšeobecný praktický lékař
5Dánsko / DanmarkTilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende
læge / Speciallæge i almen medicin
Alment praktiserende læge / Speciallæge I almen medicin
6Estónsko / EestiDiplom peremeditsiini erialalPerearst
7Fínsko / Suomi / FinlandTodistus yleislääketieteen erityiskoulutuksesta/Bevis om särskild allmänläkarutbildningYleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittanut laillistettu lääkäri/Legitimerad läkare som har fullgjort särskild allmänläkarutbildning
8Francúzsko / FranceDiplômes d'études spécialisées de médicine générale
accompagné du diplôme d'Etat de docteur en médecine
Médecin qualifié en médecine générale
9Grécko / Ελλάς Tίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικήςІατρός µε ειδικότητα γενικής ιατρικής
10Holandsko / NederlandCertificaat van inschrijving in een specialistenregister van
huisartsen
Huisarts
11Írsko / IrelandCertificate of specific qualifications in general medical
Praktice
General medical practitioner
12Litva / LietuvaŠeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimasŠeimos medicinos gydytojas
13Lotyšsko / LatvijaĂimenes ārsta sertifikātsĂimenes (vispārējās prakses) ārsts
14Luxembursko / LuxembourgDiplôme de formation spécifique en medicine généraleMédecin généraliste
15Maďarsko / Magyarország Háziorvostan szakorvosa bizonyítványHáziorvostan szakorvosa
16Malta / MaltaTabib tal-familjaMediëina tal-familja
17Nemecko / DeutschlandZeugnis über die spezifische Ausbildung in der
Allgemeinmedizin
Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin
18Poľsko / PolskaDiplôme: Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w
dziedzinie medycyny rodzinnej
Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej
19Portugalsko / PortugalTítulo de especialista em medicina geral e familiarEspecialista em medicina geral e familiar
20Rakúsko / ÖsterreichArzt für AllgemeinmedizinArzt für Allgemeinmedizin
 
21Rumunsko / RomâniaCertificat de medic specialist
medicină de familie
Medic specialist medicină de familie
22Slovinsko / Slovenija Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicíněSpecialist družinske medicine/ Specialistka družinske
medicine
23Španielsko / EspañaTítulo de especialista en medicina familiar y comunitariaMédico de familia
24Švédsko / SverigeBevis om kompetens som allmänpraktiserande läkare
(Europaläkare) utfärdat av Socialstyrelsen
 
Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare)
25Taliansko / ItaliaAttestato di formazione specifica in medicina generaleMedico di medicina generale
26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomCertificate of completion of training in general practiceGeneral medical practitioner
27Island / ÍslandAlmennt heimilislækningaleyfi (Evrópulækningaleyfi)Almennur heimilislæknir (Evrópulæknir)
28Lichtenštajnsko / Liechtenstein --
29Nórsko / NorgeBevis for kompetanse som allmenpraktiserende legeAllmennpraktiserende lege
30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraDiplom als praktischer Arzt/praktische Ärztin
Diplôme de médecin praticien Diploma di medico generico
Médecin praticien
Praktischer Arzt
Medico generico“.

