Vyhláška č. 440/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dunajské luhy

(v znení č. 466/2013 Z. z.)

Čiastka 161/2008
Platnosť od 12.11.2008
Účinnosť od 01.01.2014

440

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 24. októbra 2008,

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dunajské luhy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:


§ 1

(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Dunajské luhy (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana čierneho, brehule hnedej, bučiačika močiarneho, čajky čiernohlavej, haje tmavej, hlaholky severskej, hrdzavky potápavej, chochlačky sivej, chochlačky vrkočatej, kačice chrapľavej, kačice chripľavej, kalužiaka červenonohého, kane močiarnej, ľabtušky poľnej, orliaka morského, potápača bieleho, rybára riečneho, rybárika riečneho, volavky striebristej a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania. Chránené vtáčie územie sa vyhlasuje aj na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov a zabezpečenia podmienok prežitia a rozmnožovania sťahovavých vodných druhov vtákov vytvárajúcich zoskupenia počas migrácie alebo zimovania, najmä druhov uvedených v prílohe č. 1.

(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Bratislava II v katastrálnych územiach Podunajské Biskupice, Ružinov, v okrese Bratislava IV v katastrálnom území Karlova Ves, v okrese Bratislava V v katastrálnych územiach Čunovo, Jarovce, Petržalka, Rusovce, v okrese Senec v katastrálnych územiach Hamuliakovo, Kalinkovo, Nové Košariská, v okrese Dunajská Streda v katastrálnych územiach Baka, Bodíky, Čilistov, Dobrohošť, Gabčíkovo, Kľúčovec, Kyselica, Medveďov, Mliečno, Rohovce, Sap, Šamorín, Šuľany, Vojka nad Dunajom, v okrese Komárno v katastrálnych územiach Číčov, Iža, Klížska Nemá, Komárno, Kravany nad Dunajom, Moča, Nová Stráž, Patince, Radvaň nad Dunajom, Trávnik, Veľké Kosihy, Zlatná na Ostrove a v okrese Nové Zámky v katastrálych územiach Chľaba, Kamenica nad Hronom, Mužla, Obid, Štúrovo.

(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 16 511,58 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe č. 2.

§ 2

(1) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v celom chránenom vtáčom území považujú

a) výrub alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín rastúcich mimo lesa od 1. marca do 15. augusta okrem vykonávania povinností podľa osobitných predpisov,1)

b) zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu2) na iný druh poľnohospodárskeho pozemku,3)

c) zmena druhu pozemku z ostatnej zatrávnenej plochy3) na iný druh poľnohospodárskeho pozemku okrem zmeny na trvalý trávny porast,

d) vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda orliaka morského, haje tmavej alebo bociana čierneho, ak tak určí okresný úrad, okrem zabezpečenia ochrany lesa,4)

e) rozorávanie existujúcich trvalých trávnych porastov a ostatných zatrávnených plôch okrem existujúcich políčok pre zver,5)

f) rozorávanie zamokrených terénnych depresií, ak tak určí okresný úrad,

g) vstupovanie na ostrovy a vchádzanie a státie s plavidlami a plávajúcimi zariadeniami v okruhu 10 m od brehov ostrovov nachádzajúcich sa na území Hrušovskej zdrže od riečneho kilometra 1 842 po riečny kilometer 1 856 od 1. marca do 15. augusta okrem vykonávania činností súvisiacich s obhospodarovaním pozemku jeho vlastníkom (správcom, nájomcom), Štátnou plavebnou správou alebo okrem činností vykonávaných rybárskou strážou alebo rybárskym hospodárom.

(2) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 3 považuje

a) táborenie, stanovanie, bivakovanie a zakladanie ohňa,

b) lov pernatej zveri6) od 16. októbra do 31. mája,

c) športový rybolov z plavidiel, ostrovov alebo umelo vybudovaných úkrytov od 16. októbra do 31. mája,

d) umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, najmä predajného stánku, prístreška okrem použitia prenosného prístreška pri výkone rybárskeho práva alebo rybárskeho móla, konštrukcia alebo zariadenie na slávnostnú výzdobu alebo osvetlenie budov, scénickej stavby pre film alebo televíziu za hranicami zastavaného územia obce,

e) organizovanie verejných telovýchovných, športových alebo turistických podujatí, ako aj iných, verejnosti prístupných spoločenských podujatí,

f) plavba alebo státie plavidiel s vlastným strojovým pohonom a vodných skútrov mimo plavebnej dráhy okrem vykonávania povinností v mimoriadnych situáciách podľa osobitného predpisu,7)

g) vstupovanie na ostrovy od 1. marca do 15. augusta okrem vykonávania činností súvisiacich s obhospodarovaním pozemku jeho vlastníkom (správcom, nájomcom), Štátnou plavebnou správou8) a činností vykonávaných rybárskou strážou alebo rybárskym hospodárom.

(3) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 4 považuje

a) vykonávanie činnosti uvedenej v odseku 2 písm. a), d), e) a f),

b) lov zveri alebo rýb z plavidiel od 16. októbra do 31. mája, ak tak určí okresný úrad.

(4) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 5 považuje

a) vykonávanie činností uvedených v odseku 2 písm. a) a c) až g),

b) lov pernatej zveri od 1. decembra do 31. mája, ak tak určí okresný úrad.

(5) Činnosť ustanovená v odseku 1 písm. d) je zakázaná, ak je súčasťou lesného hospodárskeho plánu.9)

§ 3

(1) Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Okresnom úrade Bratislava, na Okresnom úrade Trnava, na Okresnom úrade Nitra, na Okresnom úrade Dunajská Streda, na Okresnom úrade Komárno, na Okresnom úrade Nové Zámky a na Okresnom úrade Senec.

(2) Chránené vtáčie územie sa zapíše do katastra nehnuteľností na základe návrhu, ktorého prílohou je vektorový geodetický podklad obsahujúci líniu hranice chráneného vtáčieho územia. Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sa zverejnia na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2008.


Ján Chrbet v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 440/2008 Z. z.

ZOZNAM SŤAHOVAVÝCH VODNÝCH DRUHOV VTÁKOV VYTVÁRAJÚCICH ZOSKUPENIA POČAS MIGRÁCIE ALEBO ZIMOVANIA, PRE KTORÉ SA VYHLASUJE CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIE DUNAJSKÉ LUHY (KRITÉRIUM K5)

Actitis hypoleucos kalužiak riečny
Anas acuta kačica ostrochvostá
Anas clypeata kačica lyžičiarka
Anas crecca kačica chrapkavá
Anas penolope kačica hvízdavá
Anas platyrhynchos kačica divá
Anas strepera kačica chripľavá
Anser albifronshus bieločelá
Anser anser hus divá
Anser fabalis hus siatinná
Ardea cinerea volavka popolavá
Aythya ferinachochlačka sivá
Aythya fuligula chochlačka vrkočatá
Aythya marila chochlačka morská
Aythya nyroca chochlačka bielooká
Bucephala clangula hlaholka severská
Cygnus cygnus labuť spevavá
Cygnus olor labuť hrbozobá
Egretta alba volavka biela
Fulica atralyska čierna
Gallinago gallinago močiarnica mekotavá
Gallinula chloropus sliepočka zelenonohá
Gavia arctica potáplica severská
Gavia stellata potáplica štíhlozobá
Larus cachinnans čajka bielohlavá
Larus canusčajka sivá
Larus ridibundus čajka smejivá
Lymnocryptes minimusmočiarnica tichá
Melanitta fuscaturpan tmavý
Melanitta nigraturpan čierny
Mergus albellus potápač biely
Mergus merganser potápač veľký
Mergus serratorpotápač dlhozobý
Netta rufinahrdzavka potápavá
Phalacrocorax carbo kormorán veľký
Podiceps cristatus potápka chochlatá
Podiceps grisegenapotápka červenokrká
Podiceps nigricollis potápka čiernokrká
Rallus aquaticus chriašteľ vodný
Tachybaptus ruficollis potápka hnedá
Tringa ochropus kalužiak perlavý

Príloha č. 2 k vyhláške č. 440/2008 Z. z.

VYMEDZENIE HRANÍC CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA

Chránené vtáčie územie je vymedzené v teréne podľa stavu katastrálnych máp k 16. septembru 2004, z ktorých bola hranica chráneného vtáčieho územia prenesená do Základnej mapy v mierke 1 : 50 000 tejto nomenklatúry:

44 – 23, 24, 42 Bratislava,

45 – 31 Dunajská Streda,

45 – 33 Sap,

45 – 34 Zemianska Olča,

45 – 43 Komárno,

45 – 44 Mužla,

46 – 33 Štúrovo.

Vonkajšia hranica

Chránené vtáčie územie tvoria tri časti. Prvá časť je reprezentovaná ostrovom Sihoť v katastrálnom území Karlova Ves, kde je hranica totožná s brehovou čiarou ostrova Sihoť, ktorá je vymedzená riečiskom veľtoku Dunaj a Karlovoveským ramenom.

Druhá časť Chráneného vtáčieho územia sa nachádza v lokalite Pečniansky les. Hranica v tejto časti územia sa začína na brehu rieky Dunaj cca 350 metrov západne od Nového mosta. Ďalej pokračuje na severozápad pozdĺž brehovej čiary, pretínajúc Most Lafranconi, ktorý nie je súčasťou chráneného vtáčieho územia, a pokračuje ďalej pozdĺž brehu až po štátnu hranicu. Na štátnej hranici sa hranica súbežne so štátnou hranicou prudko stáča na juh a neskôr na juhovýchod. Od štátnej hranice sa odkláňa juhovýchodným smerom, lemujúc lesný komplex, a pokračuje po návodnú stranu protipovodňovej hrádze Dunaja prebiehajúcej súbežne s okrajom nájazdu na Most Lafranconi. Pozdĺž návodnej strany hrádze sa hranica láme na sever, pričom hrádza a nájazd na Most Lafranconi nie sú súčasťou chráneného vtáčieho územia. V bode, kde sa hrádza stáča na severovýchod, hranica priečne križuje hrádzu a nájazd na Most Lafranconi až po západný okraj komunikácie lemujúcej západný okraj Pečnianskeho lesa. Ďalej pokračuje ostro na juh pozdĺž západného okraja tejto komunikácie. V bode, kde sa komunikácia začína stáčať na juhovýchod, prechádza hranica na jej vnútorný okraj, respektíve na okraj Pečnianskeho lesa. Pozdĺž okraja lesa pokračuje hranica smerom na východ, neskôr na severovýchod až po ďalšiu miestnu komunikáciu vedúcu z hlavnej cesty smerom na západ pod protipovodňovú hrádzu Dunaja. Pri južnom okraji sa hranica prudko láme a pozdĺž okraja tejto miestnej komunikácie prebieha smerom na západ do vzdialenosti 100 metrov. Po 100 metroch sa hranica láme na severovýchod, obchádzajúc zdevastované plochy. Vzápätí križuje protipovodňovú hrádzu a severovýchodným smerom sa vracia do východiskového bodu.

