Zákon č. 438/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore v znení zákona č. 300/2008 Z. z.

Čiastka 102/2013
Platnosť od 21.12.2013
Účinnosť od 15.01.2014 do31.12.2015
Zrušený 440/2015 Z. z.

OBSAH

438

ZÁKON

z 5. decembra 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore v znení zákona č. 300/2008 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore v znení zákona č. 300/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 2 sa slová „štátnou vlajkou“ nahrádzajú slovami „štátnym znakom“.

2. § 6 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Slovenský olympijský výbor môže spravovať majetok štátu podľa osobitného predpisu.10)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

10) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 7 odsek 1 znie:

(1) Najvyšším orgánom Slovenského olympijského výboru je Valné zhromaždenie Slovenského olympijského výboru.“.

4. V § 7 ods. 3 sa slovo „zasadnutie“ nahrádza slovami „Valné zhromaždenie“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. januára 2014.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.