61. V prílohe č. 3 časti B tabuľka č. 1 znie:

„Tabuľka č. 1

P. č.Krajina
 
Názov dokladu
 
Udeľujúci orgán
 
1Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Titre professionnel particulier de dentiste spécialiste
en orthodontie/Bijzondere beroepstitel van
tandarts specialist in de orthodontie
Ministre de la Santé publique/Minister bevoegd
voor Volksgezondheid
2Bulharsko / БългарияСвидетелство за призната спец-
иалност по “Ортодонтия”
Факултет по дентална медицина към
Медицински университет
3Cyprus / ΚύπροςΠιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδον-
τιάτρου στην Ορθοδοντική
Οδοντιατρικό Συµβούλιο
4Česko / Česká republika--
5Dánsko / DanmarkBevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge
i ortodonti
Sundhedsstyrelsen
6Estónsko / EestiResidentuuri lõputunnistus ortodontia erialalTartu Ülikool
7Fínsko / Suomi / FinlandErikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston
oikomishoito/Specialtand-läkarexamen, tandreglering
— Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet
— Oulun yliopisto
— Turun yliopisto
8Francúzsko / FranceTitre de spécialiste en orthodontie Conseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes
9Grécko / Ελλάς Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας της Ορθoδov-
τικής
— Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση
— Νoµαρχία
10Holandsko / NederlandBewijs van inschrijving als orthodontist in het SpecialistenregisterRegistratiecommissie Tandheelkundige Specialismen van de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde
11Írsko / IrelandCertificate of specialist dentist in orthodonticsCompetent authority recognised for this purpose by the competent minister
12Litva / LietuvaRezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą
gydytojo ortodonto profesinę kvalifikaciją
Universitetas
13Lotyšsko / Latvija‘Sertifikāts’— kompetentas iestādes izsniegts
dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi
sertifikācijas eksāmenu ortodontijā
Latvijas Ārstu biedrība
14Luxembursko / Luxembourg--
15Maďarsko / MagyarországFogszabályozás szakorvosa bizonyítványAz Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium
illetékes testülete
16Malta / MaltaĊertifikat ta' speċjalista dentali fl-OrtodonzjaKumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti
17Nemecko / DeutschlandFachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie;Landeszahnärztekammer
18Poľsko / PolskaDyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie
ortodoncji
Centrum Egzaminów Medycznych
19Portugalsko / PortugalTítulo de Especialista em OrtodontiaOrdem dos Médicos Dentistas (OMD)
20Rakúsko / Österreich--
21Rumunsko / RomâniaCertificatul de specialist în Ortodonţie şi Ortopedie dento-facialăMinisterul Sănătăţii Publice
 
22Slovinsko / SlovenijaPotrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz čeljustne in zobne ortopedije1. Ministrstvo za zdravje
2. Zdravniška zbornica Slovenije
23Španielsko / España --
24Švédsko / SverigeBevis om specialistkompetens i ortodontiSocialstyrelsen
25Taliansko / ItaliaDiploma di specialista in OrtognatodonziaUniversità
26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomCertificate of Completion of specialist training in
orthodontics
Competent authority recognised for this purpose
27Island / Ísland--
28Lichtenštajnsko / Liechtenstein--
29Nórsko / NorgeBevis for gjennomgått spesialistutdanning i
kjeveortopedi
Odontologisk
universitetsfakultet
30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraDiplom für Kieferorthopädie Diplôme fédéral d’orthodontiste Diploma di ortodontistaEidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte- Gesellschaft Département fédéral de l’intérieur et Société suisse d’odonto-stomatologie Dipartimento federale dell’interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia“.

