Oznámenie č. 646/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy

Čiastka 262/2007
Platnosť od 29.12.2007
Účinnosť od 31.12.2018

646

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov


opatrenie z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. decembra 2006 č. MF/25957/2006-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre špeciálne podielové fondy nehnuteľností a ktorým sa dopĺňajú niektoré opatrenia (oznámenie č. 698/2006 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 13/2007 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. 25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, o obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a podrobnosti o postupoch účtovania pre subjekty kolektívneho investovania,1) dôchodkové fondy2) a doplnkové dôchodkové fondy3) (ďalej len „fond“).

§ 2

Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto opatrenia sa rozumie

a) peňažnými prostriedkami peňažné prostriedky v banke alebo v pobočke zahraničnej banky (ďalej len „banka“) splatné na požiadanie,

b) ekvivalentom peňažných prostriedkov finančný majetok, ktorý správcovská spoločnosť, dôchodková správcovská spoločnosť a doplnková dôchodková spoločnosť (ďalej len „správcovská spoločnosť“) a subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou spravuje vo fonde za účelom riadenia peňažného toku a ktorý je v priebehu jedného pracovného dňa, so zanedbateľnými transakčnými nákladmi, ľahko zameniteľný za dopredu známe množstvo peňažných prostriedkov a nesie len nevýznamné riziko zmeny svojej hodnoty, a to najmä práva spojené s vkladom v bankách so splatnosťou do 24 hodín a úvery poskytnuté bankám na jeden deň, štátne pokladničné poukážky a pokladničné poukážky Národnej banky Slovenska s dohodnutou dobou splatnosti do troch mesiacov,

c) finančným nástrojom právny vzťah, na základe ktorého vzniká finančný majetok jednej zmluvnej strane a finančný záväzok alebo kapitálový nástroj druhej zmluvnej strane,

d) finančným majetkom

1. peňažné prostriedky,

2. ekvivalent peňažných prostriedkov,

3. právo na získanie peňažných prostriedkov, ekvivalentu peňažných prostriedkov alebo iného finančného majetku,

4. právo na zámenu finančného majetku,

5. kapitálový nástroj iného subjektu,

e) finančným záväzkom

1. záväzok previesť peňažné prostriedky na iný subjekt,

2. záväzok zameniť finančné nástroje vzniknuté na základe zmluvy za podmienok podľa tejto zmluvy,

f) kapitálovým nástrojom zostatkový podiel na majetku iného subjektu po odpočítaní všetkých jeho záväzkov,

g) obežným majetkom majetok, ktorý sa pri správe majetku spotrebuje, spracuje alebo sa zmení jeho podstata alebo sa očakáva, že sa do jedného roku od jeho obstarania predá alebo vymení za iný majetok alebo sa ním vyrovná záväzok,

h) investičným majetkom majetok, ktorý nie je obežným majetkom a ktorý sám osebe prináša výnos, bez toho, aby ho bolo potrebné spracovať alebo zmeniť jeho podstatu, predať ho, vymeniť za iný majetok alebo vyrovnať ním záväzok do jedného roku od jeho obstarania na dosiahnutie tohto výnosu a je spravovaný na tento účel,

i) dlhodobým majetkom

1. majetok, ktorý sa pri správe majetku nespotrebuje, nespracuje ani sa nemení jeho podstata, účtovná jednotka ho nespravuje na účel, aby priamo z neho získala výnos jeho predajom, výmenou za iný majetok, jeho použitím na vyrovnanie záväzku alebo jeho prenájmom alebo iným spôsobom,

2. podiel, pričom podielom sa rozumie podiel na základnom imaní obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo dohodnutý vklad vo verejnej obchodnej spoločnosti,

3. dlhodobá pohľadávka voči obchodnej spoločnosti alebo družstvu, s ktorými má účtovná jednotka vzťah podielovej účasti, alebo s ktorými je v skupine,

j) neobežným majetkom investičný majetok a dlhodobý majetok,

k) zaisťovacím nástrojom finančný nástroj, ktorým sa zaisťuje majetok alebo záväzok fondu proti nepriaznivej zmene reálnej hodnoty zaisťovaného majetku alebo záväzku alebo proti nepriaznivej zmene peňažného toku zo zaisťovaného majetku alebo záväzku spôsobenej realizáciou určeného druhu rizika alebo určených druhov rizík tým spôsobom, že zmena reálnej hodnoty zaisťovacieho nástroja alebo zmena peňažného toku z neho bude vyrovnávať zmenu reálnej hodnoty zaisťovaného nástroja alebo zmenu peňažného toku z neho,

l) derivátom finančný nástroj,

1. ktorého účelom je získať v deň jeho vyrovnania z rozdielu medzi dohodnutou cenou podkladového nástroja a reálnou hodnotou podkladového nástroja,

2. ktorý nevyžaduje žiadnu počiatočnú investíciu alebo vyžaduje počiatočnú investíciu podstatne nižšiu ako pri iných druhoch finančných nástrojov, u ktorých sa očakáva podobná reakcia na zmenu trhových činiteľov,

3. ktorého vyrovnanie je dohodnuté k budúcemu dátumu, pričom doba od dohodnutia obchodu do jeho vyrovnania je dlhšia ako pri spotovej operácii,

m) podkladovým nástrojom derivátu to, čo sa má alebo môže derivátom obstarať alebo dodať alebo to, od čoho sa odvodzuje hodnota finančného vyrovnania derivátu,

n) drahými kovmi zlato, striebro, platina a paládium,

o) podmieneným majetkom a podmieneným záväzkom majetok alebo záväzok, ktorého vznik je viazaný na odkladaciu podmienku, alebo ktorého znovunadobudnutie je viazané na rozväzovaciu podmienku,

p) transakčnými nákladmi výdavky, ktoré sú priamo spojené s obstaraním alebo s predajom finančného majetku oceňovaného reálnou hodnotou, drahých kovov a komodít,

q) menovým rizikom riziko zmeny výmenného kurzu mien,

r) finančnou pozíciou vzťah majetku, záväzkov a vlastného imania,

s) centrálnou protistranou organizátor verejného trhu s cennými papiermi, ktorý je zaviazaný vyrovnať dohodnutý obchod medzi obchodníkmi s cennými papiermi alebo inými účastníkmi verejného trhu aj vtedy, ak niektorý z obchodných partnerov nesplní svoj záväzok riadne a včas,

t) operáciou s majetkom jeho predaj alebo ocenenie, operáciou so záväzkom jeho ocenenie.

u) nástrojom kolektívneho investovania podielový list alebo majetková účasť v subjekte kolektívneho investovania s právnou subjektivitou,

v) podielovou účasťou podiel na základnom imaní inej účtovnej jednotky alebo dohodnutý vklad, ktorý je väčší ako 5 % jej základného imania alebo súhrnu jej dohodnutých vkladov, držaný na účel podpory činností účtovnej jednotky, ktorej patrí tento podiel a ktorý preto vytvára trvalú väzbu s touto inou účtovnou jednotkou,

w) vzťahom podielovej účasti vzťah, keď má účtovná jednotka podielovú účasť na inej účtovnej jednotke alebo ak má iná účtovná jednotka podielovú účasť na účtovnej jednotke,

x) pridruženou účtovnou jednotkou účtovná jednotka, v ktorej má iná účtovná jednotka podstatný vplyv,

y) skupinou materská účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky,

z) prepojenou účtovnou jednotkou účtovná jednotka patriaca do skupiny, do ktorej patrí aj vykazujúca účtovná jednotka,

aa) osobou spriaznenou s účtovnou jednotkou právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá

1. priamo alebo nepriamo kontroluje účtovnú jednotku, je kontrolovaná účtovnou jednotkou alebo je kontrolovaná rovnakou materskou účtovnou jednotkou ako účtovná jednotka,

2. má v účtovnej jednotke významný vplyv,

3. je spoločne kontrolovanou účtovnou jednotkou účtovnej jednotky alebo jej materskej účtovnej jednotky,

4. je jej pridruženou účtovnou jednotkou,

5. je kľúčovou riadiacou osobou účtovnej jednotky alebo v jej materskej účtovnej jednotke,

6. je blízkym príbuzným fyzickej osoby podľa prvého bodu alebo piateho bodu,

7. je účtovnou jednotkou, ktorá je kontrolovaná, spoločne kontrolovaná alebo v ktorej majú významný vplyv alebo významné hlasovacie práva fyzické osoby podľa piateho bodu alebo šiesteho bodu,

ab) blízkym príbuzným rodič, starý rodič, dieťa, vnuk, súrodenec, manžel a jeho dieťa a jeho vnuk a ich manželia alebo iná osoba a jej dieťa a jeho manžel, ktorá zdieľa s osobou podľa písmena n) prvého bodu alebo šiesteho bodu spoločnú domácnosť,

ac) kontrolou právomoc určovať spôsoby a postupy finančnej činnosti a prevádzkovej činnosti účtovnej jednotky, tak aby kontrolujúca osoba získala úžitok z činnosti účtovnej jednotky,

ad) spoločnou kontrolou zmluvne dohodnutý podiel na kontrole účtovnej jednotky, pri ktorom strategické rozhodnutia a rozhodnutia týkajúce sa finančnej činnosti a prevádzkovej činnosti účtovnej jednotky môžu byť prijaté len s jednomyseľným súhlasom fyzických osôb alebo právnických osôb, ktoré sa podieľajú na spoločnej kontrole,

ae) kľúčovou riadiacou osobou fyzická osoba, ktorá má priamu alebo nepriamu právomoc a zodpovednosť za plánovanie, riadenie a kontrolovanie činností účtovnej jednotky,

af) významným vplyvom podieľanie sa na určovaní spôsobov a postupov finančnej činnosti a prevádzkovej činnosti účtovnej jednotky; významný vplyv môže vyplývať napríklad z podielu na základnom imaní účtovnej jednotky, z jej stanov alebo z dohody,

ag) goodwillom prebytok kúpnej ceny nad hodnotou čistých aktív, pričom aj aktíva aj pasíva sú ocenené reálnou hodnotou, pri kúpe podielu, podniku alebo jeho časti.

Účtovná závierka

§ 3

(1) Účtovná závierka fondu sa zostavuje z hľadiska potrieb investorov3a), sporiteľov a účastníkov/poberateľov dávok, záujemcov o starobné dôchodkové sporenie a záujemcov o doplnkové dôchodkové sporenie. Jej cieľom je poskytnúť im informácie užitočné pre ich rozhodovanie o tom, či nástroj kolektívneho investovania kúpiť, podržať, vrátiť alebo predať, či pri dôchodkovom starobnom sporení zmeniť dôchodkovú správcovskú spoločnosť alebo dôchodkový fond, či pri doplnkovom dôchodkovom sporení zmeniť doplnkovú dôchodkovú spoločnosť alebo doplnkový dôchodkový fond alebo ukončiť doplnkové dôchodkové sporenie. Základnými údajmi pre toto rozhodovanie, sú údaje o zhodnotení majetku vo fonde za dané obdobie a jednotlivé súčasti účtovnej závierky sa zostavujú tak, aby zobrazovali aký majetok je sústredený vo fonde a ako je financovaný, akým spôsobom sa zhodnocuje, aký je podiel spravovania fondu na tomto zhodnotení, ako je neisté toto zhodnotenie a aké sú zdroje tejto neistoty.

(2) Na účely vedenia účtovníctva a zostavovania účtovnej závierky sa subjekty kolektívneho investovania členia na subjekty kolektívneho investovania s právnou subjektivitou a na subjekty kolektívneho investovania bez právnej subjektivity (ďalej len „podielové fondy“).

§ 4

(1) Údaje z riadnej účtovnej závierky a mimoriadnej účtovnej závierky sa zverejňujú v plnom rozsahu.

(2) Usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky podielového fondu, okrem účtovnej závierky špeciálneho fondu nehnuteľností, usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu je uvedené v prílohe č. 1. Usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky špeciálneho fondu nehnuteľností je uvedené v prílohe č. 2. Usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou je uvedené v prílohe č. 7. Táto účtovná závierka je učená pre všetky právne formy subjektov kolektívneho investovania s právnou subjektivitou s odchýlkami pre akciovú spoločnosť s premenlivým základným imaním podľa § 44j (investičný fond s premenlivým základným imaním).

(3) Ak sa podielový fond člení na podfondy,3b) účtová závierka sa zostavuje za každý podfond a nezostavuje sa za podielový fond, ktorý tieto podfondy zastrešuje.

(4) Ak investičný fond s premenlivým základným imaním vytvára podfondy,3c) účtová závierka sa zostavuje za každý podfond a za investičný fond.

(5) Účtovná závierka sa predkladá podľa osobitných predpisov4).

(6) V položkách súvahy, výkazu ziskov a strát a prehľadov v poznámkach k účtovnej závierke, ktoré podľa osobitných predpisov4a) alebo podľa povahy predmetnej položky a investičnej stratégie subjektu kolektívneho investovania nemajú zostatok, sa uvedie pomlčka. Poznámky k položkám súvahy, výkazu ziskov a strát alebo prehľadov, ktoré nemajú zostatok, sa v účtovnej závierke neuvádzajú.

Súvaha

§ 5

(1) Súvaha je priamym nástrojom zobrazenia finančnej pozície fondu.

(2) Položky majetku sú v súvahe zoskupené podľa toho, aký je podľa ich povahy a investičnej stratégie fondu ich účel z hľadiska zhodnocovania majetku vo fonde. Ako prvý sa uvádza majetok držaný primárne na účel jeho zhodnotenia. Súvaha v prílohe č. 1 je zostavená podľa rozdelenia investícií vo väčšine fondov. V pasívach sa uvádzajú najprv záväzky usporiadané zostupne podľa likvidity a potom sa uvádza položka vlastného imania. Zaistené položky súvahy sa v súvahe vykážu v hodnote upravenej o hodnotu zaistenia. V poznámkach sa v poznámke k príslušnej položke súvahy zverejní tabuľka rozpisujúca príslušnú položku súvahy na hodnotu položky neupravenej o hodnotu zaistenia a na hodnotu zaistenia. Takáto tabuľka sa zostaví podľa § 9 ods. 3 a 4 a podľa § 11a ods. 1.

§ 6

(1) Súvaha sa člení na časť označenú „Aktíva“ a na časť označenú „Pasíva“.

(2) V tabuľke súvahy v časti Aktíva stĺpci 1 sa vykazuje majetok za bežné účtovné obdobie a v stĺpci 2 sa vykazuje majetok za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

(3) V tabuľke súvahy v časti Pasíva stĺpci 1 sa vykazujú položky pasív za bežné účtovné obdobie a v stĺpci 2 sa vykazujú položky pasív za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

(4) V položkách súvahy Ostatný majetok a Ostatné záväzky sa vykazujú majetok a záväzky, ktoré nie sú vytvorené primárne na účel zhodnocovania majetku investorov, sporiteľov alebo účastníkov, nie sú ekvivalentami peňažných prostriedkov a ani záväzkami z financovania fondu. Ide o položky majetku a záväzkov, o ktorých sa účtuje v účtovnej triede 2 Ostatné pohľadávky a ostatné záväzky.

Výkaz ziskov a strát

§ 7

(1) Výkaz ziskov a strát je štruktúrovaným rozpisom účtu ziskov a strát.

(2) V prvej časti výkazu ziskov a strát sa uvádzajú najprv výsledky zhodnocovania majetku vo fonde, na ktoré je primárne určený a za ním výsledky jeho sekundárneho zhodnotenia. Investičný majetok v subjekte kolektívneho investovania sa spravidla spravuje, okrem derivátov, drahých kovov a komodít, na účel získania dohodnutého výnosu z neho, čo je jeho primárnym zhodnotením. Z dôvodu riadenia výkonnosti portfólia príslušného druhu majetku je často potrebné určitý majetok predať, čo je jeho sekundárnym zhodnotením. Výsledky operácií s majetkom a záväzkami sa vo výkaze ziskov a strát vykazujú čistým spôsobom, ako rozdiel príslušného druhu výnosov a príslušného druhu nákladov. Vo výkaze ziskov a strát sa najskôr uvádzajú zisky a za nimi straty.

(3) Položky nákladov, ktoré nie sú ovplyvňované spôsobmi a postupmi výkonu správy ani nie sú viazané na jednotlivé úkony správy sa vykazujú až na konci výkazu ziskov a strát, nevykazujú sa v rámci čistého zisku alebo čistej straty zo správy majetku vo fonde. Náklady na poplatky platené orgánom štátnej správy alebo samosprávy v súvislosti s výkonom správy majetku vo fonde sa vykazujú v položke dane a poplatky tretej časti výkazu ziskov a strát v rámci čistého zisku alebo čistej straty zo správy majetku vo fonde. Poplatky platené súkromným osobám v súvislosti s úkonmi správy majetku vo fonde sa vykazujú v druhej časti výkazu ziskov a strát v rámci čistého výnosu z majetku vo fonde.

(4) Zmeny ocenenia zaisťovacích derivátov sa v miere, v akej je zaistenie efektívne, vykážu priamo vo výkaze ziskov a strát ako podpoložky výnosov alebo nákladov, ktoré zaisťujú, ak je zaisťovaný výnos alebo náklad významný a aj zisk alebo strata zo zaisťovacieho derivátu je vo vzťahu k zaisťovanej položke výnosov alebo nákladov významná alebo sa zverejnia v poznámkach k príslušnej položke výkazu ziskov a strát v ostatných prípadoch. Neefektívna časť zaistenia sa vykáže v položke Zisk/strata z derivátov.

§ 8

(1) Vo výkaze ziskov a strát sa v stĺpci 1 vykazujú náklady a výnosy za bežné účtovné obdobie a v stĺpci 2 sa vykazujú náklady a výnosy za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

(2) V záhlaví výkazu ziskov a strát sa uvádzajú údaje, za obdobie koľkých mesiacov účtovného obdobia, počínajúc vždy prvým dňom účtovného obdobia, sa výkaz ziskov a strát zostavuje.

(3) Položky výnosov, položky nákladov a rozdielové alebo súčtové riadky sú označené radmi odlišných druhov znakov.

§ 9

Poznámky

(1) Poznámky k účtovnej závierke fondu sa členia na tieto časti:

a) A. Všeobecné informácie o fonde,

b) B. Použité účtovné zásady a metódy,

c) C. Prehľad o peňažných tokoch,

d) D. Prehľad o zmenách v čistom majetku fondu,

e) E. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát,

f) F. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (podsúvaha),

g) G. Ostatné poznámky.

(2) V prehľade o peňažných tokoch, prehľade o zmenách v čistom majetku fondu a v prehľade o iných aktívach a iných pasívach, sa v stĺpci 1 vykazujú údaje ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a v stĺpci 2 údaje ku dňu, ku ktorému je zostavená účtovná závierka za porovnateľné obdobie bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

(3) Poznámky vždy, ak je to možné, majú tabuľkovú formu. Tabuľka má na kraji vľavo stĺpec označenia riadku, nasleduje stĺpec popisujúci položku riadku, potom stĺpec s údajmi bežného účtovného obdobia, prípadne obdobia, za ktoré sa daná účtovná závierka zostavuje a stĺpec obsahujúci údaje o daných položkách za obdobie, s ktorým sa údaj z predchádzajúceho stĺpca porovnáva, ak je takéto porovnávanie potrebné. K poznámke v tabuľkovej forme môžu byť pripojené textové poznámky.