Tretia časť chráneného vtáčieho územia Dunajské luhy má najsevernejší okraj na hranici katastrálnych území Petržalka a Nivy a najvýchodnejší bod v katastrálnom území Chľaba na hranici s Maďarskou republikou. Hranica tretej časti chráneného vtáčieho územia sa začína v bode, kde katastrálnu hranicu medzi katastrálnymi územiami Nivy a Petržalka pretína južný okraj Prístavného mosta. Pokračuje smerom po prúde stredom rieky Dunaj, po hranici katastrálnych území Ružinov a Petržalka až do vzdialenosti cca 440 metrov poniže ústia zátoky prístavu osobných motorových plavidiel. Tu sa hranica stáča k brehu, kde na vzdušnej päte dunajskej hrádze pokračuje cca 170 metrov smerom k Bratislave proti prúdu rieky, tu sa zatáča severovýchodným smerom a pokračuje 170 metrov po južnej strane lesnej cesty až po križovatku, kde sa stáča doľava smerom k Bratislave a pokračuje po pravej strane lesnej cesty 230 metrov. Tu sa znovu stáča doprava, pokračujúc po južnej strane lesnej cesty asi 370 metrov až po križovatku lesnej cesty, ktorá vedie juhozápadným smerom k chate. Hranica sa tu stáča doprava, prebieha po juhozápadnej strane cesty až k areálu chaty, obchádza ho a napája sa znovu na lesnú cestu, kde sa stáča doprava a po pravej strane cesty pokračuje až na úroveň konca areálu druhej chaty, ktorú obchádza po vonkajšej strane k lesu. Vracia sa znovu na lesnú cestu a pokračuje severovýchodným smerom po východnom okraji lesnej cesty až po okraj trativodu, kde sa zatáča juhovýchodným smerom. Pokračuje popri trativode až po okraj lesa. Pri okraji lesa sa stáča najprv 100 metrov južným a potom 430 metrov juhozápadným smerom vedľa asfaltovej cesty, ktorá sa stáča západným smerom. Po 250 metroch sa stáča južným smerom a po ďalších 250 metroch, kde asfaltová cesta prechádza na lesnú cestu, sa hranica stáča severovýchodným smerom až po betónové oplotenie čistiarne odpadových vôd firmy Slovnaft. Odtiaľ hranica pokračuje po vonkajšom obvode oplotenia Slovnaftu až po koniec lesných porastov, kde sa stáča južným smerom a pokračuje po severnom až severovýchodnom okraji lesných porastov popri pravom okraji poľnej cesty až po jeho križovatku s novou dunajskou hrádzou v katastrálnom území Kalinkovo. Tu pokračuje po ľavej strane poľnej cesty, ktorá sa ťahá po pravom brehu priesakového kanála vodného diela Gabčíkovo. Západný okraj porastov lokalizovaných okolo kalinkovských studní je prepojený so severovýchodným cípom lesných porastov terénnou depresiou, ktorá sa v súčasnosti nachádza na poľnohospodárskej pôde. V tejto časti hranica prechádza stredom tejto depresie. Hranica ďalej pokračuje po ľavej strane poľnej cesty, ktorá sa ťahá po pravom brehu priesakového kanála až po prvý most cez priesakový kanál v katastrálnom území Šamorín. Tu prechádza popri pravej strane pravej asfaltovej cesty, ktorá vedie od mosta na pláž, až po návodnú pätu hrádze, kde pokračuje po prúde rieky juhovýchodným smerom až na koniec druhej pláže, ktorá sa nachádza pri hoteli Kormorán v Čilistove. Tu sa hranica stáča juhozápadným smerom a pokračuje priamkou vedenou z hore spomínaného bodu cez začiatok derivačného kanála vytekajúceho zo zdrže Hrušov až po bod, ktorý je umiestnený 10 metrov za cestou Čunovo – Dobrohošť oproti koncu dnového prahu v starom koryte Dunaja. Z tohto bodu hranica pokračuje východným smerom po južnom okraji štátnej cesty Čunovo – Dobrohošť až po bod, ktorý sa nachádza cca 80 metrov pred starou dunajskou hrádzou križujúcou cestu. Tu sa hranica stáča severovýchodným smerom, prechádza na druhú stranu cesty a pokračuje až k starej hrádzi v dĺžke 55 metrov, kde sa znovu stáča juhovýchodným smerom a pokračuje po návodnej päte starej dunajskej hrádze cez spodnú časť nápustného objektu náhradného dotačného vodného systému ramennej sústavy v Dobrohošti. Ďalej pokračuje pri návodnej päte hrádze až k prvej poľnej ceste spájajúcej Vojčianske jazero s obcou Vojka nad Dunajom, pokračuje na pravej strane miestnej cesty až ku križovatke s poľnou cestou prechádzajúcou po severnej strane Vojčianskeho jazera a pokračuje po jej južnom okraji až do miesta, kde sa breh jazera prudko otáča juhozápadným smerom, vytvárajúc takto polostrov. Tu sa hranica premiestňuje na brehovú čiaru jazera a pokračuje po koniec polostrova, kde sa vracia na poľnú cestu a pokračuje po jej južnom okraji až k nápustnému objektu pri ceste Vojka nad Dunajom – Gabčíkovo. Prechádza cez most na druhú stranu kanála a pokračuje jeho pravým brehom až ku križovatke poľnej cesty, ktorá vedie z prvej odbočky pri Šulianskom jazere, a cesty, ktorá obchádza severný breh jazera. Po nej pokračuje až po poľnú cestu okolo východného pobrežia jazera, kde sa hranica stáča na juhovýchod a pokračuje 250 metrov po západnej strane poľnej cesty až ku šiji, ktorá oddeľuje jazero od ramennej sústavy. Tu sa hranica presúva na ľavý breh Šulianskeho ramena, po ktorej pokračuje východným až juhovýchodným smerom až po miesto, kde sa Šulianske rameno dotýka starej dunajskej hrádze. Tu sa hranica vracia na vodnú pätu hrádze a pokračuje pri hrádzi až po rekreačnú oblasť v katastrálnom území Bodíky, odkiaľ sa za maštaľami nachádzajúcimi sa na vzdušnej strane hrádze vracia lesnou cestou na breh ramena, po ktorom pokračuje asi 430 metrov od prehrádzky, a po lesnej ceste sa vracia na úpätie starej dunajskej hrádze, pri ktorom pokračuje až k miestu, kde sa Bačianske rameno dotýka hrádze. Odtiaľ hranica pokračuje po južnej strane cesty Vojka nad Dunajom – Gabčíkovo. Od križovatky na Gabčíkovo pokračuje ďalej juhovýchodným smerom až k zákrute ku Hullám čárde, kde sa 230 metrov od konca zákruty stáča okrajom lesného porastu smerom na západ a pokračuje 370 metrov. Potom sa stáča smerom na sever, aby sa po 40 metroch stočila smerom na severozápad, a pokračuje 55 metrov. Tu sa stáča severovýchodným smerom a znovu po 60 metroch pokračuje 150 metrov znovu severným smerom po hranici dvoch lesných porastov. Tu pokračuje postupne najprv východným smerom, potom severovýchodným a severozápadným smerom až na koniec záhrad, kde pokračuje 150 metrov až na poľnú cestu, kde sa stáča juhovýchodným smerom a pokračuje po poľnej ceste až na starú dunajskú hrádzu. Pokračuje 60 metrov severozápadne po jej vzdušnej strane. Tu prechádza na druhú stranu hrádze až na breh riečneho ramena, kde asi 220 metrov pred ústím ramena do starého koryta Dunaja sa hranica pozvoľna vracia na vodné úpätie starej dunajskej hrádze, pri ktorom pokračuje až za opravovne lodí Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., kde popri poľnej ceste asi 500 metrov od Hullám čárdy sa vracia na vzdušné úpätie hrádze. Odtiaľ pokračuje proti prúdu severozápadným smerom 240 metrov, potom 20 metrov severovýchodným smerom a znovu 170 metrov pokračuje zadnou časťou chatovej osady a vracia sa južným okrajom lesných porastov na poľnú cestu. Pokračuje po východnej strane poľnej cesty 175 metrov severovýchodným smerom až k lesnému porastu, ktorý siaha až po cestu od Hullám čárdy smerom do Gabčíkova. Po okraji tohto porastu vychádza hranica znovu na cestu a pokračuje na východnej strane cesty 430 metrov smerom na sever skoro až k miestu, kde predtým z neho odbočila. Tu sa hranica stáča východným smerom a pokračuje 250 metrov okrajom lesných porastov. Potom pokračuje 220 metrov juhovýchodným smerom okrajom porastov, kde sa stáča východným smerom 50 metrov, prechádza na druhú stranu kanála a pokračuje 50 metrov na juhovýchod. Potom sa stáča na východ a pokračuje 55 metrov až k poľnej ceste, po ktorej pokračuje juhovýchodným smerom po jeho západnej strane 410 metrov, kde sa stáča juhozápadne. Po 70 metroch sa stáča juhovýchodne a pokračuje 60 metrov. Potom sa stáča na severovýchod a pokračuje okrajom lesných porastov 330 metrov. Pri severnom cípe lesa sa hranica stáča juhovýchodným smerom a popri hranici lesa pokračuje 230 metrov, kde sa stáča severovýchodným smerom a pokračuje 285 metrov až na predpolie hrádze odpadového kanála vodného diela Gabčíkovo. Tu vzdušným predpolím hrádze pokračuje po prúde 1 650 metrov, kde sa znovu stáča juhozápadným smerom 65 metrov. Prechádza okrajom záhrad na západnú stranu samoty Dedinský ostrov, po ktorej obchádza celú samotu smerom na juh až po okraj lesného porastu, ktorý je najbližšie ku starej dunajskej hrádzi. Tu sa stáča na juhovýchod, po 220 metroch sa stáča na severovýchod a pozdĺž úpätia umelo navozenej terénnej plošiny sa vracia na úroveň úpätia hrádze odpadového kanála Vodného diela Gabčíkovo. Tam pokračuje ďalej smerom dolu po prúde až na výbežok, ktorý sa nachádza pri sútoku odpadového kanála a starého koryta rieky Dunaj. Od sútoku odpadového kanála a starého koryta Dunaja je hranica vymedzená okrajom pôvodného riečiska Dunaja, pozdĺž ktorého prebieha až po okraj severného brehu rieky v mieste ústia odpadového kanála v katastrálnom území obce Sap. V tomto bode opúšťa hranica severný breh riečišťa toku Dunaja a po západnom okraji lesíka vybieha smerom na severovýchod, kde sa v inundačnom území napája na okraj lesa a neskôr na okraj predpolia návodnej strany ochrannej dunajskej hrádze a postupne takto prechádza juhovýchodným smerom, v katastrálnom území obce Medveďov kopíruje hranice štvrtej časti Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy. Pri juhovýchodnom okraji medveďovského mosta sa hranica v ostrom uhle stáča na juh a po približne 70 metroch sa napája opäť na južný okraj dunajskej ochrannej hrádze – južná päta svahu hrádze a pokračuje juhovýchodným smerom. Po približne 350 metroch sa hranica opäť v ostrom uhle stáča na sever a na úseku približne 120 metrov kopíruje juhovýchodný okraj asfaltovej komunikácie obec Medveďov – inundačné územie Dunaja. Potom sa hranica v ostrom uhle stáča opäť na juhovýchod a kopíruje na úseku približne 850 metrov južný okraj asfaltovej komunikácie na korune severnej dunajskej ochrannej hrádze. Potom hranica schádza pod juhovýchodným cípom obce Medveďov pozdĺž poľnej cesty na južnú pätu svahu severnej ochrannej dunajskej hrádze a pokračuje východným smerom voľne v rovnakej línii, prechádzajúc do katastrálneho územia obce Kľúčovec (okres Dunajská Streda). Južne od obce sa na križovatke asfaltových komunikácií, na korune dunajskej hrádze, hranica v ostrom uhle stáča na sever, pričom kopíruje juhovýchodný okraj miestnej asfaltovej komunikácie (hranica je totožná s hranicou štvrtej časti Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy). Po približne 850 metroch sa hranica v oblúku napája na južnú pätu svahu starej dunajskej hrádze, ktorá obopína národnú prírodnú rezerváciu Číčovské mŕtve rameno. Hranica takto pokračuje východným smerom. Juhovýchodne od obce Kľúčovec sa hranica napája na východný breh Čiližského potoka a smeruje po jeho brehu severným smerom. Na rozhraní katastrálnych území Kľúčovec a Číčov je hranica totožná s hranicou štvrtej časti Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy. V katastrálnom území obce Číčov hranica opúšťa východný breh Čiližského potoka a východne od obce Kľúčovec sa napája na južný okraj cestnej komunikácie Kľúčovec – Číčov a pokračuje po danej línii juhovýchodným smerom k obci Číčov. Vo vzdialenosti približne 250 metrov severne od obce Číčov sa hranica v ostrom uhle stáča na juhozápad, kopíruje pritom južný okraj lesného komplexu. Po približne 280 metroch sa hranica v ostrom uhle stáča na juh a kopíruje východný breh periférneho kanála na východnom okraji Číčovských rybníkov. Po približne 365 metroch sa hranica v ostrom uhle stáča na východ a kopíruje východný obvod pozemku porasteného trávnatou a krovinatou vegetáciou. Hranica sa potom opäť v ostrom uhle stáča na západ a na úseku približne 100 metrov ide súbežne so severným okrajom poľnej komunikácie obec Číčov – Číčovské rybníky – záhradkárska osada. Po 100 metroch sa hranica v ostrom uhle stáča na juhozápad a kopíruje východný okraj trsťovísk – Hamské tŕstie a pokračuje takto juhozápadným smerom. Hranica na určitom úseku nosovito vybieha na východ a obopína depresiu s trávno-bylinnou vegetáciou. Po približne 1 260 metroch na rozhraní katastrálnych území Číčov a Trávnik sa hranica v ostrom uhle stáča na juhovýchod a na úseku približne 420 metrov pretína