Oznámenie č. 405/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov

Čiastka 96/2013
Platnosť od 04.12.2013
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

405

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 20. novembra 2013 č. MF/17618/2013-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu (oznámenie č. 580/2005 Z. z.) v znení opatrenia zo 14. novembra 2007 č. MF/24641/2007-74 (oznámenie č. 599/2007 Z. z.) a opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24483/2008-74 (oznámenie č. 505/2008 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Opatrenie sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2013, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. novembra 2013 č. MF/17618/2013-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/ 2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu (oznámenie č. 580/2005 Z. z.) v znení opatrenia zo 14. novembra 2007 č. MF/24641/2007-74 (oznámenie č. 599/2007 Z. z.) a opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24483/2008-74 (oznámenie č. 505/2008 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 písm. b) sa vypúšťajú slová „napríklad pokles trhovej ceny cenných papierov v období medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia,“.

2. V § 5 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) náhrada vynaložených nákladov minulých účtovných období za nezdaňovanú činnosť sa účtuje na účet 914 – Správny fond ako ostatný príjem bežného účtovného obdobia,“.

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).

3. V § 6 ods. 3 sa za slovom „zisky“ vypúšťa čiarka a slová „s výnimkou podľa odsekov 4 a 5“.

4. V § 6 odsek 4 znie:

„(4) Kurzové rozdiely nevznikajú pri

a) zmene veriteľa u dlžníka a u veriteľa, ak za jeho dlžníka bude plniť iný dlžník,

b) prijatých preddavkoch a pri poskytnutých preddavkoch v cudzej mene.“.

5. V § 6 sa vypúšťa odsek 5.

6. V § 10 ods. 3 sa slovo „účtuje“ nahrádza slovami „môže účtovať“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „V účtovnej jednotke sa neúčtuje rezerva, ktorej suma nebude mať významný vplyv na výšku vykázaného výsledku hospodárenia. Účtovná jednotka sa môže rozhodnúť v rámci zdaňovanej činnosti účtovať tvorbu rezervy v súlade s osobitným predpisom.6)“.

7. V § 11 ods. 1 sa vypúšťajú slová „ods. 4“ a na konci sa pripája táto veta:

„V účtovnej jednotke sa neúčtuje opravná položka, ktorej suma nebude mať významný vplyv na výšku vykázaného výsledku hospodárenia.“.

8. V § 17 sa vypúšťajú odseky 6 až 10.

9. V § 18 ods. 1 sa vypúšťa slovo „účtovných“.

10. V § 18 ods. 2, 5 a 6 sa slová „Účtovné odpisy“ nahrádzajú slovom „Odpisy“ a v odseku 6 sa vypúšťa slovo „účtovné“.

11. V § 30 ods. 4 sa vypúšťajú slová „nemá povinnosť overenia účtovej závierky audítorom,“.

12. V § 32 ods. 10 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a pri prevodoch medzi účtami Sociálnej poisťovne v banke a účtami Štátnej pokladnice vedenými v banke určenými na hotovostné operácie pre Sociálnu poisťovňu.“.

13. V § 35 ods. 1 sa za slovom „vzťahoch“ vypúšťa čiarka a slová „najmenej za kalendárny mesiac“.

14. V § 41 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„Na účtoch časového rozlíšenia sa neúčtuje, ak ide o nevýznamné sumy nákladov a výnosov a každoročne sa opakujúce plnenia, napríklad náklady na poplatky za telekomunikačné služby, poplatky za odpad, predplatné na nákup tlače.“.

15. V § 48 ods. 8 sa za slová „peňažného styku“ vkladajú slová „vrátane poplatkov Štátnej pokladnici“ a za slovo „poistné“ sa vkladá čiarka.

16. V § 49 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

17. V § 55 ods. 3 sa slová „banky podľa výpisu z banky“ nahrádzajú slovami „Štátnej pokladnice podľa výpisu zo Štátnej pokladnice“.

18. V § 56 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.

19. V § 59 sa vypúšťa odsek 4.

20. Za § 65 sa vkladá § 65a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠65a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014

Oceňovacie rozdiely, ktoré boli vytvorené na účte 905 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov, sa k 1. januáru 2014 zrušia opačným zápisom na účtoch, na ktorých bola účtovaná ich tvorba.“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Peter Kažimír

podpredseda vlády a minister financií