Oznámenie č. 407/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

Čiastka 96/2013
Platnosť od 04.12.2013
Účinnosť od 01.01.2014 do31.12.2014
Zrušený 388/2014 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2013 okrem čl. I bodov 1 až 3, § 4bf v bode 5, bodov 6 až 9 a 16, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.

407

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 20. novembra 2013 č. MF/17920/2013-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 123/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 11. decembra 2003 č. 25167/2003-92 (oznámenie č. 560/2003 Z. z.), opatrenia z 24. novembra 2004 č. MF/10069/2004-74 (oznámenie č. 689/2004 Z. z. ), opatrenia zo 14. decembra 2005 č. MF/26670/2005-74 (oznámenie č. 616/2005 Z. z.), opatrenia z 12. decembra 2006 č. MF/25812/2006-74 (oznámenie č. 670/2006 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2007 č. MF/26120/2007-74 (oznámenie č. 627/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24219/2008-74 (oznámenie č. 508/2008 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2010 č. MF/25947/2010-74 (oznámenie č. 522/2010 Z. z.) a opatrenia z 25. októbra 2011 č. MF/24013/2011-74 (oznámenie č. 370/2011 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2013 okrem čl. I bodov 1 až 3, § 4bf v bode 5, bodov 6 až 9 a 16, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.

Opatrenie sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2013, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. novembra 2013 č. MF/17920/2013-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003­92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 123/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 11. decembra 2003 č. 25167/2003-92 (oznámenie č. 560/2003 Z. z.), opatrenia z 24. novembra 2004 č. MF/10069/2004-74 (oznámenie č. 689/2004 Z. z.), opatrenia zo 14. decembra 2005 č. MF/26670/2005-74 (oznámenie č. 616/2005 Z. z.), opatrenia z 12. decembra 2006 č. MF/25812/2006-74 (oznámenie č. 670/2006 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2007 č. MF/26120/2007-74 (oznámenie č. 627/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24219/2008-74 (oznámenie č. 508/2008 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2010 č. MF/25947/2010-74 (oznámenie č. 522/2010 Z. z.) a opatrenia z 25. októbra 2011 č. MF/24013/2011-74 (oznámenie č. 370/2011 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a nie sú mikro účtovnými jednotkami podľa § 2 ods. 5 až 7 zákona“.

2. V § 1 ods. 7 sa za slovo „z“ vkladajú slová „riadnej individuálnej účtovnej závierky a z mimoriadnej“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „v registri účtovných závierok podľa § 23b ods. 5 zákona“.

3. V § 1 sa vypúšťa odsek 8.

4. V § 3 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Ak odsek 5 neustanovuje inak, informácie podľa prílohy č. 3 časti M. písm. a) a informácie podľa prílohy č. 3 časti N. sú súčasťou poznámok účtovných jednotiek, ktoré emitovali cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo účtovných jednotiek, ktoré ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie splnili aspoň dve z týchto podmienok:

a) celková suma majetku presiahla 4 000 000 eur, pričom celkovou sumou majetku sa rozumie suma zistená zo súvahy v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3 zákona,

b) čistý obrat presiahol 8 000 000 eur, pričom čistým obratom na tento účel sa rozumejú výnosy dosiahnuté z predaja výrobkov, tovarov, poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou účtovnej jednotky po odpočítaní zliav,

c) priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 50.

(5) Informácie podľa prílohy č. 3 časti M. písm. a) sa v poznámkach účtovných jednotiek spĺňajúcich podmienky podľa odseku 4 neuvádzajú, ak by takéto informácie umožnili identifikáciu finančnej situácie konkrétneho člena štatutárneho orgánu, dozorného orgánu alebo iného orgánu účtovnej jednotky.“.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 6 a 7.

5. Za § 4bd sa vkladajú § 4be a 4bf, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠4be

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. decembra 2013

Ustanovenia § 3 ods. 4 a 5 v znení účinnom od 31. decembra 2013 sa prvýkrát použijú pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky k 31. decembru 2013.

§ 4bf

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014

(1) Toto opatrenie v znení účinnom od 1. januára 2014 sa prvýkrát použije pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky k 31. decembru 2013, ktorá sa zostavuje po 1. januári 2014.

(2) Ustanovenie § 1 ods. 7 v znení účinnom od 1. januára 2014 sa prvýkrát použije pri zverejňovaní údajov z individuálnej účtovnej závierky k 31. decembru 2013.

(3) Ak je účtovná jednotka mikro účtovnou jednotkou podľa § 2 ods. 5 až 7 zákona, na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky v priebehu roka 2014 sa použije toto opatrenie v znení účinnom od 1. januára 2014.“.

6. V prílohe č. 1 sa Vysvetlivky k súvahe dopĺňajú deviatym bodom, ktorý znie:

„9. Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sú dobrovoľne vypĺňanými údajmi.“.

7. V prílohe č. 1a sa Vysvetlivky k súvahe priebežnej účtovnej závierky dopĺňajú jedenástym bodom, ktorý znie:

„11. Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sú dobrovoľne vypĺňanými údajmi.“.

8. V prílohe č. 2 sa Vysvetlivky k výkazu ziskov a strát dopĺňajú ôsmym bodom, ktorý znie:

„8. Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sú dobrovoľne vypĺňanými údajmi.“.

9. V prílohe č. 2a sa Vysvetlivky k výkazu ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky dopĺňajú jedenástym bodom, ktorý znie:

„11. Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sú dobrovoľne vypĺňanými údajmi.“.

10. V prílohe č. 3 sa vypúšťa časť B.

11. V prílohe č. 3 sa časť E. dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) oprave významných chýb minulých účtovných období účtovanej v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov; súčasne môže účtovná jednotka uviesť aj informácie o oprave nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovanej v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia.“.

12. V prílohe č. 3 časti H. písm. b) sa vypúšťajú slová „opravné položky,“.

13. V prílohe č. 3 časť M. znie:

„M. V časti o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky sa uvádzajú informácie o

a) výške priznaných odmien za účtovné obdobie pre členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky z dôvodu výkonu ich funkcie vrátane plnení vyplývajúcich z dôchodkových programov pre bývalých členov týchto orgánov, a to v členení za jednotlivé orgány,

b) výške jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, a to v členení za jednotlivé orgány,

c) pôžičkách poskytnutých členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, a to

1. celková suma poskytnutých pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia v členení za jednotlivé orgány,

2. celková suma splatených pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia v členení za jednotlivé orgány,

3 . celková suma odpustených pôžičiek a odpísaných pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia v členení za jednotlivé orgány,

d) hlavných podmienkach, na základe ktorých im boli záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté; pri pôžičkách sa uvádzajú aj úrokové sadzby,

e) celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, ktoré sa vyúčtovávajú.“.

14. V prílohe č. 3 časti N. písm. a) uvádzacej vete sa za slovo „obchodov“ vkladajú slová „neuzavretých na základe obvyklých obchodných podmienok“ a za slovo „osobami“ sa vkladajú slová „uvedenými v časti L. písm. b)“.

15. V prílohe č. 3 časti N. sa vypúšťa písmeno c).

16. V prílohe č. 3 častiach U. a V. uvádzacej vete sa slová „§ 21 ods. 9“ nahrádzajú slovami „23d ods. 6“.

17. Príloha č. 3a sa nahrádza prílohou k tomuto opatreniu.

18. Príloha č. 4 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013).“.

ČI. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2013 okrem čl. I bodov 1 až 3, § 4bf v bode 5, bodov 6 až 9 a 16, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.

Peter Kažimír, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Príloha k opatreniu č. MF/17920/2013-74:

VZOR POZNÁMKY

TABUĽKY