Oznámenie č. 470/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov

Čiastka 105/2013
Platnosť od 21.12.2013
Účinnosť od 01.01.2014
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

470

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 11. decembra 2013 č. MF/19568/2012-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 419/2007 Z. z.) v znení opatrenia zo 17. decembra 2008 č. MF/25189/2008-311 (oznámenie č. 627/2008 Z. z.), opatrenia z 9. decembra 2009 č. MF/24240/2009-31 (oznámenie č. 556/2009 Z. z.), opatrenia z 23. decembra 2011 č. MF/24141/2011-31 (oznámenie č. 568/2011 Z. z.) a opatrenia z 13. decembra 2012 č. MF/19324/2012-31 (oznámenie č.403/2012 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Opatrenie sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2013, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2013 č. MF/19568/2013-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 419/2007 Z. z.) v znení opatrenia zo 17. decembra 2008 č. MF/25189/2008-311 (oznámenie č. 627/2008 Z. z.), opatrenia z 9. decembra 2009 č. MF/24240/2009-31 (oznámenie č. 556/2009 Z. z.), opatrenia z 23. decembra 2011 č. MF/24141/2011-31 (oznámenie č. 568/2011 Z. z.) a opatrenia z 13. decembra 2012 č. MF/19324/2012-31 (oznámenie č. 403/2012 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 písmeno b) znie:

b) podľa § 2 ods. 2 zákona týkajúcich sa ich stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktoré účtovná jednotka zistila do dňa zostavenia účtovnej závierky (ďalej len „upravujúci závierkový účtovný prípad“); upravujúcim závierkovým účtovným prípadom nie je účtovanie skutočností, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia, ak nesúvisia so stavom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.“.

2. V § 7 ods. 4 sa za slovom „zisky“ vypúšťa čiarka a slová „s výnimkou prípadov podľa odsekov 5 až 7“.

3. V § 7 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 5.

4. V § 15 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 11 sa označujú ako odseky 3 až 10.

5. V § 15 ods. 6 sa vypúšťajú slová „ okrem výnimky podľa odseku 3“.

6.  V § 18 ods. 18 sa vypúšťa písmeno c).

7. V § 18 odsek 23 znie:

(23) Pohľadávky a záväzky vykazované v súvahe sa na analytických účtoch členia podľa jednotlivých derivátov. Pri opciách zaplatená opčná prémia sa účtuje na účte 376 – Nakúpené opcie, prijatá opčná prémia na účte 377 – Predané opcie.“.

8. V § 18 sa vypúšťajú odseky 24, 25, 28 až 31. Doterajšie odseky 26 a 27 sa označujú ako odseky 24 a 25.

9. V § 24 odsek 1 znie:

(1) Cenné papiere sa pri prvotnom účtovaní oceňujú obstarávacou cenou. Súčasťou obstarávacej ceny sú priame náklady na obchody spojené s cennými papiermi, ktoré sú účtovnej jednotke známe pri prvotnom účtovaní, najmä náklady na finančné sprostredkovanie a na finančné poradenstvo. Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky z úveru na obstaranie cenného papiera a náklady na jeho držbu. V priebehu obstarávania sa jednotlivé zložky obstarávacej ceny nakupovaných cenných papierov a podielov účtujú na účte 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku, alebo ak ide o krátkodobý finančný majetok, na účte 259 – Obstaranie krátkodobého finančného majetku.“.

10. V § 24 odsek 8 znie:

(8) Podiely na základnom imaní obchodných spoločností sa oceňujú obstarávacou cenou.“.

11. V § 40 ods. 17 sa na konci pripája táto veta:

„Na tomto účte sa účtuje aj prevod peňažných prostriedkov z príslušného účtu účtovej skupiny 22 na účet cudzích prostriedkov podľa osobitného predpisu24aa) a odvod týchto nevyčerpaných prostriedkov na príjmový účet štátneho rozpočtu, rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24aa znie:

24aa) § 26 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

12. Poznámka pod čiarou k odkazu 30c znie:

30c) § 26 ods. 2 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon).“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

v z. Peter Pellegrini v. r.