Oznámenie č. 123/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

Čiastka 57/2003
Platnosť od 09.04.2003
Účinnosť od 31.12.2014 do31.12.2014
Zrušený 388/2014 Z. z.

123

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

opatrenie z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (Poznámka redakcie: úplné znenie opatrenia vyšlo vo Finančnom spravodajcovi 6/2006 s poradovým číslom 41).

Týmto opatrením sa zrušujú:

1. opatrenie Federálneho ministerstva financií z 29. decembra 1992 č. V/1-31 388/1992, ktorým sa ustanovuje usporiadanie položiek súvahy a výkazu ziskov a strát a ich obsahové vymedzenie pre podnikateľov v znení opatrenia č. 65/502/1994 (oznámenie č. 335/1994 Z. z.),

2. opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. novembra 1993 č. 65/277/1993, ktorým sa ustanovuje obsah prílohy tvoriacej súčasť účtovnej závierky podnikateľov (oznámenie č. 289/1993 Z. z.) v znení opatrenia č. 65/506/1994 (oznámenie č. 336/1994 Z. z.), opatrenie č. 3358/1997-sekr. (oznámenie č. 291/1997 Z. z.) a opatrenie č. 3098/1998-KM (oznámenie č. 359/1998 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 10. apríla 2003.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „zákon") ustanovuje:

§ 1

Základné ustanovenie

(1) Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré účtujú podľa osobitného predpisu1) a nie sú mikro účtovnými jednotkami podľa § 2 ods. 5 až 7 zákona.

(2) Usporiadanie, označovanie a obsahové vymedzenie položiek jednotlivých súčastí riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky je uvedené v § 2 a 3 a v prílohách č. 1, 3 a 3 a.

(3) Vzor súvahy priebežnej účtovnej závierky vrátane vysvetliviek je uvedený v prílohe č. 1a.

(4) Vzor výkazu ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky vrátane vysvetliviek je uvedený v prílohe č. 2a.

(5) Zostavená účtovná závierka účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje toto opatrenie, sa predkladá v jednom vyhotovení miestne príslušnému daňovému úradu v termínoch pre podávanie daňových priznaní a účtovná závierka schválená príslušným orgánom účtovnej jednotky sa predkladá v jednom vyhotovení miestne príslušnému daňovému úradu do 30 dní po jej schválení, ak účtovná jednotka znova otvorila účtovné knihy podľa § 16 ods. 10 zákona. Na každej strane poznámok sa v ľavom hornom rohu uvedie označenie „Poznámky Úč POD 3-01“ pre riadnu účtovnú závierku a mimoriadnu účtovnú závierku a označenie „Poznámky Úč POD PÚZ 3-04“ pre priebežnú účtovnú závierku a v pravom hornom rohu sa uvedie identifikačné číslo organizácie a daňové identifikačné číslo, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

(6) Údaje z riadnej individuálnej účtovnej závierky a z mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky sa zverejňujú v plnom rozsahu v registri účtovných závierok podľa § 23b ods. 5 zákona.

§ 2

Súvaha a výkaz ziskov a strát riadnej účtovnej závierky a mimoriadnej účtovnej závierky

(1) Obsahové vymedzenie položiek súvahy a položiek výkazu ziskov a strát nadväzuje na príslušné účty z rámcovej účtovej osnovy a účty vytvorené účtovnou jednotkou uvedené v účtovom rozvrhu.1)

(2) Pri zostavení prvej účtovnej závierky po vzniku účtovnej jednotky sa v súvahe v stĺpcoch 3 a 5 vykazujú údaje z otváracej súvahy. Vo výkaze ziskov a strát sa údaje v stĺpci 2 nevykazujú.

(3) V súvahe v bežnom účtovnom období v stĺpci 1 časti 1 (brutto) sa vykazujú položky strany aktív, v ktorých nie sú zahrnuté oprávky a opravné položky vytvorené k jednotlivým položkám strany aktív súvahy za bežné účtovné obdobie, ktoré sa vykazujú v stĺpci 1 časti 2 (korekcia). V stĺpci 2 (netto) sa vykazuje rozdiel medzi časťou 1 a časťou 2 stĺpca 1. V stĺpci 3 (netto) sa vykazujú položky strany aktív za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

(4) V súvahe v stĺpci 4 sa vykazujú jednotlivé položky strany pasív za bežné účtovné obdobie a v stĺpci 5 sa vykazujú jednotlivé položky strany pasív za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

(5) V súvahe sa vykazuje konečný zostatok syntetických účtov na strane aktív alebo na strane pasív pri tých syntetických účtoch, na ktorých sa účtuje pohľadávka aj záväzok, napríklad syntetické účty 316, 336, 341, 342, 343, 345, 346, 347.

(6) Pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby ich splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobého záväzku a časť dlhodobej pohľadávky, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazuje v súvahe ako krátkodobý záväzok alebo krátkodobá pohľadávka.

(7) Vo výkaze ziskov a strát v stĺpci 1 sa vykazujú náklady a výnosy za bežné účtovné obdobie a v stĺpci 2 sa vykazujú náklady a výnosy za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

(8) Na účely vykazovania v súvahe a vo výkaze ziskov a strát sa rozumie

a) materskou účtovnou jednotkou účtovná jednotka, ktorá má rozhodujúci vplyv v jednom alebo vo viacerých dcérskych účtovných jednotkách, pričom rozhodujúci vplyv sa posudzuje podľa § 22 ods. 3 zákona,

b) dcérskou účtovnou jednotkou účtovná jednotka, v ktorej má iná účtovná jednotka rozhodujúci vplyv a to vrátane každej dcérskej účtovnej jednotky konečnej materskej účtovnej jednotky,

c) skupinou materská účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky,

d) prepojenými účtovnými jednotkami dve alebo viaceré účtovné jednotky v rámci skupiny,

e) podielovou účasťou existencia aspoň 20% podielu na hlasovacích právach v inej účtovnej jednotke,

f) pridruženou účtovnou jednotkou účtovná jednotka, v ktorej má podielovú účasť iná účtovná jednotka a táto iná účtovná jednotka má podstatný vplyv podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona.

§ 2a

Súvaha a výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky

(1) Pri zostavovaní priebežnej účtovnej závierky na účely zistenia základu dane účtovnej jednotky v konkurze alebo v likvidácii sa údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie nevykazujú.

(2) V súvahe priebežnej účtovnej závierky v bežnom účtovnom období v stĺpci 1 časti 1 (brutto) sa vykazujú položky strany aktív ku dňu, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka, v ktorých nie sú zahrnuté oprávky a opravné položky vytvorené k jednotlivým položkám strany aktív súvahy za bežné účtovné obdobie, ktoré sa vykazujú v stĺpci 1 časti 2 (korekcia). V stĺpci 2 (netto) sa vykazuje rozdiel medzi časťou 1 a časťou 2 stĺpca 1. V stĺpci 3 (netto) sa vykazujú položky strany aktív ku dňu, ku ktorému sa zostavuje riadna účtovná závierka alebo mimoriadna účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

(3) V súvahe priebežnej účtovnej závierky v bežnom účtovnom období v stĺpci 4 sa vykazujú jednotlivé položky strany pasív ku dňu, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka a v stĺpci 5 sa vykazujú jednotlivé položky strany pasív ku dňu, ku ktorému sa zostavuje riadna účtovná závierka alebo mimoriadna účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

(4) Vo výkaze ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky v stĺpci 1 časti 1 sa vykazujú náklady, výnosy a výsledok hospodárenia ku dňu, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka za vykazovanú časť účtovného obdobia a v stĺpci 1 časti 2 sa vykazujú náklady, výnosy a výsledok hospodárenia kumulatívne od začiatku účtovného obdobia do dňa, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka. Vo výkaze ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky v stĺpci 2 časti 1 sa vykazujú náklady, výnosy a výsledok hospodárenia za porovnateľné obdobie, ktorým je vykazovaná časť bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia a v stĺpci 2 časti 2 sa vykazujú náklady, výnosy a výsledok hospodárenia za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie kumulatívne od začiatku účtovného obdobia do dňa, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka.

(5) Na zostavovanie súvahy a výkazu ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky sa ustanovenia § 2 ods. 1, 5 a 6 vzťahujú rovnako.

§ 3

Poznámky

(1) Poznámky sa zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.

(2) Údaje v poznámkach sa uvádzajú za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v eurocentoch alebo v celých eurách, ak v tomto opatrení nie je ustanovené inak.

(3) V poznámkach účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva sa uvádzajú len údaje za bežné účtovné obdobie.

(4) Ak odsek 5 neustanovuje inak, informácie podľa prílohy č. 3 časti M. písm. a) a informácie podľa prílohy č. 3 časti N. sú súčasťou poznámok účtovných jednotiek, ktoré emitovali cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo účtovných jednotiek, ktoré ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie splnili aspoň dve z týchto podmienok:

a) celková suma majetku presiahla 4 000 000 eur, pričom celkovou sumou majetku sa rozumie suma zistená zo súvahy v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3 zákona,

b) čistý obrat presiahol 8 000 000 eur, pričom čistým obratom na tento účel sa rozumejú výnosy dosiahnuté z predaja výrobkov, tovarov, poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou účtovnej jednotky po odpočítaní zliav,

c) priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 50.