agrocenózy. Hranica v blízkosti horárne Ereč na rozhraní katastrálnych území Trávnik a Číčov sa napája na severný okraj lesného porastu a smeruje ďalej juhovýchodným smerom, kopírujúc vonkajšie hranice štvrtej časti Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy. Po približne 240 metroch sa hranica napája na východný okraj miestnej komunikácie Ereč – Číčov. V prudkom uhle sa stáča na sever a na úseku približne 145 metrov kopíruje východný okraj danej cesty. Potom sa v ostrom uhle hranica stáča na juhovýchod a kopíruje severný okraj remízok a menších porastov severne od dunajskej hrádze v katastrálnom území Číčov. Po približne 1 330 metroch sa hranica napája na južnú pätu svahu severnej dunajskej ochrannej hrádze a na úseku približne 850 metrov v katastrálnom území Trávnik pokračuje hranica východným smerom. Potom sa hranica v ostrom uhle stáča na sever a kopíruje vonkajší obvod lesných porastov severne od dunajskej hrádze na rozhraní katastrálnych území obcí Číčov a Trávnik. V katastrálnom území Trávnik vo vzdialenosti približne 250 metrov na západ od hospodárskeho dvora Ronka sa hranica stáča na juh a neskôr sa v ostrom uhle stáča opäť na východ, kopírujúc južnú pätu svahu dunajskej hrádze, a takto pokračuje ďalej na východ s voľným prechodom do katastrálneho územia obce Klížska Nemá zhodne s hranicami štvrtej časti Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy. Hranica juhovýchodne od obce Klížska Nemá opúšťa hranicu Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy a pokračuje ďalej na východ, postupne prechádzajúc do katastrálneho územia Veľké Kosihy. Hranica kopíruje severný breh riečišťa toku Dunaja južne od päty dunajskej hrádze. Vo vzdialenosti približne 705 metrov na juhovýchod od obce Veľké Kosihy hranica v ostrom uhle prechádza od severného okraja riečišťa toku Dunaja na južný okraj päty svahu dunajskej hrádze juhovýchodne od lokality Gontva, kóta 112,6 metra. Hranica, sledujúc južnú pätu svahu dunajskej hrádze, pokračuje ďalej východným smerom. Hranica sa tu kryje s vonkajšou hranicou piatej časti Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy. Hranica prechádza do katastrálneho územia Zlatná na Ostrove a obopína Veľkolélsky ostrov. Pri východnom cípe Veľkolélskeho ostrova hranica ďalej na východ opúšťa hranicu piatej časti Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy približne na kóte 108,4 metra. Ďalej hranica pokračuje smerom na východ, kopírujúc severný okraj riečišťa toku Dunaja v katastrálnom území Zlatná na Ostrove južne od dunajskej hrádze. Ďalej južne od Pavelského kanála hranica pozvoľna prechádza na severnom okraji porastov lužných drevín opäť na južnú pätu svahu dunajskej hrádze s postupným prechodom do katastrálneho územia Nová Stráž. Hranica v katastri danej obce rovnako prechádza po južnej strane päty svahu dunajskej hrádze ďalej na východ. Južne od obce po vonkajšom obvode hranica obchádza zastavané objekty sociálneho ústavu v časti obce Nová Stráž obce Komárno, pričom park v Novej Stráži patrí do chráneného vtáčieho územia. Hranica obchádza park po jeho vonkajšom obvode. Ďalej hranica pokračuje smerom na východ, kopírujúc líniu južnej päty svahu hrádze, a postupne prechádza do katastrálneho územia Komárno. Hranica postupne prechádza v líniu severného okraja samotného riečišťa toku Dunaja a takto prechádza južným okrajom intravilánu mesta Komárno ďalej smerom na východ. Pri juhovýchodnom cípe intravilánu mesta Komárno hranica v ostrom uhle vybieha na sever, kde na úseku približne 1 355 metrov kopíruje západný breh ústia toku Váhu až po južný okraj cestného premostenia štátnej cesty Komárno – Nové Zámky. Popod premostenie prechádza hranica na východný breh Váhu a pokračuje južným smerom. Po približne 430 metroch hranica od brehu rieky prechádza za betónovými plochami na vonkajší obvod priľahlých lužných lesov a prechádza po približne 100 metroch na juhozápadnú pätu dunajskej hrádze a ďalej pokračuje juhovýchodným smerom južne od samoty Malý Harčáš a v časti obce Veľký Harčáš obce Komárno. Hranica v danej línii prechádza pozvoľna do katastrálneho územia Iža a pokračuje ďalej na východ južne od archeologického náleziska Dievčí hrad (Kelemantia). Juhozápadne od obce Iža, na úseku približne 1 315 metrov, hranica prebieha po severnom okraji riečišťa toku Dunaja a ďalej tesne pod juhozápadným cípom obce v ústí miestnej komunikácie do inundácie Dunaja sa hranica opäť napája na južnú pätu svahu dunajskej hrádze. Hranica v danej línii ďalej pokračuje smerom na východ a pozvoľne v danej línii prechádza do katastrálneho územia obce Patince. Tesne pod juhozápadným cípom Patiniec do chráneného vtáčieho územia patrí aj približne 975 metrov stromoradia pod južným okrajom štátnej cesty Komárno – Štúrovo. Približne vo vzdialenosti 1 075 metrov od obce Patince sa hranica v ostrom uhle stáča na juh a na úseku približne 140 metrov kopíruje západný okraj príjazdovej komunikácie do inundácie Dunaja. Ďalej sa hranica stáča na juhovýchod a opäť sa napája na líniu južnej päty svahu dunajskej hrádze a pokračuje v katastrálnom území Patince ďalej na východ. Juhovýchodne od obce hranica vybieha v určitom úseku na sever a po vonkajšom obvode obchádza Virtské jazero, ktorého ústie patrí do chráneného vtáčieho územia. Západnú hranicu tvorí východný okraj miestnej komunikácie na brehu ústia ramena. Severnú hranicu tvorí južný okraj premostenia štátnej cesty Komárno – Štúrovo. Východnú hranicu tvorí vonkajší obvod pobrežných lužných porastov. Hranica pretína na rozhraní katastrálnych území Patince a Radvaň nad Dunajom dunajskú hrádzu. Potom hranica vchádza do inundačného medzihrádzového územia Dunaja a pokračuje v katastrálnom území Radvaň nad Dunajom ďalej na východ, pričom hranicu tvorí prevažne severný okraj brehových lužných porastov Dunaja. Ďalej v katastrálnom území obce Moča hranica prechádza opäť na južnú pätu svahu dunajskej hrádze a pokračuje smerom na východ. Vo východnej časti katastrálneho územia Moča východne od obce vedie hranica súbežne s južným okrajom miestnej asfaltovej komunikácie na brehu Dunaja severne od ostrova. Obdobne vedie hranica aj katastrálnym územím Kravany nad Dunajom. Popri južnom okraji obce Kravany nad Dunajom hranica beží po severnom okraji riečišťa toku Dunaja. Od juhovýchodného okraja obce hranica beží na východ obdobne, kopírujúc južný okraj miestnej komunikácie na brehu Dunaja. Takto prechádza hranica pozvoľne do okresu Nové Zámky, do katastrálneho územia obce Mužla. Kopíruje južný okraj miestnej komunikácie pri severnom brehu riečišťa Dunaja. Pri juhozápadnom cípe osady Čenkov v katastrálnom území Mužla hranica opúšťa južný okraj miestnej komunikácie a prechádza na severný okraj pobrežných lužných lesov južne od osady Čenkov. Pritom na úseku približne 230 metrov hranica beží až na samotnom južnom okraji štátnej cesty Komárno – Štúrovo po severnom okraji pobrežných porastov. Pod juhovýchodným okrajom osady Čenkov sa hranica mierne stáča na juhovýchod a kopíruje severný okraj pobrežných lužných lesov na severnom okraji riečišťa toku Dunaja a pokračuje ďalej na východ v katastrálnom území Mužla. Hranica pokračuje ďalej v katastrálnom území obce Obid východným smerom. Hranica v danej línii pokračuje i do katastrálneho územia mesta Štúrovo. Pod juhozápadným cípom intravilánu mesta tvorí hranicu severný okraj pobrežných lužných porastov, hranica obchádza ďalej pobrežnú spevnenú plochu tvoriacu vjazd na breh Dunaja pod celulózkou. Ďalej smerom na východ hranica beží po severnom okraji samotného riečišťa toku Dunaja vrátane brehových porastov. Približne vo vzdialenosti 370 metrov na východ od Mosta Márie Valérie sa hranica v ostrom uhle stáča na sever a po približne 65 metroch sa stáča na východ, kopírujúc pritom južnú pätu svahu dunajskej hrádze na severnom okraji pobrežných lužných porastov východne od intravilánu mesta Štúrovo. Takto hranica pokračuje až k ústiu rieky Hron. Do chráneného vtáčieho územia patrí aj spodná časť ústia Hrona, pričom severný okraj tvorí južný okraj železničného mosta cez rieku Hron na rozhraní katastrálnych území Štúrovo a Kamenica nad Hronom. Hranica ďalej na východ pokračuje od železničného mosta po južnom okraji miestnej komunikácie. Južne od komunikácie sa nachádzajú agrocenózy a pobrežné luhy. Pod juhovýchodným cípom obce Kamenica nad Hronom línia hranice pokračuje ďalej na východ južným okrajom asfaltovej štátnej cesty, južne od pohoria Burda. Južne od štátnej cesty Kamenica nad Hronom – Chľaba sa nachádza inundačné územie Dunaja s pobrežnými luhmi. Hranica takto postupne prechádza do katastrálneho územia obce Chľaba. Južne od chatovej oblasti Kováčov hranica opúšťa líniu južného okraja štátnej cesty a napája sa ďalej na východ na severný okraj riečišťa toku Dunaja s brehovými lužnými porastmi a pokračuje ďalej na východ. Pod juhovýchodným okrajom obce Chľaba patrí do chráneného vtáčieho územia aj materiálová, sukcesne zarastajúca depresia, ktorá je hydrologicky priamo prepojená s hlavným tokom Dunaja. Hranica sa nachádza na vonkajšom obvode materiálovej depresie s pobrežnými porastmi lužných drevín. Ďalej smerom na východ hranica kopíruje severný breh riečišťa toku Dunaja s pobrežnými lužnými porastmi. Pri ústí rieky Ipeľ do Dunaja sa hranica ostro stáča smerom na sever a chránené vtáčie územie zaberá samotné ústie rieky Ipeľ až po železničné premostenie Štúrovo – Szob. Západnú hranicu na tomto úseku tvorí východný okraj poľnej cesty na úseku približne 350 metrov. Ďalej hranicu tvorí západný okraj spoločenstiev nelesnej vegetácie a východný okraj bývalých sadov/viníc až k železničnému premosteniu. Na severnom výbežku tvorí hranicu južný okraj železničného premostenia na úseku približne 70 metrov. Potom sa hranica v ostrom uhle stáča na juh, kopírujúc stred rieky Ipeľ, ktorý je súbežný so slovensko-maďarskou štátnou hranicou. Po približne 850 metroch sa hranica v prúdnici Dunaja prudko v ostrom uhle stáča smerom na západ. Ďalej pokračuje západným smerom proti prúdu Dunaja, kopírujúc slovensko-maďarskú štátnu hranicu. Pozdĺž slovensko-maďarskej hranice prebieha hranica západným smerom, tvoriac tak južný okraj Chráneného vtáčieho územia Dunajské luhy, a to cez katastrálne územia obcí Chľaba, Kamenica nad Hronom, Štúrovo a Mužla, kde hranica postupne opúšťa okres Nové Zámky a prechádza do okresu Komárno v katastrálnych územiach obcí Kravany nad Dunajom, Moča, Radvaň nad Dunajom, Patince, Iža, Komárno, Nová Stráž, Zlatná na Ostrove, Veľké Kosihy, Klížska Nemá, Trávnik a Číčov. V okrese Dunajská Streda južná hranica v nezmenenej línii prechádza cez katastrálne územia Kľúčovec, Medveďov, Sap, Gabčíkovo, Baka, Bodíky, Vojka nad Dunajom, Kyselica, Dobrohošť, Mliečno, Čilistov a Šamorín, v okrese Senec cez katastrálne územie Hamuliakovo až po začiatok hranice katastrálnych území Hamuliakovo a Čunovo. Na spoločnom hraničnom bode katastrálnych území Čunovo a Hamuliakovo so štátnou hranicou s Maďarskom asi 150 metrov od konca zátokového oblúka pri hati Čunovo sa zatáča západným smerom súbežne so štátnou hranicou. Prechádza cez Mošonské rameno a pri križovatke štátnej hranice s lesnými porastmi druhej časti Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy pokračuje po západnom okraji týchto porastov severným až severozápadným smerom až po koniec týchto porastov, odtiaľ prechádza na úpätie vodnej strany dunajskej hrádze až po vodohospodársky objekt v katastrálnom území Rusovce. Obchádza tento objekt zo severovýchodnej časti, potom sa vracia znovu na úpätie vodnej strany dunajskej hrádze. Po tejto trase hranica pokračuje až k ústiu Chorvátskeho ramena. Vo vzdialenosti 140 metrov od stredu ústia smerom proti prúdu sa hranica stáča severovýchodným smerom 185 metrov až na breh zátoky. Odtiaľ pokračuje proti prúdu až ku koncu prehĺbenej časti, kde sa znovu vracia na úpätie vodnej strany dunajskej hrádze. Odtiaľ pokračuje pri hrádzi až po jeho križovatku s nájazdovým objektom na Prístavný most. Tu sa odkláňa od hrádze a pokračuje popri južnom okraji nájazdového objektu a Prístavného mosta až po bod v strede rieky, ktorý je najsevernejším cípom Chráneného vtáčieho územia Dunajské luhy.