62. V prílohe č. 3 časti B tabuľka č. 2 znie:

„Tabuľka č. 2

P. č.KrajinaNázov dokladuUdeľujúci orgán
1Belgicko / Belgique /
België / Belgien
 --
2Bulharsko / БългарияСвидетелство за призната спец-
иалност по “Орална хирургия”
Факултет по дентална медицина към
Медицински университет
3Cyprus / ΚύπροςΠιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού
Οδοντιάτρου στην Στοµατική
Χειρουργική
Οδοντιατρικό Συµβούλιο
4Česko / Česká republika--
5Dánsko / DanmarkBevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i hospitalsodontologiSundhedsstyrelsen
6Estónsko / Eesti--
7Fínsko / Suomi / FinlandErikoishammaslääkärin tutkinto, suu-ja leuka kirurgia/ Specialtandläkar-examen,
oral och maxillofacial kirurgi
— Helsingin yliopisto/Helsingfors
universitet
— Oulun yliopisto
— Turun yliopisto
8Francúzsko / France --
9Grécko / Ελλάς Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας της
Γvαθoχειρoυργικής (up to 31 December
2002)
— Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση
— Νoµαρχία
10Holandsko / NederlandBewijs van inschrijving als kaakchirurg in het SpecialistenregisterRegistratiecommissie Tandheelkundige Specialismen van de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde
11Írsko / IrelandCertificate of specialist dentist in oral surgeryCompetent authority recognised for this purpose by the competent minister
12Litva / LietuvaRezidentūros pažymėjimas, nurodantis
suteiktą burnos chirurgo profesinę
kvalifikaciją
Universitetas
13Lotyšsko / Latvija--
14Luxembursko / Luxembourg--
15Maďarsko / MagyarországDento-alveoláris sebészet szakorvosa bizonyítványAz Egészségügyi, Szociális és Családügyi
Minisztérium illetékes testülete
16Malta / MaltaĊertifikat ta' speċjalista dentali fil-
Kirurġija tal-ħalq
Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti
17Nemecko / DeutschlandFachzahnärztliche
Anerkennung für Oralchirurgie/Mundchirurgie
Landeszahnärztekammer
18Poľsko / PolskaDyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej Centrum Egzaminów Medycznych
19Portugalsko / PortugalTítulo de Especialista em Cirurgia OralOrdem dos Médicos Dentistas (OMD)
20Rakúsko / Österreich--
21Rumunsko / RomâniaTítulo de Especialista em Cirurgia OralMinisterul Sănătăţii Publice
22Slovinsko / SlovenijaPotrdilo o opravljenem specialističnem
izpitu iz oralne kirurgije
1. Ministrstvo za zdravje
2. Zdravniška zbornica Slovenije
23Španielsko / España --
24Švédsko / SverigeBevis om specialistkompetens i oral kirurgi
 
Socialstyrelsen
25Taliansko / Italia Diploma di specialista in Chirurgia OraleUniversità
26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomCertificate of completion of specialist training in oral surgeryCompetent authority recognised for
this purpose
27Island / Ísland--
28Lichtenštajnsko / Liechtenstein--
29Nórsko / Norge--
30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraDiplom für Oralchirurgie
Diplôme fédéral de chirurgie
orale
Diploma di chirurgia orale
Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte- Gesellschaft Département fédéral de l’intérieur et Société suisse d’odonto-stomatologie Dipartimento federale dell’interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia“.

Čl. II

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z. a zákona č. 345/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Zoznam zdravotných výkonov môže obsahovať aj bližšiu špecifikáciu zdravotných výkonov.“.

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 7a sa slová „v znení zákona č. 351/2005 Z. z.“ nahrádzajú slovami „v znení neskorších predpisov“.

3. V § 7 ods. 6 tretej vete sa za slová „samosprávnym krajom“ vkladajú slová „zverejneným na jeho webovom sídle“.

4. V § 7 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Rozpis vykonávania lekárskej služby prvej pomoci sa považuje za doručený poskytovateľom zdravotnej starostlivosti povinným vykonávať lekársku službu prvej pomoci desiatym dňom od jeho zverejnenia na webovom sídle samosprávneho kraja.“.

5. V § 8 ods. 4 druhá veta znie: „Špecializovaná ambulantná starostlivosť podľa § 7 ods. 1 písm. a) tretieho bodu uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia sa poskytuje na základe písomného odporúčania všeobecného lekára; v odporúčaní všeobecný lekár uvedie údaje uvedené v § 19 ods. 2 písm. a), h) a i), stručný opis aktuálneho zdravotného stavu, predbežné stanovenie choroby vrátane jej kódu, rozsah a cieľ odporúčaného vyšetrenia a odôvodnenie odporúčania.“.

6. V § 8 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:

(5) Odporúčanie všeobecného lekára podľa odseku 4 sa nevyžaduje

a) na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti poskytovanej v špecializačnom odbore psychiatria, v špecializačnom odbore dermatovenerológia a v špecializačnom odbore oftalmológia, ak ide o predpísanie okuliarov,

b) na každé ďalšie súvisiace poskytnutie špecializovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré následne určí lekár špecialista,

c) do 24 hodín od vzniku úrazu alebo inej náhlej zmeny zdravotného stavu osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť,

d) v prípade dispenzarizácie,

e) v prípade ochranného ambulantného liečenia.

