Nariadenie vlády č. 508/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov

Čiastka 111/2013
Platnosť od 31.12.2013
Účinnosť od 01.01.2014 do31.12.2019
Zrušený 370/2019 Z. z.

OBSAH

508

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 18. decembra 2013,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 zákona č. 218/1949 Sb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 610/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 611/2008 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 566/2009 Z. z. sa mení takto:

Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 299/2007 Z. z.

STUPNICA ZÁKLADNÝCH PLATOV DUCHOVNÝCH V EURÁCH MESAČNE

Platový
stupeň
Započítateľná
doba vykonávania
duchovenskej
činnosti
v rokoch
Stupnica základných platov podľa zaradenia do skupiny
a započítateľnej doby vykonávania duchovenskej činnosti
S k u p i n a
ABCDEFG
1do 3267,33292,34321,11353,68389,65429,02473,42
2od 3 do 6277,91304,58334,68368,04406,12447,62492,86
3od 6 do 9288,97316,43347,75382,48422,22466,22512,77
4od 9 do 12299,52328,31361,71396,83438,34484,86533,50
5od 12 do 15310,53340,54375,24412,11455,23502,62553,85
6od 15 do 18321,93352,43389,18426,93472,17520,81574,13
7od 18 do 21333,37364,66402,76442,53489,10538,56594,42
8od 21 do 24344,82376,53416,74458,17505,56556,78615,18
9od 24 do 27356,23389,18430,71473,85522,49575,40635,92
10od 27 do 30367,66401,92444,22489,49539,43594,05656,62
11nad 30379,48414,20458,17505,17556,35613,07678,64

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2014.


Robert Fico v. r.