(4) Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát sa označujú označením príslušnej položky súvahy alebo ziskov a strát, ktorú bližšie popisujú. Ak má poznámka tabuľkovú formu, v jej záhlaví sa uvedie názov položky súvahy alebo položky výkazu ziskov a strát, ktorý poznámka bližšie popisuje, spolu s vyjadrením z akého hľadiska je daná položka v poznámke popisovaná, napríklad „pohľadávky podľa zostatkovej doby ich splatnosti“.

§ 10

Prehľad o peňažných tokoch

(1) Prehľad o peňažných tokoch sa člení na peňažný tok z prevádzkovej činnosti, peňažný tok z investičnej činnosti a peňažný tok z financovania fondu, pričom jednotlivé peňažné toky sa vykazujú v uvedenom poradí. Pripoja sa riadky „Kurzový rozdiel z prepočtu peňažných prostriedkov a ekvivalentov peňažných prostriedkov, ktorých ocenenie je vyjadrené v cudzej mene“ a „Peňažný tok spolu“, ktorý je súčtom peňažného toku z prevádzkovej činnosti, z investičnej činnosti, z financovania fondu a kurzového rozdielu z prepočtu peňažných prostriedkov a ekvivalentov peňažných prostriedkov, ktorých ocenenie je vyjadrené v cudzej mene, a riadky „Počiatočný stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov peňažných prostriedkov“ a „Konečný stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov peňažných prostriedkov.

(2) Na účely prehľadu o peňažných tokoch sa rozumie

a) prevádzkovou činnosťou fondu činnosť, ktorá bežne tvorí hlavnú časť výnosov fondu,

b) investičnou činnosťou nadobúdanie a predaj vkladov do základného imania obchodných spoločností, dlhodobých dlhových finančných nástrojov a výnosy z nich, nehnuteľností a výnosov z operácií s nimi,

c) činnosťou financovania fondu získavanie dlhodobých zdrojov na financovanie činností fondu, vrátane finančného prenájmu, a náklady na získavanie týchto dlhodobých zdrojov.

§ 11

Prehľad o zmenách v čistom majetku fondu

Prehľad o zmenách v čistom majetku fondu zobrazuje zmeny hodnoty majetku vo fonde, z dôvodu zhodnotenia majetku vo fonde a vzťahov s investormi, sporiteľmi a účastníkmi/poberateľmi dávok. Zobrazuje absolútnu zmenu hodnoty majetku, aj relatívnu zmenu hodnoty majetku majetkovej účasti podielu, dôchodkovej jednotke, doplnkovej dôchodkovej jednotke.

§ 11a

(1) Tabuľky sa v záhlaví označujú číslom riadku a názvom riadku výkazu, ktorý popisujú. Ak je tabuliek popisujúcich riadok viac, k označeniu tabuliek je pripojené označenie tabuľky členom nepretržitého vzostupného radu rímskych číslic a k názvu riadku je pripojený prívlastok určujúci, z akého hľadiska sa riadok rozpisuje. K tomuto označeniu sa pripojí označenie meny, ak ide o rozpis tabuliek podľa meny.

(2) K tabuľkám popisujúcim obsah riadku súvahy alebo obsah riadku výkazu ziskov a strát, ako sú ustanovené v prílohe, sa môžu pridať aj tabuľky popisujúce daný riadok aj z iných hľadísk, ak je to podľa úvahy správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje daný fond pre získanie pravdivého a verného zobrazenia finančnej pozície a výkonnosti tohto fondu a pre jeho analýzu potrebné. Rovnako sa môže postupovať, ak k riadku súvahy alebo výkazu ziskov a strát nie sú poznámky v prílohe ustanovené.

(3) Ak položka súvahy alebo výkazu ziskov a strát má hodnotu nula, tabuľka poznámok popisujúca túto položku sa nepredkladá.

§ 12

Prehľad o iných aktívach a iných pasívach

V prehľade o iných pasívach a iných aktívach sa najskôr uvádzajú iné aktíva a ich súčet, potom sa uvádzajú iné pasíva a ich súčet.

§ 13

Ostatné poznámky

V ostatných poznámkach sa uvedú najmä

a) údaje o udalostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom zostavenia účtovnej závierky,

b) opravy chýb minulých účtovných období, ktoré majú taký podstatný vplyv na účtovnú závierku jedného alebo viacerých predchádzajúcich účtovných období, že by tieto účtovné závierky nepodávali verný a pravdivý obraz o predmete účtovníctva fondu; v tomto prípade sa uvádza vplyv týchto zmien na vlastné imanie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

§ 14

Priebežná účtovná závierka

(1) Údaje z priebežnej účtovnej závierky sa zverejňujú takto:

a) súvaha, výkaz ziskov a strát, prehľad o peňažných tokoch, prehľad o zmenách v čistom majetku fondu, poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát a prehľad o iných aktívach a iných pasívach a časť G. poznámok najmenej v rozsahu ustanovenom týmto opatrením,

b) časti A. a B. poznámok najmenej v rozsahu, ktorý popisuje zmeny v porovnaní so stavom v poslednej riadnej účtovnej závierke alebo mimoriadnej účtovnej závierke, ak sú tieto zmeny významné.

(2) Poznámky podľa odseku 1 písm. b) na zverejnenie v rámci priebežnej účtovnej závierky sa vyberajú na základe týchto zásad:

a) žiadna z poznámok z poslednej riadnej účtovnej závierky alebo mimoriadnej účtovnej závierky sa nemá opakovať v poznámkach k priebežnej účtovnej závierke, ak to nespôsobí neprehľadnosť alebo nezrozumiteľnosť týchto poznámok ako celku, pretože sa predpokladá, že každý užívateľ priebežnej účtovnej závierky má tiež prístup k poslednej riadnej účtovnej závierke alebo mimoriadnej účtovnej závierke príslušného fondu,

b) poznámky k priebežnej účtovnej závierke majú obsahovať najmä vysvetlenie udalostí, ktoré sú významné pre pochopenie zmien vo finančnej pozícii a vo výkonnosti fondu, ktoré sa udiali od poslednej riadnej účtovnej závierky alebo mimoriadnej účtovnej závierky.

(3) V súvahe priebežnej účtovnej závierky v druhom stĺpci sa vykazujú údaje poslednej riadnej účtovnej závierky alebo mimoriadnej účtovnej závierky.

(4) Pri priebežnej účtovnej závierke sa účtovné knihy neuzatvárajú. Pri zostavovaní priebežnej účtovnej závierky sa v poslednom riadku pasív súvahy za slová „Zisk alebo strata“ doplnia slová „bežného účtovného obdobia“. Hodnota zisku alebo straty je rozdiel súčtu zostatkov všetkých účtov výnosov a súčtu zostatkov všetkých účtov nákladov.

§ 15

(1) Hodnoty položiek účtovnej závierky sa uvádzajú v eurách.

(2) Záporné hodnoty v súvahe, výkaze ziskov a strát a v poznámkach a hodnoty nákladov alebo strát vo výkaze ziskov a strát sa označujú tak, že príslušná hodnota sa uvedie v okrúhlych zátvorkách.

(3) Majetok sa vykazuje v čistej účtovnej hodnote. Na účely tohto opatrenia sa rozumie čistou účtovnou hodnotou hodnota majetku podľa § 25 ods. 1 zákona znížená o zníženie jeho hodnoty podľa § 26 ods. 3 zákona alebo hodnota majetku podľa § 27 zákona.

(4) Majetok a záväzky sa v súvahe vykazujú podľa dohodnutej doby splatnosti

(5) V záhlaví stĺpcov súvahy, výkazu ziskov a strát a v záhlaví stĺpcov prehľadov v poznámkach, sa uvádza v stĺpci 1 deň, ku ktorému je účtovná závierka zostavená a v stĺpci 2 deň, ku ktorému je zostavená posledná riadna účtovná závierka alebo mimoriadna účtovná závierka a v záhlaví stĺpcov výkazu ziskov a strát a prehľadu o zmenách v čistom majetku fondu porovnateľné obdobie bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

§ 16

Rámcová účtová osnova

(1) Záznamy o účtovných prípadoch sa zoskupujú podľa druhu a účtuje sa o nich v účtovných knihách na základe rámcovej účtovej osnovy, ktorá je uvedená v prílohe č. 4 a 5. Rámcová účtová osnova sa člení na triedy syntetických účtov, triedy sa členia na skupiny syntetických účtov a skupiny syntetických účtov sa členia na syntetické účty.

(2) V rámcovej účtovej osnove, ktorá je uvedená v prílohe č. 4 sú majetok a zväzky usporiadané podľa toho, aké je ich miesto v procese zhodnocovania majetku. Investície a záväzky sú usporiadané zostupne podľa likvidnosti.

(3) V rámcovej účtovej osnove, ktorá je uvedená v prílohe č. 4 sú usporiadané v nasledujúcom poradí:

a) súvahové účty,

b) účty výnosov a účty nákladov,

c) účty podsúvahovej evidencie.

(4) Súvahové účty sú usporiadané v nasledujúcom poradí:

a) účty peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov,

b) účty majetku, ktorého účelom nie je priame zhodnocovanie vložených prostriedkov a účty záväzkov, ktorých účelom nie je financovanie majetku určeného na zhodnocovanie,

c) účty majetku, ktorého účelom je zhodnocovanie,

d) účty záväzkov, ktorých účelom je financovanie majetku určeného na zhodnocovanie,

e) účty vlastného imania,

f) závierkové účty.

(5) Na účely sústavného zhromažďovania údajov o účtovných prípadoch a ich členenia do tried podľa potrieb zostavenia účtovnej závierky, sa na základe rámcovej účtovej osnovy zostaví účtový rozvrh fondu. V účtovom rozvrhu k účtom podľa rámcovej účtovej osnovy možno podľa potrieb zostavenia účtovnej závierky fondu pridávať do účtovných skupín syntetické účty, ktoré majú podobnú povahu ako syntetické účty zoskupené v príslušnej účtovej skupine rámcovej účtovej osnovy a označia sa názvom, ktorý vystihuje obsah účtovných prípadov, o ktorých sa má na tomto účte účtovať.

§ 17

Zásady pre vytváranie analytických účtov k syntetickým účtom

Analytické účty sa vytvárajú najmä pre potreby zostavenia účtovnej závierky, najmä poznámok k účtovnej závierke, zostavenia výkazov požadovaných osobitnými predpismi5) a pre potreby riadenia fondu.

§ 18

Zásady pre členenie účtov finančného majetku a finančných záväzkov

(1) Z časového hľadiska sa účty finančného majetku a finančných záväzkov členia na

a) krátkodobé, ak ich dohodnutá doba splatnosti je do jedného roka vrátane,

b) dlhodobé, ak ich dohodnutá doba splatnosti je viac ako jeden rok.

(2) Dohodnutá doba splatnosti pohľadávok alebo záväzkov je doba dohodnutá v zmluve, ktorá uplynie odo dňa vzniku pohľadávky alebo záväzku do dňa ich splatnosti.

(3) Zostatková doba splatnosti je doba, ktorá sa rovná rozdielu medzi dohodnutou dobou splatnosti a dobou, ktorá uplynula odo dňa vzniku pohľadávky alebo záväzku do dňa, ku ktorému sa zostatková doba splatnosti pohľadávky alebo záväzku zisťuje.

(4) Vklady, úvery a cenné papiere sa členia na účely poznámok k účtovnej závierke podľa ich dohodnutej a zostatkovej doby splatnosti spravidla takto:

a) do jedného mesiaca,

b) viac ako jeden mesiac, ale nie viac ako tri mesiace,

c) viac ako tri mesiace, ale nie viac ako šesť mesiacov,

d) viac ako šesť mesiacov, ale nie viac ako jeden rok,

e) viac ako jeden rok, ale nie viac ako dva roky,

f) viac ako dva roky, ale nie viac ako päť rokov,

g) viac ako päť rokov.

§ 19

Zásady pre členenie derivátov na účely vykazovania a účtovania

(1) Deriváty sa členia podľa účelu ich použitia, podľa druhu derivátu, podľa druhu podkladového nástroja a prípadne podľa ďalších hľadísk určených správcovskou spoločnosťou spravujúcou príslušný fond.

(2) Podľa účelu použitia sa deriváty členia na

a) deriváty na obchodovanie,

b) zaisťovacie deriváty.

(3) Podľa druhu derivátu sa deriváty členia na

a) pevné termínové operácie, ktorými sú forwardy, futurity a swapy,

b) opcie.

(4) Podľa druhu podkladového nástroja sa deriváty členia na

a) úrokové deriváty, ktorých podkladovým nástrojom je úrokový nástroj,

b) menové deriváty, ktorých podkladovým nástrojom je menový nástroj,

c) akciové deriváty, ktorých podkladovým nástrojom je akciový nástroj,

d) komoditné deriváty, ktorých podkladovým nástrojom je komoditný nástroj,

e) úverové deriváty, ktorých podkladovým nástrojom je úverový nástroj.

(5) Úrokové deriváty sú finančné nástroje, ktoré sa skladajú z dvoch alebo viacerých podkladových úrokových nástrojov, ktoré sú len v jednej mene, a ktorých reálna hodnota nie je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej účtovnej jednotky. Za úrokové deriváty sa považujú i forwardové termínové vklady.

(6) Menové deriváty sú finančné nástroje, ktoré sa skladajú z dvoch alebo viacerých podkladových menových nástrojov, ktoré sú aspoň v dvoch menách, a ktorých reálna hodnota nie je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej účtovnej jednotky.

(7) Akciové deriváty sú finančné nástroje, ktoré sa skladajú aspoň z jedného podkladového akciového nástroja, prípadne z jedného alebo viacerých podkladových úrokových nástrojov, nie však z podkladového komoditného nástroja, a ktorých reálna hodnota nie je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej účtovnej jednotky.

(8) Komoditné deriváty sú finančné nástroje, ktoré sú od začiatku navrhnuté ako komoditné deriváty, skladajú sa aspoň z jedného podkladového komoditného nástroja, a prípadne z jedného alebo viacerých podkladových úrokových nástrojov alebo podkladových akciových nástrojov, ktorých reálna hodnota nie je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej účtovnej jednotky a ktoré sa vyrovnajú dodaním komodity.

(9) Úverové deriváty sú finančné nástroje, ktoré sa skladajú z dvoch alebo viacerých podkladových úrokových nástrojov, prípadne tiež z jedného alebo viacerých podkladových akciových nástrojov alebo podkladových komoditných nástrojov, a ktorých reálna hodnota je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej účtovnej jednotky.

§ 20

Účtovné zásady a účtovné metódy úpravy ocenenia majetku o predpokladané zníženie jeho hodnoty

(1) Ocenenie majetku, ktorý sa neoceňuje reálnou hodnotou, sa v účtovnej závierke upravuje o predpokladané zníženie jeho hodnoty.

(2) Pri inventarizácii sa v rámci zisťovania skutočného stavu majetku zisťuje, či je odôvodnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku a ak je predpoklad zníženia hodnoty majetku odôvodnený, odhaduje sa hodnota tohto zníženia. O odhadnutú hodnotu zníženia hodnoty majetku sa upraví jeho ocenenie.

(3) Predpoklad zníženia hodnoty finančného majetku je odôvodnený, ak po obstaraní tohto majetku správcovskou spoločnosťou na účet fondu nastala skutočnosť alebo viac skutočností, alebo sa udiala udalosť alebo viac udalostí, ktoré zapríčiňujú zníženie odhadu diskontovaných budúcich peňažných tokov z tohto majetku v porovnaní s diskontovanými dohodnutými budúcimi peňažnými tokmi z tohto majetku.

(4) Pri odhade zníženia hodnoty finančného majetku sa postupuje tak, že sa porovná dohodnutá hodnota a splatnosť peňažného toku z majetku s pravdepodobným peňažným tokom z neho. Ak je hodnota pravdepodobného peňažného toku nižšia ako dohodnutá hodnota peňažného toku, alebo ak je z časti alebo úplne splácanie peňažného toku pravdepodobné neskôr ako bolo dohodnuté, hodnota majetku sa znížila. Zníženie hodnoty majetku sa rovná rozdielu medzi súčasnou hodnotou dohodnutého peňažného toku z majetku a súčasnou hodnotou pravdepodobného peňažného toku z majetku.

(5) Pri odhadovaní súčasnej hodnoty pravdepodobného peňažného toku z majetku sa berie do úvahy aj súčasná hodnota odhadovaného peňažného toku zo zabezpečenia znížená o súčasnú odhadovanú hodntu výdavkov na uplatnenie tohto zabezpečenia .

(6) Pri odhadovaní zníženia hodnoty obstarania nehnuteľnosti sa porovnáva jej obstarávacia cena s reálnou hodnotou obstarávanej nehnuteľnosti. Jedným zo spôsobov ako určiť reálnu hodnotu obstarania nehnuteľnosti je porovnanie percenta obstarania nehnuteľnosti s rovnakým percentom z reálnej hodnoty obdobnej nehnuteľnosti.

(7) Stav majetku podľa odseku 2 sa zisťuje spravidla jednotlivo pri každej jednotlivej položke. Stav skupiny pohľadávok alebo dlhových cenných papierov, ktorá je rovnorodá z hľadiska rizika, ktoré poukazuje na dlžníkovu schopnosť splatiť všetky dlhy tak ako je dohodnuté, sa môže zisťovať a hodnotiť ako celok, ak jednotlivé pohľadávky a dlhové cenné papiere nie sú významné.

(8) Majetok, ktorého stav sa zisťuje jednotlivo a pri ktorom sa zníženie hodnoty nezistilo, ak je to možné, sa zoskupí do skupiny, ktorá je z hľadiska rizika rovnorodá a zisťuje sa, či je odôvodnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty skupiny majetku ako celku a odhaduje sa hodnota tohto zníženia.

(9) Pri odhadovaní zníženia hodnoty skupiny majetku, sa toto zníženie odhaduje vynásobením všetkých možných stavov zníženia hodnoty skupiny majetku pravdepodobnosťami týchto stavov a sčítaním týchto hodnôt.

(10) Ak nemožno spoľahlivo určiť pravdepodobný peňažný tok z majetku, použije sa bodovací systém na približné určenie zníženia hodnoty majetku. Bodovací systém obsahuje rad ukazovateľov, ktoré sú vzájomne nezávislé a ktoré majú aspoň nepriamy vzťah k predpokladanému peňažnému toku z príslušnej položky majetku. Váhy ukazovateľov sú určené podľa ich relatívneho očakávaného vplyvu na peňažný tok z príslušnej položky majetku. Množina možných výsledkov hodnotenia týmto bodovacím systémom sa rozdelí do tried zoradených podľa nepretržite rastúcich alebo klesajúcich hodnôt výsledkov a týmto triedam sa priradí hodnota zníženia hodnoty majetku.