(6) O poskytnutí špecializovanej ambulantnej starostlivosti je ošetrujúci lekár povinný bezodkladne vyhotoviť pre všeobecného lekára alebo lekára, ktorý odporučil osobu na ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti, správu o poskytnutej zdravotnej starostlivosti, ktorá obsahuje údaje podľa § 21 ods. 1 písm. a), c) až g) a stanovenie choroby vrátane jej kódu; to neplatí pre špecializovanú ambulantnú starostlivosť podľa § 7 ods. 1 písm. a) druhý bod.“.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 7.

7. V § 12 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak (§ 6 ods. 9)“.

8. V § 12 sa vypúšťa odsek 13.

9. § 14 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Dopravu osoby, ktorá vykonáva štátnu službu profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky, dopravu biologického materiálu určeného na diagnostické vyšetrenie takejto osoby a dopravu krvi a transfúznych liekov pre potreby ozbrojených síl Slovenskej republiky zabezpečuje aj vojenské zdravotníctvo.“.

10. V § 24 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

11. V § 24 odsek 3 znie:

(3) Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je na vyžiadanie povinný poskytnúť výpis zo zdravotnej dokumentácie v rozsahu ním poskytnutej zdravotnej starostlivosti všeobecnému lekárovi alebo lekárovi, ktorý odporučil osobu na ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti.“.

12. V § 25 ods. 5 sa slová „[odsek 1 písm. i)]“ nahrádzajú slovami „[odsek 1 písm. j)]“.

13. V § 39a odsek 8 znie:

(8) Poskytovateľ podľa § 35 ods. 1, ktorý vykonáva vývoz tkanív a buniek mimo územia Slovenskej republiky, musí mať povolenie na tento druh činnosti podľa osobitného predpisu4) a písomný súhlas národnej transplantačnej organizácie; o písomný súhlas môže požiadať tkanivové zariadenie alebo osoba, ktorá dokáže zabezpečiť distribúciu, prenos a vysledovateľnosť tkaniva alebo bunky. Národná transplantačná organizácia vydá písomný súhlas len v prípade, ak sú zabezpečené tkanivá a bunky pre potreby tkanivových zariadení v Slovenskej republike.“.

14. § 40 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Ministerstvo zdravotníctva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom

a) podrobnosti o poučení, ktoré predchádza informovanému súhlasu pred vykonaním sterilizácie osoby,

b) vzory informovaného súhlasu podľa písmena a) v štátnom jazyku a v jazykoch národnostných menšín.“.

15. V § 46 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

n) zverejňuje na svojom webovom sídle rozpis vykonávania lekárskej služby prvej pomoci najneskôr 15 dní pred začiatkom obdobia, na ktoré sa rozpis vyhotovuje.“.

Čl. III

Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 347/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 81/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z. a zákona č. 363/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 písmeno j) znie:

j) jedna preventívna prehliadka poistenca od 50 rokov veku raz za tri roky alebo poistenca vo veku nad 40 rokov veku s hodnotami PSA L 1,0 ng/ml s výskytom karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve raz za tri roky alebo poistenca nad 40 rokov veku s hodnotami PSA 1,1 ng/ml – 2,5 ng/ml s výskytom karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve raz za dva roky alebo poistenca vo veku nad 40 rokov veku s hodnotami PSA 2,6 ng/ml – 4,0 ng/ml s výskytom karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve raz za jeden rok u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore urológia,“.

2. § 3 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

(10) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádza zdravotná starostlivosť v súvislosti s utajeným pôrodom.11a) Vykonanie úhrady zdravotnou poisťovňou sa uskutoční na základe vyhlásenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, že žena, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, je jej poistenkyňou.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

11a) § 11 ods. 10 zákona č. 576/2004 Z. z.“.