(5) Informácie podľa prílohy č. 3 časti M. písm. a) sa v poznámkach účtovných jednotiek spĺňajúcich podmienky podľa odseku 4 neuvádzajú, ak by takéto informácie umožnili identifikáciu finančnej situácie konkrétneho člena štatutárneho orgánu, dozorného orgánu alebo iného orgánu účtovnej jednotky.

(6) Časť poznámok o prehľade peňažných tokov je súčasťou poznámok vždy, ak ide o účtovné jednotky, ktoré majú podľa zákona povinnosť účtovnú závierku overiť audítorom.

(7) V poznámkach sa uvádzajú informácie ustanovené v prílohe č. 3 a v prílohe č. 3a, pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň. V prílohe č. 3a sa ustanovuje na účely uvádzania číselných údajov v poznámkach tabuľková forma, pričom v nej uvádzané tabuľky sa začlenia do obsahovej náplne zostavovaných poznámok. Pri ukladaní poznámok riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky v registri účtovných závierok podľa § 23b ods. 5 zákona sa nepredkladá prvá strana v prílohe č. 3a.

Osobitné ustanovenia na účely prechodu zo slovenských korún na eurá

§ 3a

(1) V poznámkach individuálnej účtovnej závierky zostavenej ku dňu, ktorý bezprostredne predchádza dňu zavedenia meny euro v Slovenskej republike1b) (ďalej len „zavedenie eura“) sa v informáciách uvádzaných v časti H. písm. e) osobitne uvádza aj suma kurzových ziskov z prepočtu majetku a záväzkov vyjadrených v eurách účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

(2) V poznámkach individuálnej účtovnej závierky zostavenej ku dňu, ktorý bezprostredne predchádza dňu zavedenia eura sa v informáciách uvádzaných v časti I. písm. c) osobitne uvádza aj suma kurzových strát z prepočtu majetku a záväzkov vyjadrených v eurách účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

(3) Pri zostavovaní individuálnej priebežnej účtovnej závierky podľa § 37a ods. 1 zákona sa v súvahe priebežnej účtovnej závierky nevykazujú údaje v stĺpcoch 3 a 5 a vo výkaze ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky sa nevykazujú údaje v stĺpci 1 časti 2 a v stĺpci 2, ak súčasne nejde o účtovnú závierku podľa osobitného predpisu1c).

(4) Pri zostavovaní individuálnej priebežnej účtovnej závierky podľa § 37a ods. 1 zákona sa údaje v poznámkach za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie neuvádzajú, ak súčasne nejde o účtovnú závierku podľa osobitného predpisu1c).

(5) Súčasťou poznámok individuálnej priebežnej účtovnej závierky podľa § 37a ods. 1 zákona nie je prehľad peňažných tokov.

§ 3b

(1) Pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky za prvé účtovné obdobie končiace po dni zavedenia eura sa na účely vykazovania peňažných údajov v súvahe a výkaze ziskov a strát za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie preradia zostatky súvahových účtov a výsledkových účtov podľa položiek súvahy a výkazu ziskov a strát.

(2) Pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky za prvé účtovné obdobie končiace po dni zavedenia eura sa na účely vykazovania peňažných údajov za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie prepočítajú sumy položiek súvahových účtov a výsledkových účtov vykazované na jednotlivých riadkoch súvahy a výkazu ziskov a strát zo slovenských korún na eurá konverzným kurzom tak, že pri prepočte spôsobom zhora nadol sa v súvahe najskôr prepočíta suma vykazovaná na súčtových riadkoch 001 a 066 a vo výkaze ziskov a strát sa najskôr prepočíta suma vykazovaná na súčtovom riadku 61.

(3) Na účely uvádzania peňažných údajov za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v poznámkach individuálnej účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje za prvé účtovné obdobie končiace po dni zavedenia eura sa postupuje primerane podľa odseku 2.

(4) V poznámkach individuálnej účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje za prvé účtovné obdobie končiace po dni zavedenia eura sa v časti E. písm. b) uvádzajú aj informácie o zmene meny, v ktorej sa vedie účtovníctvo a zostavuje účtovná závierka a o prepočte porovnateľných údajov zo slovenských korún na eurá konverzným kurzom vrátane jeho hodnoty.

(5) V poznámkach individuálnej účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje za prvé účtovné obdobie končiace po dni zavedenia eura sa v informáciách uvádzaných v časti H. písm. e) osobitne uvádza aj suma kurzových ziskov účtovaná ku dňu zavedenia eura.

(6) V poznámkach individuálnej účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje za prvé účtovné obdobie končiace po dni zavedenia eura sa v informáciách uvádzaných v časti I. písm. c) osobitne uvádza aj suma kurzových strát účtovaná ku dňu zavedenia eura.

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 4

(1) Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri zostavení individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie roku 2003.

(2) Na zostavenie individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie roku 2002 sa vzťahujú doterajšie predpisy.

§ 4a

(1) Toto opatrenie sa použije po prvýkrát pre individuálnu účtovnú závierku zostavenú k 31. decembru 2003.

(2) Pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky za rok 2003 sa

a) v súvahe v stĺpcoch 4 a 6 vykazujú stavy súvahových účtov k 1. januáru 2003 po vykonaní účtovných operácií podľa osobitného predpisu1a) z dôvodu preradenia zostatkov súvahových účtov a po preradení zostatkov súvahových účtov k 31. decembru 2002 podľa obsahu položiek súvahy,

b) vo výkaze ziskov a strát v stĺpci 2 vykazujú zostatky výsledkových účtov k 31. decembru 2002 po ich preradení podľa obsahu položiek výkazu ziskov a strát.

§ 4b

Podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. novembra 2003 č. 16680/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie, usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek konsolidovanej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených na zverejnenie z konsolidovanej účtovnej závierky pre podnikateľov (oznámenie č. 460/2003 Z. z.) sa postupuje poslednýkrát pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré končí 31. decembra 2004 a ak je účtovným obdobím hospodársky rok za účtovné obdobie, ktoré sa začína v roku 2004 a končí v roku 2005.

§ 4ba

(1) Toto opatrenie sa prvýkrát použije pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré sa končí po 1. januári 2007.

(2) Pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré sa končí po 1. januári 2007, sa na účely vykazovania v stĺpci 2 výkazu ziskov a strát zostatky výsledkových účtov preradia podľa položiek výkazu ziskov a strát.

§ 4bb

Toto opatrenie sa prvýkrát použije pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré sa končí po 1. januári 2009.

§ 4bc

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011

(1) Toto opatrenie sa prvýkrát použije pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré sa končí po 1. januári 2011.

(2) Pri zostavovaní prvej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré sa končí po 1. januári 2011, sa na účely vykazovania v stĺpcoch 3 a 5 súvahy zostatky súvahových účtov preradia podľa položiek súvahy.

§ 4bd

Toto opatrenie sa prvýkrát použije pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje za účtovné obdobie končiace 31. decembra 2011 a neskôr.

§ 4be

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. decembra 2013

Ustanovenia § 3 ods. 4 a 5 v znení účinnom od 31. decembra 2013 sa prvýkrát použijú pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky k 31. decembru 2013.

§ 4bf

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014

(1) Toto opatrenie v znení účinnom od 1. januára 2014 sa prvýkrát použije pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky k 31. decembru 2013, ktorá sa zostavuje po 1. januári 2014.

(2) Ustanovenie § 1 ods. 7 v znení účinnom od 1. januára 2014 sa prvýkrát použije pri zverejňovaní údajov z individuálnej účtovnej závierky k 31. decembru 2013.

(3) Ak je účtovná jednotka mikro účtovnou jednotkou podľa § 2 ods. 5 až 7 zákona, na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky v priebehu roka 2014 sa použije toto opatrenie v znení účinnom od 1. januára 2014.

§ 4bg

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 31. decembra 2014

(1) Ustanovenia účinné od 31. decembra 2014 sa prvýkrát použijú pri zostavovaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktorým je kalendárny rok končiaci 31. decembra 2014 a za účtovné obdobie, ktorým je hospodársky rok končiaci v priebehu roka 2015 a pri zostavovaní mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. decembru 2014.

(2) Pri zostavovaní riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky podľa odseku 1 sa na prvej strane účtovnej závierky podľa prílohy č. 1 neuvádza informácia, či je účtovná jednotka malá účtovná jednotka alebo veľká účtovná jednotka a informácia, či ide o priebežnú individuálnu účtovnú závierku.