§ 21

Ocenenie pohľadávok a záväzkov súčasnou hodnotou

(1) Úver, pôžička alebo investičná pohľadávka, ktorá je obstaraná na účel investovania majetku (ďalej len „investičná pohľadávka“) a finančný záväzok fondu obstaraný na účel financovania fondu sa oceňujú súčasnou hodnotou prostredníctvom metódy umorovanej hodnoty.

(2) Ocenenie úveru, pôžičky alebo investičnej pohľadávky a finančného záväzku fondu metódou umorovanej hodnoty je ich ocenenie pri prvotnom zaúčtovaní v hodnote peňažných tokov z nich, diskontovaných efektívnou úrokovou mierou. Do peňažných tokov z majetku sa zahŕňajú akékoľvek peňažné príjmy, ktoré dlžník fondu zaplatil a zaplatí v súvislosti s týmto úverom, pôžičkou alebo investičnou pohľadávkou alebo akékoľvek peňažné výdavky, ktoré fond zaplatil a zaplatí v súvislosti s finančným záväzkom, napríklad provízie a poplatky. Následne sa hodnota ocenenia pri prvotnom zaúčtovaní umoruje o splátky istiny, zvyšuje o hodnotu prirasteného úroku a umoruje o hodnotu zaplateného úroku. Na výpočet prirasteného úroku sa použije efektívna úroková miera.

(3) Efektívnou úrokovou mierou sa rozumie úroková miera, ktorou sa diskontuje tok budúcich peňažných

(4) O znížení hodnoty úveru, pôžičky alebo investičnej pohľadávky sa účtuje na účte opravnej položky v súčasnej hodnote tohto zníženia podľa § 20.

a) príjmov z úveru, pôžičky alebo investičnej pohľadávky, ktoré budú prijaté počas vykazovania príslušného úveru, pôžičky alebo investičnej pohľadávky tak, aby sa rovnali hodnote výdavku na ich obstaranie, vrátane napríklad výdavkov na zabezpečenie úveru, alebo

b) výdavkov z finančného záväzku, ktoré budú vynaložené počas vykazovania príslušného záväzku tak, aby sa rovnali hodnote príjmu za jeho prijatie.

(5) O úroku z úveru, pôžičky alebo investičnej pohľadávky so zníženou hodnotou sa účtuje v hodnote rozdielu úroku prirasteného k hodnote úveru, pôžičky alebo investičnej pohľadávky so zníženou hodnotou na účte tohto úveru, pôžičky alebo investičnej pohľadávky a úroku prirasteného k hodnote opravnej položky na účte opravnej položky.

§ 21a

Metódou umorovanej hodnoty sa oceňujú aj dlhové cenné papiere v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, o ktorých oceňovaní umorovanou hodnotou sa rozhodlo v čase ich nadobudnutia do majetku príslušného fondu5a).

§ 22

Účtovné zásady a účtovné metódy oceňovania majetku oceňovaného reálnou hodnotou

(1) Ocenenie majetku oceňovaného reálnou hodnotou sa neupravuje o zníženie jeho hodnoty, pretože ocenenie reálnou hodnotou v sebe zahŕňa spolu s inými činiteľmi aj činiteľ zníženia hodnoty.

(2) Ak pre príslušný majetok neexistuje aktívny trh, reálna hodnota tohto majetku sa určí kvalifikovaným odhadom, ako rozdiel súčasnej hodnoty odhadovaných budúcich peňažných príjmov a súčasnej hodnoty odhadovaných budúcich peňažných výdavkov z majetku (ďalej len „súčasná hodnota čistých peňažných príjmov“), s výnimkou peňažných tokov z likvidácie majetku. Pri odhade budúcich peňažných príjmov a peňažných výdavkov z majetku sa vychádza z jeho bežného použitia za bežných podmienok a okolností v danom čase a na danom mieste za predpokladu bežnej vnútornej miery návratnosti kapitálu bežného kupujúceho; pri nehnuteľnostiach sa odhadujú budúce peňažné príjmy a peňažné výdavky z použitia nehnuteľnosti kupujúcim, ktoré sú pre danú nehnuteľnosť v danom čase, na danom mieste a za daných okolností najpravdepodobnejšie. Pri diskontovaní peňažných tokov sa použije vhodná úroková miera v závislosti od druhu majetku, účelu jeho použitia, neistoty odhadovaných peňažných tokov o ich hodnote alebo čase, splatnosti peňažných tokov a meny, v ktorej sú peňažné toky ocenené.

(3) Pri výpočte súčasnej hodnoty čistých peňažných príjmov sa čisté peňažné príjmy diskontujú úrokovou mierou, ktorá vyjadruje bežné trhové ohodnotenie časovej hodnoty peňažných prostriedkov a rizík vlastných určitému druhu majetku. Táto úroková miera nezohľadňuje riziká, o ktoré bola upravená hodnota odhadovaných budúcich čistých peňažných príjmov. Úroková miera, ktorá vyjadruje bežné trhové ohodnotenie časovej hodnoty peňazí a rizík vlastných určitému druhu majetku, je miera návratnosti investície, ktorú by investor požadoval, ak by jeho investícia vytvárala peňažný tok s hodnotou, splatnosťami a rizikami obdobné tomu, o ktorom účtovná jednotka očakáva, že ho získa z určitého majetku. Táto úroková miera sa odhaduje z miery obsiahnutej v bežných trhových obchodoch s podobnými druhmi majetku alebo skupinami majetku podobného zloženia. Ak túto úrokovú mieru trh netvorí, použije sa jej vhodná náhrada, ktorej účelom je odhadnúť trhové ohodnotenie časovej hodnoty peňazí pre obdobia do skončenia životnosti určitého majetku a trhové ohodnotenie rizík, že budúci čistý peňažný tok sa bude odlišovať v hodnotách a splatnostiach od odhadovaného peňažného toku. Na tento účel sa môže vziať do úvahy napríklad vážená priemerná cena kapitálu účtovnej jednotky určená napríklad pomocou modelu „capital asset pricing“.

§ 23

Účtovné metódy oceňovania cenných papierov a zásady ich použitia

(1) Ak v deň ocenenia nie je pre daný dlhový cenný papier trhová cena, použije sa kvalifikovaný odhad, v ktorom sa použije vnútorná miera návratnosti odvodená z výnosovej krivky daného dňa.

(2) O dlhovom cennom papieri sa prvotne účtuje v ocenení jeho reálnou hodnotou. Ak je rozdiel medzi cenou, za ktorú sa obstaral a jeho reálnou hodnotou, rozdiel je výnos alebo náklad.

(3) Odo dňa obstarania prirastá k účtu dlhového cenného papiera úrok v prospech úrokových výnosov úrokovou mierou, ktorou by bol budúci peňažný tok z cenného papiera pri jeho obstaraní diskontovaný na súčasnú hodnotu rovnú cene, za ktorú bol obstaraný. Prirastanie úroku sa môže účtovať lineárnym spôsobom úrokovou mierou podľa emisných podmienok príslušného dlhového cenného papiera, ak rozdiel medzi úrokmi prirastenými podľa prvej vety a úrokmi prirastenými lineárnym spôsobom nie je väčší ako 2 % ročne z väčšieho úroku vyjadreného v absolútnej hodnote.

(4) V deň precenenia sa dlhový cenný papier precení na ťarchu alebo v prospech analytického účtu oceňovací rozdiel k účtu cenného papiera a súvzťažne v prospech účtu Výnosy z operácií s cennými papiermi alebo na ťarchu účtu Náklady na operácie s cennými papiermi.

(5) Ak v deň ocenenia nie je pre danú akciu inú ako akciu v realitnej spoločnosti trhová cena, použije sa kvalifikovaný odhad, založený na dividendovom modeli oceňovania akcií. Model oceňovania akcie zvolený pri jej obstaraní sa môže zmeniť na iný, ak hodnoty akcie vypočítané podľa neho najmenej za obdobie bezprostredne predchádzajúcich 365 kalendárnych dní sú menej odlišné od trhových cien akcie ako ceny vypočítané podľa používaného modelu.

(6) Ak nie je možné vykonať ani kvalifikovaný odhad reálnej hodnoty akcie, ocení sa cenou obstarania, ktorá sa upraví o predpokladané zníženie jeho hodnoty podľa § 20. Cena obstarania akcie je cena, za ktorú sa obstarala.

(7) Zmena ocenenia cenných papierov sa účtuje podľa odseku 4.

§ 24

Účtovné metódy oceňovania derivátov a zásady ich použitia

(0) Reálna hodnota derivátu obchodovaného na verejnom trhu sa určí ako trhová cena derivátu vyhlásená v deň ocenenia. Reálna hodnota derivátu neobchodovaného na verejnom trhu alebo ak trh v deň ocenenia cenu nevytvoril, sa určí pri call opcii ako rozdiel medzi reálnou hodnotou podkladového nástroja vynásobenou pravdepodobnosťou, že v deň expirácie alebo možnej realizácie bude mať podkladový nástroj reálnu hodnotou väčšiu ako dohodnutá cena a medzi súčasnou hodnotou dohodnutej ceny podkladového nástroja vynásobenou pravdepodobnosťou, že jeho reálna cena v deň expirácie alebo možnej realizácie bude nižšia ako cena dohodnutá. Pri put opcii sa určí ako rozdiel medzi dohodnutou cenou podkladového nástroja vynásobenou pravdepodobnosťou, že jeho reálna hodnota v deň expirácie alebo možnej realizácie bude nižšia ako cena dohodnutá, a medzi jeho reálnou hodnotou v deň ocenenia vynásobenou pravdepodobnosťou, že v deň expirácie alebo možnej realizácie bude mať podkladový nástroj reálnu hodnotou väčšiu ako dohodnutá cena. Pri pevnej termínovej operácii sa určí ako rozdiel medzi súčasnou dohodnutou forwardovou cenou podkladového nástroja a jeho súčasnou forwardovou cenou v deň ocenenia. Forwardová cena podkladového nástroja sa dohoduje ako reálna hodnota podkladového nástroja v deň uzavretia dohody, upravená o náklady na udržiavanie pozície a výnosy z udržiavania pozície. Nákladmi na udržiavanie pozície sú napríklad náklady na financovanie pozície a náklady na skladovanie podkladového nástroja. Výnosmi z udržiavania pozície sú napríklad výnosy z kupónov splatných v dobe trvania pozície.

(1) Zmeny reálnych hodnôt derivátov sa súvzťažne účtujú na účet Zisky zo zaisťovacích derivátov alebo na účet Zisky z derivátov na obchodovanie alebo na účet Straty zo zaisťovacích derivátov alebo na účet Straty z derivátov na obchodovanie.

§ 26

Účtovné metódy oceňovania nehnuteľností vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností a nehnuteľností držaných ako investičný majetok v subjekte kolektívneho investovania s právnou subjektivitou

Nehnuteľnosť sa prvotne zaúčtuje v obstarávacej cene a v účtovnej závierke sa oceňuje reálnou hodnotou. Zmeny hodnôt nehnuteľností sa účtujú v prospech účtu Výnosy z operácií s nehnuteľnosťami alebo na ťarchu účtu Náklady na operácie s nehnuteľnosťami so súvzťažným zápisom na účet príslušnej nehnuteľnosti. Ocenenie nehnuteľností sa zvýši o výdavky vynaložené na jej technické zhodnotenie7).Tieto výdavky sa aktivujú na účte obstarania majetku a po dokončení technického zhodnotenia a jeho zaradenia do užívania sa o ne zvýši ocenenie nehnuteľnosti.

§ 27

Účtovné metódy oceňovania drahých kovov a zásady ich použitia

Drahé kovy sa vo fonde oceňujú trhovou cenou. Zmeny reálnych hodnôt drahých kovov sa účtujú podľa ich povahy na analytické účty vedené pre každý drahý kov buď v prospech účtu Výnosy z operácií s drahými kovmi alebo na ťarchu účtu Náklady na operácie s drahými kovmi so súvzťažným zápisom na účet príslušného drahého kovu účtovej skupiny Drahé kovy.

§ 28

Účtovné metódy oceňovania účastí v realitných spoločnostiach

Účasti v realitných spoločnostiach sa prvotne ocenia ich obstarávacími cenami a v účtovnej závierke sa oceňujú kvalifikovaným odhadom, ktorý vychádza z modelov pre rozhodovanie investora pre nadobudnutie dlhodobého vplyvu v podniku. V týchto modeloch sa použije ocenenie majetku a záväzkov realitnej spoločnosti ich reálnymi hodnotami.

§ 28a

Účtovné metódy oceňovania majetkových podielov v obchodných spoločnostiach, ktoré nie sú reprezentované akciami alebo sú reprezentované neobchodovateľnými akciami

(1) Podiel v obchodnej spoločnosti, ktorý je reprezentovaný neobchodovateľnými akciami alebo nie je reprezentovaný akciami sa pri obstaraní ocení jeho reálnou hodnotou, ktorá sa určí metódou analýzy diskontovaných peňažných tokov tejto spoločnosti. Hodnota podielu sa zistí z hodnoty obchodnej spoločnosti zistenej metódou analýzy diskontovaných peňažných tokov jej vynásobením koeficientom vyjadrujúcim podiel fondu na zisku obchodnej spoločnosti dohodnutým v spoločenskej zmluve a ak dohodnutý nie je, podielom fondu na vlastnom imaní obchodnej spoločnosti. Rozdiel medzi reálnou hodnotou podielu pri jeho obstaraní a výdavkami na obstaranie tohto podielu sa účtuje ako výnos alebo náklad.

(2) Podiel v obchodnej spoločnosti, ktorý je reprezentovaný neobchodovateľnými akciami alebo nie je reprezentovaný akciami sa v ročnej účtovnej závierke ocení jeho reálnou hodnotou, ktorá sa určí metódou analýzy diskontovaných peňažných tokov tejto spoločnosti. Rozdiel medzi reálnou hodnotou podielu pri jeho obstaraní alebo jeho ocenení v bezprostredne predchádzajúcej účtovnej závierke, ak bola vykonaná, sa účtuje ako výnos alebo náklad.

(3) Pri štvrťročnom ocenení podielu7a) sa porovnávajú údaje, ktoré boli podkladom pre bezprostredne predchádzajúce ocenenie podielu podľa odseku 1 alebo odseku 2 s údajmi o realizácii predpokladov analýzy za daný štvrťrok. Neberie sa pritom do úvahy zmena času realizácie predpokladu počas účtovného obdobia a neuvažuje sa so zmenou dlhodobej miery rastu peňažných tokov. Na základe údajov o realizácii predpokladov a jej vplyvu na zmenu hodnoty údajov za ďalšie obdobia sa prepočíta analýza diskontovaných peňažných tokov a zmena reálnej hodnoty podielu sa účtuje ako výnos alebo náklad.

(4) Analýza diskontovaných peňažných tokov sa uskutočňuje metódou Voľný peňažný tok k vlastnému imaniu. Základná schéma metódy je uvedená v prílohe č. 6.

§ 29

Účtovanie pri otvorení a uzavretí účtovných kníh

(1) Syntetické účty hlavnej knihy sa otvoria podvojnými účtovnými zápismi. Konečné zostatky jednotlivých súvahových účtov aktív a pasív vykázaných v účtovej skupine Závierkové účty na účte Konečný účet súvahový sú začiatočnými stavmi jednotlivých súvahových účtov aktív a pasív v účtovej skupine Závierkové účty na účte Začiatočný účet súvahový.

(2) Účtovnými zápismi na ťarchu Začiatočného účtu súvahového a v prospech príslušných novootvorených účtov pasív a účtovnými zápismi v prospech účtu Začiatočný účet súvahový a na ťarchu príslušných novootvorených účtov aktív sa účtujú ich začiatočné stavy.

(3) Pri uzavretí účtovných kníh sa zisťujú

a) obraty strán má dať a dal jednotlivých syntetických účtov,

b) konečné zostatky súvahových účtov aktív a pasív a konečné stavy účtov nákladov a účtov výnosov.

(4) Syntetické účty hlavnej knihy sa uzavrú účtovnými zápismi. Účtovné knihy sa uzavrú prevodom zostatkov súvahových účtov a zostatku účtu Účet ziskov a strát účtovej skupiny Závierkové účty na účet Konečný účet súvahový účtovej skupiny Závierkové účty.

(5) Konečné stavy účtov nákladov sa preúčtujú na ťarchu Účtu ziskov a strát účtovej skupiny Závierkové účty, konečné stavy účtov výnosov sa preúčtujú v prospech Účtu ziskov a strát účtovej skupiny Závierkové účty. Výsledný zostatok Účtu ziskov a strát účtovej skupiny Závierkové účty sa podľa svojej povahy preúčtuje v prospech, prípadne na ťarchu Konečného účtu súvahového účtovej skupiny Závierkové účty.

(6) Konečné zostatky účtov aktív sa preúčtujú na ťarchu účtu Konečný účet súvahový účtovej skupiny Závierkové účty, konečné zostatky účtov pasív sa preúčtujú v prospech účtu Konečný účet súvahový účtovej skupiny Závierkové účty. Pri strate sa na ťarchu účtu Konečný účet súvahový účtovej skupiny Závierkové účty preúčtuje zostatok účtu Účet ziskov a strát účtovej skupiny Závierkové účty. Pri zisku sa v prospech účtu Konečný účet súvahový účtovej skupiny Závierkové účty preúčtuje zostatok účtu Účet ziskov a strát účtovej skupiny Závierkové účty.

(7) Prvým zápisom prvého dňa účtovného obdobia na Účte ziskov a strát po jeho otvorení je preúčtovanie jeho zostatku na účet Podielové listy v podielovom fonde, na Účet dôchodkové jednotky v dôchodkovom fonde a na účet Doplnkové dôchodkové jednotky v doplnkovom dôchodkovom fonde.

§ 30

Deň uskutočnenia účtovného prípadu

(1) Deň uskutočnenia účtovného prípadu kúpy alebo predaja cenného papiera je deň dohodnutia kúpy, ak dohodnutá doba medzi uzavretím zmluvy a dohodnutým vyrovnaním obchodu nie je dlhšia ako obvyklá doba na vyrovnanie obchodov podľa bežných obchodných zvyklostí na príslušnom trhu. Ak je táto doba dlhšia, dňom uskutočnenia účtovného prípadu je prvý deň lehoty, počas ktorej má byť obchod podľa dohody vyrovnaný. O dni uskutočnenia účtovného prípadu kúpy alebo predaja cenného papiera sa neúčtuje, ak sa vo fonde používa účtovníctvo obchodného dňa podľa odseku 2.

(2) Ak vyrovnanie kúpy alebo predaja cenného papiera nie je dohodnuté v dobe dlhšej ako obvyklá doba na vyrovnanie obchodov podľa bežných obchodných zvyklostí na príslušnom trhu, môže sa o cennom papieri účtovať ako o prevedenom už v deň uzavretia obchodu (účtovníctvo obchodného dňa – trade date accounting).