Vnútorné hranice

Vnútorné hranice vymedzujú v rámci chráneného vtáčieho územia vymedzeného vonkajšou hranicou priestory, ktoré nie sú súčasťou chráneného vtáčieho územia, to znamená zastavané plochy, intravilány obcí, samoty, hospodárske dvory alebo iné plochy nachádzajúce sa v katastrálnych územiach obcí, ktoré funkčne nie sú súčasťou chráneného vtáčieho územia.

Zoznam parciel chráneného vtáčieho územia

Katastrálne územie Baka:

1640/2, 1650, 1651/10, 1651/11, 1652/1, 1652/2 časť, 1652/2 časť, 1653, 1654/1 časť, 1654/1 časť, 1654/1 časť, 1654/2, 1783, 1877, 1877, 1878, 1881, 1882, 1883, 1884/1, 1884/2, 1953, 1968/1, 1968/2, 1973/1, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 2061, 2062, 2063, 2071, 2072, 2082, 2090, 2096, 2099, 2102, 2107, 2121, 2130, 2130, 2180, 2219, 2220, 2234, 2266/1 časť, 2266/1 časť, 2266/2, 2275/2, 2338, 2421/1, 2421/2, 2494/1, 2494/2, 2496, 2499, 2502, 2506, 2507/1, 2507/2, 2511, 2512/1, 2512/4, 2512/5, 2512/6, 2512/7, 2512/8, 2512/9, 2512/10, 2512/11, 2512/12, 2513/1 časť, 2513/13, 2513/14, 2513/15, 2516/1 časť, 2516/4 časť, 2516/9, 2516/11, 2516/17, 2519, 2520/1, 2520/2, 2521, 2523/1, 2523/2, 2524, 2525, 2530/1, 2530/2, 2532, 2535/1, 2535/2, 2535/3, 2535/4, 2536, 2537, 2538, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544/1, 2544/2, 2547, 2548, 2549, 2550/1, 2550/2, 2550/3, 2551/1 časť, 2551/1 časť, 2551/2, 2553/1, 2553/2, 2555, 2556, 2557, 2559/1, 2559/2, 2560, 2561/1, 2561/2, 2561/3, 2561/4, 2564, 2572, 2575, 2577/1, 2577/2, 2577/3, 2577/4, 2577/5, 2579/1, 2579/2, 2580, 2585, 2586/1, 2586/2, 2598/1, 2598/2, 2598/3, 2599, 2600, 2600, 2600, 2603, 2603, 2604, 2605, 2606, 2611, 2614, 2616, 2619, 2628, 2629, 2630/1, 2630/2, 2631/1, 2631/2, 2633/1, 2633/2, 2633/3, 601/32, 601/33, 601/40 časť, 601/41.

Katastrálne územie Bodíky:

