Zákon č. 488/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 56/2012 Z. z.(nepriamo), 474/2013 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 171/2009
Platnosť od 28.11.2009
Účinnosť od 01.01.2014

488

ZÁKON

z 29. októbra 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z., zákona č. 276/2001 Z. z., zákona č. 436/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 520/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 117/20006 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z. a zákona č. 382/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 3 sa za slovo „poistné“ vkladá čiarka a slová „cestovné a osobitné cestovné za dopravné služby vykonávané na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave“.

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa za citáciu „zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,“ vkladá citácia „zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov,“.

3. V § 20 ods. 5 písm. a) sa slová „pravidelnej dopravy osôb“ nahrádzajú slovami „električkovej dopravy a trolejbusovej dopravy“.


Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 3. decembra 2009.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.