(3) Pri zostavovaní súvahy riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie podľa odseku 1 sa v stĺpcoch 1, 2 a 4 na účely vykazovania konečné zostatky súvahových účtov preradia podľa položiek súvahy uvedených v prílohe č. 1. Pri zostavovaní súvahy riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie podľa odseku 1 sa v stĺpcoch 1, 2 a 4 postupuje takto:

a) na riadku 22 sa vykazuje zostatok účtu 061,

b) na riadku 23 sa vykazuje zostatok účtu 062,

c) na riadku 24 sa vykazuje zostatok účtu 063,

d) na riadku 26 sa vykazuje zostatok účtu 066,

e) na riadkoch 43 a 44 nie je potrebné vykazovať žiaden údaj a príslušné zostatky analytických účtov 311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA sa vykazujú na riadku 45,

f) na riadku 48 sa vykazuje zostatok analytického účtu 351 A,

g) na riadkoch 55 a 56 nie je potrebné vykazovať žiaden údaj a príslušné zostatky analytických účtov 311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA sa vykazujú na riadku 57,

h) na riadku 59 sa nevykazuje žiaden údaj a na riadku 60 sa vykazuje zostatok analytického účtu 351A,

i) na riadku 67 nie je potrebné vykazovať žiaden údaj a príslušné zostatky účtov 251A, 253A, 256A, 257A a 25XA sa vykazujú na riadku 68,

j) na riadkoch 104 a 105 nie je potrebné vykazovať žiaden údaj a príslušné zostatky analytických účtov 321A, 476A, sa vykazujú na riadku 106,

k) na riadku 108 sa nevykazuje žiaden údaj a na riadku 109 sa vykazuje zostatok príslušného analytického účtu 471A,

l) na riadkoch 124 a 125 nie je potrebné vykazovať žiaden údaj a príslušné zostatky analytických účtov 321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32X, 475A, 476A, 478A, 47X sa vykazujú na riadku 126,

m) na riadku 128 sa nevykazuje žiaden údaj a príslušné zostatky účtov 361A, 36X, 471A, 47X sa vykazujú na riadku 129,

n) zostatok účtu 475 sa vykazuje na riadku 111.

(4) Pri zostavovaní súvahy riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie podľa odseku 1 sa v stĺpcoch 3 a 5 na účely vykazovania konečné zostatky súvahových účtov preradia podľa položiek súvahy uvedených v prílohe č. 1. Pri zostavovaní súvahy riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie podľa odseku 1 sa v stĺpcoch 3 a 5 postupuje takto:

a) na riadku 22 sa vykazuje zostatok účtu 061,

b) na riadku 23 sa vykazuje zostatok účtu 062,

c) na riadku 24 sa vykazuje zostatok účtu 063,065, 096A,

d) na riadku 29 sa vykazuje zostatok príslušných účtov 066, 067,069, 06X, 096A,

e) na riadkoch 43 a 44 nie je potrebné vykazovať žiaden údaj a príslušné zostatky analytických účtov 311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA sa vykazujú na riadku 45,

f) na riadku 48 sa vykazuje zostatok analytického účtu 351A,

g) na riadkoch 55 a 56 nie je potrebné vykazovať žiaden údaj a príslušné zostatky analytických účtov 311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA sa vykazujú na riadku 57,

h) na riadku 59 sa nevykazuje žiaden údaj a na riadku 60 sa vykazuje zostatok analytického účtu 351A,

i) na riadku 67 nie je potrebné vykazovať žiaden údaj a príslušné zostatky účtov 251A, 253A, 256A, 257A a 25XA sa vykazujú na riadku 68,

j) na riadkoch 104 a 105 nie je potrebné vykazovať žiaden údaj a príslušné zostatky analytických účtov 321A, 476A, sa vykazujú na riadku 106,

k) na riadku 108 sa nevykazuje žiaden údaj a zostatok príslušného analytického účtu sa vykazuje na riadku 109,

l) na riadkoch 124 a 125 nie je potrebné vykazovať žiaden údaj a príslušné zostatky analytických účtov 321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32X, 475A, 476A, 478A, 47X sa vykazujú na riadku 126,

m) na riadku 128 sa nevykazuje žiaden údaj a príslušné zostatky účtov 361A, 36X, 471A, 47X sa vykazujú na riadku 129,

n) zostatky účtov 479A sa preradia podľa vecnej príslušnosti a vykazujú sa na riadkoch 106, 110, 126, 130, 131, 132 a 135.

(5) Pri zostavovaní výkazu ziskov a strát riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie podľa odseku 1 sa v stĺpci 2 konečné stavy výsledkových účtov preradia podľa položiek výkazu ziskov a strát uvedených v prílohe č. 1. Pri zostavovaní výkazu ziskov a strát riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie podľa odseku 1 sa v stĺpci 2 neuvádzajú údaje na riadkoch 01, 32, 33,36, 37, 40, 50. Konečný stav účtu 697 sa vykazuje na riadku 26, konečný stav účtu 698 sa vykazuje na riadku 54, konečný stav účtu 597 sa vykazuje na riadku 26 a konečný stav účtu 598 sa vykazuje na riadku 54. Informácie o mimoriadnych nákladoch a mimoriadnych výnosoch podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2014 sa preradia na účely vykazovania v stĺpci 2 takto:

a) mimoriadne náklady sa vykazujú na riadku 26,

b) mimoriadne výnosy sa vykazujú na riadku 09,

c) daň z príjmov z mimoriadnej činnosti splatná sa vykazuje na riadku 58,

d) daň z príjmov z mimoriadnej činnosti odložená sa vykazuje na riadku 59.

(6) Pri zostavovaní výkazu ziskov a strát priebežnej individuálnej účtovnej závierky do konca roka 2015 sa v stĺpci 1 časť 1 a časť 2 neuvádzajú informácie o mimoriadnych nákladoch a mimoriadnych výnosoch.

§ 4c

Týmto opatrením sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.

§ 5

Zrušujú sa:

1. opatrenie Federálneho ministerstva financií z 29. decembra 1992 č. V/1 - 31388/1992, ktorým sa ustanovuje usporiadanie položiek súvahy a výkazu ziskov a strát a ich obsahové vymedzenie pre podnikateľov v znení opatrenia č. 65/502/1994 (oznámenie č. 335/1994 Z. z.),

2. opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. novembra 1993 č. 65/277/1993, ktorým sa ustanovuje obsah prílohy tvoriacej súčasť účtovnej závierky podnikateľov (oznámenie č. 289/1993 Z. z.) v znení opatrenia č. 65/506/1994 (oznámenie č. 336/1994 Z. z.), opatrenia č. 3358/1997-sekr. (oznámenie č. 291/1997 Z. z.) a opatrenia č. 3098/1998-KM (oznámenie č. 359/1998 Z. z.).

§ 5a

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. novembra 2003 č. 16680/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie, usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek konsolidovanej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených na zverejnenie z konsolidovanej účtovnej závierky pre podnikateľov (oznámenie č. 460/2003 Z. z.).

§ 5b

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 6. novembra 1995 č. 65/436/1995, ktorým sa ustanovuje účtovným jednotkám povinnosť predkladať prehľad vybraných ukazovateľov o hospodárení s obecným bytovým fondom (oznámenie č. 272/1995 Z. z.).

§ 6

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 10. apríla 2003.

Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Príloha č. 1 k opatreniu č. 4455/2003-92

VZOR

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve

Vysvetlivky k účtovnej závierke:

1. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

3. Kód SK NACE sa vyplňuje podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

4. Údaje, ktorými sú telefónne číslo, faxové číslo a e-mailová adresa sú dobrovoľne vypĺňanými údajmi.

5. Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou, sa neuvádza, ak sa účtovná závierka ukladá v elektronickej podobe.

Vysvetlivky k súvahe:

1. Písmeno „X“ v označení účtu uvedené v riadku súvahy vyjadruje účet doplnený do účtového rozvrhu podľa potrieb účtovnej jednotky.

2. Ak je v riadku súvahy účet označený písmenom „A“ za číslom účtu, ide o analytický účet.

3. Za znamienkom mínus (-) sú v súvahe uvedené čísla účtov, ktoré sa uvádzajú v stĺpci 1 časti 2.

4. Suma položky súvahy v riadku 01 v stĺpcoch 2 a 3 sa rovná sume položky súvahy v riadku 79 v stĺpcoch 4 a 5.

5. Položky súvahy v nulovej hodnote za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa nevypĺňajú.

6. V stĺpcoch 3 a 5 súvahy účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva, sa nevykazujú žiadne údaje.

Vysvetlivky k výkazu ziskov a strát:

1. Ak je v riadku výkazu ziskov a strát účet označený písmenom „A“ za číslom účtu, ide o analytický účet.

2. Suma položky výkazu ziskov a strát v riadku 61 v stĺpcoch 1 a 2 sa rovná sume položky súvahy v riadku 100 v stĺpcoch 4 a 5.

3. Položky výkazu ziskov a strát v nulovej hodnote za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa nevypĺňajú.

4. V stĺpci 2 výkazu ziskov a strát účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva, sa nevykazujú žiadne údaje.

