Zákon č. 366/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov

Čiastka 90/2013
Platnosť od 15.11.2013
Účinnosť od 01.01.2014

OBSAH

366

ZÁKON

z 29. októbra 2013,

ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 397/2000 Z. z., zákona č. 561/2001 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 527/2002 Z. z., zákona č. 357/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 562/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 126/2005 Z. z., zákona č. 521/2005 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 141/2010 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z. a zákona č. 299/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) ku dňu 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom notár dosiahne vek 67 rokov.“.

2. Za § 100c sa vkladá § 100d, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠100d

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014

Notárovi, ktorý ku dňu 31. decembra 2013 dosiahol vek 67 rokov, zaniká výkon notárskeho úradu k 30. júnu 2014.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.