Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.12.2013 135/1961 Zb. Cestný zákon
v znení 368/2013 Z. z.
01.12.2013 50/1976 Zb. Stavebný zákon
v znení , 368/2013 Z. z.
01.12.2013 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení , 357/2013 Z. z.
01.12.2013 71/1992 Zb. Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
v znení , 347/2013 Z. z.
01.12.2013 145/1995 Z. z. Zákon o správnych poplatkoch
v znení , 347/2013 Z. z., 286/2012 Z. z., 547/2011 Z. z.
01.12.2013 129/1996 Z. z. Zákon o urýchlení prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá
v znení , 368/2013 Z. z.
01.12.2013 288/1997 Z. z. Zákon o telesnej kultúre
v znení , 375/2013 Z. z.
01.12.2013 440/2000 Z. z. Zákon o správach finančnej kontroly
v znení , 347/2013 Z. z.
01.12.2013 530/2003 Z. z. Zákon o obchodnom registri
v znení , 357/2013 Z. z., 547/2011 Z. z.
01.12.2013 25/2004 Z. z. Vyhláška o vzoroch tlačív na zápis do obchodného registra a zoznam potrebných listín
v znení , 399/2013 Z. z.
01.12.2013 98/2004 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja
v znení , 353/2013 Z. z.
01.12.2013 349/2004 Z. z. Zákon o transformácii Slovenskej pošty, štátneho podniku
v znení , 347/2013 Z. z.
01.12.2013 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti
v znení , 365/2013 Z. z.
01.12.2013 577/2004 Z. z. Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia
v znení , 365/2013 Z. z.
01.12.2013 578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
v znení , 365/2013 Z. z.
01.12.2013 582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady
v znení , 347/2013 Z. z.
01.12.2013 293/2007 Z. z. Zákon o uznávaní odborných kvalifikácií
v znení , 375/2013 Z. z.
01.12.2013 669/2007 Z. z. Zákon o príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá
v znení , 368/2013 Z. z.
01.12.2013 282/2008 Z. z. Zákon o podpore práce s mládežou
v znení , 375/2013 Z. z.
01.12.2013 46/2009 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače
v znení , 300/2013 Z. z.
01.12.2013 185/2009 Z. z. Zákon o stimuloch pre výskum a vývoj
v znení , 363/2013 Z. z.
01.12.2013 193/2009 Z. z. Nariadenie o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel
v znení , 395/2013 Z. z.
01.12.2013 412/2009 Z. z. Vyhláška o zozname poistencov čakajúcich na plánovanú zdravotnú starostlivosť
v znení , 396/2013 Z. z.
01.12.2013 479/2009 Z. z. Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov
v znení , 347/2013 Z. z.
01.12.2013 381/2011 Z. z. Zákon o zrušení kolkových známok a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 347/2013 Z. z.
01.12.2013 530/2011 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
v znení , 362/2013 Z. z.
14.12.2013 583/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení , 426/2013 Z. z.
21.12.2013 370/2006 Z. z. Nariadenie o znížení emisií zo spaľovacích motorov v necestných strojoch
v znení , 392/2013 Z. z.
30.12.2013 92/1991 Zb. Zákon o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
v znení , 435/2013 Z. z.
30.12.2013 646/2007 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy
v znení , 481/2013 Z. z.
30.12.2013 235/2012 Z. z. Zákon o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach
v znení , 435/2013 Z. z.
31.12.2013 123/2003 Z. z. Oznámenie o opatrení k individuálnej účtovnej závierke pre podnikateľov - PÚ
v znení , 407/2013 Z. z.
31.12.2013 222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
v znení , 360/2013 Z. z., 246/2012 Z. z.
31.12.2013 331/2011 Z. z. Zákon o správe daní (daňový poriadok)
v znení , 360/2013 Z. z.