1000/1, 1001, 1002, 1003, 1006, 1007, 1008, 1009/1, 1009/2, 1010/1, 1010/2, 1011, 1012/1, 1012/2, 1013/1 časť, 1013/1 časť, 1013/2, 1014/1, 1014/2, 1014/4, 1014/5, 1014/6, 1014/7, 1014/8, 1014/9, 1016, 1017, 1018, 1022/2, 1022/3, 1022/4, 1022/5, 1023, 1224, 1282/1, 1282/2, 1285, 1288/1 časť, 1288/1 časť, 1288/2 časť, 1288/3, 1288/4, 1288/5, 1288/6, 1288/7, 1288/8, 1288/9, 1289/1, 1289/2, 1294, 1304/1, 1304/2, 1304/3, 1304/4, 1314, 1315/1, 1315/2, 1315/3, 1316/1, 1316/3, 1317/1, 1317/2, 1317/3, 1317/4, 1317/5, 1318, 1328, 1329/1, 1329/2, 1330, 1331, 1332/1, 1332/2, 1332/3, 1332/4, 1332/5, 1332/6, 1333, 1335, 1342, 1351, 1352/1 časť, 1352/1 časť, 1352/1 časť, 1352/2, 1353, 1354, 1355, 1356/1, 1356/2, 1356/3, 1360, 1362/1, 1362/2, 1496/1, 1496/2, 1497/1, 1497/2, 1497/3, 1501/1, 1501/2, 1503, 1504/1, 1504/2, 1506, 1507, 1509, 1512, 1513/1, 1513/2, 1513/3, 1514/1, 1514/2, 1516/1, 1516/2, 1518/1, 1518/2, 1522, 1534, 1537, 1543, 1552/1, 1552/2, 1555, 1557, 1559/1, 1559/2, 1567/1, 1567/2, 1570, 1570, 1573/1, 1573/2, 1573/3, 1575, 1578/1, 1578/2, 1578/3, 1578/4, 1578/5, 1583, 1586, 1589, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617/1, 1617/2, 1617/3, 1618, 1619, 1625, 1626, 1627, 1628, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1653, 1654, 1655, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1664, 1665, 1666, 1666/1, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671/1 časť, 1671/1 časť, 1671/2, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686/1, 1686/2, 1686/3, 1686/4, 1686/5, 1686/6, 1686/12, 1686/13, 1686/21, 1686/22, 1686/23, 1687/1, 1687/2, 1687/3, 1687/4, 1687/5, 1687/6, 1687/7, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717/1, 1717/2, 1717/3, 1717/4, 1717/5, 1717/6, 1717/7, 1717/8, 1717/9, 1720, 576/2, 720/1, 720/2, 810/1, 810/2, 810/3, 810/4, 810/5, 810/6, 810/7, 845/1, 845/2, 845/3, 855/4, 855/9, 855/12, 855/13, 855/20, 855/24, 855/32, 855/33, 855/34, 855/35, 855/36, 855/37, 875/1, 875/2, 875/3, 875/4, 875/5, 875/6, 875/7, 875/8, 875/9, 875/10, 922, 923, 926/1, 926/2, 928, 930/1, 930/2, 930/3, 931/1, 931/2, 931/3, 931/4, 931/5, 931/6, 931/7, 931/8, 931/9, 931/10, 931/11, 931/12, 931/13, 931/14, 931/15, 931/16, 931/17, 931/18, 931/19, 931/20, 931/21, 931/22, 931/23, 931/24, 931/25, 931/26, 931/27, 931/28, 931/29, 931/30, 931/31, 931/32, 931/33, 931/34, 931/35, 931/36, 931/37, 931/38, 931/39, 931/40, 931/41, 931/42, 931/43, 931/44, 931/45, 931/46, 931/47, 931/48, 931/49, 931/50, 931/51, 931/52, 936/2, 936/3, 936/4, 936/5, 936/7, 936/8, 936/9, 936/14, 936/16, 936/17, 936/18, 936/19, 936/20, 936/21, 936/22, 936/23, 936/24, 936/25, 936/26, 936/27, 936/28, 936/29, 936/30, 936/31, 936/32, 936/33, 936/35, 936/36, 936/38, 936/40, 936/41, 936/43, 936/45, 936/46, 936/47, 936/48, 936/49, 936/50, 936/51, 936/52, 936/53, 936/54, 936/55, 936/56, 936/57, 936/58, 936/59, 936/60, 936/62, 936/63, 936/64, 936/65, 936/66, 936/67, 936/68, 936/69, 936/70, 936/71, 936/72, 936/73, 936/74, 936/75, 936/76, 936/77, 936/78, 936/79, 936/80, 936/81, 936/82, 936/83, 936/84, 936/85, 936/86, 936/87, 936/88, 936/89, 936/90, 936/91, 936/92, 936/93, 936/94, 936/95, 936/98, 936/100, 936/101, 936/102, 936/103, 936/104, 936/105, 936/106, 936/107, 936/108, 936/109, 936/110, 936/111, 936/112, 936/113, 936/114, 936/115, 936/116, 936/117, 936/118, 936/119, 936/120, 936/121, 936/122, 936/123, 936/124, 936/125, 936/126, 936/127, 936/128, 936/129, 936/130, 936/131, 936/132, 936/133, 936/134, 936/135, 936/136, 936/137, 936/138, 936/139, 936/140, 936/141, 936/142, 936/143, 936/144, 936/145, 936/146, 936/147, 936/148, 936/149, 936/150, 936/151, 936/152, 936/154, 936/155, 936/156, 936/157, 936/158, 936/159, 936/160, 936/161, 936/162, 936/163, 936/164, 936/165, 936/166, 936/167, 936/168, 936/169, 936/170, 936/171, 936/172, 936/173, 936/174, 936/175, 936/176, 936/177, 936/178, 936/179, 936/180, 936/181, 936/182, 936/183, 936/184, 936/186, 936/187, 936/188, 936/189, 936/190, 936/191, 936/192, 936/194, 936/195, 936/196, 936/198, 936/199, 936/200, 936/201, 936/202, 936/203, 936/204, 936/205, 936/206, 936/207, 936/209, 936/210, 936/211, 936/212, 936/213, 936/215, 936/216, 939/1 časť, 939/1 časť, 939/2, 939/3, 939/4, 941, 942, 943, 944/1, 944/2, 945/1, 945/2, 945/3, 946, 947/1, 947/2, 949/1, 949/2, 949/3, 949/4, 950/1, 950/2, 950/3, 950/4, 950/5, 950/6, 952/1, 952/2, 952/3, 952/4, 952/5, 952/6, 952/7, 952/8, 959/1, 961/1, 961/2, 961/3, 961/4, 961/5, 962, 963/1 časť, 963/1 časť, 963/2, 963/3, 963/4, 963/5, 964/1 časť, 964/1 časť, 964/2, 964/3, 964/4, 964/5, 964/6, 964/7, 969/1, 969/2, 970/1, 970/2, 971/1, 971/2, 971/3, 971/4, 971/5, 971/8, 971/9, 971/10, 971/11, 972/2, 972/3, 972/4, 972/6, 972/7, 972/8, 972/9, 972/10, 972/11, 972/12, 972/13, 972/14, 972/15, 972/16, 972/17, 972/18, 972/19, 972/20, 972/21, 972/22, 972/23, 972/25, 972/25, 976/1, 976/2, 976/3, 976/4, 994, 995, 996/1, 996/2, 997/1, 997/2, 998, 999.

Katastrálne územie Číčov:

1006/2, 1018, 1088, 1089, 1127, 1129, 1136, 1146, 1158, 1197, 1205, 1216, 1248, 1257, 1259, 1262, 1263, 1279, 1284/1 časť, 1287, 1288/2, 1288/3, 1290/1, 1291, 1292, 1293, 1295/1, 1297, 1298/2, 1302, 1303, 1304, 1353/0/1, 1353/0/2, 1361/2 časť, 1361/4, 1361/5, 1361/6, 1361/7, 1361/8, 1362, 1437, 1511, 1526, 1561/1, 1565, 1566/1, 1566/3, 1567/1, 1567/2, 1574, 1580, 1581/1, 1581/3, 1582/1, 1582/2, 1583, 1584/1, 1584/2, 1584/3, 1584/5, 1584/8, 1584/10, 1584/11, 1584/12, 1585/1, 1585/2, 1585/3, 1586, 1587/1, 1589/2, 1590, 1591/1, 1591/2, 1591/4, 1591/5, 1591/6, 1591/7, 1591/8, 1591/9, 1592, 1597, 1598/1, 1598/2, 1599, 1603/1, 1603/4, 1605, 1607, 1608/1, 1608/2, 1609, 1610, 1611/1, 1611/3, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617/3, 1618, 1619/0/1, 1619/0/2, 1621/1/1, 1621/1/2, 1621/15, 1686/1, 1686/2/1, 1686/2/2, 1686/2/3, 1686/3, 1686/4, 1754/1, 1754/2, 1756, 1763, 1778, 1781, 1790/1, 1790/3, 1791/1, 1805, 1808/2, 1808/6, 1809/1, 1809/2, 1810/5, 1811, 1812, 1813/1, 1814, 1815, 1816/1, 1816/2, 1817/1, 1817/2, 1820, 1833/1, 1833/2, 1839/1, 1839/2, 1846, 1849, 1850, 1851/1, 1851/2, 1853, 1912, 1913, 1914/1, 1914/2, 1914/3, 1914/4, 1914/5, 1914/6, 1914/7, 1914/8, 1914/9, 1914/10, 1914/11, 1914/12, 1914/13, 1915/1/1, 1915/1/2, 1916, 1917/2, 1918, 1919, 1921/1, 1921/2, 1922/1, 1922/2, 1924, 1934, 1935, 1958, 1990, 2063, 2096/1, 2096/2, 2097, 2110, 2111, 2123, 2126/1, 2126/2, 2128, 2149, 2185, 2186, 2190, 2192, 2194, 2195, 2196, 2198/1, 2198/2, 2199, 2608, 2609, 2610, 2613, 2614/2, 2619, 2620/1, 2620/2, 2622/1, 2622/2, 2623/1, 2623/2, 2623/3, 2625/1, 2625/2, 2625/3, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634/1, 2634/2, 2635, 2636, 2637, 2638, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 265, 2650, 2651, 2652, 2654, 2660, 2661/2, 2668, 2670, 2673, 2712/6 časť, 2722/5 časť, 2749/1 časť, 2839/2, 2839/3, 3787/1, 3787/2, 3788, 3789, 3790, 3791, 3796, 3804, 3838, 3839, 3859, 3893/1, 3893/2, 3893/3, 3893/4, 3893/5, 3894, 3897, 3898, 3899, 3900, 3901, 3902, 3903, 3905/1, 3905/2, 3905/3, 3918, 3920, 3922, 3924, 3926, 3927, 3928, 3929, 3930, 3931, 425, 426, 427, 543, 544, 549/1, 549/2, 550/1, 550/2, 703/1, 704, 716, 730, 750/1, 750/2, 750/3, 753/1, 753/2, 753/3, 754, 755, 909, 910, 912, 915, 916/1 časť, 945, 950/1 časť, 950/2, 984, 987, 989, 990/1, 990/2, 992.

Katastrálne územie Čilistov:

320/1 časť, 343.

Katastrálne územie Čunovo:

630/1 časť, 630/2, 630/3, 630/4, 631, 632, 633, 634, 635/0/1, 635/0/2, 636/0/1, 636/0/2, 637, 640, 641, 642, 643, 644, 645 časť, 648/1, 648/2, 648/4, 649, 650/1, 650/2, 650/3, 650/7, 650/8, 650/9, 650/10, 650/11, 650/12, 650/13, 650/14, 650/15, 650/16, 650/17, 650/18, 650/19, 650/20, 650/21, 650/22, 650/23, 650/24, 650/25, 650/26, 650/34, 651/3, 651/4, 652/5, 652/6, 652/7, 652/8, 653, 654/1/1, 654/1/2, 654/2/1, 654/2/2, 655, 656, 657, 658/3, 658/4, 659, 660, 661/1, 661/2, 661/3, 661/4, 661/5, 661/6, 661/7, 661/8, 661/9, 661/10, 661/11, 661/12, 661/13, 661/14, 661/15, 661/16, 661/17, 661/18, 662, 663, 664, 665, 666, 667/1, 667/2, 668/1, 668/2, 668/3, 668/4, 668/5, 668/6, 669, 670, 671/0/1, 671/0/2, 672/1, 672/2, 672/3, 673, 674, 675/1, 675/2, 675/3, 676, 678, 679/0/1, 679/0/2, 680/0/1, 680/0/2, 681, 682, 684, 685/1, 685/2, 686/0/1, 686/0/1, 686/0/2, 687, 688/3, 688/4, 709/2, 733 časť, 737/0/1, 737/0/2, 738/0/1, 738/0/2, 739, 740/1, 740/2, 741/1 časť, 742/6, 742/7, 742/8, 742/9, 742/10, 742/12, 742/13, 742/14, 742/15, 742/16, 742/17, 743, 744, 745, 746, 747/7 časť, 748/12 časť, 749.