(3) Deň uskutočnenia účtovného prípadu prevodu cenného papiera je deň pripísania na účet alebo odpísania z účtu cenných papierov u člena centrálneho depozitára cenných papierov, ak sa nepostupuje podľa odseku 2.

(4) Deň uskutočnenia účtovného prípadu nadobudnutia derivátu je deň uzavretia zmluvy o ňom. Deň uskutočnenia účtovného prípadu zániku derivátu je deň jeho expirácie.

(5) Deň uskutočnenia účtovného prípadu poskytnutia úveru je deň, v ktorom boli pripísané peňažné prostriedky na účet dlžníka.

(6) Dňom uskutočnenia účtovného prípadu nadobudnutia nehnuteľnosti je skorší z dní jej zaradenia do užívania alebo zápisu vkladu nehnuteľnosti na list vlastníctva v katastri nehnuteľností. Nadobudnutie nehnuteľnosti sa zaúčtuje na účte Obstaranie nehnuteľností alebo na účte Obstaranie nehnuteľností na finančný prenájom.

§ 31

Účtovanie nákladov a výnosov

(1) Náklady a výnosy sa účtujú spravidla prírastkovým spôsobom, na ťarchu účtu v prípade účtu nákladov a v prospech účtu v prípade účtu výnosov. Na opačnej strane účtu sa účtuje len oprava zápisu alebo jeho prevod na konečný účet súvahový. Pri účtovaní o operáciách s majetkom, prípadne so záväzkami, ktorými sú nákupy, predaje a iné prevody a ocenenia, sa môže účtovať vyrovnávacím spôsobom, výnos v prospech a náklad na ťarchu účtu podľa § 47 ods. 1. Zostatok predmetného účtu sa vo výkaze ziskov a strát vykáže podľa zostatku ako zisk alebo ako strata.

(2) Náklady a výnosy sa účtujú vždy do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Opravy chýb minulých účtovných období sa účtujú na účet Podielové listy/Dôchodkové jednotky/Doplnkové dôchodkové jednotky. Opravy chýb minulých účtovných období sa môžu v príslušnom účtovnom období začať účtovať na analytických účtoch k účtom nákladov alebo výnosov bežného účtovného obdobia. Ak sa ich úhrn stane významný, preúčtujú sa zostatky týchto analytických účtov na účet Podielové listy/Dôchodkové jednotky/Doplnkové dôchodkové jednotky. Náhrady nákladov sa účtujú ako zníženie príslušného nákladu. Náhrady nákladov vynaložených v minulých účtovných obdobiach sa účtujú v prospech účtu Podielové listy/Dôchodkové jednotky/Doplnkové dôchodkové jednotky.

(3) Ak sa majetok, ktorý nebol nadobudnutý na účel jeho predaja, výnimočne predáva alebo ak predaj v ekonomickom zmysle je nevyhnutnou podmienkou na vznik iného druhu majetku, ktorý je účelom transakcie, ako je to pri finančnom prenájme, účtuje sa o tom čistým spôsobom. Na účet nákladov alebo na účet výnosov sa zaúčtuje len čistý zisk alebo čistá strata z predaja. Na to slúžia usporiadacie účty. Úbytok predávaného majetku sa súvzťažne zaúčtuje na ťarchu usporiadacieho účtu a tržba sa súvzťažne zaúčtuje v prospech tohto účtu. Rozdiel sa súvzťažne zaúčtuje v prospech zisku z predaja alebo na ťarchu straty z predaja. Usporiadací účet nemá v účtovnej závierke zostatok. Čistým spôsobom sa môže účtovať aj o operáciách s majetkom, ktorými sú predaje.

(4) Prirastené výnosy z úrokov alebo prirastené náklady z úrokov sa účtujú na účtoch úrokových výnosov alebo úrokových nákladov súvzťažne na účty majetku, ku ktorému tieto úrokové výnosy alebo úrokové náklady prirástli.

§ 32

Časové rozlišovanie nákladov a výnosov, výdavkov a príjmov

(1) Ak pohľadávka, záväzok, iný príjem alebo výdavok, ktoré menia vlastné imanie fondu, sú za poskytovanie výkonu za určité obdobie a toto obdobie sa týka dvoch alebo viacerých období medzi bezprostredne po sebe nasledujúcimi účtovnými závierkami alebo inými udalosťami ustanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo účtovnou politikou fondu, takáto pohľadávka, záväzok, iný príjem alebo výdavok sa pri svojom vzniku nevykážu súvzťažne ako náklad alebo výnos v celej svojej hodnote, ale v primeranej časti ako súvahová položka časového rozlíšenia.

(2) Príjmy a výdavky, ktoré sa stanú výnosmi alebo nákladmi v budúcnosti, sa časovo rozlišujú ako výnosy budúcich období alebo náklady budúcich období.

(3) Výnosy a náklady, ktoré budú prijaté alebo vydané v budúcnosti, sa časovo rozlišujú ako príjmy budúcich období alebo výdavky budúcich období.

(4) Pri účtovných prípadoch časového rozlíšenia je známy ich vecný obsah, výška a obdobie, ktorého sa týkajú.

(5) Časové rozlíšenie sa účtuje na analytických účtoch k účtom majetku a účtom záväzkov, ak príjmy alebo výdavky prirastajú k majetku alebo záväzku. Ak príjmy alebo výdavky neprirastajú k majetku alebo záväzku, ale sú samostatným majetkom alebo záväzkom, účtujú sa na účtoch časového rozlíšenia v účtovej triede 2.

(6) Aby sa mohla podľa osobitného predpisu8) vypočítať hodnota dôchodkovej jednotky denne, v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde sa časovo rozlišuje denne.

(7) Pri inventarizácii sa na základe dokladov posudzuje výška a odôvodnenosť časového rozlíšenia.

§ 33

Vzájomné započítavanie výnosov a nákladov a vyrovnávanie výnosov a nákladov

(1) Výnosy a náklady sa vzájomne započítavajú tak, že na účtoch nákladov alebo na účtoch výnosov sa účtuje len o čistom výnose alebo o čistom náklade, ktorý je rozdielom započítavaného výnosu so započítavaným nákladom. O čistom výnose alebo o čistom náklade sa účtuje

a) pri prírastku majetku uplatnením zabezpečenia a úbytku zabezpečeného majetku jeho odpísaním,

b ) podľa § 31 ods. 3 a § 42 ods. 2,

c) pri kurzových rozdielov daného dňa z majetku a záväzkov ocenených v tej istej cudzej mene,

d) o ziskoch/stratách príslušného dňa toho istého druhu finančného nástroja.

(2) Výnosy a náklady sa vyrovnávajú, ak sa výnos účtovného prípadu účtuje na účet nákladov, na ktorý sa účtuje náklad z účtovného prípadu, s ktorým príslušný výnos súvisí, alebo naopak. Výnos alebo náklad zo súvisiaceho účtovného prípadu je spravidla nižší alebo rovný nákladu alebo výnosu z účtovného prípadu, s ktorým súvisí. Ide napríklad o refundáciu nákladu, ak náklad alebo výnos aj refundácia sú účtovným prípadom toho istého účtovného obdobia.

§ 34

Účtovanie o cenných papieroch

(1) O kúpe alebo predaji cenného papiera sa účtuje zaúčtovaním pohľadávky na odobratie cenného papiera a záväzku na zaplatenie kúpnej ceny alebo zaúčtovaním pohľadávky na zaplatenie kúpnej ceny cenného papiera a záväzku na dodanie cenného papiera alebo sa použije účtovníctvo obchodného dňa.

(2) Cenné papiere poskytnuté ako záloh v repoobchodoch alebo v rámci výpožičky cenných papierov a cenné papiere poskytnuté ako marže, sa účtujú na samostatných analytických účtoch k príslušným syntetickým účtom, na ktorých sa účtovali pred ich poskytnutím ako zálohu alebo ako marže a pokračuje sa v ich oceňovaní, v akom sa oceňovali do ich poskytnutia ako zálohu alebo ako marže.

(3) Cenné papiere nadobudnuté ako záloh v rámci repoobchodov alebo v rámci pôžičiek cenných papierov, sa zaúčtujú na podsúvahovom účte podľa § 49 ods. 4 alebo ods. 5.

(4) Kúpa alebo predaj cenných papierov na verejnom trhu, ktorý vystupuje voči obchodným partnerom ako centrálna protistrana, sa účtuje prostredníctvom súvahového účtu Zúčtovanie s verejným trhom cenných papierov účtovej skupiny Zúčtovacie účty.

(5) Ak sa cenné papiere odovzdajú na nakladanie, do úschovy, správy alebo na uloženie inej účtovnej jednotke, účtuje sa o nich aj na podsúvahových účtoch Hodnoty odovzdané do úschovy, Hodnoty odovzdané do správy, Hodnoty odovzdané na uloženie, Hodnoty odovzdané na nakladanie účtovej skupiny Pohľadávky zo zverených hodnôt.

§ 35

Účtovanie cenných papierov, ktoré vznikli zo sekuritizácie majetku

(1) Cenné papiere, ktoré vznikli zo sekuritizácie majetku, sa účtujú na samostatných účtoch, syntetických alebo analytických. Tieto účty sa ďalej analyticky členia podľa ich ratingu. V poznámkach k účtovnej závierke sa uvedie, akú časť z daného druhu cenného papiera, napríklad dlhopisu, tvoria cenné papiere emitované v rámci sekuritizácie majetku a rozpíšu sa do tried podľa ich ratingu.

(2) Cenným papierom, ktorý vznikol zo sekuritizácie majetku, sa rozumie taký cenný papier, ktorý je splácaný z peňažných tokov vytváraných určenou položkou majetku alebo určeným portfóliom majetku alebo z aktív, ktoré sú určené na zabezpečenie splácania tohto cenného papiera.

(3) Sekuritizáciou sa rozumie usporiadanie vzťahov medzi peňažnými tokmi z majetku určeného na sekuritizáciu a cennými papiermi, ktoré budú splatené z príjmov z tohto majetku. Úverové riziko vyplývajúce zo sekuritizovaného majetku je členené do tranží cenných papierov vydaných v rámci sekuritizácie, pričom

a) prevod peňažných tokov zo sekuritizovaného majetku na úhradu záväzkov príslušnej tranže cenných papierov, závisí od výkonnosti sekuritizovaného majetku,

b) podriadenosť tranží určuje rozdeľovanie strát z majetku medzi tieto tranže.

(4) Tranžou sa rozumie zmluvne dohodnutá časť úverového rizika spojená s jednotlivou položkou majetku alebo s portfóliom majetku, pričom umiestnenie majetku v určitej časti úverového rizika znamená riziko straty väčšej alebo menšej ako umiestnenie majetku tej istej hodnoty v každej inej časti úverového rizika.

§ 36

Účtovanie repoobchodov

(1) Repoobchod sa účtuje podľa jeho podstaty. Podstatou repoobchodu je prijatie alebo poskytnutie úveru alebo pôžičky, ktoré sú zabezpečené cennými papiermi alebo peňažnými prostriedkami.

(2) Repoobchody majú tieto formy:

a) úver zabezpečený zabezpečovacím prevodom cenných papierov; na účely účtovania o repoobchodoch sa takto prevedené aktíva považujú za záloh,

b) pôžička cenných papierov9) zabezpečená zabezpečovacím prevodom finančných aktív; na účely účtovania o repoobchodoch sa takto prevedené aktíva považujú za záloh,

c) predaj cenných papierov so súčasne dohodnutým spätným nákupom a nákup cenných papierov so súčasne dohodnutým spätným predajom; spätný predaj sa uskutoční za sumu rovnajúcu sa sume, za ktorú bol cenný papier predaný a úroku z tejto sumy; na účely účtovania o repoobchodoch sa takto predané alebo nakúpené cenné papiere považujú za záloh.

(3) Repoobchod sa člení na repoobchod z hľadiska dlžníka, ktorým je prijatý úver alebo pôžička a na obrátený repobobchod z hľadiska veriteľa, ktorým je poskytnutý úver alebo pôžička.

(4) Zabezpečenie finančným aktívom, poskytnuté v repoobchode, zostáva v súvahe fondu a účtuje sa na samostatných analytických účtoch k príslušným syntetickým účtom, na ktorých sa účtovalo pred poskytnutím v repoobchode, pri použití doterajšieho spôsobu oceňovania.

(5) Záloh prijatý v obrátenom repoobchode, sa účtuje na podsúvahovom účte ocenený jeho reálnou hodnotou.

§ 36a

Účtovanie o požičaných cenných papieroch a vypožičaných cenných papieroch

(1) O vypožičanom cennom papieri sa v účtovníctve dlžníka účtuje ako o podsúvahovom záväzku na podsúvahovom účte podľa § 49 ods. 8. Ak ho dlžník predá, odúčtuje sa podsúvahový záväzok na vrátenie vypožičaného cenného papiera a zaúčtuje sa záväzok na vrátenie vypožičaného cenného papiera, ktorý sa ocení reálnou hodnotou cenného papiera.

(2) O požičanom cennom papieri sa v účtovníctve veriteľa účtuje na samostatnom analytickom účte k príslušnému syntetickému účtu, na ktorom sa účtoval pred požičaním a pokračuje sa v jeho oceňovaní.

(3) Výnos alebo náklad z odplaty za požičanie cenného papiera sa časovo rozlišuje.

§ 36b

Účtovanie o požičaných drahých kovoch a komoditách a o vypožičaných drahých kovoch a komoditách

O požičaných drahých kovoch a komoditách a o vypožičaných drahých kovoch a komoditách sa účtuje rovnako ako sa účtuje o požičaných cenných papieroch a vypožičaných cenných papieroch podľa § 36a.

§ 37

Účtovanie o derivátoch

(1) Deriváty sa účtujú na účtoch derivátov účtovej skupiny Pevné termínové operácie a účtovej skupiny Opcie. Kladné a záporné zostatky rôznych derivátov sa nevyrovnávajú, vykazujú sa oddelene, ako majetok a záväzky.

(2) Zmeny reálnych hodnôt derivátov sa súvzťažne účtujú v prospech účtu Zisky z derivátov na obchodovanie alebo v prospech účtu Zisky zo zaisťovacích derivátov alebo na ťarchu účtu Straty z derivátov na obchodovanie alebo na ťarchu účtu Straty zo zaisťovacích derivátov

(3) Na podsúvahových účtoch sa účtujú pohľadávky na odobratie podkladových nástrojov derivátov a záväzky na dodanie podkladových nástrojov derivátov odo dňa dohodnutia obchodu v dohodnutej hodnote podkladového finančného nástroja. Tieto pohľadávky a záväzky sa v účtovníctve členia podľa toho, či sú z derivátov s dodaním finančného nástroja alebo z derivátov s finančným vyrovnaním.

(4) Marže v hotovosti poskytnuté pre deriváty, s ktorými sa zúčtovávajú zmeny reálnych hodnôt derivátov sa účtujú na účte Marže účtovej skupiny Pevné termínové operácie a na účte Marže účtovej skupiny Opcie. Marže zložené v cenných papieroch sa účtujú na analytických účtoch k účtom príslušných cenných papierov.

(5) Pevné termínové operácie sa účtujú podľa toho, či ide o pevné termínové operácie s dodaním podkladového nástroja, alebo bez nej, to znamená, že zmluvné strany si iba finančne vyrovnajú rozdiel medzi dohodnutou cenou podkladového nástroja a jeho reálnou hodnotou v dohodnutý deň expirácie. V prípade pevných termínových operácií s dodaním podkladového nástroja sa v deň expirácie zaúčtuje pohľadávka na odobratie podkladového nástroja ocenená reálnou hodnotou podkladového nástroja alebo pohľadávka na odplatu za dodanie podkladového nástroja a súvzťažne sa zaúčtuje záväzok za odplatu za odobratie podkladového nástroja alebo záväzok na dodanie podkladového nástroja ocenený jeho reálnou hodnotou a odúčtuje sa derivát.

(6) Pri operáciách bez dodania podkladového nástroja sa derivát preúčtuje na finančnú pohľadávku alebo finančný záväzok.

(7) Kúpená opcia sa účtuje ako majetok na účtoch Kúpené call opcie/Kúpené put opcie v účtovej skupine Opcie súvzťažne v prospech záväzku za opčnú prémiu. Vypísaná opcia sa účtuje ako záväzok na účtoch Vypísané call opcie/Vypísané put opcie v účtovej skupine Opcie súvzťažne na ťarchu pohľadávky na opčnú prémiu. Hodnota opčnej prémie je hodnotou opcie ku dňu jej dohodnutia. V deň expirácie opcie sa zaúčtuje pohľadávka na odobratie podkladového nástroja ocenená reálnou hodnotou podkladového nástroja alebo pohľadávka na odplatu za dodanie podkladového nástroja a súvzťažne sa zaúčtuje záväzok za odplatu za odobratie podkladového nástroja alebo záväzok na dodanie podkladového nástroja ocenený jeho reálnou hodnotou a odúčtuje sa opcia z účtu Opcie, čim sa vyrovná debetná strana a kreditná strana účtovania operácie kúpy podkladového nástroja v rámci opčného obchodu.

(8) Ak má fond záväzok na dodanie podkladového nástroja podľa odseku 5 alebo odseku 7 a tento nástroj má v zásobe a neoceňuje ho reálnou hodnotou denne, rozdiel medzi jeho ocenením v zásobe a jeho reálnou hodnotou podľa odseku 5 alebo odseku 7 pri jeho odúčtovaní zo zásoby sa zaúčtuje súvzťažne na účtoch Zisky/straty z operácií s cennými papiermi alebo Zisky/straty z operácií s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou účtovej skupiny 72 Zisky/straty z operácií s majetkom a záväzkami.

§ 38

Účtovanie o zaisťovaní

(1) Zaisťovacím finančným nástrojom sa zaisťuje hodnota

a) majetku alebo záväzku, alebo ich časti,

b) iného aktíva alebo iného pasíva zo zmluvy zaväzujúcej obidve strany a obsahujúcej najmä množstvo, cenu, termín realizácie,

c) očakávaného budúceho obchodu dosiaľ zmluvne nezabezpečeného, ktorého uskutočnenie je pravdepodobné, pričom účtovný záznam o účtovnom prípade očakávaného obchodu obsahuje odhad množstva, ceny a termínu, v ktorom sa obchod mal uskutočniť, alebo aspoň obdobie, v priebehu ktorého sa uskutočnenie obchodu očakáva,

d) viacerých aktív alebo pasív s obdobnými charakteristikami, pričom zaistenie zaisťuje zmenu hodnoty zaistených položiek, spôsobenú určeným rizikom.

