Vyhláška č. 410/2013 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 358/2011 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014 v znení vyhlášky č. 378/2012 Z. z.

Čiastka 97/2013
Platnosť od 06.12.2013
Účinnosť od 01.01.2014 do31.12.2015
Zrušený 291/2014 Z. z.

OBSAH

410

VYHLÁŠKA

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 18. novembra 2013,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 358/2011 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014 v znení vyhlášky č. 378/2012 Z. z.

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 4 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 358/2011 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014 v znení vyhlášky č. 378/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 1 časti Zoznam štatistických zisťovaní kapitole I. DEMOGRAFICKÁ A SOCIÁLNA ŠTATISTIKA – Obyvateľstvo sa za bod 6 vkladá bod 6a, ktorý znie:

6a. RÚ 1-12 Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov“.

2. V prílohe č. 1 časti Zoznam štatistických zisťovaní kapitole II. MAKROEKONOMICKÉ ŠTATISTIKY – Netrhové služby sa vypúšťa bod 31.

3. V prílohe č. 1 časti Zoznam štatistických zisťovaní kapitole III. PODNIKATEĽSKÉ ŠTATISTIKY – Štatistika o ekonomickej činnosti podnikov sa vypúšťa bod 39.

4. V prílohe č. 1 časti Zoznam štatistických zisťovaní kapitole III. PODNIKATEĽSKÉ ŠTATISTIKY – Informácie a komunikácia sa vypúšťa bod 70.

5. V prílohe č. 1 časti Zoznam štatistických zisťovaní kapitole V. VIACSTRANNÉ ŠTATISTIKY – Regionálna štatistika sa vypúšťa bod 84 vrátane nadpisu.

6. V prílohe č. 1 časti Zoznam štatistických zisťovaní kapitole VI. PODPORA PRE ŠTATISTICKÉ VÝSTUPY, TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA – Organizačná štatistika sa vypúšťa bod 89.

7. V prílohe č. 1 časti Zoznam štatistických zisťovaní kapitole VI. PODPORA PRE ŠTATISTICKÉ VÝSTUPY, TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA – Organizačná štatistika bode 94 sa slovo „2013“ v zátvorke nahrádza slovom „2014“.

8. V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bodoch 6, 7, 11, 13, 14 a 87 písmenách e) sa vypúšťa čiarka a slová „príslušné pracovisko“.

9. V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní sa za bod 6 vkladá bod 6a, ktorý znie:

6a. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: RÚ 1-12

Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov

Značka formulárov a názov formulárov
RÚ/A 1-12 Prehľad o zložení a o príjmoch domácnosti
RÚ/B 1-12 Pravidelné a veľké výdavky domácnosti
RÚ/C 1-12 Denník bežných výdavkov domácnosti

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výške, štruktúre a vývoji peňažných a nepeňažných výdavkov a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima podľa osobitného zákona.7a)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: spotrebné výdavky na potraviny a nealkoholické nápoje, na alkoholické nápoje a tabak, na odievanie a obuv, na bývanie, na nájomné a údržbu obydlia, na vybavenie a prevádzku domácnosti, na starostlivosť o zdravie, na dopravu, poštu a telekomunikácie, na kultúru a rekreáciu, na vzdelávanie, na verejné stravovanie a ubytovacie služby, na osobnú starostlivosť a iné výdavky na spotrebné tovary a služby; ostatné výdavky, peňažné príjmy a naturálna osobná spotreba domácnosti.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Domácnosti a členovia domácnosti.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

7a) § 5 ods. 2 písm. a) a b) a ods. 6 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

10. V poznámke pod čiarou k odkazu 15 sa na konci pripája citácia, ktorá znie: „Nariadenie Komisie (EÚ) č. 141/2013 z 19. februára 2013, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokiaľ ide o štatistiky vychádzajúce z európskeho zisťovania o zdraví formou rozhovoru (EHIS) (Ú. v. EÚ L 47, 20. 2. 2013).“.

11. V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 30 písm. c) sa vypúšťa bodkočiarka a slová „s počtom zamestnancov 20 a viac“.

12. V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní sa vypúšťajú body 31, 39, 70, 84 a 89.

13. V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bodoch 46 a 47 písmenách e) sa slová „pracovisko Banská Bystrica“ nahrádzajú slovami „sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici“.

14. V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 71 písm. b) sa bodka nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „informácie o usporiadaní akcií kongresového cestovného ruchu (kapacita ubytovacieho zariadenia pre usporiadanie akcií, počet a dĺžka realizovaných akcií a počet účastníkov akcií).“.

15. V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 72 písmeno c) znie: „Domácnosti a členovia domácnosti“.

16. V poznámke pod čiarou k odkazu 48 sa citácia „Nariadenie Komisie (ES) č. 753/2004 z 22. apríla 2004, ktorým sa vykonáva rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES vo vzťahu k štatistike o vede a technike (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34) v platnom znení“ nahrádza citáciou „Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 995/2012 z 26. októbra 2012, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania Európskeho parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES o vypracovaní a vývoji štatistík Spoločenstva o vede a technike (Ú. v. EÚ L 299, 27. 10. 2012).“.