Katastrálne územie Dobrohošť:

1/3, 1/4, 353/3, 353/4, 353/7, 353/9, 376/1, 376/4, 376/5, 537/17, 622/5, 622/6, 622/7, 622/8, 664, 668/1, 668/2, 668/3, 669/1, 669/2, 669/3, 669/5, 672/1, 672/2, 674/1, 674/2, 675/1, 677/1, 677/2, 679/1, 679/2, 679/3, 679/5, 680/1, 680/2, 680/3, 680/4, 680/5, 680/6, 680/7, 683, 684/3, 684/4, 684/5, 684/6, 684/10, 685, 686/1, 686/2, 686/3, 686/4, 686/5, 686/6, 686/7, 687, 688, 689/1, 689/2, 690, 692/1, 692/2, 693/1, 693/2, 693/3, 694/1, 694/2, 694/3, 694/4, 696/1, 696/3, 697, 698, 699/1, 699/3, 699/4, 699/5, 699/6, 699/7, 699/8, 699/9, 699/10, 699/11, 699/12, 699/13, 699/14, 699/15, 699/16, 699/17, 699/18, 699/19, 699/20, 699/21, 699/22, 699/23, 699/24, 699/25, 699/26, 699/27, 699/28, 699/29, 699/30, 699/31, 699/32, 699/33, 699/34, 699/42, 699/43, 699/44, 699/45, 700/1, 700/2, 700/3, 700/4, 700/5, 700/6, 701.

Katastrálne územie Gabčíkovo:

4501, 4507/2, 5419, 5517/3, 5518/2, 5521, 5522, 5528/80, 5528/99, 5528/130, 6000, 6002/1, 6002/2, 6004, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6011/1 časť, 6012/1 časť, 6013/1, 6014, 6015, 6016/1, 6016/3, 6016/4, 6016/5, 6016/6, 6016/18, 6017, 6019/1, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024/2, 6024/3, 6025, 6027, 6030/7, 6030/10, 6030/11, 6042, 6047/1, 6047/12, 6047/13, 6047/14, 6047/15, 6047/16, 6047/17, 6053, 6054, 6055/1, 6055/2, 6055/3, 6055/4, 6055/5, 6055/15, 6055/16, 6055/17, 6055/18, 6055/19, 6055/20, 6055/21, 6055/22, 6055/23, 6055/24, 6055/25, 6055/26, 6055/27, 6055/28, 6055/32, 6055/33, 6055/34, 6055/35, 6055/36, 6055/37, 6056, 6057, 6058/1, 6058/3, 6058/5, 6058/6, 6058/7, 6059, 6072, 6073, 6074, 6075, 6076, 6077, 6078, 6079, 6080, 6081, 6089, 6090, 6096, 6097, 6098, 6099/1, 6099/12, 6099/13, 6099/14, 6099/15, 6099/16, 6099/17, 6099/18, 6099/19, 6099/20, 6099/21, 6099/22, 6100/4, 6100/5, 6100/6, 6101/7, 6101/8, 6102/1, 6102/8, 6102/9, 6102/10, 6102/11, 6103/1, 6103/4, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108/1, 6108/4, 6108/5, 6108/6, 6108/7, 6108/8, 6108/9, 6108/10, 6108/11, 6108/12, 6109, 6110, 6111, 6112, 6113/1, 6113/2, 6114/1, 6114/2, 6114/3, 6114/4, 6114/5, 6114/6, 6114/7, 6114/8, 6114/10, 6114/11, 6114/12, 6114/13, 6114/14, 6114/15, 6114/17, 6115/1, 6115/3, 6115/4, 6115/5, 6115/7, 6115/8, 6116/1, 6116/2, 6116/4, 6116/6, 6116/7, 6116/16, 6116/18, 6116/19, 6116/20, 6116/21, 6116/22, 6116/23, 6116/24, 6116/25, 6116/26, 6116/27, 6116/28, 6116/29, 6116/30, 6116/31, 6116/33, 6116/34, 6116/35, 6116/36, 6116/37, 6116/39, 6116/40, 6117/1, 6117/2, 6117/3, 6117/4, 6117/5, 6117/6, 6118/1, 6118/4, 6118/5, 6118/6, 6118/7, 6118/8, 6118/9, 6118/10, 6118/11, 6119/1, 6119/4, 6119/5, 6119/6, 6119/7, 6119/9, 6119/10, 6119/11, 6120/1, 6120/4, 6120/5, 6120/6, 6121, 6122/1, 6122/2, 6122/3, 6123/1, 6123/2, 6124/1, 6124/2, 6124/3, 6124/4, 6124/5, 6124/6, 6124/7, 6124/8, 6124/9, 6124/10, 6124/11, 6124/12, 6124/13, 6124/14, 6124/15, 6124/16, 6124/17, 6124/18, 6124/19, 6124/21, 6124/22, 6124/23, 6124/24, 6124/26, 6124/27, 6124/28, 6124/29, 6124/30, 6124/31, 6125/1, 6125/2, 6125/3, 6125/4, 6125/5, 6125/6, 6125/7, 6125/8, 6125/9, 6125/10, 6125/11, 6125/12, 6125/13, 6125/14, 6125/15, 6126/1, 6126/2, 6126/3, 6126/4, 6126/5, 6126/6, 6126/7, 6126/8, 6126/9, 6126/10, 6126/11, 6126/12, 6126/13, 6127/2, 6127/3, 6127/4, 6128, 6129/1, 6129/3, 6129/4, 6129/5, 6130/1, 6130/2, 6131/1, 6131/2, 6131/3, 6131/4, 6132/1, 6132/2, 6133/1, 6133/4, 6133/6, 6133/8, 6133/9, 6133/10, 6134/1, 6135, 6136/1, 6136/2, 6137/1, 6137/2, 6137/3, 6137/4, 6138/1, 6139, 6140, 6141, 6142/1, 6142/2, 6142/7, 6142/8, 6142/9, 6142/10, 6142/17, 6142/18, 6143, 6144, 6145/1, 6145/6, 6146/16, 6147/6, 6148, 6149, 6150, 6151, 6152, 6153/1, 6153/5, 6153/6, 6153/7, 6153/8, 6154, 6155, 6156, 6157, 6159/1 časť, 6160/2, 6161, 6162, 6163/1, 6163/3, 6164, 6173, 6174, 6175, 6176, 6177, 6178, 6179, 6180, 6181, 6182, 6183, 6184, 6185, 6186, 6187, 6188, 6189, 6190, 6191/1, 6191/2, 6192, 6193, 6194, 6195, 6196, 6197, 6198, 6199/1, 6199/2, 6199/3, 6199/4, 6199/6, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6215, 6216, 6217, 6218, 6219/1, 6219/2, 6220, 6221, 6222, 6223, 6224, 6225, 6226, 6227, 6228, 6229, 6230, 6231, 6232.

Katastrálne územie Hamuliakovo:

1338/1 časť, 1338/7, 1343, 1344/1, 1344/2.

Katastrálne územie Chľaba:

3025/2, 3035/4, 3035/6, 3183, 3184, 3243/1 časť.

Katastrálne územie Iža:

1082/0/1, 1082/0/2, 1253/1, 1256/1, 1500/1, 1636/13, 1708/1 časť, 1708/3, 1709/1/1, 1709/1/2, 1709/4 časť, 5387, 5388/0/1, 5388/0/2, 5391, 5392, 5396/2/1, 5396/2/2, 5396/4, 5397, 5398, 5399, 5400, 953, 964/0/1, 964/0/2, 977.

Katastrálne územie Jarovce:

904, 905.

Katastrálne územie Kalinkovo:

1002/1, 1002/2, 1004, 1012/1, 1012/2, 1012/3, 1014/1, 1014/2, 1017, 1020, 1021, 1028, 1037/2, 1040/2 časť, 1049/2, 1085, 1086/1, 1086/2, 1087, 1088, 1090, 1093/1, 1093/2, 1093/3, 1093/4, 1093/5, 1093/6, 1093/7, 1094, 1095/1 časť, 1095/2, 1095/3, 1095/4, 1095/5, 1095/6, 1095/8, 1097, 1098/1, 1098/3, 1099/1, 1099/2, 1099/3, 1099/5, 1099/6, 1099/7, 1099/8, 1099/9, 1099/10, 1099/11, 1100/1, 1100/2, 1100/3, 1100/5, 1104, 1112, 1113, 1115, 1116, 1180/2, 1240, 1241, 1245/1 časť, 1245/1 časť, 1245/4, 1245/5, 1245/6, 1245/7, 1270, 1271, 1272/1, 1272/2, 1273, 1281/1, 1281/2/1, 1281/2/2, 1282/1, 1282/2, 1291/1, 1291/2, 1291/3, 1291/4, 1295, 1331/1 časť, 1331/2, 1331/3, 1460/2, 1462, 1465, 1468, 784/3, 785, 926/1, 926/2, 937, 941, 950, 952, 964/2, 973/1, 987, 993, 994, 998, 999.

Katastrálne územie Kamenica nad Hronom:

4228/1 časť, 4229/32, 4231/1, 4370/1 časť, 4370/2 časť, 4370/3, 4370/4, 4372, 4900/1 časť, 4905, 4913/1, 4913/2 časť, 4914, 4918/1, 4918/2, 4918/3, 4918/4, 4919.

Katastrálne územie Karlova Ves:

3076, 3077, 3078, 3080, 3082, 3083, 3084, 3085, 3090, 3113, 3182, 3183, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192/1, 3192/2, 3194, 3195/1, 3195/2, 3195/3, 3196, 3197, 3198/1, 3198/2, 3198/3, 3198/4, 3198/5, 3198/6, 3199, 3200/3, 3200/4, 3200/5, 3201/4, 3201/5, 3201/6, 3201/7, 3202, 3203/1, 3203/10, 3203/2, 3203/23, 3203/24, 3203/25, 3203/26, 3203/27, 3203/28, 3203/29, 3203/3, 3203/30, 3203/31, 3203/32, 3203/33, 3203/34, 3203/35, 3203/36, 3203/37, 3203/38, 3203/39, 3203/4, 3203/40, 3203/41, 3203/42, 3203/43, 3203/44, 3203/45, 3203/46, 3203/47, 3203/48, 3203/49, 3203/50, 3203/51, 3203/52, 3203/53, 3203/54, 3203/55, 3203/56, 3203/57, 3203/58, 3203/59, 3203/60, 3203/61, 3203/62, 3203/63, 3203/7, 3203/8, 3203/9, 3204, 3205/1, 3205/6, 3206/1, 3206/2, 3207/1, 3208, 3209/1, 3209/2, 3209/3, 3210/1, 3210/10, 3210/11, 3210/12, 3210/13, 3210/14, 3210/2, 3210/8, 3210/9, 3211/1, 3211/10, 3211/11, 3211/12, 3211/13, 3211/14, 3211/15, 3211/16, 3211/17, 3211/18, 3211/19, 3211/20, 3211/21, 3211/22, 3211/23, 3211/24, 3211/9, 3212/1, 3212/10, 3212/11, 3212/12, 3212/4, 3212/5, 3212/6, 3212/7, 3212/8, 3212/9, 3213/1, 3213/2, 3215/1, 3215/2, 3215/3, 3216/1, 3216/2, 3216/3, 3217/3, 3217/4, 3217/5, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226/1, 3226/2, 3226/3, 3226/4, 3226/5, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231/10, 3231/11, 3231/12, 3231/13, 3231/14, 3231/15, 3231/3, 3231/4, 3231/5, 3231/6, 3231/7, 3231/8, 3231/9, 3233, 3234/1, 3235, 3236, 3237, 3238/1, 3238/2, 3239/1, 3239/2, 3240, 3241, 3242, 3243/1, 3243/4, 3244/10, 3244/11, 3244/3, 3244/6, 3244/7, 3244/8, 3244/9, 3245, 3246, 3247/12, 3247/13, 3247/14, 3247/15, 3247/16, 3247/17, 3247/18, 3247/19, 3247/20, 3247/21, 3247/22, 3247/23, 3247/24, 3247/25, 3247/26, 3247/27, 3247/28, 3247/29, 3247/30, 3247/6, 3248, 3249/3, 3250, 3654, 3655, 3656, 3657.