Použité skratky:

r. – riadok

SK NACE – kód hlavnej činnosti

Príloha č. 1a k opatreniu č. 4455/2003-92

VZOR

SÚVAHA priebežnej účtovnej závierky

Vzor 01a

Vysvetlivky k súvahe priebežnej účtovnej závierky

1. Písmeno „X“ v označení účtu uvedené v riadku súvahy priebežnej účtovnej závierky vyjadruje účet doplnený do účtového rozvrhu podľa potrieb účtovnej jednotky.

2. Ak je v riadku súvahy účet označený písmenom „A“ za číslom účtu, ide o analytický účet.

3. Za znamienkom mínus (–) sú v súvahe uvedené čísla účtov, ktoré sa uvádzajú v stĺpci 1 časti 2.

4. Suma položky súvahy priebežnej účtovnej závierky v riadku 001 v stĺpcoch 2 a 3 sa rovná sume položky súvahy priebežnej účtovnej závierky v riadku 066 v stĺpcoch 4 a 5.

5. Pri priebežnej účtovnej závierke v úplnej štruktúre sa v súvahe vykazujú všetky položky, ktoré majú v účtovníctve účtovnej jednotky obsahovú náplň.

6. Pri priebežnej účtovnej závierke v skrátenej štruktúre sa v súvahe vykazujú súhrnné položky a súhrnné údaje nižšieho radu, ktoré sú v súvahe označené veľkými písmenami, ku ktorým je priradená rímska číslica.

7. Položky súvahy priebežnej účtovnej závierky v nulovej hodnote za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa nevypĺňajú.

8. V stĺpcoch 3 a 5 súvahy priebežnej účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva, sa nevykazujú žiadne údaje.

9. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

10. Kód SK NACE sa vypĺňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

11. Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sú dobrovoľne vypĺňanými údajmi.

Príloha č. 2a k opatreniu č. 4455/2003-92

VZOR

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT priebežnej účtovnej závierky

Vzor 02a

Vysvetlivky k výkazu ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky

1. Ak je v riadku výkazu ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky účet označený písmenom „A“ za číslom účtu, ide o analytický účet.

2. Suma položky výkazu ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky v riadku 61 v stĺpci 1 časti 2 sa rovná sume položky súvahy priebežnej účtovnej závierky v riadku 087 v stĺpci 4.

3. Položky výkazu ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky na riadkoch 24, 25, 44 a 45 sa vykazujú s kladným znamienkom.

4. Pri priebežnej účtovnej závierke v úplnej štruktúre sa vo výkaze ziskov a strát vykazujú všetky položky, ktoré majú v účtovníctve účtovnej jednotky obsahovú náplň.

5. Pri priebežnej účtovnej závierke v skrátenej štruktúre sa výkaz ziskov a strát zostavuje v úplnej štruktúre.

6. Položky výkazu ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky v nulovej hodnote za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa nevypĺňajú.

7. V stĺpci 2 výkazu ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva, sa nevykazujú žiadne údaje.

8. Sumy položiek výkazu ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky v stĺpci 1 časti 2 a v stĺpci 2 časti 2 sa nevykazujú, ak vykazovaná časť účtovného obdobia je totožná s obdobím od začiatku účtovného obdobia do dňa, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka.

9. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

10. Kód SK NACE sa vypĺňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

11. Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sú dobrovoľne vypĺňanými údajmi.

Príloha č. 3 k opatreniu 4455/2003-92

POZNÁMKY

k...................... 20....

A. Poznámky obsahujú tieto informácie o účtovnej jednotke:

a) obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, dátum jej založenia a dátum jej vzniku,

b) opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky,

c) priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia, počet zamestnancov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho počet vedúcich zamestnancov, ktorými sa rozumejú vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúci zamestnanci, ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca,

d) údaj, či je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách s uvedením obchodného mena a sídla takejto účtovnej jednotky; uvádzajú sa aj iné významné údaje týkajúce sa tohto ručenia,

e) právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky,

f) dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky.

C. Ak je účtovná jednotka súčasťou konsolidovaného celku, poznámky obsahujú aj tieto informácie:

a) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou,

b) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka; uvádza sa aj obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou,

c) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej sú prístupné konsolidované účtovné závierky a adresa príslušného registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky.

d) údaj, či je materská účtovná jednotka oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona, pričom sa uvádza

1. pri oslobodení podľa § 22 ods. 8 zákona obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitných predpisov1ca), do ktorej je zahrnovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky,

2. pri oslobodení podľa § 22 ods. 12 zákona obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek.

D. V poznámkach sa uvádzajú ďalšie informácie o:

a) použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,

b) údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,

c) údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,

d) výnosoch,

e) nákladoch,

f) daniach z príjmov,

g) údajoch na podsúvahových účtoch,

h) iných aktívach a iných pasívach,

i) spriaznených osobách,

j) skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia,

k) prehľade zmien vlastného imania,

l) prehľade peňažných tokov.

E. V časti o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach sa uvádzajú informácie o

a) splnení predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti,

b) zmenách účtovných zásad a zmenách účtovných metód, s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky,

c) spôsobe oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na

1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,

2. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

3. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

4. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,

5. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

6. dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

7. dlhodobý finančný majetok,

8. zásoby obstarané kúpou,

9. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,

10. zásoby obstarané iným spôsobom,

11. zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj,

12. pohľadávky,

13. krátkodobý finančný majetok,

14. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy,

15. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,

16. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy,

17. deriváty,

18. majetok a záväzky zabezpečené derivátmi,

19. prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci,

20. majetok obstaraný v privatizácii,

21. daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie (ďalej len „splatná daň z príjmov“) a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období a zdaňovacích období (ďalej len „odložená daň z príjmov“),

d) tvorbe odpisového plánu pre dlhodobý majetok, pričom sa uvádza doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pre účtovné odpisy,

e) dotáciach poskytnutých na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia.

f) oprave významných chýb minulých účtovných období účtovanej v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov; súčasne môže účtovná jednotka uviesť aj informácie o oprave nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovanej v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia.

F. V časti o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy sa uvádzajú informácie o

a) dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to

1. prehľad o pohybe dlhodobého majetku podľa zložiek tohto majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy; uvádza sa ocenenie tohto majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a stav na konci bežného účtovného obdobia,

2. prehľad oprávok a opravných položiek podľa jednotlivých zložiek dlhodobého majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky, úbytky a presuny počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia,

3. prehľad o zostatkových hodnotách dlhodobého majetku na začiatku účtovného obdobia a na konci účtovného obdobia,

b) spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku,

c) dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať,

d) dlhodobom majetku, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke,

e) nadobudnutom dlhodobom nehnuteľnom majetku alebo prevedenom dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva,

f) majetku, ktorým je goodwill a o spôsobe výpočtu jeho hodnoty,

g) údajoch, ktoré sa účtujú na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku,

h) výskumnej a vývojovej činnosti účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie a to v členení na

1. náklady na výskum vynaložené v bežnom účtovnom období,

2. neaktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období,

3. aktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období,

i) štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnení v členení podľa jednotlivých položiek súvahy; ak prostredníctvom tohto umiestnenia vykonáva účtovná jednotka v inej účtovnej jednotke podstatný vplyv alebo je vo vzťahu k nej ovládajúcou osobou, uvádza sa aj obchodné meno, sídlo, výška vlastného imania a výsledkoch hospodárenia tejto inej účtovnej jednotky,

j) obstarávacej cene zložiek dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku v obstarávacej cene počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia,

k) opravných položkách podľa zložiek dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy, pričom sa uvádza stav opravných položiek na začiatku bežného účtovného obdobia, zmeny počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia,

l) zmenách v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku,

m) dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať,

n) ocenení dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania,

o) opravných položkách k zásobám v členení podľa jednotlivých položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod ich tvorby, zúčtovania,

p) zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať,

q) zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj, a to v členení na

1. všeobecné údaje, pričom sa uvádza

1a. hodnota tej časti celkových výnosov zo zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj, ktorá bola v bežnom účtovnom období vykázaná vo výnosoch,

1b. metóda určenia výnosov zo zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj vykázaných v bežnom účtovnom období,

1c. metóda určenia stupňa dokončenia zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj,

1d. opis spôsobu, na základe ktorého účtovná jednotka zhotovujúca nehnuteľnosť určenú na predaj usúdila, že počas výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj dochádza k priebežnému transferu; pri posudzovaní priebežného transferu sa zohľadňuje jednotlivo a aj spoločne existencia najmä týchto indikátorov:

1da. výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj sa uskutočňuje na pozemku vo vlastníctve objednávateľa,

1db. objednávateľovi nevzniká nárok na odstúpenie od zmluvy s právom vrátenia peňažných prostriedkov,

1dc. pri nedokončení dohodnutej výstavby zhotoviteľom nehnuteľnosť zostáva objednávateľovi,

1dd. zmluva oprávňuje objednávateľa zmeniť zhotoviteľa s prípadnou sankciou a nájsť si iného zhotoviteľa na dokončenie nehnuteľnosti,

