Oznámenie č. 455/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov

Čiastka 104/2013
Platnosť od 21.12.2013
Účinnosť od 01.01.2014
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

OBSAH

455

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie zo 4. decembra 2013 č. MF/23213/2013-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa upravuje organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v nadväznosti na schválenie nových právnych predpisov a sú v ňom premietnuté aj ďalšie úpravy, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Opatrenie sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2013, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 4. decembra 2013 č. MF/23213/2013-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.) v znení opatrenia z 28. marca 2006 č. MF/008978/2006-421 (oznámenie č. 179/2006 Z. z.), opatrenia z 23. apríla 2008 č. MF/009212/2008-421 (oznámenie č. 177/2008 Z. z.), opatrenia z 20. mája 2010 č. MF/011928/2010-421 (oznámenie č. 264/2010 Z. z.), opatrenia z 18. augusta 2010 č. MF/021218/2010-421 (oznámenie č. 376/2010 Z. z.), opatrenia z 29. októbra 2010 č. MF/025825/2010-421 (oznámenie č. 414/2010 Z. z.) a opatrenia z 20. februára 2012 č. MF/10211/2012-421 (oznámenie č. 67/2012 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe druhej časti písmene A. kód 10 znie: „Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky“.

2. V prílohe tretej časti písmene A. názov podpoložky 139001 znie: „Úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska“.

3. V prílohe tretej časti písmene A. názov kategórie 160 znie: „Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska“.

4. V prílohe tretej časti písmene A. kategória 190 znie:

„190 Iné dane

191 Daň z emisných kvót

192 Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií

193 Odplata za postúpenú pohľadávku na poistnom a daňovú pohľadávku

194 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

195 Ďalšie iné dane“.

5. V prílohe tretej časti písmene A. názov podpoložky 223002 znie: „Za školy a školské zariadenia“.

6. V prílohe tretej časti písmene A. sa za položku 314 vkladá položka 315, ktorá znie: „315 Transfery od subjektov nezaradených vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky“.

7. V prílohe tretej časti písmene A. sa za položku 324 vkladá položka 325, ktorá znie: „325 Transfery od subjektov nezaradených vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky“.

8. V prílohe tretej časti písmene B. sa položka 647 dopĺňa podpoložkou 647005, ktorá znie: „647005 Na úhradu výdavkov na činnosť Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť“.

9. V prílohe tretej časti písmene B. sa položka 714 dopĺňa podpoložkou 714007, ktorá znie: „714007 Iných dopravných prostriedkov“.

10. V prílohe tretej časti písmene B. položka 726 znie:

„726 Transfery finančným inštitúciám

726001 Na úhradu výdavkov na činnosť Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

726002 Ostatným finančným inštitúciám“.

11. V prílohe tretej časti písmene C. sa položka 456 dopĺňa podpoložkou 456003, ktorá znie: „456003 Kurzové rozdiely“.

12. V prílohe tretej časti písmene C. sa položka 819 dopĺňa podpoložkou 819003, ktorá znie: „819003 Kurzové rozdiely“.

13. V prílohe tretej časti písmene C. sa položka 821 dopĺňa podpoložkou 821009, ktorá znie: „821009 Z dodávateľských úverov“.

ČI. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Peter Kažimír

podpredseda vlády a minister financií