Katastrálne územie Klížska Nemá:

1730/1, 1730/2, 1731, 373/0/1, 373/0/3, 374, 376, 377, 378, 381, 382, 383, 384/1, 384/2, 385, 387, 396, 398, 399/1, 399/2, 407, 408/1, 408/2, 408/3, 409/1, 409/2, 409/3, 419, 420, 422, 425, 439, 440, 444, 469, 478/1, 478/7, 480, 485, 488, 498, 504, 519, 525/1, 550/1, 551, 552, 557, 571, 573, 575, 576, 585, 644, 646, 647/1, 647/2, 648, 654/1, 654/2, 655, 656, 657, 658/1, 659, 660/1, 660/2, 660/3, 661, 663, 664, 686.

Katastrálne územie Kľúčovec:

1002, 1069, 1078/6, 1081/3 časť, 1081/4 časť, 1081/5 časť, 1082, 1083, 1084, 1085, 1088/1, 1090, 1120/1, 1120/2, 1120/3, 1151, 1428, 1430/1, 1430/2, 1430/3, 1430/4, 1430/5, 1430/6, 1430/7, 211, 2232/1, 225, 2260/1, 2260/3, 2260/5, 2278/1, 2327, 2329, 2330, 2331/2, 2332/3, 2332/4, 2332/5, 2332/7, 2332/8, 2332/9, 2333/1 časť, 2333/2, 2333/3, 2333/4, 2333/5, 2334, 2336/1 časť, 2336/1 časť, 2336/1 časť, 2336/2, 2337/1, 2338/1, 2338/2, 2338/3, 2366, 2369, 2371/1, 2371/2, 2371/3, 2371/4, 2372, 2378, 2389, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2412, 2444/1, 2447/1, 2447/2, 2447/3, 2488/1, 2488/3, 2488/5, 2488/6 časť, 2488/9, 2488/10, 2488/11, 2488/13, 2488/18, 2525/1, 2525/2, 2525/3, 2526, 2578/1, 2578/2, 2578/3, 2578/4, 2578/5, 2578/6, 2579, 2627, 2630/1, 2630/2, 2630/3, 2630/4, 2630/5, 2656, 2675, 2683, 2690/1, 2690/3, 2697/1, 2697/2, 2697/3, 2702, 2722, 2731, 2752, 2772, 2774, 2801/1, 2801/2, 2801/3, 2839, 286, 288, 2881, 2894, 2964, 2966, 2969, 3009, 3018, 3020, 3025, 3027, 952, 960/1, 971, 974. 977.

Katastrálne územie Komárno:

10190/1, 10191/1, 10191/2, 10191/3, 10191/4, 10191/5, 10191/6, 10191/7, 10192, 10193, 10194/2, 10291/1, 10291/2, 10291/5, 10292, 10315, 11718, 11719, 13006, 13007, 13008, 13009, 1737, 3016, 9940/1 časť.

Katastrálne územie Kravany nad Dunajom:

415/14 časť, 448/1.

Katastrálne územie Kyselica:

378/1, 379/1, 379/2, 379/3, 379/4, 380, 383, 388, 390, 392, 394, 396, 397, 398, 400, 400, 401, 401, 402, 416/4, 416/5, 417/1, 417/2, 417/3, 417/4.

Katastrálne územie Medveďov:

2435, 2445, 2453, 2457/3 časť, 2457/4, 2457/6, 2523, 2524, 2524, 2584, 2586, 2600, 2627, 2651, 2698, 2698, 2773, 2828, 2837, 2879, 2922, 2974, 2985, 3034, 3067, 3067, 3073, 3118, 3168, 3172, 3172, 3203/1, 3203/2, 3242, 3242, 3357, 3357, 3362, 3363, 3370, 3372/1, 3376, 3384, 3384/3, 3406, 3414, 3434, 3437/1, 3437/2, 3437/3, 3440/1, 3440/2, 3443/3, 3445, 3450/1, 3450/2, 3470, 3554, 3554, 3835, 3838, 3838/1, 3838/2, 3838/3, 3838/4, 3838/5, 3935/1, 3935/2, 3935/3, 3935/5, 3935/6, 3935/7, 4028, 4029, 4031, 4032.

Katastrálne územie Mliečno:

932, 945/1, 945/2, 945/3, 945/4, 945/5, 949, 950/1, 950/2, 950/3, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 958, 959, 960, 980/1, 980/2.

Katastrálne územie Moča:

1238, 1239/2, 1241/1, 1241/2, 3726/1, 3790/1, 3790/2, 3790/3, 3791, 3792, 6/4.

Katastrálne územie Mužla:

12900/2 časť, 12900/4, 12900/13, 13125, 13126, 13127, 13215/1, 13215/2, 13216.

Katastrálne územie Nová Stráž:

1666/1, 1674, 1691, 1702, 179, 1843/1, 186, 200, 203, 230, 357/2, 357/3.

Katastrálne územie Nové Košariská:

2756, 2765, 2765, 2766, 2775.

Katastrálne územie Obid:

1753, 1754, 1755.

Katastrálne územie Patince:

3935/1, 3935/2, 3941, 3960/3 časť, 3972, 4032/4, 4033, 4048/1, 4048/2, 4048/4, 4048/5, 4048/6, 4048/7, 4048/8, 4048/9, 4049, 4054, 4055/1, 4055/6, 4055/8, 4055/9, 4061, 4065, 4067, 4068/1, 4068/2, 4069, 4070/5, 4556.

Katastrálne územie Petržalka:

5092/5, 5092/10, 5225/1časť, 5225/2 časť, 5227, 5511, 5512, 5513, 5515, 5516, 5517, 5518, 5519, 5520, 5521, 5522, 5523, 5524, 5525, 5526, 5542/1 časť, 5542/2 časť, 5543, 5544, 5545, 5546, 5547, 5548, 5549, 5550, 5551, 5552, 5553, 5554, 5555, 5556/1, 5556/2, 5566/2, 5932/1, 5932/2, 5536/1 časť, 5938/1, 5944/1, 5947/5, 5950, 5951, 5952, 5953, 5954, 5955, 5956, 5957, 5958/9, 5958/10, 5958/11, 5958/12, 5958/13, 5958/14, 5958/15, 5958/16, 5959, 5960, 5961, 5962, 5963, 5964/1, 5964/2, 5965, 5966, 5967, 5968/1, 5968/2, 5969, 5970, 5971, 5972/1, 5972/2, 5972/3, 5973, 5974, 5977/1, 5981, 5982, 5983/1, 5984, 5985, 5986, 5987, 5988, 5989, 5990, 5992, 5993, 5994, 5995, 5996, 5997, 5998, 5999, 6000, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006/1, 6006/2, 6006/3, 6006/4, 6006/5, 6006/6, 6006/7, 6007, 6008, 6009, 6010, 6011, 6012, 6013, 6014/1, 6014/2, 6015/1, 6015/2, 6015/3, 6016/7, 6016/8, 6016/9, 6016/11, 6016/12, 6016/13, 6017, 6019/1, 6019/2, 6020, 6021/1, 6021/2, 6022, 6023, 6024, 6025, 6026, 6027, 6028, 6036, 6037, 6038, 6039, 6042, 6043, 6045, 6046 časť.

Katastrálne územie Podunajské Biskupice:

5875, 5876, 5877, 5878, 5879, 5880, 5881, 5881, 5882/2, 5884, 5886, 5887, 5888, 5889, 5890, 5891, 5892, 5893, 5894, 5895, 5909, 5910, 5910, 6250/11 časť, 6250/11 časť, 6250/11 časť, 6251, 6252/1 časť, 6253, 6254, 6255, 6259/1, 6259/2, 6260/1, 6260/2, 6261/1 časť, 6261/1 časť, 6262, 6263, 6266, 6267, 6267, 6268, 6269/1, 6269/2, 6285, 6290, 6291, 6292/1 časť, 6292/1 časť, 6293, 6294, 6294, 6295, 6296/1 časť, 6296/1 časť, 6297, 6298, 6298, 6298, 6299/1 časť, 6299/1 časť, 6300, 6301, 6302, 6303, 6305, 6306/1, 6306/2, 6307, 6313, 6314, 6315, 6316, 6317, 6317, 6319, 6320, 6321, 6322, 6322, 6322, 6323, 6324/1, 6324/2, 6325, 6325, 6326, 6327/1 časť, 6327/1 časť, 6327/4, 6328, 6329/1, 6330/1, 6330/2, 6331, 6332, 6333, 6334, 6340, 6341/1, 6342, 6343, 6350, 6351.

Katastrálne územie Radvaň nad Dunajom:

1678/3, 2198/5, 2199/4, 2202/3, 2202/9, 2202/14, 2202/32, 2213/3, 2214/30 časť, 2214/31 časť, 2216/2, 2309/2, 2309/3 časť, 2309/4, 2312/14, 2315/2 časť, 2316/2, 2317/2, 2318, 2319, 2842/2 časť, 2842/3 časť, 2844, 2848/1, 2848/2.

Katastrálne územie Rohovce:

852, 857/10, 857/11, 857/195, 857/201, 857/202, 859/11, 859/12.

Katastrálne územie Rusovce:

1165/8, 1165/9, 1165/10, 1166, 1167, 1170/20, 1170/21, 1171, 1172, 1173/1, 1173/2, 1173/3, 1173/8, 1173/9, 1174, 1175/1, 1175/2, 1175/3, 1176, 1178, 1179, 1180/23, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186/1, 1186/2, 1187, 1188/1, 1188/2, 1188/3, 1189/1, 1189/2, 1190/1, 1191/1, 1191/2, 1191/3, 1192, 1193, 1194/1, 1194/2, 1195/1, 1195/2, 1196, 1197, 1198, 1200, 1201, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207/3, 1207/5 časť, 1208/14, 1210/1, 1210/2, 1211/1, 1211/2, 1217/1 časť, 1217/1 časť, 1217/13, 1217/14, 1217/15, 1217/16, 1218, 1289/2, 1289/3, 1291 (časť), 1297, 1297, 1297, 1297/1, 1297/2, 1297/3, 1297/4, 1297/5, 1298/1 časť, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306/1 časť, 1306/1 časť, 1306/2, 1306/3, 1306/4, 1306/5, 1306/6, 1306/7, 1306/8, 1306/9, 1306/10, 1306/11, 1306/12, 1306/13, 1306/14, 1306/15, 1307/1, 1307/2, 1308/1, 1308/2, 1308/3, 1308/4, 1309, 1310/1, 1310/2, 1310/3, 1310/4, 1310/5, 1310/6, 1310/7, 1310/8, 1310/9, 1310/10, 1310/11, 1311/0/1, 1311/0/2, 1311/4, 1311/5, 1311/6, 1311/7, 1311/8, 1311/9, 1311/10, 1311/11, 1311/12, 1312/1, 1312/2, 1312/3, 1313/1, 1313/2, 1314, 1314/1, 1314/2, 1314/3, 1315, 1323, 1324/3, 1324/4, 1324/5, 1325, 1326, 1327/4, 1327/5, 1328, 1329/1, 1329/2, 1330/1, 1330/2, 1331/6, 1331/7, 1331/8, 1331/9, 1331/10, 1332/1, 1332/2, 1332/3, 1332/4, 1332/5, 1332/6, 1332/7, 1332/8, 1332/9, 1332/11, 1332/12, 1332/13, 1332/14, 1332/15, 1333, 1334/1, 1334/2, 1334/3, 1334/4, 1334/5, 1334/6, 1334/7, 1334/9, 1334/10, 1335/1, 1335/2, 1335/3, 1335/4, 1336, 1337/5, 1337/6, 1337/7, 1337/8, 1338/4, 1338/5, 1338/6.