2. údaje o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj, ktoré ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neboli ukončené, pričom sa uvádza

2a. celková suma vynaložených nákladov a vykázaných ziskov znížená o vykázané straty ku dňu, ktorému sa zostavuje účtovná závierka,

2b. suma prijatých preddavkov,

2c. suma zadržanej platby,

r) tvorbe, zúčtovaní opravných položiek k pohľadávkam v členení podľa jednotlivých položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, pričom sa uvádza dôvod ich tvorby, zúčtovania,

s) hodnote pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

t) hodnote pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia,

u) hodnote pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať,

v) odloženej daňovej pohľadávke, pričom sa uvedie opis jej vzniku,

w) významných zložkách krátkodobého finančného majetku,

x) opravných položkách ku krátkodobému finančnému majetku za bežné účtovné obdobie, s uvedením stavu na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorby, zúčtovania opravných položiek k nemu a ich stavu na konci bežného účtovného obdobia, pričom osobitne sa uvádza dôvod ich tvorby, zúčtovania,

y) krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s nim nakladať,

za) ocenení krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania,

zb) vlastných akciách, a to o

1. dôvode nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia,

2. počte a menovitej hodnote nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného obdobia a o počte a menovitej hodnote prevedených vlastných akcií počas účtovného obdobia, pričom sa uvádza percentuálna hodnota týchto vlastných akcií na upísanom základnom imaní,

3. počte a hodnote, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli a o počte a hodnote, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli na inú osobu,

4. počte, menovitej hodnote a hodnote, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia; uvádza sa aj ich percentuálny podiel na upísanom základnom imaní,

zc) významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

zd) majetku prenajatom formou finančného prenájmu v poznámkach prenajímateľa, a to

1. celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v členení na istinu u prenajímateľa a finančný výnos,

2. suma istiny u prenajímateľa a finančného výnosu podľa doby splatnosti

2. a. do jedného roka vrátane,

2. b. od jedného roka do piatich rokov vrátane,

2. c. viac ako päť rokov.

G. V časti o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy sa uvádzajú informácie o

a) vlastnom imaní za bežné účtovné obdobie, a to

1. opis základného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie,

2. hodnota upísaného vlastného imania,

3. rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období,

4. prehľad o zisku alebo strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania, najmä zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania; uvádza sa aj súčet ziskov a strát,

5. zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní,

b) jednotlivých druhoch rezerv za bežné účtovné obdobie s uvedením ich stavu na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, použitie, zrušenie počas bežného účtovného obdobia, ich stav na konci účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezerv,

c) výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

d) štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa jednotlivých položiek súvahy, a to podľa zostatkovej doby splatnosti

1. do jedného roka vrátane,

2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,

3. viac ako päť rokov,

e) hodnote záväzku zabezpečenom záložným právom alebo zabezpečeným inou formou zabezpečenia a to s uvedením formy zabezpečenia,

f) spôsobe vzniku odloženého daňového záväzku,

g) záväzkoch zo sociálneho fondu, s uvedením stavu na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorbe a čerpaní sociálneho fondu počas bežného účtovného obdobia a stavu na konci účtovného obdobia,

h) vydaných dlhopisoch, najmä ich menovitá hodnota, emisný kurz, úrok a splatnosť,

i) bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach, pričom sa uvádza najmä mena, v ktorej boli poskytnuté, charakter, hodnota v cudzej mene a hodnota v eurách, výška úroku, splatnosť, forma zabezpečenia,

j) významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období,

k) významných položkách derivátov,

l) majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi, pričom sa uvádza forma tohto zabezpečenia.

m) majetku prenajatom formou finančného prenájmu v poznámkach nájomcu, a to

1. celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v členení na istinu u nájomcu a finančný náklad,

2. suma istiny u nájomcu a finančného nákladu podľa doby splatnosti

2. a. do jedného roka vrátane,

2. b. od jedného roka do piatich rokov vrátane,

2. c. viac ako päť rokov.

H. V časti o výnosoch sa uvádzajú tieto informácie:

a) sumy tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb účtovnej jednotky a hlavných oblastí odbytu,

b) zmeny stavu vnútroorganizačných zásob; ak sa zmena ich stavu nerovná rozdielu medzi stavom netto na konci predchádzajúceho účtovného obdobia a stavom netto na konci bežného účtovného obdobia, uvádzajú sa dôvody vzniku tohto rozdielu podľa jednotlivých položiek zásob, najmä manká a škody, zmena metódy oceňovania, dary,

c) opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov,

d) opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti,

e) opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov; osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,

f) suma položiek mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného účtovného obdobia a ich opis a suma položiek výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, týkajúcich sa predchádzajúcich účtovných období a ich opis.

g) suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona, pričom osobitne sa uvádza suma a opis iných výnosov súvisiacich s bežnou činnosťou, ktorú účtovná jednotka vykonáva ako svoju bežnú prevádzkovú činnosť súvisiacu s predmetom podnikania a ktorá vplýva na schopnosť účtovnej jednotky generovať peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov v budúcnosti, napríklad úrokové výnosy, dividendy a výnosy z predaja finančného majetku.

I. V časti o nákladoch sa uvádzajú tieto informácie:

a) opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby,

b) opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti,

c) opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát; osobitne sa uvádza suma kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,

d) opis a suma položiek mimoriadnych nákladov týkajúcich sa bežného účtovného obdobia a položiek nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, týkajúcich sa predchádzajúcich účtovných období,

e) opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia individuálnej účtovnej závierky, súvisiace audítorské služby, daňové poradenstvo a ostatné neaudítorské služby poskytnuté týmto audítorom alebo audítorskou spoločnosťou.

J. V časti o daniach z príjmov sa uvádzajú informácie o

a) sume odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov,

b) sume odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období, týkajúcej sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala,

c) sume odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach,

d) sume neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka,

e) odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaným priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov,

f) o vzťahu medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením, a to číselné porovnanie sumy splatnej dane z príjmov a sumy odloženej dane z príjmov a výsledku hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmov,

g) zmene sadzby dane z príjmov.

K. V časti o údajoch na podsúvahových účtoch sa uvádzajú informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach a záväzkoch z opcií, o odpísaných pohľadávkach a pohľadávkach a záväzkoch z lízingu.

L. V časti o iných aktívach a iných pasívach sa uvádzajú tieto informácie:

a) opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku,1cb) z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia a podobne; takýmito podmienenými záväzkami sú:

1. možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo

2. existujúca povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože

2a. nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo

2b. výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť,

b) opis a hodnota podmienených záväzkov podľa písmena a) voči spriazneným osobám, ktorými sú

1. právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke dcérskou účtovnou jednotkou alebo materskou účtovnou jednotkou alebo právnické osoby, ktoré sú spoločne s účtovnou jednotkou vo vzťahu k inej účtovnej jednotke dcérskymi účtovnými jednotkami,

2. právnické osoby, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke alebo je v nich vykonávaný podstatný vplyv účtovnou jednotkou,

3. fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv,

4. zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby,

5. právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v treťom a štvrtom bode vykonávajú podstatný vplyv, a to aj sprostredkovane,

6. osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch účtovných jednotiek; vplyvom sa rozumie priamy vplyv aj sprostredkovaný vplyv,

7. osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou,

8. osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá,

c) opis a hodnota podmieneného majetku, ktorým sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmto majetkom sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov a práva z privatizácie; informácie o možnom majetku sa neuvádzajú len, ak je zvýšenie ekonomických úžitkov nepravdepodobné.

M. V časti o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky sa uvádzajú informácie o

a) výške priznaných odmien za účtovné obdobie pre členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky z dôvodu výkonu ich funkcie vrátane plnení vyplývajúcich z dôchodkových programov pre bývalých členov týchto orgánov, a to v členení za jednotlivé orgány,

b) výške jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, a to v členení za jednotlivé orgány,

c) pôžičkách poskytnutých členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, a to

1. celková suma poskytnutých pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia v členení za jednotlivé orgány,

2. celková suma splatených pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia v členení za jednotlivé orgány,

3 . celková suma odpustených pôžičiek a odpísaných pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia v členení za jednotlivé orgány,

d) hlavných podmienkach, na základe ktorých im boli záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté; pri pôžičkách sa uvádzajú aj úrokové sadzby,

e) celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, ktoré sa vyúčtovávajú.