3. § 8 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) neuhrádzajú náklady na vydanie písomného vyjadrenia, či osoba, ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok alebo liekov, zranená alebo ktorá upozorní na svoju závažnú chorobu alebo zranenie, môže byť umiestnená v cele policajného zaistenia, vrátane zdravotných výkonov potrebných na vydanie takéhoto písomného vyjadrenia; tieto náklady hradí štát prostredníctvom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.“.

4. V prílohe č. 2 Náplň preventívnych prehliadok v časti Preventívna starostlivosť o dorast a dospelých v časti Obsah v prvej vete sa za slovo „hmotnosti“ vkladajú slová „a výšky“ a vypúšťa sa druhá a tretia veta.

5. V prílohe č. 2 Náplň preventívnych prehliadok v časti Preventívna starostlivosť o dorast a dospelých v časti Zoznam výkonov Cholesterol celkový časti Indikačné obmedzenie sa slová „resp. 40 alebo 41 rokov“ nahrádzajú slovami „u poistencov starších ako 40 rokov“.

6. V prílohe č. 2 Náplň preventívnych prehliadok v časti Preventívna starostlivosť o dorast a dospelých v časti Zoznam výkonov Cholesterol celkový v kapilárnej krvi (REP) časti Indikačné obmedzenie sa slová „resp. 40 alebo 41 rokov“ nahrádzajú slovami „u poistencov starších ako 40 rokov“.

7. V prílohe č. 2 Náplň preventívnych prehliadok v časti Preventívna starostlivosť o dorast a dospelých v časti Zoznam výkonov Triacylglyceroly časti Indikačné obmedzenie sa slová „resp. 40 alebo 41 rokov“ nahrádzajú slovami „u poistencov starších ako 40 rokov“.

8. V prílohe č. 2 Náplň preventívnych prehliadok v časti Preventívna starostlivosť o dorast a dospelých v časti Zoznam výkonov Triacylglyceroly v kapilárnej krvi (REP) časti Indikačné obmedzenie sa slová „resp. 40 alebo 41 rokov“ nahrádzajú slovami „u poistencov starších ako 40 rokov“.

9. V prílohe č. 2 Náplň preventívnych prehliadok v časti Preventívna urologická prehliadka v časti obsah sa slová „ultrazvukové vyšetrenie prostaty“ nahrádzajú slovami „ultrazvukové vyšetrenie močových ciest a obličiek“.

10. V prílohe č. 2 Náplň preventívnych prehliadok v časti Preventívna urologická prehliadka v časti okruh poistencov sa za slovo „veku“ vkladá bodkočiarka a slová „muži od 40. roku veku s výskytom karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve“.

11. V prílohe č. 2 Náplň preventívnych prehliadok v časti Preventívna urologická prehliadka v časti periodicita sa za slovo „roky“ vkladá bodkočiarka a slová „raz za tri roky nad 40 rokov veku s hodnotami PSA L 1,0 ng/ml v prípade výskytu karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve alebo raz za dva roky nad 40 rokov veku s hodnotami PSA 1,1 ng/ml – 2,5 ng/ml v prípade výskytu karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve alebo raz za jeden rok vo veku nad 40 rokov veku s hodnotami PSA 2,6 ng/ml – 4,0 ng/ml s výskytom karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve.“.

12. V prílohe č. 2 Náplň preventívnych prehliadok v časti Preventívna urologická prehliadka v časti zoznam výkonov sa vypúšťajú slová „Sedimentácia erytrocytov – FW“ a slová „malej panvy muža transabdominálne“ sa nahrádzajú slovami „močových ciest a obličiek“.