(2) Derivát sa účtuje ako zaisťovací, ak je

a) zaisťovací vzťah zdokumentovaný, dokumentácia umožňuje identifikáciu zaisťovaného nástroja a zaisťovacieho nástroja, určenie rizika, ktoré môže spôsobiť zmenu hodnoty zaisťovaného nástroja a zaisťovacieho nástroja,

b) zaistenie efektívne; zaistenie je efektívne, ak počas celej doby trvania zaisťovacieho vzťahu pomer zmien reálnych hodnôt zaisťovaného nástroja a zaisťovacieho nástroja spôsobených príslušným rizikom nie je nižší ako 80 % a nie je vyšší ako 125 %; efektívnosť zaistenia sa zisťuje na začiatku zaistenia a ďalej aspoň ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky, mimoriadnej účtovnej závierky alebo priebežnej účtovnej závierky.

(3) O zaistenom majetku alebo záväzku a o zaisťovacom finančnom nástroji sa účtuje na analytických účtoch k účtom príslušného majetku alebo príslušných záväzkov.

(4) Ak sa zaistenie stane neefektívnym, zaistený majetok alebo záväzok sa preúčtuje z analytického účtu zaisteného majetku alebo záväzku príslušného majetku alebo záväzku na analytický účet nezaisteného majetku alebo záväzku a zisk alebo strata z ocenenia zaisťovacieho derivátu sa preúčtuje z účtu Zisky zo zaisťovacích derivátov alebo z účtu Straty zo zaisťovacích derivátov na účet Zisky z derivátov na obchodovanie alebo účtu Straty z derivátov na obchodovanie.

§ 39

Účtovanie o vložených derivátoch

(1) Vložený derivát je derivát, ktorý je prvkom zloženého finančného nástroja, zloženého z nederivátového finančného nástroja, ktorý je základom zloženého finančného nástroja a z derivátu, ktorý

a) modifikuje všetky alebo niektoré peňažné toky zo zloženého finančného nástroja tak, že sa menia podobne, ako by sa menili peňažné toky z vloženého derivátu, keby bol samostnatný,

b) má rovnakú zmluvnú stranu ako nederivátový finančný nástroj,

c) nie je samostatne prevoditeľný na tretiu stranu.

(2) Vložený derivát sa oddeľuje od základného finančného nástroja a účtuje sa o ňom ako o deriváte na obchodovanie, ak sú splnené súčasne tieto podmienky:

a) ekonomické vlastnosti a riziká vloženého derivátu nie sú v úzkom vzťahu s ekonomickými vlastnosťami a rizikami základného finančného nástroja,

b) finančný nástroj s rovnakými podmienkami ako vložený derivát by ako samostatný finančný nástroj spĺňal definíciu derivátu,

c) zložený finančný nástroj nie je oceňovaný reálnou hodnotou.

(3) Ak je úverový derivát, ktorého účelom je zaistenie proti úverovému riziku, súčasťou zloženého finančného nástroja, napríklad dlhopis s vloženým úverovým derivátom, eviduje sa samostatne na podsúvahovom účte ako záruka.

§ 40

Účtovanie kurzových rozdielov

Kurzové rozdiely vzniknuté spravidla denným preceňovaním majetku a záväzkov ocenených v cudzích menách sa účtujú súvzťažne v prospech účtu Výnosy z operácií s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou alebo na ťarchu účtu Náklady na operácie s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou.

§ 41

Účtovanie o nehnuteľnostiach vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností a nehnuteľnostiach držaných ako investičný majetok v subjekte kolektívneho investovania s právnou subjektivitou

O nadobudnutí nehnuteľnosti sa účtuje na účte Obstaranie nehnuteľnosti alebo na účte Obstaranie nehnuteľnosti na finančný prenájom v obstarávacej cene. V deň zaradenia do užívania sa nehnuteľnosť preúčtuje na účet účtovnej skupiny Investície do nehnuteľností. Nehnuteľnosť sa zaradí do užívania v deň, keď sa stane pripravenou na zamýšľané použitie, nie až v deň, v ktorom sa začne používať. V účtovnej závierke sa nehnuteľnosť oceňuje reálnou hodnotou a neodpisuje sa.

§ 42

Účtovanie o finančnom prenájme vo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností

(1) Na účely účtovania o finančnom prenájme sa rozumie

a) finančným prenájmom nájom nehnuteľnosti dohodnutý na dobu určitú, ktorá predstavuje väčšinu ekonomickej doby životnosti nehnuteľnosti, alebo nájom nehnuteľnosti dohodnutý na dobu určitú s dohodnutým právom kúpy prenajatej nehnuteľnosti po uplynutí dohodnutej doby nájmu; ekonomickou dobou životnosti nehnuteľnosti doba, počas ktorej sa očakáva, že nehnuteľnosť bude hospodársky využiteľná,

b) splátkami jednotlivé splátky uhrádzané nájomcom prenajímateľovi počas dohodnutej doby finančného prenájmu; hodnota splátky sa skladá z dvoch častí účtovaných oddelene na dvoch analytických účtoch, zo splátky čistej investície prenajímateľa do finančného prenájmu a z finančného výnosu z finančného prenájmu, ktorý sa vypočíta tak, aby počas dohodnutej doby finančného prenájmu bola za každé splátkové obdobie zabezpečená konštantná periodická miera výnosnosti zostatku prenajímateľovej čistej investície do finančného prenájmu,

c) hrubou investíciou do finančného prenájmu súčet nesplatených splátok uhrádzaných podľa nájomnej zmluvy nájomcom prenajímateľovi; súčasťou splátok je aj kúpna cena, za ktorú po uplynutí dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatej nehnuteľnosti z prenajímateľa na nájomcu,

d) čistou investíciou do finančného prenájmu súčasná hodnota hrubej investície do finančného prenájmu, ktorá bola vypočítaná pomocou úrokovej miery obsiahnutej vo finančnom prenájme,

e) úrokovou mierou obsiahnutou vo finančnom prenájme je diskontná miera, pomocou ktorej sa na začiatku dohodnutej doby finančného prenájmu určila taká súčasná hodnota súčtu splátok a kúpnej ceny predmetu finančného prenájmu po uplynutí dohodnutej doby finančného prenájmu, ktorá sa rovná reálnej hodnote prenajatej nehnuteľnosti.

(2) V deň odovzdania nehnuteľnosti nájomcovi sa v účtovníctve fondu, ak obstaral nehnuteľnosť na účel jej finančného prenájmu, o tejto skutočnosti účtuje ako o predaji čistým spôsobom. Rozdiel medzi účtovnou hodnotou nehnuteľnosti a súčasnou hodnotou pohľadávky z finančného prenájmu sa účtuje na ťarchu účtu Straty z nehnuteľností prenajatých finančným prenájmom účtovej skupiny Náklady na operácie s majetkom alebo v prospech účtu Zisk z nehnuteľností prenajatých finančným prenájmom účtovej skupiny Výnosy z operácií s majetkom. Súčasne sa odúčtuje nehnuteľnosť z účtu Obstaranie nehnuteľností na finančný prenájom a zaúčtuje sa čistá investícia do finančného prenájmu na ťarchu účtu Pohľadávky z finančného prenájmu.

(3) V deň predčasného skončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve fondu zostatok čistej investície do finančného prenájmu v ocenení podľa nájomnej zmluvy účtuje na ťarchu účtu Ostatné pohľadávky účtovej skupiny Ostatné pohľadávky a záväzky a v prospech účtu Pohľadávky z finančného prenájmu. O nehnuteľnosti, ktorá bola predmetom finančného prenájmu, sa v deň jej vrátenia dlžníkom veriteľovi účtuje v účtovníctve veriteľa na ťarchu účtu Obstaranie nehnuteľností na finančný prenájom a v prospech účtu Ostatné pohľadávky.

§ 43

Účtovanie o znížení hodnoty majetku

O predpokladané zníženie hodnoty majetku sa zníži jeho ocenenie na analytickom účte k účtu majetku súvzťažne na účet Náklady zo zníženia hodnoty majetku. V účtovnej závierke, v ktorej sa nezistí zníženie hodnoty majetku alebo sa zistí menšie zníženie ako v bezprostredne predchádzajúcej účtovnej závierke, sa položka vyjadrujúca zníženie ocenenia preúčtuje na účet Výnosy zo zrušenia zníženia ocenenia majetku účtovej skupiny Ostatné prevádzkové výnosy a výnosy zo zrušenia zníženia ocenenia majetku, to sa nevykoná, ak je týmto majetkom goodwill. Keď sa zníženie ocenenia stane nevratným, položka vyjadrujúca zníženie ocenenia sa zúčtuje s účtom majetku, ktorého zníženie ocenenia vyjadruje.

§ 44

Zásady pre tvorbu a rušenie rezerv

(1) Rezerva sa tvorí, ak

a) je pravdepodobné, že fond má záväzok alebo inú povinnosť, ktorá je výsledkom minulých udalostí, ktorá môže mať neistú výšku alebo splatnosť, pričom konkrétny veriteľ alebo oprávnená osoba nemusia byť známe,

b) pravdepodobnosť úbytku zdrojov zahŕňajúcich ekonomické úžitky, ktorý bude nutný na splnenie povinnosti, je väčšia ako 50 % a

c) je možné vykonať spoľahlivý odhad tohto úbytku.

(2) Ak ide o množstvo podobných záväzkov (ďalej len „trieda záväzkov“), pravdepodobnosť úbytku zdrojov zahŕňajúcich ekonomické úžitky, ktorý bude nutný na vyrovnanie záväzkov, môže byť posudzovaná z triedy záväzkov ako celku. V takom prípade, hoci pravdepodobnosť úbytku pre každú jednotku triedy záväzkov môže byť menšia ako 50 %, pravdepodobnosť úbytku z triedy záväzkov ako celku môže byť spoľahlivo odhadnutá a rezerva sa môže vytvoriť.

(3) Rezerva k triede záväzkov sa odhaduje vynásobením všetkých možných hodnôt triedy záväzkov ich pravdepodobnosťami a súčtom týchto hodnôt. Ak jestvuje rad možných hodnôt a všetky hodnoty tohto radu majú rovnakú pravdepodobnosť, použije sa stredná hodnota.

(4) Rezerva sa tvorí v prospech účtu toho druhu záväzku, ktorého je odhadom a súvzťažne na ťarchu účtu nákladov, na ktorý by sa súvzťažne účtoval záväzok, ktorého je rezerva odhadom. Zrušenie rezervy sa účtuje opačným zápisom. Ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka príslušný účet nákladov vykazuje záporný zostatok, tento sa preúčtuje v prospech účtu výnosov zo zániku záväzkov účtovej skupiny Ostatné prevádzkové výnosy a výnosy zo zrušenia zníženia ocenenia majetku. Ak vznikne záväzok, na ktorý bola rezerva vytvorená, účtuje sa o ňom zloženým účtovným zápisom súvzťažne na účet rezervy a na účet príslušného nákladu.

Osobitné ustanovenia o podrobnostiach o postupoch účtovania pre subjekty kolektívneho investovania s právnou subjektivitou

§ 44a

Vlastné imanie

(1) V účtovej triede 5 - Kapitálové účty a závierkové účty účtovej skupine Základné imanie subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou sa v prospech účtu Dohodnuté základné imanie účtuje o základom imaní uvedenom v spoločenskej zmluve alebo v stanovách, ak ide o družstvo. Na ťarchu účtu Pohľadávky voči spoločníkom/členom sa účtuj e o pohľadávkach za nesplatenú časť základného imania. Na účte Emisné ážio sa účtuj e o splatenom emisnom ážiu v prospech účtu a o disážiu na ťarchu účtu k menovitej hodnote akcie alebo iného druhu vkladu spoločníka alebo člena.

(2) O vlastných akciách alebo iných druhoch vkladov do vlastného základného imania sa účtuje na účte Vlastné akcie alebo vlastné vklady na predaj účtovej skupiny Dlhodobý finančný majetok, hmotný majetok, nehmotný majetok a vlastné akcie alebo vlastné vklady na predaj v ocenení ich obstarávacou cenou. Rozdiel medzi súčtom ich menovitej hodnoty a emisného ážia na ne pripadajúceho a ich obstarávacou cenou sa účtuje na účte Iné prevádzkové výnosy alebo na účte Iné prevádzkové náklady. Súčasne s prvotným zaúčtovaním vlastných akcií alebo vlastných vkladov na predaj sa vytvorí rezervný fond na vlastné akcie alebo na vlastné vklady v hodnote súčtu obstarávacích cien týchto vlastných akcií alebo vlastných vkladov. Pri prevode vlastných akcií alebo vlastných vkladov sa rezervný fond na vlastné akcie alebo na vlastné vklady zruší v prospech účtu Nerozdelený zisk z minulých rokov účtovej skupiny Výsledok hospodárenia minulých rokov. Rozdiel predajnej ceny vlastných akcií alebo vlastných vkladov a súčtu ich menovitej hodnoty a emisného ážia na ne pripadajúceho sa účtuje na účte Iné prevádzkové výnosy alebo na účte Iné prevádzkové náklady.

(3) V účtovej triede 5 - Kapitálové účty a závierkové účty účtovej skupine Kapitálové fondy na účte Fondy z ocenenia sa účtuje o fondoch z ocenenia majetku reálnou hodnotou podľa § 44b.

(4) Na účtoch účtovej triedy 5 - Kapitálové účty a závierkové účty účtovej skupiny Rezervné fondy sa účtuje o fondoch, ktoré sú tvorené výlučne z rozdelenia zisku po zdanení alebo ktoré môžu byť tvorené aj z emisného ážia pri uhradení vkladov, ak ide o fondy, o ktorých sa účtuje na účte Zákonné rezervné fondy. Na účte Zákonné rezervné fondy sa účtuje o rezervnom fonde alebo o nedeliteľnom fonde, vrátane tej časti fondu, ktorá presahuje hodnotu povinne vytváranú podľa osobitného predpisu, a ak je uvedené v spoločenskej zmluve alebo v stanovách, že aj táto jeho časť sa môže použiť len na krytie strát spoločnosti alebo družstva z ich hospodárenia.

§ 44b

Účtovanie o ocenení investičného majetku reálnou hodnotou po jeho ocenení pri prvotnom zaúčtovaní

(1) V deň prvého ocenenia po prvotnom zaúčtovaní sa rozdiel hodnoty finančného nástroja držaného ako investícia medzi jeho ocenením pri prvotnom zaúčtovaní a jeho ocenením pri precenení, okrem cudzej meny na účel jej ocenenia v eurách, účtuje na ťarchu alebo v prospech analytického účtu Oceňovací rozdiel k účtu finančného nástroja súvzťažne

a) v prospech príslušného účtu Fondu z ocenenia účtovej skupiny Kapitálové fondy účtovej triedy 5 – Kapitálové účty a závierkové účty, ak reálna hodnota majetku je v čase precenenia vyššia ako v čase jeho prvotného zaúčtovania,

b) na ťarchu nákladov, ak reálna hodnota majetku je v čase precenenia nižšia ako v čase jeho prvotného zaúčtovania.

(2) Pri nasledujúcom precenení, ak reálna hodnota majetku je v čase tohto precenenia nižšia ako v čase jeho bezprostredne predchádzajúceho precenenia, ale zostatok jeho bezprostredne predchádzajúceho precenenia bol pasívny, rozdiel medzi týmito dvomi preceneniami sa účtuje na ťarchu príslušného fondu z precenenia až na zostatok nula. Ak je pokles reálnej hodnoty majetku vyšší, než je pasívny zostatok fondu z precenenia príslušného majetku, rozdiel medzi pasívnym zostatkom účtu fondu z precenenia a poklesom reálnej hodnoty majetku sa účtuje na ťarchu nákladov. Ak reálna hodnota majetku je v čase tohto precenenia vyššia ako v čase jeho bezprostredne predchádzajúceho precenenia, ale výsledok jeho bezprostredne predchádzajúceho precenenia bol náklad, rozdiel medzi týmito dvomi preceneniami sa účtuje v prospech príslušného nákladu. Ak je nárast reálnej hodnoty majetku vyšší, ako hodnota nákladu z precenenia príslušného finančného majetku, rozdiel sa účtuje v prospech príslušného fondu z precenenia.

(3) Pri realizácii finančného nástroja sa účtuje hodnota finančného nástroja v prospech účtu finančného nástroja, na ťarchu pohľadávky z realizácie finančného nástroja sa zaúčtuje hodnota z realizácie finančného nástroja a rozdiel medzi nimi sa účtuje na účet ziskov a strát alebo na usporiadací účet. Zároveň sa účtuje o oceňovacom rozdiele prislúchajúcom realizovanému finančnému nástroju z účtu Fondy z ocenenia tak, že sa hodnota oceňovacieho rozdielu účtuje na opačnú stranu účtu, ako má oceňovací rozdiel zostatok, súvzťažne na účet ziskov a strát alebo na usporiadací účet. Ak sa použije usporiadací účet, na záver účtovania o operácii realizácie finančného nástroja sa hodnota zostatku usporiadacieho účtu účtuje súvzťažne na účet ziskov a strát.

(4) Pri účtovaní o zaisťovaní sa rozdiel precenení zaisťovanej položky aj zaisťujúcej položky účtuje na účet ziskov a strát.

§ 44c

Účtovanie o hmotnom majetku a nehmotnom majetku a o dlhodobom finančnom majetku

(1) O výdavkoch na obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku sa účtuje na účte Obstaranie hmotného majetku a na účte Obstaranie nehmotného majetku účtovej triedy 4 – Dlhodobý majetok a záväzky z financovania účtovej skupiny Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku. Konečný zostatok príslušného účtu obstarania majetku je obstarávacou cenou predmetného majetku. V deň zaradenia do užívania sa majetok účtuje na príslušný účet účtovej skupiny Hmotný majetok alebo na príslušný účet účtovej skupiny Nehmotný majetok.

(2) Ocenenie nehnuteľnosti sa zvýši o výdavky vynaložené na technické zhodnotenie4).Tieto výdavky sa aktivujú na účte obstarania majetku a po dokončení technického zhodnotenia a jeho zaradenia do užívania sa o ne zvýši ocenenie nehnuteľnosti.

(3) Vo vnútornom predpise subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou sa určí hodnota drobného hmotného majetku a drobného nehmotného majetku, ktorého hodnota jednotlivo je v pomere k celkovej hodnote majetku zanedbateľná a ktorý nemá kľúčový význam pre výkon činnosti subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou a určí sa, že výdavok na obstaranie takéhoto majetku sa neaktivuje, ale účtuje sa na ťarchu nákladov.

(4) Ak sa účtovná jednotka rozhodne nepoužívať ďalej podiel, hmotný majetok alebo nehmotný majetok na určený účel, ale ho predať, tento majetok sa prestane vykazovať ako dlhodobý majetok a začne sa vykazovať ako krátkodobý majetok. Na tento účel sa účtuje obstarávacia cena majetku v prospech príslušných účtov účtových skupín Finančné investície, Hmotný majetok a Nehmotný majetok a na ťarchu účtov oprávok a opravných položiek k príslušným položkám majetku. Rozdiel medzi obstarávacou cenou majetku a oprávkami a opravnými položkami k nemu vytvorenými sa účtuje v prospech účtu príslušného majetku a na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny Finančné investície, hmotný majetok a nehmotný majetok na predaj účtovej triedy 2 – Ostatné pohľadávky a ostatné záväzky.