Katastrálne územie Ružinov:

3880/15 časť, 3880/68 časť, 3880/69, 3880/84 časť, 3880/88 časť, 3880/89 časť, 3880/90, 3947/2 časť, 3948/8 časť, 3948/11 časť, 3949/7, 3950/7, 3950/8, 3950/9 časť, 3975/4, 3976/1, 3978/1, 3987/4, 3990/13, 3990/15 časť, 3990/16, 3990/17, 3990/19, 3990/2, 3990/20, 3990/34, 3990/35, 3990/36, 3990/37, 3990/55, 3992/1, 3992/2, 3993/4, 3993/7, 3993/11, 3996, 3997, 3998/8, 3998/9, 3998/10, 3998/11, 3998/12, 3998/13, 3998/14, 3998/15, 3998/16, 3998/18, 3998/19, 3998/22 časť, 3998/23, 3998/28, 3999, 4040/1 časť, 4040/3, 4061/2, 4062/2, 4069/2 časť, 4069/3, 4069/10, 4069/20 časť, 4069/30, 4072/2, 4072/3, 4082/2, 4085/2, 5331/1, 5331/2, 5331/3, 5331/4.

Katastrálne územie Sap:

1011, 1282, 1283/1, 1283/2, 1313/1, 1315, 1317, 1319/1, 1319/2, 1320/1, 1320/2, 1320/3, 1320/4, 1321, 1322, 1323/1, 1323/2, 1325, 1327, 1329, 1354, 1480/1, 1480/3, 1480/5, 1480/10, 1480/12, 1484, 1487, 1489, 1490, 1494, 1497, 1498, 1500, 1501, 1502, 1504, 1505, 1506, 1508, 1509, 1513, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1520, 1521, 1524, 1527, 1528, 1530, 1530, 1530, 1531, 1532, 1533, 1533, 1533, 1538, 1539, 1539, 1539, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1552, 1553/1, 1553/3, 1566/1, 1566/4, 1566/5, 1575, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1607, 1615, 1616, 1617, 1618/1, 1618/2, 1619, 1620, 1621, 1626, 1627, 1628, 33, 589, 828, 830, 914/2, 914/3, 915/1, 915/2, 918/1, 918/2, 918/3, 919/1, 919/2, 988/1, 988/3, 995/1, 995/2, 996.

Katastrálne územie Šamorín:

3351/1 časť, 3351/5 časť, 3435, 3436.

Katastrálne územie Štúrovo:

274/1 časť, 274/2 časť, 274/9, 311/1, 311/2 časť, 4269/1, 4687 časť.

Katastrálne územie Šuľany:

245/1 časť.

Katastrálne územie Trávnik:

683/2, 683/3, 684, 685, 686, 688, 689, 701, 704, 707/3, 708, 709, 711/0/1, 711/0/2, 712, 713, 714, 715/1 časť, 715/2 časť, 715/3, 716, 718, 719/2, 719/3, 720/0/1, 720/0/2, 721, 722, 723, 727, 728, 729/1, 729/2, 729/3, 73, 731, 732, 733/0/1, 733/0/2, 734, 735/1, 735/2, 735/3, 736, 737, 738, 739/2, 739/3, 739/5, 740/1, 740/2, 740/4, 741, 742, 743/1, 743/3, 744/1, 744/2, 745/2, 747/1, 747/2, 747/3, 747/4, 750/0/1, 750/0/2, 752, 753/1, 753/2, 754/0/1, 754/0/3, 755/0/1, 755/0/2, 756, 767, 772, 775, 776/1, 776/2, 776/3, 776/4, 776/5, 780/1, 780/2, 781, 782, 783/1, 783/2, 784/0/1, 785, 786/1, 786/2, 788/1, 789/0/1, 789/0/2, 790, 791/3/1, 791/3/2, 795, 821, 849,

Katastrálne územie Veľké Kosihy:

1342/2, 1350/1, 1350/6, 1373, 1511, 1611/1, 1611/2/1, 1611/2/2, 1614/1/2, 1617/3, 1619/1, 1619/4, 1619/5, 1622, 1630/1, 1630/2, 1633, 1635/1, 1637, 1638/2, 1638/3, 1638/4.

Katastrálne územie Vojka nad Dunajom:

109, 118/1, 118/2, 118/3, 119, 127, 352/3, 353, 354, 355, 362/1, 559/1, 559/2, 559/3, 559/4, 562/4, 562/7, 562/38, 562/39, 562/40, 562/41, 562/42, 562/43, 562/44, 562/45, 568, 569/1, 569/2, 569/3, 569/4, 570/1, 570/2, 570/14, 570/16, 570/17, 570/18, 571/1, 571/2, 571/17, 571/18, 572, 572, 573/1 časť, 573/2, 573/3, 575/1, 575/2, 576, 577, 579, 579, 580, 581, 582/1, 582/2, 583/1, 583/2, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592/1, 592/2, 592/3, 592/4, 593/7 časť, 593/8, 593/9 časť, 593/11, 593/12, 593/13, 593/20, 593/21, 593/22, 593/23, 593/24, 593/25, 593/26, 593/27, 593/28, 593/29, 593/30, 593/31 časť, 593/32, 593/33, 593/34, 593/35, 593/36, 593/63, 593/64, 596/1, 596/2, 596/3, 596/4, 597/1, 597/3, 598/6, 598/7 časť, 599/1, 599/2, 603/1, 603/2, 603/3, 605/1 časť, 605/1 časť, 605/2, 606/1, 606/2, 606/3, 607, 608, 609/1, 609/2, 610/1 časť, 610/1 časť, 610/2, 610/3, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667/1, 667/2, 667/3, 667/4, 667/5, 668/1, 668/2, 669/1, 669/2, 669/3, 669/4, 669/5, 669/6, 669/7, 669/8, 669/10, 669/11 časť, 669/12, 669/13, 669/30, 669/31, 669/32, 670/1, 670/2, 670/3, 670/4, 672, 673, 801.

Katastrálne územie Zlatná na Ostrove:

2286, 2319, 2353/4, 2356, 2361/1, 2361/2, 2363, 2364, 2365, 2366, 2369, 2370/1, 2370/2, 2373, 2374, 2376, 2383, 2387, 2390, 2391/3, 2392, 2393, 2394/1, 2394/2, 2394/3, 2394/4, 797, 800, 801, 814, 815, 819/59, 819/60, 820/10, 821, 822/1, 822/2, 822/3, 822/4.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 440/2008 Z. z.

ČASŤ CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA, KDE JE ZAKÁZANÉ VYKONÁVAŤ ČINNOSTI PODĽA § 2 ODS. 2

Vymedzený ekologicko-funkčný priestor sa nachádza v okrese Senec v katastrálnom území Hamuliakovo, v okrese Dunajská Streda v katastrálnom území Šamorín, v okrese Komárno v katastrálnom území Moča a v okrese Nové Zámky v katastrálnom území Mužla. V rámci jednotlivých katastrálnych území zaberá tieto parcely:

Katastrálne územie Hamuliakovo:

1338/1 časť.

Katastrálne územie Šamorín:

3351/1 časť.

Katastrálne územie Moča:

3792, 3790/1 časť.

Katastrálne územie Mužla:

12900/2 časť, 12900/4, 12900/13 časť, 13125, 13215/1 časť, 13215/2.

Zoznam parciel evidovaný v katastri nehnuteľností so stavom k 16. septembru 2004 ako parcely registra „C“.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 440/2008 Z. z.

ČASŤ CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA, KDE JE ZAKÁZANÉ VYKONÁVAŤ ČINNOSTI PODĽA § 2 ODS. 3

Vymedzený ekologicko-funkčný priestor sa nachádza v okrese Bratislava V v katastrálnom území Čunovo, v okrese Senec v katastrálnom území Hamuliakovo a v okrese Dunajská Streda v katastrálnych územiach Gabčíkovo a Sap. V rámci jednotlivých katastrálnych území zaberá tieto parcely:

Katastrálne územie Čunovo:

747/7 časť, 748/12 časť.

Katastrálne územie Hamuliakovo:

1344/2.

Katastrálne územie Gabčíkovo:

6196 časť, 6215, 6216, 6221, 6222, 6223, 6224, 6225, 6226, 6227, 6228, 6229, 6230, 6231, 6232.

Katastrálne územie Sap:

1504 časť, 1506, 1508, 1509, 1513, 1615, 1616, 1617, 1618/1, 1618/2, 1619, 1620, 1621, 1626, 1627, 1628.

Zoznam parciel evidovaný v katastri nehnuteľností so stavom k 16. septembru 2004 ako parcely registra „C“.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 440/2008 Z. z.

ČASŤ CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA, KDE JE ZAKÁZANÉ VYKONÁVAŤ ČINNOSTI PODĽA § 2 ODS. 4

Vymedzený ekologicko-funkčný priestor sa nachádza v okrese Senec v katastrálnych územiach Hamuliakovo, Kalinkovo a Nové Košariská. V rámci jednotlivých katastrálnych území zaberá tieto parcely:

Katastrálne územie Hamuliakovo:

1338/1 časť.

Katastrálne územie Kalinkovo:

1460/2 časť, 1462 časť, 1465, 1468 časť.

Katastrálne územie Nové Košariská:

2775 časť.

Zoznam parciel evidovaný v katastri nehnuteľností so stavom k 16. septembru 2004 ako parcely registra „C“.

Poznámky pod čiarou

1) Napríklad § 48 a 51 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) Príloha č. 2 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení vyhlášky č. 647/2004 Z. z.

3) § 9 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4) § 28 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 360/2007 Z. z.

5) § 23 ods. 1 zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov.

6) Bod 1 prílohy č. 1 k zákonu č. 274/2009 Z. z.

7) Zákon č. 364/2004 Z. z.

8) § 39 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9) § 41 a 43 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.