17. V poznámke pod čiarou k odkazu 49 sa citácia „Nariadenie Komisie (ES) č. 1450/2004 z 13. augusta 2004, ktorým sa vykonáva rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES o vypracovaní a vývoji štatistík Spoločenstva o inovácii (Ú. v. ES L 267, 14. 8. 2004) v platnom znení“ nahrádza skrátenou citáciou „Vykonávacie nariadenie č. 995/2012“.

18. V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bodoch 82 a 83 písmenách e) sa slovo „Trnava“ nahrádza slovom „Nitra“.

19. V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bodoch 87 a 88 písmenách d) sa slovo „nasledujúceho“ nahrádza slovom „sledovaného“.

20. V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bodoch 91 a 92 písmenách b) sa slovo „výberové“ nahrádza slovom „vyčerpávajúce“.

21. V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 94 písm. d) sa slovo „2013“ v zátvorke nahrádza slovom „2014“.

22. V prílohe č. 2 časti Zoznam štatistických zisťovaní v kapitole I. DEMOGRAFICKÁ A SOCIÁLNA ŠTATISTIKA – MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa za bod 14 vkladá bod 14a, ktorý znie:

14a. Škol (MŠVVŠ SR) 5-95 Zisťovanie kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov a odbornosti vyučovania (rok zisťovania 2014)“.

23. V prílohe č. 2 časti Zoznam štatistických zisťovaní kapitola I. DEMOGRAFICKÁ A SOCIÁLNA ŠTATISTIKA – MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY bod 42 znie:

42. A (MZ SR) 17-01 Ročný výkaz o činnosti kardiologickej ambulancie“.

24. V prílohe č. 2 časti Zoznam štatistických zisťovaní kapitola IV. POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV – MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa vypúšťajú body 105 a 111.

25. V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 1 písm. b) sa slová „dosiahnuté vzdelanie“ nahrádzajú slovami „dosiahnutý stupeň a odbor vzdelania“ a slovo „pracovisko“ sa nahrádza slovami „okres výkonu práce“.

26. V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní sa za bod 14 vkladá bod 14a, ktorý znie:

14a. Značka štatistického zisťovania a značka formulára: Škol (MŠVVŠ SR) 5-95
Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Zisťovanie kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov a odbornosti vyučovania

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov a odbornosti vyučovania, ktoré budú slúžiť na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa pedagogických zamestnancov, posúdenia ich vzdelanostnej a kvalifikačnej úrovne, jazykových znalostí, vekovej štruktúry a odbornosti vyučovania podľa jednotlivých vyučovacích predmetov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Materské školy, základné školy, základné umelecké školy, jazykové školy, gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatóriá, strediská praktického vyučovania, pracoviská praktického vyučovania a špeciálne školy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: raz za päť rokov (rok zisťovania 2014).
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára 2014.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.“.

27. V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 28 písmeno c) znie:

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Materské školy, základné školy, stredné školy a vysoké školy.“.

28. V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bodoch 29 až 66 písmenách d) sa slová „do 20. januára“ nahrádzajú slovami „do 28. februára“.

29. V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 42 názov štatistického zisťovania a názov formulára znie:

„Názov štatistického zisťovania a názov formulára: Ročný výkaz o činnosti kardiologickej ambulancie“.

30. V poznámke pod čiarou k odkazu 57 sa citácia „Zákon č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 373/2012 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o doplnení zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

31. V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní sa vypúšťajú body 105 a 111.

32. V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bodoch 118 a 122 písmenách a) sa na konci pripája táto veta: „Získavanie informácií sa vykonáva na základe neformálnej dohody medzi Európskou komisiou a členskými štátmi pre potreby integrovaného účtu.“.

33. V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 125 písm. a) sa za slová „produkčnej plochy“ vkladajú slová „v hektároch“.

34. V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 126 sa nad slovom „predpis“ odkaz 64a nahrádza odkazom 63.

35. V prílohe č. 3 časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bod 20 znie:

20. Fin 1-12 Finančný výkaz o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy“.

36. V prílohe č. 3 časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bod 24 znie:

24. Fin 5-04 Finančný výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme subjektu verejnej správy“.

37. V prílohe č. 3 časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bod 25 znie:

25. Fin 6-04 Finančný výkaz o stave bankových účtov a záväzkov obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií“.