(5) Podiely na účtovných jednotkách v skupine sa oceňujú obstarávacou cenou. Podielové účasti sa oceňujú reálnou hodnotou podľa § 28a.

§ 44d

Účtovanie o finančnom prenájme

(1) Na účely účtovania o finančnom prenájme sa rozumie

a) finančným prenájmom nájom hmotného majetku dohodnutý na dobu určitú, ktorá predstavuje väčšinu ekonomickej doby životnosti tohto majetku, alebo nájom hmotného majetku dohodnutý na dobu určitú s dohodnutým právom kúpy prenajatého majetku po uplynutí dohodnutej doby nájmu, pričom ekonomickou dobou životnosti hmotného majetku sa rozumie doba, počas ktorej sa očakáva, že hmotný majetok bude hospodársky využiteľný,

b) splátkami jednotlivé splátky uhrádzané nájomcom prenajímateľovi počas dohodnutej doby finančného prenájmu; hodnota splátky sa skladá z dvoch častí účtovaných oddelene na dvoch analytických účtoch, zo splátky čistej investície prenajímateľa do finančného prenájmu a z finančného výnosu z finančného prenájmu, ktorý sa vypočíta tak, aby počas dohodnutej doby finančného prenájmu bola za každé splátkové obdobie zabezpečená konštantná periodická miera výnosnosti zostatku prenajímateľovej čistej investície do finančného prenájmu,

c) hrubou investíciou do finančného prenájmu súčet nesplatených splátok uhrádzaných podľa nájomnej zmluvy nájomcom prenajímateľovi; súčasťou splátok je aj kúpna cena, za ktorú po uplynutí dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému hmotnému majetku z prenajímateľa na nájomcu,

d) čistou investíciou do finančného prenájmu súčasná hodnota hrubej investície do finančného prenájmu, ktorá bola vypočítaná pomocou úrokovej miery obsiahnutej vo finančnom prenájme,

e) úrokovou mierou obsiahnutou vo finančnom prenájme diskontná miera, pomocou ktorej sa na začiatku dohodnutej doby finančného prenájmu určila taká súčasná hodnota súčtu splátok a kúpnej ceny predmetu finančného prenájmu po uplynutí dohodnutej doby finančného prenájmu, ktorá sa rovná reálnej hodnote prenajatého hmotného majetku.

(2) V deň odovzdania hmotného majetku nájomcovi sa v účtovníctve prenajímateľa o tejto skutočnosti účtuje ako o predaji čistým spôsobom. Rozdiel medzi účtovnou hodnotou hmotného majetku a súčasnou hodnotou pohľadávky z finančného prenájmu sa účtuje na ťarchu/v prospech účtu Zisky z majetku prenajatého finančným prenájmom účtovej skupiny Výnosy z operácií s majetkom a záväzkami alebo na ťarchu účtu Straty z majetku prenajatého finančným prenájmom účtovej skupiny Náklady na operácie s majetkom a záväzkami. Súčasne sa účtuje o čistej investícii do finančného prenájmu na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny Pohľadávky z finančného prenájmu účtovej triedy 3 – Investície v prospech účtu Hmotný majetok a nehmotný majetok na predaj účtovej skupiny Finančné investície, hmotný majetok a nehmotný majetok na predaj účtovej triedy 2 – Ostatné pohľadávky a ostatné záväzky.

(3) V deň odovzdania hmotného majetku nájomcovi sa v účtovníctve nájomcu tento majetok účtuje v súčasnej hodnote splátok na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny Hmotný majetok účtovej triedy 4 – Dlhodobý majetok a záväzky z financovania a v prospech účtu Záväzky z finančného prenájmu účtovej skupiny Pohľadávky a záväzky z finančného prenájmu.

(4) V deň predčasného ukončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve prenajímateľa zostatok čistej investície do finančného prenájmu v ocenení podľa nájomnej zmluvy účtuje na ťarchu účtu Pohľadávky z obchodného styku účtovej skupiny Pohľadávky a záväzky z obchodného styku účtovej triedy 2 – Ostatné pohľadávky a ostatné záväzky a v prospech príslušného účtu Pohľadávok z finančného prenájmu. O hmotnom majetku, ktorý bol predmetom finančného prenájmu, sa v deň jeho vrátenia dlžníkom veriteľovi účtuje v účtovníctve veriteľa na ťarchu účtu Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku a v prospech účtu Pohľadávky z finančného prenájmu.

(5) V deň predčasného ukončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve nájomcu účtuje zostatok záväzku z obstarania predmetu finančného prenájmu na ťarchu účtu Záväzky z finančného prenájmu účtovej skupiny Pohľadávky a záväzky z finančného prenájmu a v prospech účtu Záväzky z obchodného styku účtovej skupiny Pohľadávky a záväzky z obchodného styku.

(6) V deň odovzdania majetku prenajímateľovi sa v účtovníctve nájomcu účtuje

a) odpis majetku v prospech účtu oprávok k príslušnému hmotnému majetku a na ťarchu účtu odpisov v účtovej skupine Prevádzkové náklady tak, aby sa jeho účtovná hodnota rovnala zostatku analytického záväzku za tento majetok k účtu Záväzky z finančného prenájmu,

b) vyradenie odpísanej časti majetku z účtovníctva nájomcu na ťarchu účtu Oprávky k hmotnému majetku účtovej skupiny Hmotný majetok a v prospech príslušného účtu účtovej skupiny Hmotný majetok,

c) vyrovnanie s prenajímateľom na ťarchu účtu Záväzky z obchodného styku účtovej skupiny Pohľadávky a záväzky z obchodného styku a v prospech účtu príslušného majetku.

§ 44e

Účtovanie dane z príjmov

(1) Daň z príjmov sa účtuje ako náklad na účtoch účtovej skupiny Náklady na dane z príjmov v účtovej triede 7 – Náklady a súvzťažne ako záväzok, prípadne pohľadávka na účtoch účtovej skupiny Dane z príjmov účtovej triedy 4 – Dlhodobý majetok a záväzky z financovania.

(2) Pri dani z príjmov sa osobitne účtuje

a) splatná daň z príjmov za bežné účtovné obdobie a zdaňovacie obdobie,

b) odložená daň z príjmov do budúcich účtovných období a zdaňovacích období.

(3) Zo základu dane z príjmov a sadzby ustanovenej osobitným predpisom10) sa na účely účtovania dane z príjmov vypočíta splatná daň z príjmov. Splatná daň z príjmov sa účtuje na ťarchu účtu Náklady na splatnú daň z príjmov účtovej skupiny Náklady na dane z príjmov a v prospech účtu Záväzok za splatnú daň z príjmov účtovej skupiny Dane z príjmov.

(4) O odloženej dani z príjmov sa účtuje, ak ide o

a) dočasné rozdiely medzi účtovnými hodnotami aktív a účtovnými hodnotami pasív a ich daňovými základňami,

b) daňovú stratu, ktorá sa bude podľa osobitného predpisu11) v budúcich zdaňovacích obdobiach odpočítavať od základov dane z príjmov budúcich zdaňovacích období,

c) úľavy na dani z príjmov, ktoré sa budú podľa osobitného predpisu12) v budúcich zdaňovacích obdobiach odpočítavať od základov dane z príjmov budúcich zdaňovacích období.

(5) Daňovou základňou na účely účtovania o odloženej dani z príjmov je hodnota aktíva, ktorej znižovanie je daňovým nákladom na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov podľa osobitného predpisu alebo hodnota pasíva, ktorého prijatie je daňovým nákladom na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov podľa osobitného predpisu.

(6) Dočasné rozdiely medzi účtovnými hodnotami aktív a účtovnými hodnotami pasív a ich daňovými základňami sú najmä

a) zdaniteľné dočasné rozdiely, ktoré v budúcich účtovných obdobiach budú tvoriť zdaniteľné hodnoty pri určovaní základu dane z príjmov, napríklad

1. účtovná hodnota dlhodobého hmotného majetku je vyššia ako jeho daňová základňa, napríklad účtovná zostatková cena dlhodobého hmotného majetku je vyššia ako je jeho zostatková cena podľa osobitného predpisu,12)

2. účtovná hodnota pohľadávky je vyššia ako je jej daňová základňa, napríklad pohľadávka z úrokov, ktoré sa zahrnú do základu dane z príjmov až po ich inkase,

b) odpočítateľné dočasné rozdiely, ktoré v budúcich účtovných obdobiach budú tvoriť odpočítateľné hodnoty pri určovaní základu dane z príjmov, napríklad

1. účtovná hodnota dlhodobého hmotného majetku je nižšia ako je jeho daňová základňa, napríklad účtovná zostatková cena dlhodobého hmotného majetku je nižšia ako je jeho zostatková cena podľa osobitného predpisu,11)

2. účtovná hodnota pohľadávky je nižšia ako je jej daňová základňa, napríklad bola vytvorená opravná položka k pohľadávke a tento rozdiel medzi účtovnou hodnotou pohľadávky a daňovou základňou pohľadávky bude v budúcnosti znižovať základ dane z príjmov,

3. účtovná hodnota záväzku je vyššia ako jeho daňová základňa, napríklad záväzky znižujúce základ dane až po ich uhradení.

(7) Odložená daňová pohľadávka na účely účtovania je

a) odpočítateľný dočasný rozdiel,

b) daňová strata, ktorá sa bude v súlade s osobitným predpisom11) odpočítavať v budúcich zdaňovacích obdobiach od ich základov dane z príjmov,

c) úľava na dani z príjmov podľa osobitného predpisu.12)

(8) Odložený daňový záväzok na účely účtovania je zdaniteľný dočasný rozdiel.

(9) O odloženom daňovom záväzku sa účtuje v prospech účtu Odložené daňové záväzky účtovej skupiny Dane z príjmov a o odloženej daňovej pohľadávke sa účtuje na ťarchu účtu Odložené daňové pohľadávky z dočasných rozdielov a účtu Odložené daňové pohľadávky z odpočítateľnej daňovej straty a z daňových úľav účtovej skupiny Dane z príjmov. Súvzťažne sa o odloženom daňovom záväzku a o odloženej daňovej pohľadávke účtuje v závislosti od toho, ako sa účtuje účtovný prípad, v súvislosti s ktorým vznikli. Ak sa súvzťažne účtuje ako náklad alebo výnos, odložený daňový záväzok sa účtuje na ťarchu účtu Zisk/strata z odloženej dane z príjmov účtovej skupiny Daň z príjmov a odložená daňová pohľadávka v prospech toho istého účtu. Ak sa účtovný prípad neúčtuje ako náklad alebo výnos, ale priamo v prospech alebo na ťarchu účtov vlastného imania, aj odložená daň z príjmov sa účtuje priamo na ťarchu alebo v prospech účtov vlastného imania.

(10) Odložená daňová pohľadávka vzniknutá z odpočítateľných dočasných rozdielov sa účtuje na ťarchu účtu Odložené daňové pohľadávky z dočasných rozdielov účtovej skupiny Dane z príjmov a v prospech účtu Zisky/straty z odložených daní z príjmov účtovej skupiny Dane z príjmov, ak je pravdepodobné, že základ dane z príjmov, voči ktorému sa odpočítateľné dočasné rozdiely budú môcť použiť je dosiahnuteľný. V zdaňovacom období, v ktorom sa príslušný dočasný rozdiel stáva zdaniteľný, účtuje sa v prospech účtu Odložené daňové pohľadávky z dočasných rozdielov a na ťarchu účtu Zisk/strata z odloženej dane z príjmov. Ak sa v zdaňovacom období, v ktorom sa tento dočasný rozdiel stáva zdaniteľným nedosiahne základ dane z príjmov taký, aby bol tento dočasný rozdiel od základu dane z príjmov z časti alebo odpočítateľný a nie je ani prevoditeľný do ďalších zdaňovacích období, účtuje sa v prospech účtu Odložené daňové pohľadávky z dočasných rozdielov a na ťarchu účtu Zisky/straty z odložených daní z príjmov. Rovnaký postup sa použije, ak ide o odloženú daňovú pohľadávku z odpočítateľnej daňovej straty alebo odloženú daňovú pohľadávku z daňových úľav s tým, že namiesto účtu Odložené daňové pohľadávky z dočasných rozdielov sa použije účet Odložené daňové pohľadávky z odpočítateľnej daňovej straty a z daňových úľav.

(11) Odložený daňový záväzok sa účtuje v prospech účtu Odložené daňové záväzky účtovej skupiny Dane z príjmov na ťarchu účtu Zisk/strata z odloženej dane z príjmov účtovej skupiny Daň z príjmov. V období, v ktorom sa odložený daňový záväzok stáva splatným, účtuje sa na ťarchu účtu Odložené daňové záväzky a v prospech účtu Zisk/strata z odloženej dane z príjmov.

(12) Ak sa ku dňu zostavenia účtovnej závierky v účtovnej jednotke preveruje účtovná hodnota odloženej daňovej pohľadávky a ak je nepravdepodobné, že bude dosiahnutý základ dane z príjmov, ktorý by umožnil použiť časť alebo celú odloženú daňovú pohľadávku, účtovná hodnota odloženej daňovej pohľadávky sa znižuje vo výške, v akej je pravdepodobné, že základ dane z príjmov nebude dosiahnutý.

(13) O odloženej dani z príjmov sa neúčtuje, ak ide o dočasné rozdiely vzniknuté z ocenenia goodwillu.

§ 44f

Osobitné ustanovenia o podrobnostiach o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky a o obsahovom vymedzení týchto položiek pre subjekty kolektívneho investovania s právnou subjektivitou

(1) Usporiadanie položiek súvahy subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou je založené na rozdiele medzi obežným majetkom a neobežným majetkom. Neobežný majetok sa člení na dlhodobý majetok, ktorý slúži na obsluhu činnosti subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou a na investičný majetok, ktorý vytvára príjem.

(2) Usporiadanie položiek výkazu ziskov a strát subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou vychádza z funkcie nákladov. Jeho prvou časťou sú výnosy z investícií, pretože tieto sú hlavnou činnosťou subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou a z hľadiska ich úlohy v generovaní príjmov tohto subjektu sú ekvivalentné čistému obratu subjektu produkujúcemu tovary alebo poskytujúcemu služby. Sú nasledované nákladmi na obstaranie investícií, ktoré sú ekvivalentné nákladom na predaný tovar alebo nákladom na poskytnuté služby.

Osobitné ustanovenia pre investičné fondy s premenlivým základným imaním

§ 44g

Základné imanie investičného fondu s premenlivým základným imaním

(1) Na účely vedenia účtovníctva sa za základné imanie investičného fondu s premenlivým základným imaním považuje čisté základné imanie za účtovné obdobie, zisk alebo strata v schvaľovacom konaní a zisk alebo strata bežného účtovného obdobia. Čisté základné imanie za účtovné obdobie je výsledkom účtovných operácií, pri ktorých sa otvorí účet Čisté základné imanie za účtovné obdobie so zostatkom z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia, účtovnej operácie, pri ktorej sa strata alebo nerozdelená časť zisku z účtu Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní prevedie na účet Čisté základné imanie za účtovné obdobie a z účtovných operácií vydávania akcií alebo odkupovania akcií.

(2) V deň schválenia zisku alebo straty sa zisk alebo strata odúčtuje z účtu Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní, časť zisku určená na rozdelenie akcionárom sa zaúčtuje na účet Záväzky voči akcionárom a strata alebo časť zisku, ktorá nebola určená na rozdelenie akcionárom, sa zaúčtuje na účet Čisté základné imanie za účtovné obdobie.

(3) O vydaní alebo odkúpení akcie investičného fondu s premenlivým základným imaním sa účtuje v deň prijatia alebo výdaja hotovosti alebo prijatia nepeňažného vkladu.

(4) Hodnota akcie, za ktorú sa akcia vydá alebo odkúpi, sa vypočíta podľa hodnoty čistého obchodného imania investičného fondu s premenlivým základným imaním k rozhodujúcemu dňu.13)

(5) Ak sa akcia vydáva za nepeňažný vklad, tento nepeňažný vklad sa ocení reálnou hodnotou k rozhodujúcemu dňu.

(6) Hodnota čistého obchodného imania investičného fondu s premenlivým základným imaním sa rovná čistej hodnote jeho majetku.

§ 44h

Oceňovanie investičného majetku v investičnom fonde s premenlivým základným imaním

Investičný majetok sa v investičnom fonde s premenlivým základným imaním oceňuje reálnou hodnotou súvzťažne na účet ziskov a strát.

§ 44i

Účtovanie dane z príjmov v investičnom fonde s premenlivým základným imaním, ktorý vytvoril podfond

(1) O dani z príjmov za zdaňovacie obdobie sa v investičnom fonde s premenlivým základným imaním a v podfonde vytvorenom týmto investičným fondom s premenlivým základným imaním účtuje oddelene. Splatná daň z príjmov podfondu je záväzkom voči investičnému fondu s premenlivým základným imaním.

(2) V investičnom fonde s premenlivým základným imaním sa účtuje o splatnej dani z príjmov za investičný fond a za podfondy, ktoré vytvoril,14) v účtovej triede 4 – Dlhodobý majetok a záväzky z financovania účtovej skupine Dane z príjmov na účte Záväzok za splatnú daň z príjmov. O splatnej dani z príjmov investičného fondu s premenlivým základným imaním bez podfondov, ktoré vytvoril a o splatnej dani z príjmov fondov, ktoré vytvoril, sa účtuje na analytických účtoch k účtu Záväzok za splatnú daň z príjmov.

§ 44j

Účtovná závierka investičného fondu s premenlivým základným imaním

Účtovná závierka investičného fondu s premenlivým základným imaním sa zostavuje s rovnakým usporiadaním a obsahovým vymedzením jej položiek ako má účtovná závierka iného subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou, s týmito odchýlkami:

a) v položkách pasív súvahy

1. v riadkoch 11, 16a, 16b, 17, 18, 19 a 20 sa namiesto číselného údaja uvedie pomlčka,

2. v riadku 16 Základné imanie sa uvedie čisté základné imanie,

3. v súčtovom riadku II. Vlastné imanie sa uvedie základné imanie,

b) poznámky k účtovnej závierke, časť C „Prehľad o peňažných tokoch“ a časť D „Prehľad o zmenách v základnom imaní“ sa zostavia s usporiadaním a obsahovým vymedzením ich položiek podľa prílohy č. 7a.

§ 44k

Účtovná závierka podfondu investičného fondu s premenlivým základným imaním

Účtovná závierka podfondu investičného fondu s premenlivým základným imaním sa zostavuje ako účtovná závierka príslušného druhu podielového fondu podľa prílohy č. 1 alebo prílohy č. 2, pričom v pasívach súvahy v riadku „podielové listy“ sa uvedú slová „akcie podfondu“.