13. V prílohe č. 2 Náplň preventívnych prehliadok v časti Preventívna gastroenterologická prehliadka sa na konci pripája časť, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Skríning rakoviny konečníka a hrubého čreva
ObsahSkríning rakoviny konečníka a hrubého čreva je zameraný na aktívne a organizované vyhľadávanie rakoviny konečníka a hrubého čreva. Skríning vyhodnocuje Referenčné skríningové centrum.
Vykonávalekár so špecializáciou v špecializovanom odbore všeobecné lekárstvo – štandardizovaný test na okultné krvácanie
a lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gastroenterológia, chirurgia alebo vnútorné lekárstvo a s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia – primárna skríningová kolonoskopia pri pozitívnom štandardizovanom teste na okultné krvácanie.
Okruh
poistencov
muži a ženy vo veku nad 50 rokov
PeriodicitaŠtandardizovaný test na okultné krvácanie jedenkrát za dva roky vo veku nad 50 rokov, primárna skríningová kolonoskopia pri pozitívnom štandardizovanom teste na okultné krvácanie.“.

Čl. IV

Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z. a zákona č. 8/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 3 písm. b) sa za slová „prenos informácií“ vkladajú slová „vrátane satelitného monitorovania vozidla ambulancie záchrannej zdravotnej služby“.

2. V § 5 ods. 1 písm. b) sa slová „do jednej minúty“ nahrádzajú slovami „bezodkladne, najneskôr do dvoch minút“.

3. V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenami k) až m), ktoré znejú:

k) uzatvoriť písomnú zmluvu s operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby o telekomunikačnom prepojení a prenose informácií vrátane satelitného monitorovania vozidla ambulancie záchrannej zdravotnej služby,

l) na základe zmluvy uzatvorenej podľa písmena k) umožniť inštaláciu a používať zariadenie na telekomunikačné prepojenie a prenos informácií vrátane satelitného monitorovania vozidla ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa § 3 ods. 3 písm. b) medzi operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby a poskytovateľmi záchrannej zdravotnej služby,

m) mať záložné vozidlo ambulancie záchrannej zdravotnej služby v počte rovnajúcom sa 0,3 násobku celkového počtu vozidiel ambulancie záchrannej zdravotnej služby zaokrúhleného na celé číslo smerom nahor.“.

4. V § 6 ods. 1 písm. a) druhom bode sa slová „c) až j)“ nahrádzajú slovami „c) až m)“.

Čl. V

Zákon č. 580/2004 Z. z. zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z. a zákona č. 421/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 ods. 10 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a písmeno b) tretí bod“.

2. V § 6 ods. 10 písm. b) prvý bod znie:

1. elektronicky oznámiť úradu do 10. októbra príslušného kalendárneho roka dátum a čas prijatia prihlášky, dátum a čas podania prihlášky, dátum a čas prijatia späťvzatia prihlášky a dátum a čas podania späťvzatia prihlášky,“.

3. V § 6 ods. 10 písm. b) druhom bode sa vypúšťajú slová „ak neodmietla jej potvrdenie podľa odseku 9,“.

4. V § 6 ods. 10 písm. b) sa vypúšťa tretí bod.

Doterajší štvrtý bod sa označuje ako tretí bod.

5. V § 6 ods. 11 písmeno b) znie:

b) do 15. novembra príslušného kalendárneho roka informáciu o dátume a čase prijatia prihlášky, dátume a čase podania prihlášky, dátume a čase prijatia späťvzatia prihlášky a dátume a čase podania späťvzatia prihlášky pri zmene zdravotnej poisťovne a informáciu o zdravotnej poisťovni, ktorá bude príslušnou zdravotnou poisťovňou poistenca; ak prihláška bola podaná vo viac ako jednej zdravotnej poisťovni a nemožno určiť príslušnú zdravotnú poisťovňu, úrad je povinný oznámiť, ktorá zdravotná poisťovňa bude príslušnou zdravotnou poisťovňou podľa § 7 ods. 6.“.

6. V § 7 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 6, ktoré znejú:

(4) Poistenec, ktorý podal prihlášku z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne, je oprávnený vziať späť podanú prihlášku bez uvedenia dôvodu do 30. septembra príslušného kalendárneho roka.