N. V časti o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb sa uvádzajú tieto informácie:

a) zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami uvedenými v časti L. písm. b), a to

1. druh obchodu, napríklad kúpa alebo predaj, poskytnutie služby, obchodné zastúpenie, licenie, transféry, know-how, úver, pôžička, výpomoc, záruka,

2. významná charakteristika obchodu, a to najmä hodnotové vyjadrenie obchodu alebo percentuálne vyjadrenie obchodu k celkovému objemu obchodov realizovaných účtovnou jednotkou, informácia o neukončených obchodoch v hodnotovom vyjadrení obchodu alebo percentuálnom vyjadrení obchodu k celkovému objemu obchodov realizovaných účtovnou jednotkou a informácia o cenách realizovaných obchodov medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami,

b) o obchodoch podľa písmena a), ktoré sú rovnakého druhu a uvádzajú sa kumulovane okrem informácií o týchto obchodoch, ktoré sa v súlade s požiadavkami na uvádzané informácie podľa § 3 ods. 1 uvádzajú samostatne,

O. V časti o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky, sa uvádzajú informácie o

a) poklese alebo zvýšení trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením dôvodu týchto zmien,

b) dôvodoch pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela medzi dňom, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje a dňom jej zostavenia, a ktoré sa týkajú ich stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

c) zmene spoločníkov účtovnej jednotky,

d) prijatí rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti,

e) zmenách významných položiek dlhodobého finančného majetku,

f) začatí alebo ukončení činnosti časti účtovnej jednotky, napríklad odštepného závodu, organizačnej zložky, prevádzkarne,

g) vydaných dlhopisoch a iných cenných papierov,

h) zlúčení, splynutí, rozdelení a zmene právnej formy účtovnej jednotky,

i) mimoriadnych udalostiach, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad o živelnej pohrome,

j) získaní alebo odobratí licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky.

P. V časti o prehľade zmien vlastného imania sa uvádza stav vlastného imania na začiatku bežného účtovného obdobia, zvýšenie alebo zníženie počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia a dôvody zmien v členení na

a) základné imanie zapísané do obchodného registra,

b) základné imanie nezapísané do obchodného registra,

c) emisné ážio,

d) zákonné rezervné fondy,

e) ostatné kapitálové fondy,

f) oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia,

g) ostatné fondy tvorené zo zisku,

h) nerozdelený zisk minulých rokov,

i) neuhradená strata minulých rokov,

j) účtovný zisk alebo účtovná strata,

k) vyplatené dividendy,

l) ďalšie zmeny vlastného imania,

m) zmeny účtované na účte 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa.

R. V časti o prehľade peňažných tokov sa uvádzajú informácie o

a) peňažných tokoch, ktorými sú príjmy a výdavky peňažných prostriedkov a prírastky a úbytky peňažných ekvivalentov, pričom

1. peňažnými prostriedkami sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu peniaze na ceste, ktorý sa viaže k prevodu medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami,

2. peňažnými ekvivalentmi sa rozumie krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínové vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotku, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,

b) peňažných tokoch v členení na

1. peňažné toky z prevádzkovej činnosti, ktorou je činnosť, ktorá súvisí s predmetom podnikania účtovnej jednotky a ostatné činnosti, ktoré súvisia s hospodárskou činnosťou účtovnej jednotky, okrem investičnej činnosti a finančnej činnosti,

2. peňažné toky z investičnej činnosti, ktorou je obstaranie a vyradenie dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a tej časti dlhodobého finančného majetku, ktorý nie je súčasťou peňažných ekvivalentov,

3. peňažné toky z finančnej činnosti, ktorou je činnosť, ktorej dôsledkom sú zmeny v hodnote a štruktúre vlastného imania a zmeny dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov, ktoré nesúvisia s prevádzkovou činnosťou a investičnou činnosťou,

c) štruktúre peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov a dôvody prípadného nesúladu medzi sumami prehľadu peňažných tokov a príslušnými položkami vykázanými v súvahe,

d) použitých zásadách prijatých na určenie obsahovej náplne a štruktúry peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov v bežnom účtovnom období,

e) zmenách použitých zásad na určenie obsahovej náplne a štruktúry peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov oproti bezprostredne predchádzajúcemu účtovnému obdobiu,

f) peňažných tokoch z prevádzkovej činnosti, ktorými sú najmä peňažné toky, ktoré súvisia s predmetom podnikania účtovnej jednotky a spôsobujú vznik zisku alebo straty, napríklad

1. príjmy z predaja tovaru, výrobkov a služieb, vrátane prijatých preddavkov,

2. príjmy z poplatkov za priemyselné práva a autorské práva, z provízií a ďalšie príjmy vzťahujúce sa k výnosom z bežnej činnosti,

3. výdavky na úhrady za dodávky materiálu, tovaru a externých služieb, vrátane zaplatených preddavkov,

4. výdavky na zamestnancov, napríklad mzdy a odmeny a výdavky platené v mene zamestnancov, napríklad na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti a preddavky na daň z príjmov, odvádzané za zamestnancov,

5. výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky po odpočítaní príjmov z vrátenia preplatku dane z príjmov, s výnimkou takýchto výdavkov za investičnú činnosť a finančnú činnosť,

6. príjmy a výdavky zo zmlúv, ktorých predmetom je uplatnenie práva kúpy alebo predaja, ktoré je určené na predaj alebo na obchodovanie,

7. príjmy a výdavky z nákupu a predaja cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie,

8. príjmy z pôžičiek a úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania,

g) použitej metóde vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti, ktorou môže byť priama metóda alebo nepriama metóda, pričom

1. priamou metódou sa rozumie vykazovanie vhodne zvolených hlavných skupín hrubých príjmov a hrubých výdavkov a možno ju uplatniť ako čistú priamu metódu, pri ktorej sa vychádza z vhodne vytvorených analytických účtov k účtom peňažných prostriedkov alebo ako modifikovanú priamu metódu, pri ktorej sa vychádza z položiek výkazu ziskov a strát, pričom sa upravia tržby z predaja, náklady na obstaranie predaného tovaru a ďalšie položky výkazu ziskov a strát, ktoré sa týkajú prevádzkovej činnosti účtovnej jednotky, o zmenu stavu zásob, pohľadávok z prevádzkových činností a záväzkov z prevádzkových činností, o ostatné nepeňažné položky a o ostatné položky, ktorých peňažné toky sú peňažnými tokmi z investičnej činnosti alebo peňažnými tokmi z finančnej činnosti,

2. nepriamou metódou sa rozumie vykazovanie peňažných tokov, pri ktorých sa vychádza z výsledku hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov, upraveného o vplyv nepeňažných položiek, napríklad odpisov dlhodobého majetku, rezerv, opravných položiek, zmien stavu zásob, pohľadávok z prevádzkových činností a záväzkov z prevádzkových činností, počas bežného účtovného obdobia a všetkých ostatných položiek, ktorých peňažné toky sú peňažnými tokmi z investičnej činnosti alebo peňažnými tokmi z finančnej činnosti,

h) peňažných tokoch z investičnej činnosti, ktorými sú napríklad

1. výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku,

2. príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku,

3. výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie,

4. príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie,

5. výdavky na pôžičky poskytnuté tretím osobám,

6. príjmy zo splácania pôžičiek od tretích osôb,

7. príjmy z prenájmu súboru hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom,

8. výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti,

9. príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti,

10. príjmy a výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje,

i) peňažných tokoch z finančnej činnosti, ktorými sú napríklad

1. príjmy z emisie akcií, príjmy z upísaných obchodných podielov a príjmy z iného zvýšenia vlastného imania,

2. výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií alebo vlastných obchodných podielov a výdavky na iné zníženie vlastného imania,

3. príjmy z emisie dlhových cenných papierov, úverov a pôžičiek,

4. výdavky na úhradu záväzkov z cenných papierov, na splácanie úverov a pôžičiek,

5. výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci,

6. výdavky za nájom súboru hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom,

j) čistých peňažných tokoch z prevádzkovej činnosti, investičnej činnosti a finančnej činnosti, pričom ako čisté peňažné toky sa môžu uvádzať

1. príjmy a výdavky uskutočnené v mene tretích osôb, ak sa peňažné toky vzťahujú na činnosť tretích osôb, napríklad príjmy a výdavky uskutočnené na bežných bankových účtoch, nájomné vyberané v mene majiteľov nehnuteľností a zaplatené týmto majiteľom,

2. príjmy a výdavky na nákup a na predaj cenných papierov, na krátkodobé pôžičky, na preddavky alebo splátky prostredníctvom kreditných kariet, ktorých dohodnutá doba splatnosti je najviac tri mesiace,

k) peňažných tokoch v príslušných cudzích menách, pričom sa

1. peňažné toky vyplývajúce z účtovných prípadov v cudzej mene vykazujú v eurách prepočítané referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska1d) ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,

2. kurzové rozdiely vykazujú oddelene od peňažných tokov z prevádzkovej činnosti, investičnej činnosti a finančnej činnosti tak, aby sa zosúladil stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci bežného účtovného obdobia so stavom k prvému dňu bezprostredne nasledujúceho účtovného obdobia; kurzové rozdiely účtované ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nie sú peňažnými tokmi,

l) peňažných tokoch pri úrokoch, dividendách a iných podieloch na zisku, pričom

1. prijaté a zaplatené úroky, dividendy a iné podiely na zisku, ak sa zahŕňajú do výsledku hospodárenia z bežnej činnosti, uvádzajú sa ako peňažné toky z prevádzkovej činnosti,

2. prijaté úroky, prijaté dividendy a iné podiely na zisku, ak vyjadrujú spôsob návratnosti investícií, uvádzajú sa ako peňažné toky z investičnej činnosti,

3. zaplatené úroky, zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, ak vyjadrujú výdavky na získanie finančných zdrojov, uvádzajú sa ako peňažné toky z finančnej činnosti,

m) peňažných tokoch dane z príjmov účtovnej jednotky, ktoré sa uvádzajú ako samostatná položka, podľa charakteru z prevádzkovej činnosti, finančnej činnosti alebo investičnej činnosti,

n) skutočnostiach, ktoré nemajú priamy vplyv na peňažné toky, ale

1. ovplyvňujú v bežnom účtovnom období štruktúru majetku, záväzkov a vlastného imania účtovnej jednotky a vznikajú z investičnej činnosti a finančnej činnosti,

2. vplývajú na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti; uvádzajú sa len, ak sa použije nepriama metóda vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti.