Osobitné ustanovenia k rámcovej účtovej osnove

§ 45

(1) Na účte Vklady a úvery v bankách a na účte Štátne pokladničné poukážky a pokladničné poukážky Národnej banky Slovenska účtovej skupiny Ekvivalenty peňažných prostriedkov sa účtuje len o vkladoch a úveroch v bankách, štátnych pokladničných poukážkach a pokladničných poukážkach Národnej banky Slovenska, ktoré sú ekvivalentom peňažných prostriedkov.

(2) Na účte Hodnoty na ceste účtovnej skupiny Zúčtovacie účty sa účtuje o hodnotách, ktoré boli odúčtované z jedného účtu, ale z dôvodu časového posunu neboli dosiaľ zaúčtované na inom účte a naopak, napríklad presun peňažných prostriedkov medzi dvomi bankovými účtami. Tento účet nemá v účtovnej závierke zostatok.

§ 46

(1) Na účtoch účtovej skupiny Podielové listy/Dôchodkové jednotky/Doplnkové dôchodkové jednotky sa účtuje o podielových listoch v podielovom fonde a podfonde strešného podielového fondu, dôchodkových jednotkách pripísaných na osobné dôchodkové účty sporiteľov v dôchodkovom fonde, o doplnkových dôchodkových jednotkách pripísaných na osobné účty účastníkov v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde a o pohľadávkach na príspevky voči účastníkom v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde, ako o položke znižujúcej vlastné imanie a o doplnkových dôchodkových jednotkách pripísaných na osobné účty poberateľov dávok vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde.

(2) O emisiách podielových listov toho istého podielového fondu alebo podfondu strešného podielového fondu sa účtuje oddelene, ak sa navzájom odlišujú

a) výškou poplatku za vydanie podielového listu alebo poplatku za vyplatenie podielového listu,

b) výškou odplaty za správu podielového fondu pripadajúcu na príslušnú emisiu,

c) menou, v ktorej je hodnota podielu vyjadrená,

d) spôsobom vyplatenia výnosov z majetku v podielovom fonde alebo

e) kombináciou skutočností podľa písmen a) až d).

(3) Na účtoch účtovej skupiny Závierkové účty sa účtuje podľa § 29.

§ 47

(1) Ak sa postupuje pri účtovaní o operáciách s majetkom prípadne so záväzkami vyrovnávacím spôsobom podľa § 31 ods. 1, účty účtovej skupiny Náklady na operácie s majetkom s výnimkou účtu Straty z nehnuteľností prenajatých finančným prenájmom sa nepoužívajú. Názov účtovnej skupiny Výnosy z operácií s majetkom sa nahradí názvom Zisk/strata z operácií s majetkom a slovo Výnosy v názvoch účtov sa nahradí slovami Zisky/straty.

(2) Odmeny za nákup podielových listov nad isté množstvo alebo za ich držanie isté časové obdobie sa zaúčtujú a vykážu ako výnos z podielových listov.

(3) O záporných rozdieloch zistených pri inventarizácii a škodách a o iných nákladoch, o ktorých sa neúčtuje na iných účtoch nákladov, sa účtuje na účte Iné prevádzkové náklady účtovej skupiny Ostatné prevádzkové náklady.

(4) O ziskoch z prevodu podielov na vlastnom imaní realitných spoločností, náhradách mánk a škôd, o kladných inventarizačných rozdieloch, o výnosoch z pokút a penále a o ostatných výnosoch, o ktorých sa neúčtuje na iných účtoch výnosov sa účtuje na účte Iné prevádzkové výnosy účtovej skupiny Ostatné prevádzkové výnosy a výnosy zo zrušenia zníženia ocenenia majetku.

Účtová trieda 9 – Podsúvahová evidencia

§ 48

(1) V účtovnej triede 9 - Podsúvahová evidencia sa vedie evidencia o iných aktívach a o iných pasívach. Ide o pohľadávky a záväzky zo zmlúv, z ktorých ani jedna zmluvná strana doteraz neplnila. Ďalej sa tu vedie podmienený majetok a podmienené záväzky, práva fondu k cudzím majetkovým hodnotám alebo o práva iných k majetkovým hodnotám fondu, napríklad právo užívať vec na základe nájomnej zmluvy, veci alebo práva, ktoré patria fondu, ale ovláda ich niekto iný, napríklad na základe zmluvy o uložení veci.

(2) O položke sa účtuje ako o inom pasíve alebo ako o inom aktíve podľa toho, či má fond podľa zmluvy plniť prvý, vtedy sa príslušná položka eviduje ako pasívum, alebo má ako prvá plniť druhá strana, vtedy sa príslušná položka eviduje ako aktívum. Ak majú obe zmluvné strany plniť podľa zmluvy súčasne, eviduje sa aktívum aj pasívum.

(3) Podsúvahová evidencia je zaznamenávanie skutočností, ktoré sa nezaznamenávajú v účtovných knihách. Tieto skutočnosti dopĺňajú informáciu jednotlivej položky súvahy alebo výkazu ziskov a strát, alebo umožňujú lepšie pochopiť finančnú pozíciu fondu. Evidencia na podsúvahových účtoch sa nevykonáva podvojným zápisom, pretože prírastok jednej položky aktív alebo pasív nemá za následok prírastok alebo úbytok inej položky aktív alebo pasív. Nástroje tejto evidencie sa nazývajú podsúvahové účty, pretože na jednej strane zobrazujú prírastok položiek rovnakej podstaty a na druhej strane ich úbytok.

§ 49

(1) Na účtoch účtovej skupiny Pohľadávky a záväzky z úverových zmlúv sa účtujú práva na vypožičanie peňažných prostriedkov a záväzky na požičanie peňažných prostriedkov na základe zmlúv o úvere a zmlúv o pôžičke.

(2) Na účtoch účtovej skupiny Pohľadávky na odobratie a záväzky na dodanie podkladového nástroja z pevných termínových operácií sa účtujú podkladové nástroje v ich dohodnutej hodnote.

(3) Na účtoch účtovej skupiny Pohľadávky na odobratie a záväzky na dodanie podkladového nástroja z opcií sa účtujú podkladové nástroje v ich dohodnutej hodnote.

(4) Na účtoch účtovej skupiny Pohľadávky a záväzky podmienené odkladacou podmienkou sa účtujú pohľadávky a záväzky, podmienené odkladacou podmienkou, napríklad pohľadávky z prijatých záruk, z prijatých záložných práv a z iných zabezpečení. Zabezpečenia sa účtujú v ich reálnej hodnote, pri záložných právach a zálohoch sa účtuje o predmete zabezpečenia ocenenom reálnou hodnotou.

(5) Na účtoch účtovej skupiny Pohľadávky a záväzky podmienené rozväzovacou podmienkou sa účtuje majetok a záväzky, ktorých znovunadobudnutie je podmienené rozväzovacou podmienkou v prípade, ak sa nevykazujú v súvahe. V podsúvahovej evidencii sa oceňujú takou hodnotou, ktorú má fond druhej strane vrátiť, alebo ktorá bude fondu druhou stranou vrátená.

(6) Na účtoch účtovej skupiny Práva k cudzím veciam a právam a práva iných k veciam a právam fondu sa účtuje napríklad o prenajatých nehnuteľnostiach v takom ocenení, v akom sa o nich účtuje na súvahových účtoch.

(7) Na účtoch účtovej skupiny Pohľadávky zo zverených hodnôt sa účtuje o zverených hodnotách v takom ocenení, v akom sa o nich účtuje na súvahových účtoch.

(8) Na účtoch účtovej skupiny Evidenčné účty sa účtuje o odpísaných pohľadávkach a iných hodnotách v evidencii, ktoré napomáhajú určeniu hodnoty zaúčtovávaného majetku alebo záväzku alebo odúčovávaného majetku alebo záväzku.


Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 50

Poznámky k položkám súvahy týkajúce sa rozpisov majetku a záväzkov podľa cudzích mien, ktorými sú ocenené a poznámky, týkajúce sa rozpisov podľa zostatkovej doby splatnosti majetku a záväzkov nemusia byť súčasťou účtovnej závierky dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu.

§ 51

(1) Nezaistený cenný papier, nehnuteľnosť a podiel na realitnej spoločnosti sa môže do 31. decembra. 2008 súvzťažne oceniť v prospech alebo na ťarchu príslušného účtu Fond z ocenenia. Rozdiel medzi cenou, za ktorú sa cenný papier obstaral a jeho reálnou hodnotou sa môže do 31. decembra 2008 súvzťažne účtovať v prospech alebo na ťarchu príslušného účtu Fond z ocenenia.

(2) Po otvorení účtov Fond z ocenenia v roku 2009, sa zostatky účtov preúčtujú na účet Podielové listy/Dôchodkové jednotky/Účty účastníkov – poberateľov dávok.

§ 52

Zostatok účtu Nerozdelený zisk z minulých rokov a účtu Neuhradená strata z minulých rokov, sa preúčtuje v roku 2008 prvou účtovnou operáciou po otvorení účtov na účet Podielové listy, Dôchodkové jednotky alebo Osobné účty účastníkov/poberateľov dávok.

§ 53

Rámcová účtovná osnova uvedená v prílohe č. 5 sa môže používať do 31. decembra 2008.

§ 54

V prípadoch, v ktorých toto opatrenie umožňuje postupovať viac ako jedným spôsobom, používa sa počas celého účtovného obdobia jeden z nich a na celý príslušný druh majetku, záväzkov, výnosov alebo nákladov.

§ 54a

Rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov konverzným kurzom v rámci prechodu zo slovenskej meny na menu euro a rozdiely zo zaokrúhľovania sa zaúčtujú na analytickom účte k účtu Ostatné pohľadávky alebo účtu Ostatné záväzky účtovej skupiny Ostatné pohľadávky a ostatné záväzky účtovej triedy 2 Ostatné pohľadávky a ostatné záväzky. Ku dňu zavedenia meny euro v Slovenskej republike sa rozdiely preúčtujú na účet Iné prevádzkové výnosy účtovej skupiny Ostatné prevádzkové výnosy a výnosy zo zrušenia zníženia ocenenia majetku účtovej triedy 6 Výnosy alebo na účet Iné prevádzkové náklady účtovej skupiny Ostatné prevádzkové náklady účtovej triedy 7 Náklady.

§ 54b

Podiel v obchodnej spoločnosti, ktorý je reprezentovaný neobchodovateľnými akciami a ktorý správcovská spoločnosť nadobudla do majetku fondu do 31. marca 2012 sa ocení k 30. júnu 2012 podľa § 28a ods. 1. Rozdiel sa vo výkaze ziskov a strát vykáže ako zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi.

§ 54c

Ustanovenia prílohy č. 3 Poznámky časť C Prehľad o peňažných tokoch v znení účinnom do 30. decembra 2012 sa môže použiť pri zostavení účtovnej závierky za rok 2012.

§ 54d

Týmto opatrením sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 8.

§ 54e

Ustanovenie § 4 ods. 2 v znení účinnom od 1. januára 2014 sa prvý krát použije pri zostavovaní účtovných závierok za účtovné obdobie, ktoré začína 1. januára 2014.

§ 55

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. decembra 2006 č. MF/25957/2006-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovnej osnove a postupoch účtovania pre špeciálne podielové fondy nehnuteľností a ktorým sa dopĺňajú niektoré opatrenia (oznámenie č. 698/2006 Z. z.).

§ 56

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.


Ján Počiatek, v. r.

minister financií


Prílohy č. 1 k opatreniu č. MF/25835/2007-74

Vzor

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podielového fondu, okrem ŠPFN, dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/25835/2007-74

VZOR

ÚČTOVNÁ

špeciálneho podielového fondu nehnuteľností

Príloha č. 4 k opatreniu č. MF/25835/2007-74

Rámcová účtová osnova pre subjekty kolektívneho investovania, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy

Účtová trieda 1 – Peňažné prostriedky, ekvivalenty peňažných prostriedkov
Účtová skupina Peňažné prostriedky
Peniaze v hotovosti
Bežné účty v bankách
Vklady v bankách a úvery bankám na 24 hodín
Účtová skupinaEkvivalenty peňažných prostriedkov
Vklady v bankách a úvery bankám na viac ako 24 hodín
Štátne pokladničné poukážky a pokladničné poukážky Národnej banky Slovenska
Iné ekvivalenty peňažných prostriedkov
Účtová trieda 2 – Ostatné pohľadávky a ostatné záväzky
Účtová skupina Zúčtovacie účty
Zúčtovanie s verejným trhom cenných papierov
Hodnoty na ceste
Záväzky voči podielnikom, sporiteľom, účastníkom a poberateľom dávok
Účtová skupinaUsporiadacie účty
Účtová skupinaÚčty časového rozlíšenia
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období
Výdavky budúcich období
Výnosy budúcich období
Účtová skupinaPohľadávky a záväzky z obchodného styku
Pohľadávky z obchodného styku
Záväzky z obchodného styku
Účtová skupinaMajetok na predaj
Dlhodobý finančný majetok na predaj
Hmotný majetok a nehmotný majetok na predaj
Vlastné akcie alebo vlastné vklady
Účtová skupinaPohľadávky a záväzky voči správcovskej spoločnosti, depozitárovi a audítorovi
Pohľadávky
Záväzky
Účtová trieda 3 Investície
Účtová skupinaPevné termínové operácie
Forwardy
Swapy
Marže
Účtová skupinaOpcie
Opcie
Marže
Účtová skupinaDrahé kovy
Zlato
Platina
Paládium
Striebro
Účtová skupinaKomodity
Kovy
Energetické suroviny a energie
Poľnohospodárske produkty a potraviny
Ostatné komodity
Účtová skupinaPohľadávky
Pohľadávky z obrátených repoobchodov
Krátkodobé pohľadávky voči bankám
Dlhodobé pohľadávky voči bankám
Účtová skupinaDlhopisy
Štátne pokladničné poukážky
Pokladničné poukážky centrálnych bánk
Dlhopisy bez kupónov
Dlhopisy s kupónmi
Zmenky
Účtová skupinaPodielové listy
Podielové listy otvorených podielových fondov
Podielové listy uzavretých podielových fondov
Podielové listy špeciálnych podielových fondov
Podielové listy špeciálnych podielových fondov nehnuteľností
Účtová skupinaAkcie a podiely v obchodných spoločnostiach
Obchodovateľné akcie
Neobchodovateľné akcie a dočasné listy
Podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera
Obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach
Účtová skupinaObstaranie nehnuteľností
Poskytnuté preddavky na obstaranie nehnuteľností
Obstaranie nehnuteľností
Účtová skupina Investície do nehnuteľností
Nehnuteľnosti v prenájme
Nehnuteľnosti na zhodnotenie
Účtová skupinaObstaranie nehnuteľností na finančný prenájom
Účtová skupinaPohľadávky a záväzky z finančného prenájmu
Pohľadávky z finančného prenájmu nehnuteľností
Pohľadávky z finančného prenájmu iného majetku
Záväzky z finančného prenájmu nehnuteľností
Záväzky z finančného prenájmu iného majetku
Účtová skupinaPôžičky poskytnuté realitným spoločnostiam
Účtová trieda 4 – Dlhodobý majetok a záväzky z financovania
Účtová skupinaDlhodobý finančný majetok
Podiely na základnom imaní v dcérskych účtových jednotkách
Dlhodobé pohľadávky voči dcérskym účtovým jednotkám
Podiely na základnom imaní v pridružených účtových jednotkách
Dlhodobé pohľadávky voči pridruženým účtovým jednotkám
Podielové účasti
Dlhodobé pohľadávky voči účtovým jednotkám s podielovou účasťou
Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku
Účtová skupinaHmotný majetok
Hmotný majetok odpisovaný
Hmotný majetok neodpisovaný
Oprávky k hmotnému majetku
Opravná položka k hmotnému majetku
Účtová skupinaObstaranie finančných investícií, hmotného majetku a nehmotného majetku
Obstaranie finančných investícií
Obstaranie hmotného majetku
Obstaranie nehmotného majetku
Poskytnuté preddavky na obstaranie finančných investícií, hmotného majetku a nehmotného majetku
Opravná položka k obstaraniu majetku a k poskytnutým preddavkom
Účtová skupinaNehmotný majetok
Koncesie, patenty, licencie a podobné práva
Goodwill
Ostatný nehmotný majetok
Oprávky k nehmotnému majetku
Opravná položka k nehmotnému majetku
Účtová skupinaKrátkodobé záväzky
Záväzky voči bankám
Záväzky z repoobchodov
Krátkodobé úvery a pôžičky peňažné
Záväzky voči akcionárom za dividendy
Krátkodobé pôžičky nepeňažné
Účtová skupinaDlhodobé úvery a pôžičky
Úvery a pôžičky
Hypotekárne úvery
Účtová skupinaPôžičky prijaté od realitných spoločností
Krátkodobé pôžičky od realitných spoločností
Dlhodobé pôžičky od realitných spoločností
Účtová skupinaDane z príjmov
Záväzok za splatnú daň z príjmov
Odložené daňové záväzky
Odložené daňové pohľadávky z dočasných rozdielov
Odložené daňové pohľadávky z odpočítateľnej daňovej straty a z daňových úľav
Účtová trieda 5 – Kapitálové účty a závierkové účty
Účtová skupinaVlastné imanie fondov
Podielové listy/Dôchodkové jednotky/Doplnkové dôchodkové jednotky
Pohľadávky voči účastníkom v príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch
Účtová skupinaZákladné imanie subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou
Dohodnuté základné imanie
Pohľadávky voči spoločníkom/členom
Čisté základné imanie za účtové obdobie
Účtová skupinaKapitálové fondy
Emisné ážio
Fondy z ocenenia
Účtová skupinaRezervné fondy
Zákonné rezervné fondy
Rezervný fond na vlastné akcie
Iné rezervné fondy
Účtová skupinaVýsledok hospodárenia minulých rokov
Nerozdelený zisk z minulých rokov
Neuhradená strata z minulých rokov
Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní
Účtová skupinaZávierkové účty
Začiatočný účet súvahový
Konečný účet súvahový
Účet ziskov a strát
Účtová trieda 6 – Výnosy
Účtová skupinaVýnosy z finančného majetku
Výnosy z úrokov z úverov, vkladov a z cenných papierov
Výnosy z úrokov z derivátov
Výnosy z úrokov z finančného prenájmu
Výnosy z ostatných úrokov
Výnosy z akcií
Výnosy z podielových listov
Výnosy z podielu na zisku v realitných spoločnostiach
Účtová skupinaVýnosy z prenájmu
Účtová skupinaVýnosy z operácií s majetkom a záväzkami
Výnosy z operácií s cennými papiermi
Výnosy z operácií s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou
Zisky z derivátov na obchodovanie
Zisky zo zaisťovacích derivátov
Výnosy z operácií s drahými kovmi
Výnosy z operácií s nehnuteľnosťami
Zisky z majetku prenajatého finančným prenájmom
Zisky z ocenenia podielov v realitných spoločnostiach
Účtová skupinaOstatné prevádzkové výnosy a výnosy zo zrušenia zníženia ocenenia majetku
Zisky z postúpenia pohľadávok
Zisky z prevodu podielov na vlastnom imaní realitných spoločností
Výnosy zo zrušenia zníženia ocenenia majetku
Výnosy zo zániku záväzkov
Iné prevádzkové výnosy
Účtová trieda 7 – Náklady
Účtová skupinaNáklady financovania
Náklady na úroky z úverov
Náklady na úroky z derivátov
Náklady na ostatné úroky
Účtová skupinaNáklady na operácie s majetkom a záväzkami
Náklady na operácie s cennými papiermi
Náklady na operácie s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou
Straty z derivátov na obchodovanie
Straty zo zaisťovacích derivátov
Náklady na operácie s drahými kovmi
Náklady na operácie s nehnuteľnosťami
Straty z ocenenia podielov v realitných spoločnostiach
Straty z majetku prenajatého finančným prenájmom
Náklady na operácie s komoditami
Účtová skupinaTransakčné náklady
Účtová skupinaPrevádzkové náklady
Dane a poplatky
Nakupované výkony
Účtová skupinaOstatné prevádzkové náklady
Straty z postúpenia pohľadávok
Straty z prevodu podielov na vlastnom imaní realitných spoločností
Náklady na odpísanie nehnuteľností
Náklady zo zníženia hodnoty majetku
Iné prevádzkové náklady
Účtová skupinaOdplaty správcovskej spoločnosti a depozitárovi
Účtová skupinaNáklady na dane z príjmov
Náklady na splatnú daň z príjmov
Zisky/straty z odložených daní z príjmov
Účtová trieda 9 – Podsúvahové účty
Účtová skupinaPohľadávky a záväzky zo zmlúv o úvere
Pohľadávky z budúcich úverov a pôžičiek
Záväzky z budúcich úverov a pôžičiek
Účtová skupinaPohľadávky na odobratie a záväzky na dodanie
Pohľadávky zo spotových obchodov
Záväzky zo spotových obchodov
Pohľadávky z forvardov
Záväzky z forvardov
Pohľadávky z futurít
Záväzky z fururít
Pohľadávky zo swopov
Záväzky zo swopov
Účtová skupinaPohľadávky na odobratie a záväzky na dodanie podkladového nástroja z opcií
Pohľadávky z opcií
Záväzky z opcií
Účtová skupinaPohľadávky a záväzky podmienené odkladacou podmienkou
Pohľadávky z bankových záruk
Pohľadávky z ručenia
Pohľadávky zo záložných práv
Záväzky zo zálohov
Účtová skupinaAktíva a pasíva podmienené rozväzovacou podmienkou
Cenné papiere nadobudnuté zabezpečovacím prevodom práva
Cenné papiere prevedené zabezpečovacím prevodom práva
Účtová skupinaPráva k cudzím veciam a právam a práva iných k veciam a právam fondu
Práva k cudzím veciam a právam
Práva iných k veciam a právam fondu
Účtová skupinaPohľadávky zo zverených hodnôt
Hodnoty odovzdané do úschovy
Hodnoty odovzdané do správy
Hodnoty odovzdané na uloženie
Účtová skupinaEvidenčné účty
Odpísané pohľadávky
Hodnoty v evidencii