(5) Ak poistenec podal prihlášku z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne vo viac ako jednej zdravotnej poisťovni, oprávnenie poistenca podľa odseku 4 platí rovnako.

(6) Ak nemožno určiť príslušnú zdravotnú poisťovňu poistenca, ktorý podal prihlášku z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne vo viac ako jednej zdravotnej poisťovni, poistenec je povinný do ôsmich dní od preukázateľného doručenia písomnej žiadosti úradu písomne oznámiť úradu, na ktorej podanej prihláške trvá. Ak poistenec do ôsmich dní od doručenia žiadosti úradu nesplní povinnosť podľa prvej vety, všetky jeho prihlášky podané z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne sú neplatné.“.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 7 a 8.

7. V § 7 ods. 8 sa slová „§ 6 ods. 2 až 5 a ods. 9 až 11“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 2 až 4, ods. 5 prvá veta a ods. 12 a 13“.

8. V § 9 ods. 3 prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo ktorý podal prihlášku vo viac ako jednej zdravotnej poisťovni“.

9. V § 9 ods. 4 prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo v čase podania prihlášky vo viac ako jednej zdravotnej poisťovni“.

10. V § 22 ods. 2 písm. b) sa slová „§ 7 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 7“.

11. V § 26 ods.1 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo za porušenie ustanovenia § 6 ods. 5“.

Čl. VI

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z. a zákona č. 421/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 sa odsek 4 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

l) bezodkladne písomne oznámiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (§ 7), humánne lieky a zdravotnícke pomôcky, ktoré obstarala [odsek 13 písm. b)].“.

2. V § 6 ods. 12 sa na konci pripája táto veta: „Zoznam chorôb, pri ktorých sa poskytuje poistencovi dispenzarizácia, a frekvenciu vyšetrení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.“.

3. V § 6 ods. 13 písm. b) sa v úvodnej vete za slová „o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (§ 7)“ vkladajú slová „alebo z vlastného podnetu“.

4. V § 16 ods. 2 písm. l) sa za slovo „poistenie“ vkladá čiarka a vypúšťajú sa slová „alebo ktorý podal prihlášku vo viac ako jednej zdravotnej poisťovni,35a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 35a sa vypúšťa.

5. V § 20 ods. 1 písmeno h) znie:

h) poskytuje zdravotnej poisťovni informácie súvisiace s prihláškami na verejné zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu,41aad)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 41aad znie:

41aad) § 6 ods. 11 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

6. V § 20 sa odsek 1 dopĺňa písmenami o) a p), ktoré znejú:

o) zisťuje príslušnosť zdravotnej poisťovne poistenca, ktorý podal prihlášku z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne vo viac ako jednej zdravotnej poisťovni, podľa osobitného predpisu,41bb)

p) bezodkladne oznamuje orgánu príslušnému na vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia41bc) a komore príslušnej na vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe41bd) na základe ich vyžiadania začatie a skončenie výkonu dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti [§ 18 ods. 1 písm. b)], vedenie konania o uložení pokuty podľa § 64 ods. 2 a jeho právoplatné skončenie.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 41bb až 41bd znejú:

41bb) § 7 ods. 6 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 41/2013 Z. z.

41bc) § 11 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

41bd) § 68 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

7. Za § 86j sa vkladá § 86k, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠86k

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014

Poistenci zaradení do dispenzarizácie podľa doterajších predpisov sa považujú za poistencov zaradených do dispenzarizácie podľa tohto zákona. Zdravotná poisťovňa vyradí zo zoznamu poistencov zaradených na dispenzarizáciu poistenca, ak ide o chorobu, ktorá nie je uvedená v zozname chorôb podľa § 6 ods. 12, a potvrdenie o vyradení doručí poistencovi a poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti najneskôr do 30. júna 2014.“.


Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2013 okrem čl. VI druhého a siedmeho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.