S. V prehľade peňažných tokov sa pri použití priamej metódy vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti môžu uvádzať jeho položky v takomto usporiadaní a s týmto označením:

Označenie
položky
Obsah
položky
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
A. 1. Príjmy z predaja tovaru (+)
A. 2. Výdavky na nákup tovaru (–)
A. 3. Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+)
A. 4. Príjmy z predaja služieb (+)
A. 5. Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (–)
A. 6. Výdavky na služby (–)
A. 7. Výdavky na osobné náklady (–)
A. 8. Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na daň z príjmov účtovnej jednotky (–)
A. 9. Príjmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)
A. 10. Výdavky na nákup cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (–)
A. 11. Príjmy z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (+)
A. 12. Výdavky z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (–)
A. 13. Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)
A. 14. Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (–)
A. 15. Ostatné príjmy z prevádzkových činností, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)
A. 16. Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (–)
. Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/–), (súčet A 1 až A 16)
A. 17. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)
A. 18. Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (–)
A. 19. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)
A. 20. Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (–)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/–), (súčet A 1 až A 20)
A. 21.Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo do finančných činností (–/+)
A. 22. Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)
A. 23. Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (–)
A.Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 23)
Označenie
položky
Obsah
položky
Peňažné toky z investičnej činnosti
B. 1. Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (–)1
B. 2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (–)1
B. 3. Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (–)1
B. 4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)
B. 5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)
B. 6. Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)
B. 7. Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (–)
B. 8. Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)
B. 9. Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (–)
B. 10. Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)
B. 11. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)
B. 12. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)
B. 13. Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (–)
B. 14. Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou , ak sú určené na predaj alebo
na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)
B. 15.Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ich možné začleniť do investičných činností (–)
B. 16. Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)
B. 17. Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (–)
B. 18. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)
B. 19. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (–)
B. Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 20)
Označenie
položky
Obsah
položky
Peňažné toky z finančnej činnosti
C. 1. Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C 1. 1 až C 1. 8)
C. 1. 1. Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)
C. 1. 2. Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ak je účtovnou jednotkou (+)
C. 1. 3. Prijaté peňažné dary (+)
C. 1. 4. Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)
C. 1. 5. Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (–)
C. 1. 6. Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (–)
C. 1. 7. Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (–)
C. 1. 8. Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (–)
C. 2. Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2. 1 až C 2. 10)
C. 2. 1. Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)
C. 2. 2. Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (–)
C. 2. 3. Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)
C. 2. 4. Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (–)
C. 2. 5. Príjmy z prijatých pôžičiek (+)
C. 2. 6. Výdavky na splácanie pôžičiek (–)
C. 2. 7. Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (–)
C. 2. 8. Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)
C. 2. 9. Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (–)
C. 3. Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (–)
C. 4. Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (–)
C. 5. Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (–)
C. 6. Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)
C. 7. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (–)
C. 8. Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)
C. 9. Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (–)
C.Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 9)
D. Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/–)
(súčet A + B + C)
E. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/–)2
F. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/–)2
G. Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/–)2
H. Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/–)2.

T. V prehľade peňažných tokov sa pri použití nepriamej metódy vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti môžu uvádzať jeho položky v takomto usporiadaní a s týmto označením:

Označenie
položky
Obsah
položky
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Z/S Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov3 (+/–)
A. 1. Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1. 1 až A 1. 13) (+/–)
A. 1. 1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku4 (+)
A. 1. 2. Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja5 (+)
A. 1. 3. Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku6 (+/–)
A. 1. 4. Zmena stavu dlhodobých rezerv7 (+/–)
A. 1. 5. Zmena stavu opravných položiek8 (+/–)
A. 1. 6. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov9 (+/–)
A. 1. 7. Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov10 (–)
A. 1. 8. Úroky účtované do nákladov11 (+)
A. 1. 9. Úroky účtované do výnosov12 (–)
A. 1.10. Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (–)13
A. 1.11. Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)14
A. 1. 12.Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent 15 (+/–)
A. 1. 13. Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/–)
A. 2. Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu,16 ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A 2. 1 až A 2. 4)
A. 2. 1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (–/+)
A. 2. 2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/–)
A. 2. 3. Zmena stavu zásob (–/+)
A. 2. 4. Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (–/+)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/–), (súčet Z/S + A 1 + A 2)
A. 3. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)
A. 4. Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (–)
A. 5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)
A. 6. Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-) Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.)
A. 7. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (–/+)
A. 8. Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)
A. 9. Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-) Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1 až A.9.)
Označenie
položky
Obsah
položky
Peňažné toky z investičnej činnosti
B. 1. Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (–)1)
B. 2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (–)1)
B. 3. Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (–)1)
B. 4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)
B. 5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)
B. 6. Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)
B. 7. Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (–)
B. 8. Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)
B. 9. Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (–)
B. 10. Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)
B. 11. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)
B. 12. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)
B. 13. Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (–)
B. 14. Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)
B. 15. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (–)
B. 16. Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)
B. 17. Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (–)
B. 18. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)
B. 19. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (–)
B. Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 20)
Označenie
položky
Obsah
položky
Peňažné toky z finančnej činnosti
C. 1. Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C 1. 1 až C 1. 8)
C. 1. 1. Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)
C. 1. 2. Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)
C. 1. 3. Prijaté peňažné dary (+)
C. 1. 4. Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)
C. 1. 5.Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (–)
C. 1. 6. Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou(–)
C. 1. 7. Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (–)
C. 1. 8. Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (–)
C. 2. Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2. 1 až C 2. 10)
C. 2. 1. Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)
C. 2. 2. Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (–)
C. 2. 3. Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)
C. 2. 4. Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (–)
C. 2. 5. Príjmy z prijatých pôžičiek (+)
C. 2. 6. Výdavky na splácanie pôžičiek (–)
C. 2. 7. Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (–)
C. 2. 8. Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)
C. 2. 9. Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (–)
C. 3. Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (–)
C. 4. Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (–)
C. 5. Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (–)
C. 6. Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)
C. 7. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (–)
C. 8. Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)
C. 9. Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (–)
C. Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 9)
D. Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/–) (súčet A + B + C)
E. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/–)2
F. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/–)2
G. Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/–)2
H. Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/–).2
 
Zostavené dňa:
Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky alebo
fyzickej osoby, ktorá je
účtovnou jednotkou:
Podpisový záznam
osoby zodpovednej
za zostavenie účtovnej závierky:
Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:
Schválené dňa:
   

U. V poznámkach účtovných jednotiek podľa 23d ods. 6 zákona, ktorých činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby podľa osobitného predpisu1e)a ktorých čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 eur sa uvedú aj informácie o

a) zložení a výške základného imania pripadajúceho na orgány verejnej moci a iné osoby, v ktorých má orgán verejnej moci väčšinový podiel na hlasovacích právach s uvedením druhu akcie, opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní alebo hodnote a percentuálnej výške podielov na základnom imaní a s nimi spojených hlasovacích právach,

b) cenných papieroch vo vlastníctve orgánov verejnej moci a iných osôb, v ktorých má orgán verejnej moci väčšinový podiel na hlasovacích právach, s ktorými je spojené právo na výmenu za akcie, napríklad konvertibilné dlhopisy,

c) výške dotácií a návratných finančných výpomocí,

d) prijatých úveroch, poskytnutých prečerpaní úverov, prijatých kapitálových príspevkov s uvedením úrokových sadzieb a o podmienkach poskytnutia úveru a zárukách poskytnutých účtovnou jednotkou,

e) zárukách poskytnutých orgánom verejnej moci a zárukách poskytnutých inou účtovnou jednotkou, v ktorej má orgán verejnej moci väčšinový podiel na hlasovacích právach, podmienkach ich poskytnutia a nákladoch na ich získanie,

f) vyplatených dividendách a výške nerozdeleného zisku,

g) iných formách prijatej štátnej pomoci, najmä odpustenie súm, ktoré účtovná jednotka dlhuje štátu alebo inému subjektu verejnej správy,

h) skutočnostiach podľa časti V.