Vysvetlivky k rámcovej účtovej osnove

1. Rámcová účtová osnova slúži pre všetky druhy fondov. Jednotlivé účty slúžia na zaznamenanie stavu položiek, ktoré v jednotlivých druhoch fondov majú rovnaký účel, ale majú inú formu, a preto sa inak nazývajú. Názov účtu niekedy vymenováva tieto formy predmetnej položky. Pre názov účtu v účtovnom rozvrhu konkrétneho fondu sa použije názov tej formy príslušnej položky, ktorá prislúcha tomuto druhu fondu, napríklad pri subjekte kolektívneho investovania sa v účtovnom rozvrhu účet, ktorý sa v účtovej osnove nazýva „Podielové listy/Dôchodkové jednotky/Doplnkové dôchodkové jednotky“ označí názvom „Podielové listy“. Rovnako sa postupuje aj v účtovných výkazoch, ak položka výkazu je totožná s obsahom účtu.

2. Účtová trieda 2 účtová skupina Majetok na predaj – v tejto účtovej skupine sa účtuje o majetku, ktorého bežný spôsob použitia vo fonde nie je predaj, ale ktorého určené použitie je predaj, napríklad z dôvodu jeho nadbytočnosti.

3. Účtová trieda 2 účtová skupina Pohľadávky a záväzky voči správcovskej spoločnosti, depozitárovi a audítorovi - v tejto účtovej skupine sa účtuje o záväzkoch prípadne o pohľadávkach zo služieb, ktoré je fond podľa osobitných predpisov povinný použiť.

4. Účty účtových skupín Zúčtovacie účty a Usporiadacie účty a účet Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní nemajú v účtovnej závierke zostatok.

Príloha č. 5 k opatreniu č. MF/25835/2007-74

Rámcová účtová osnova pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy

Účtová trieda 1 – Bankové účty

11 Pokladničné hodnoty

Zlato

Iné drahé kovy

Hodnoty na ceste

13 Vklady, úvery a ostatné pohľadávky a záväzky

Bežné účty v bankách

Termínované vklady a poskytnuté úvery na jeden deň

Krátkodobé pohľadávky voči bankám

Pohľadávky z obrátených repoobchodov

Záväzky z repoobchodov

Prijaté krátkodobé úvery a iné krátkodobé pohľadávky voči bankám

Prijaté krátkodobé úvery

Opravná položka k úverom, vkladom a ostatným pohľadávkam

Účtová trieda 2 – Poskytnuté a prijaté úvery a pôžičky

21 Poskytnuté úvery, pôžičky a ostatné pohľadávky

Krátkodobé úvery a pôžičky

Dlhodobé úvery a pôžičkyPohľadávky z obrátených repoobchodov

Ostatné pohľadávky

Pohľadávky z finančného prenájmu

Skupinová opravná položka

23 Prijaté úvery a pôžičky

Prijaté úvery a pôžičky krátkodobé

Záväzky z repoobchodov

Krátkodobé pôžičky od realitných spoločností

Prijaté úvery a pôžičky dlhodobé

Hypotekárne úvery

Dlhodobé pôžičky od realitných kancelárií

Záväzky z finančného prenájmu

24 Pohľadávky so zníženou hodnotou

Pohľadávky so zníženou hodnotou

Opravná položka k pohľadávkam so zníženou hodnotou

26 Krátkodobé cenné papiere vydané účtovnou jednotkou

Dlhopisy peňažného trhu

Ostatné dlhopisy

Zmenky

Účtová trieda 3 – Cenné papiere, deriváty, ostatné pohľadávky, ostatné záväzky a prechodné účty

31 Pevné termínové operácie

Pevné termínové operácie s úrokovými nástrojmi

Pevné termínové operácie s menovými nástrojmi

Pevné termínové operácie s akciovými nástrojmi

Pevné termínové operácie s komoditnými nástrojmi

Pevné termínové operácie s úverovými nástrojmi

Marže

34 Rôzne pohľadávky a záväzky

Rôzni dlžníci

Rôzni veritelia

Záväzky voči podielnikom, sporiteľom a účastníkom v doplnkových dôchodkových fondoch Pohľadávky voči správcovskej spoločnosti a voči depozitárovi

Záväzky voči správcovskej spoločnosti a voči depozitárovi

Ostatné pohľadávky

Ostatné záväzky

Opravná položka k pohľadávkam

35 Časové rozlíšenie a usporiadacie účty

Náklady budúcich období

Príjmy budúcich období

Výdavky budúcich období

Výnosy budúcich období

Usporiadacie účty

36 Cenné papiere určené na predaj a ostatné podiely

Štátne dlhopisy bez kupónov

Dlhopisy vydané Národnou bankou Slovenska a zahraničnými emisnými bankami bez kupónov

Ostatné dlhopisy bez kupónov

Dlhopisy s kupónmi

Zmenky

Cenné papiere vzniknuté sekuritizáciou

Akcie

Podielové listy

Ostatné podiely

Opravná položka k ostatným podielom na predaj

37 Pohľadávky a záväzky z obchodovania s cennými papiermi a z cenných papierov vydaných účtovnou jednotkou

Zúčtovanie s verejným trhom cenných papierov

Záväzky z cenných papierov vydaných účtovnou jednotkou

39 Opcie

Opcie na úrokové nástroje

Opcie na menové nástroje

Opcie na akciové nástroje

Opcie na komoditné nástroje

Opcie na úverové nástroje

Marže

Účtová trieda 4 – Investície do nehnuteľností

41 Finančné investície – Podiely v realitných spoločnostiach

Poskytnuté preddavky na obstaranie podielov v realitných spoločnostiach

Obstaranie podielov v realitných spoločnostiach

Podiely v realitných spoločnostiach

43 Investície do nehnuteľností

Nehnuteľnosti v prenájme

Nehnuteľnosti na zhodnotenie

44 Obstaranie nehnuteľností

Poskytnuté preddavky na obstaranie nehnuteľností

Poskytnuté preddavky na obstaranie nehnuteľností na finančný prenájom

Obstaranie nehnuteľností

Obstaranie nehnuteľností na finančný prenájom

Účtová trieda 5 – Kapitálové účty, dlhodobé záväzky a závierkové účty

52 Dlhodobé cenné papiere vydané účtovnou jednotkou

Dlhopisy bez kupónov

Dlhopisy s kupónmi

Zmenky

56 Vlastné imanie

Podielové listy/Dôchodkové jednotky/Účty účastníkov – poberateľom dávok

Pohľadávky voči účastníkom v príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch

Fondy z ocenenia

58 Závierkové účty

Začiatočný účet súvahový

Konečný účet súvahový

Účet ziskov a strát

Účtová trieda 6 – Náklady

61 Náklady na finančné činnosti

Náklady na úroky z úverov a cenných papierov

Náklady na úroky z derivátov

Náklady na ostatné úroky

Náklady na poplatky a provízie

Náklady na operácie s cennými papiermi

Náklady na operácie s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou

Straty z derivátov na obchodovanie

Straty zo zaisťovacích derivátov

Náklady na operácie s nehnuteľnosťami

Náklady na operácie s drahými kovmi

Straty z nehnuteľností prenajatých finančným prenájmom

Straty z ocenenia podielov v realitných spoločnostiach

63 Všeobecné prevádzkové náklady

Dane a poplatky

Nakupované výkony

Odplaty správcovskej spoločnosti a depozitárovi

66 Ostatné prevádzkové náklady

Straty z postúpenia pohľadávok

Straty z prevodu podielov na vlastnom imaní realitných spoločností

Náklady na odpísanie nehnuteľností

Náklady zo zníženia hodnoty majetku

Iné prevádzkové náklady

Účtová trieda 7 – Výnosy

71 Výnosy z finančných činností

Výnosy z úrokov z cenných papierov a úverov

Výnosy z úrokov z derivátov

Výnosy z úrokov z finančného prenájmu

Výnosy z ostatných úrokov

Výnosy z akcií

Výnosy z podielových listov

Výnosy z podielov na zisku v realitných spoločnostiach

Výnosy z prenájmu

Výnosy z operácií s cennými papiermi

Výnosy z operácií s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou

Zisky z derivátov na obchodovanie

Zisky zo zaisťovacích derivátov

Výnosy z operácií s nehnuteľnosťami

Výnosy z operácií s drahými kovmi

Zisky z nehnuteľností prenajatých finančným prenájmom

Zisky z ocenenia podielov v realitných spoločnostiach

73 Výnosy zo zániku záväzkov

Výnosy zo zániku záväzkov

76 Ostatné prevádzkové výnosy a výnosy zo zrušenia zníženia ocenenia majetku

Zisky z postúpenia pohľadávok

Zisky z prevodu podielov na vlastnom imaní realitných spoločností

Výnosy zo zrušenia zníženia ocenenia majetku

Iné prevádzkové výnosy

Účtová trieda 9 – Podsúvahové účty

91 Pohľadávky a záväzky z budúcich úverov a pôžičiek

Pohľadávky z budúcich úverov a pôžičiek

Záväzky z budúcich úverov a pôžičiek

92 Pohľadávky a záväzky zo záruk

Poskytnuté záruky a ručenie

Prijaté záruky a ručenie

Poskytnuté prijatie zmeniek

Prijaté prijatie zmeniek

Poskytnuté záruky z prevedených zmeniek

Prijaté záruky z prevedených zmeniek

Poskytnuté zmenkové ručenie

Prijaté zmenkové ručenie

95 Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií

Pohľadávky z pevných termínových operácií s úrokovými nástrojmi

Záväzky z pevných termínových operácií s úrokovými nástrojmi

Pohľadávky z pevných termínových operácií s menovými nástrojmi

Záväzky z pevných termínových operácií s menovými nástrojmi

Pohľadávky z pevných termínových operácií s akciovými nástrojmi

Záväzky z pevných termínových operácií s akciovými nástrojmi

Pohľadávky z pevných termínových operácií s komoditnými nástrojmi

Záväzky z pevných termínových operácií s komoditnými nástrojmi

Pohľadávky z pevných termínových operácií s úverovými nástrojmi

Záväzky z pevných termínových operácií s úverovými nástrojmi

96 Pohľadávky a záväzky z operácií s opciami

Pohľadávky z opcií na úrokové nástroje

Záväzky z opcií na úrokové nástroje

Pohľadávky z opcií na menové nástroje

Záväzky z opcií na menové nástroje

Pohľadávky z opcií na akciové nástroje

Záväzky z opcií na akciové nástroje

Pohľadávky z opcií na komoditné nástroje

Záväzky z opcií na komoditné nástroje

Pohľadávky z opcií na úverové nástroje

Záväzky z opcií na úverové nástroje

97 Pohľadávky a záväzky zo záložných práv, zabezpečovacích

prevodov práv a iných zabezpečení

Poskytnuté záruky na nehnuteľnosti

Prijaté záruky na nehnuteľnosti

Poskytnuté záruky na cenné papiere

Prijaté záruky na cenné papiere

Poskytnuté peňažné záruky

Prijaté peňažné záruky

Poskytnuté ostatné záruky

Prijaté ostatné záruky

Prijaté zálohy – cenné papiere

98 Pohľadávky a záväzky zo zverených hodnôt

Hodnoty odovzdané do úschovy

Hodnoty odovzdané do správy

Hodnoty odovzdané na uloženi

Portfóliá odovzdané na riadenie

99 Usporiadacie účty a evidenčné účty

Odpísané pohľadávky

Hodnoty v evidencii

Iné hodnoty v evidencii

Príloha č. 6 k opatreniu č. MF/25835/2007-74

Základná schéma metódy Voľný peňažný tok k vlastnému imaniu

Cieľom metódy Voľný peňažný tok k vlastnému imaniu je odhad reálnej hodnoty podniku.

Základným údajom, z ktorého metóda Voľný peňažný tok k vlastnému imaniu vychádza, je odhad počtu rokov nadpriemerného rastu podniku a odhad hodnôt tohto rastu v jednotlivých rokoch obdobia nadpriemerného rastu podniku. Priebeh odhadu možno rozčleniť do týchto štyroch fáz:

A. Výpočet voľného peňažného toku za roky rastu.

B. Výpočet diskontnej sadzby.

C. Výpočet perpetuity za obdobie nasledujúce za obdobím rastu.

D. Diskontovanie súčtu voľných peňažných tokov za roky obdobia rastu a perpetuity diskontnou sadzbou podľa B = hodnota spoločnosti.

A. Výpočet voľného peňažného toku za roky rastu (obvykle päť rokov)

Výnosy z predaja – Prevádzkové náklady – Dane – Čisté investície – Zmena pracovného kapitálu = Voľný peňažný tok.

Primárnym odhadom sú výnosy z predaja. Ostatné veličiny sa odhadujú v závislosti od neho. Odhad možno spravidla vyjadriť len ako interval hodnôt. Z tohto intervalu sa vyberie konkrétna hodnota. Možno tak urobiť s použitím viacerých druhov metód. Napríklad metód orientovaných na pravdepodobnosť hodnoty alebo metód orientovaných na opatrnosť odhadu.

Metódou orientovanou na pravdepodobnosť hodnoty je napríklad metóda očakávanej hodnoty. Interval hodnôt sa rozdelí na rad diskrétnych hodnôt. Každej hodnote sa pridelí spravidla subjektívna pravdepodobnosť, že nastane, pretože objektívna pravdepodobnosť je málokedy k dispozícii. Hodnoty sa vynásobia ich pravdepodobnosťou a násobky sa sčítajú.

Ďalšou metódou je určenie hodnoty odhadu ako hodnoty s najväčšou pravdepodobnosťou, čo je modus súboru, ktorý je zobrazený relatívnou početnosťou jeho hodnôt, alebo určenie odhadu ako mediánu súboru zobrazeného relatívnou početnosťou jeho hodnôt.

Metódou orientovanou na opatrnosť odhadu je napríklad metóda, pri ktorej sa zvolená východisková hodnota, napríklad najpravdepodobnejšia hodnota, vynásobí indexom vyjadrujúcim variabilnosť súboru.

B. Výpočet diskontnej sadzby – ako diskontná sadzba sa spravidla zvolí Vážený aritmetický priemer nákladov na kapitál.

C. Výpočet perpetuity

perpetuita = projektovaný voĺný peňažný tok posledného roku rastu(1 + dlhodobá miera rastu peňažného toku)/diskontná sadzba podľa B – dlhodobá miera rastu peňažného toku.

Prílohy č. 7 k opatreniu č. MF/25835/2007-74

Vzor

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

subjektu kolektívneho investovanie s právnou subjektivitou

Príloha č. 7a k opatreniu č. MF/25835/2007-74

Príloha č. 8 k opatreniu č. MF/25835/2007-74

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013).

Poznámky pod čiarou

1) § 4 ods. 2 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.

2) Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3a) § 3 písm. d) zákona č. 203/2011 Z. z. v znení zákona č. 206/2013 Z. z.

3b) § 6 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení zákona č. 206/2013 Z. z.

3c) § 26e zákona č. 203/2011 Z. z. v znení zákona č. 361/2015 Z. z.

4) § 40 zákona č. 203/2011 Z. z., § 109 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 67 zákona č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

4a) Zákon č. 43/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 650/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

5) Napríklad § 116 zákona č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

5a) § 88b zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 334/2011 Z. z.

7) § 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 659/2004 Z. z.

7a) § 161 ods. 1 zákona č. 203/2011 Z. z.

8) § 75 ods. 7 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 334/2011.
§ 47 ods. 6 zákona č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

9) § 38 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).

10) § 15 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

11) § 30 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

12) § 30a a 30b zákona č. 595/2003 Z.z v znení neskorších predpisov.

13) § 13 ods. 1 zákona č. 203/2011 Z. z.

14) § 12 ods. 1 písm. d) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 361/2015 Z. z.