V. V poznámkach účtovných jednotiek podľa 23d ods. 6 zákona sa uvedú aj informácie o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou a to o

a) náhradách strát z hospodárskej činnosti účtovnej jednotky,

b) peňažných vkladoch a nepeňažných vkladoch,

c) nenávratných finančných príspevkoch alebo pôžičkách za zvýhodnených podmienok,

d) finančných výhodách, ktorými sú napríklad nevymáhanie pohľadávky voči účtovnej jednotke,

e) vzdaní sa dividend alebo podielov na zisku,

f) poskytnutých náhradách za finančné povinnosti uložené orgánom verejnej moci.

W. V poznámkach účtovných jednotiek, ktorým bolo udelené výlučné právo alebo osobitné právo a účtovných jednotiek, ktorým bolo udelené právo poskytovať služby vo verejnom záujme, pričom prijímajú náhradu za túto činnosť v akejkoľvek forme a zároveň vykonávajú aj iné činnosti sa uvedú aj informácie o

a) všetkých formách prijatej náhrady,

b) účtovných zásadách použitých pri priraďovaní nákladov a výnosov,

c) organizačnej štruktúre účtovnej jednotky a jednotlivých činnostiach,

d) všetkých druhoch činností účtovnej jednotky.

Vysvetlivky k prehľadu peňažných tokov

1 Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a finančného majetku uvedeného v položke B. 3 sa zisťujú

a. netto spôsobom, pri ktorom sa z účtov peňažných prostriedkov zisťujú skutočné výdavky spojené s obstaraním dlhodobého majetku nákupom alebo vlastnou činnosťou,

b. brutto spôsobom, pri ktorom sa výdavky na obstaranie dlhodobého majetku obstaraného kúpou alebo vlastnou činnosťou upravujú o zmenu stavu preddavkov poskytnutých na obstaranie dlhodobého majetku a o zmenu stavu záväzkov súvisiacich s obstarávaním dlhodobého majetku.

2 Údaje na vykázanie stavov v častiach E, F, G, H sa zisťujú z účtovníctva v súlade s vnútorným predpisom účtovnej jednotky.

3 Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov sa zisťuje ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtových skupín 60 až 67 a na účtoch 697 a 698 a nákladov účtovaných na účtoch účtových skupín 50 až 57 a na účtoch 597 a 598. Zisk sa vykazuje so znamienkom plus ( + ) a strata so znamienkom mínus ( – ).

4 V položke sa vykazujú účtovné odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku, o ktorých sa účtuje na účte 551.

5 V položke sa vykazuje zostatková cena účtovaná pri likvidácii majetku alebo prevode majetku podľa osobitných predpisov, o ktorej sa účtuje na účte 551, zostatková cena darovaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku, o ktorej sa účtuje na účte 543, zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná v dôsledku manka alebo škody na účet 549.

6 Údaj sa vykazuje z účtu 557, pričom konečný stav tohto účtu sa pripočítava a z účtu 657, pričom konečný stav tohto účtu sa odpočítava.

7 Údaje sa vykazujú z účtov účtovej skupiny 45, pričom zmena stavu rezerv sa vykazuje ako rozdiel konečného zostatku účtov účtovej skupiny 45 a začiatočného stavu účtov účtovej skupiny 45. Kladný rozdiel sa vykazuje so znamienkom plus (+) a záporný rozdiel so znamienkom mínus (-). Položka sa zisťuje aj z nákladových účtov, na ktorých sa účtovalo o tvorbe a zrušení rezervy. Vplyv účtovných prípadov účtovaných ako krátkodobé rezervy sa v položke nezohľadní. Údaje z nákladových účtov, na ktorých sa účtovalo o tvorbe rezervy, sa pripočítavajú a údaje z nákladových účtov, na ktorých sa účtovalo o zrušení rezervy, sa odpočítavajú a výsledok sa vykazuje s príslušným znamienkom.

8 Údaje sa vykazujú z účtov 505, 547, 553, 565 a príslušných účtov účtovej skupiny 61. Údaje z výsledkových účtov, na ktorých sa účtovalo o tvorbe opravnej položky, sa pripočítavajú. Údaje z výsledkových účtov, na ktorých sa účtovalo o zúčtovaní opravnej položky z dôvodu čiastočného alebo úplného zániku opodstatneného predpokladu trvania zníženia hodnoty majetku a údaje z príslušných súvahových účtov, na ktorých sa účtovalo o zúčtovaní opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva, sa odpočítavajú, pričom výsledok sa vykazuje s príslušným znamienkom.

9 Údaje sa vykazujú z účtov účtovej skupiny 38. V položke sa nezohľadňujú účtovné prípady časového rozlíšenia nákladových úrokov a výnosových úrokov, výnosov z dividend a iných podielov na zisku a nákladov a výnosov výnimočného rozsahu alebo výskytu. Osobitne sa zohľadňujú účty majetku 381, 382, 385, pri ktorých sa vykazuje zmena ich stavu s opačným znamienkom a účty záväzkov 383, 384, pri ktorých sa vykazuje zmena stavu s príslušným znamienkom.

10 Údaje sa vykazujú z príslušného účtu účtovej skupiny 66.

11 Údaj sa vykazuje z účtu 562.

12 Údaj sa vykazuje z účtu 662.

13 Údaj sa vykazuje z tej časti účtu 663, ktorá bola vyčíslená ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

14 Údaj sa vykazuje z tej časti účtu 563, ktorá bola vyčíslená ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

15 Údaj sa vykazuje ako súčet rozdielov účtov 641 a 541 a príslušnej časti účtov 661 a 561.

16 Pri výpočte zmeny stavu položiek pracovného kapitálu, ktoré majú charakter majetku, sa sledujú na analytických účtoch údaje vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť účtovnej jednotky. Zmena stavu pohľadávok, zásob a krátkodobého finančného majetku sa vykazuje ako rozdiel konečného zostatku a začiatočného stavu príslušných analytických účtov a výsledok sa vykazuje s opačným znamienkom. Zmena stavu záväzkov sa vykazuje ako rozdiel konečného zostatku a začiatočného stavu príslušných analytických účtov a výsledok sa vykazuje s príslušným znamienkom.

Príloha č. 3a k opatreniu č. MF/17920/2013-74

VZOR POZNÁMKY

TABUĽKY

Príloha č. 4 k opatreniu č. 4455/2003-92

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

1. Štvrtá smernica Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, vychádzajúca z článku 54 ods. písm. g) zmluvy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1) v znení smernice Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/ zv. 1), smernice Rady 84/569/EHS z 27. novembra 1984 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/ zv. 1), smernice Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1), smernice Rady 90/604/EHS z 8. novembra 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1), smernice Rady 90/605/EHS z 8. novembra 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1), smernice Rady 94/8/ES z 21. marca 1994 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES z 27. septembra 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/ zv. 1), smernice Rady 2003/38/ES z 13. mája 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/ zv. 1), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/46/ES zo 14. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 224, 16. 8. 2006) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/49/ES z 18. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 164, 26. 6. 2009).

2. Smernica Komisie 2006/111/ES zo 16. novembra 2006 o transparentnosti finančných vzťahov členských štátov a verejných podnikov a o finančnej transparentnosti v niektorých podnikoch (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 318, 17. 11. 2006).

3. Siedma smernica Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 o konsolidovaných účtovných závierkach, vychádzajúca z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1) v znení smernice Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1), smernice Rady 90/604/EHS z 8. novembra 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1), smernice Rady 90/605/EHS z 8. novembra 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES z 27. septembra 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/46/ES zo 14. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 224, 16.8.2006) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/49/ES z 18. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 164, 26. 6. 2009).

4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013).

Oznámenie o oprave chyby v opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 4455/2003-92

Vo Finančnom spravodajcovi 10/2003 na strane 1031 v Prílohe č. 1 k opatreniu č. 4455/2003-92 v dolnom stĺpci v 2. riadku majú byť namiesto slov „Zostavená dňa" správne uvedené slová „Schválená dňa". Na strane 1038 v Prílohe č. 2 k opatreniu č. 4455/2003-92 v dolnom stĺpci v 1. riadku majú byť namiesto slov „Zostavená dňa" správne uvedené slová „Zostavený dňa" a v 2. riadku majú byť namiesto slov „Zostavená dňa" správne uvedené slová „Schválený dňa".

Prvé strany obidvoch príloh sú uverejnené znova na nasledujúcich dvoch stranách.

Poznámky pod čiarou

1) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002 - 92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.).

1a) § 86 opatrenia č. 23 054/2002-92 (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení opatrenia č. 25 167/2003-92 (oznámenie č. 595/2003 Z. z.).

1b) § 1 ods. 2 písm. e) zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1c) Napríklad § 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

1ca) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29; Ú. v. ES L 243, 11.9. 2002) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 297/2008 z 11. marca 2008, (Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008), Nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. EÚ L 320, 29.11.2008) v platnom znení.

1cb) Napríklad § 408a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

1) Napríklad § 408a Obchodného zákonníka v znení zákona č. 11/1998 Z. z.

1a) Kategória D prílohy vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 552/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická odvetvová klasifikácia ekonomických činností. 

1d) Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006)
§ 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 659/2007 Z. z.

1e) Sekcia C prílohy vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.