38. V prílohe č. 3 časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa vypúšťa bod 26.

39. V prílohe č. 3 časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bod 51 znie:

51. V (NBS) 5-12 Štatistická bilancia – pasíva“.

40. V prílohe č. 3 časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa vypúšťajú body 55, 60, 71, 72 a 81.

41. V prílohe č. 3 časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bod 59 znie:

59. V (NBS) 33-12 Štatistická bilancia – aktíva“.

42. V prílohe č. 3 časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa za bod 120b vkladá bod 120c, ktorý znie:

120c. Výkaz ziskov a strát NBS“.

43. V prílohe č. 3 časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa za bod 158 vkladá bod 158a, ktorý znie:

158a. VAZENSTVO

Ročný štatistický prehľad o činnosti Zboru väzenskej a justičnej stráže“.

44. V prílohe č. 3 časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa za bod 168 vkladá bod 168a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„Prezídium Hasičského a záchranného zboru

168a. POZIAROVOST

Ročný štatistický prehľad požiarovosti“.

45. V prílohe č. 3 časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa za bod 186 vkladá bod 186a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„Štátny ústav pre kontrolu liečiv

186a. SPOTREBA LIEKOV Spotreba liekov na Slovensku“.

46. V prílohe č. 3 časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa vypúšťa bod 191.

47. V prílohe č. 3 časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa za bod 192 vkladajú body 192a a 192b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Slovenská agentúra životného prostredia

192a. ODPAD Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Environmentálny fond

192b. POKUTY Údaje o uložených a zaplatených pokutách za porušenie predpisov v ochrane životného prostredia“.

48. V prílohe č. 3 časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa za bod 200 dopĺňajú body 201až 205, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Hlavný banský úrad

201. URAZY HBU Registrácia pracovných úrazov Hlavného banského úradu

Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

202. PREDAJ PESTICIDOV Údaje o predaji prípravkov na ochranu rastlín

203. SPOTREBA PESTICIDOV Údaje o spotrebe prípravkov na ochranu rastlín

Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

204. PROKURATURA Štatistický prehľad trestnej a netrestnej činnosti

Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

205. VYMERA Údaje o výmere obcí podľa jednotlivých druhov pozemkov“.

49. V prílohe č. 3 časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov kapitole III. MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY bode 12 nadpis znie: „Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“.

50. V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bode 20 sa značka administratívneho zdroja „Fin 1-04“ nahrádza značkou „Fin 1-12“ a názov administratívneho zdroja „Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy“ sa nahrádza názvom „Finančný výkaz o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verenej správy“.

51. V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bode 24 názov administratívneho zdroja „Finančný výkaz o štruktúre dlhu subjektu verejnej správy podľa rezidentov a meny“ sa nahrádza názvom „Finančný výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme subjektu verejnej správy“.

52. V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bode 25 názov administratívneho zdroja „Finančný výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme subjektu verejnej správy“ sa nahrádza názvom „Finančný výkaz o stave bankových účtov a záväzkov obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií“.

53. V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bode 25 písmeno b) znie:

b) Štvrťročné údaje ostatných pohľadávok a ostatných záväzkov a ich rozklad na podrobnejšie kategórie za subjekty verejnej správy.“.

54. V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa vypúšťa bod 26.

55. V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bode 51 názov administratívneho zdroja znie:

„Názov administratívneho zdroja:

Štatistická bilancia – pasíva“.

56. V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa vypúšťajú body 55, 60, 71, 72 a 81.

57. V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bode 59 názov administratívneho zdroja znie:

„Názov administratívneho zdroja:

Štatistická bilancia – aktíva“.

58. V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bodoch 64 a 65 písmenách c) sa slovo „mesačne“ nahrádza slovom „štvrťročne“.

59. V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bode 69 písm. c) sa slovo „štvrťročne“ nahrádza slovom „mesačne“.

60. V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bode 85 písm. c) sa slová „do 45. kalendárneho dňa“ nahrádzajú slovami „do 30. septembra“.

61. V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bode 92 písm. c) sa slová „do 45. kalendárneho dňa“ nahrádzajú slovami „do 50. kalendárneho dňa“.

62. V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bode 120a písm. c) sa slová „do 30. kalendárneho dňa“ nahrádzajú slovami „do 45. kalendárneho dňa“.

63. V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa za bod 120b vkladá bod 120c, ktorý znie:

120c. Značka administratívneho zdroja: – Názov administratívneho zdroja: Výkaz ziskov a strát NBS

a) Účel a využitie administratívnych údajov

Administratívne údaje sa využijú na zostavenie národných účtov.

Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.13)

b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov

Výkaz ziskov a strát Národnej banky Slovenska v plnom rozsahu.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov

Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne a ročne.

Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: stav k 31. decembru – definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

Podklad pre FLASH odhad HDP za NBS: stav k 31. marcu, 30. júnu, 30. septembru a predbežný stav k 31. decembru do 25. kalendárneho dňa po referenčnom období.“.

64. V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bode 140 písmeno b) znie:

b) Kompletné údaje o registrovaných pracovných úrazoch za Slovenskú republiku podľa štruktúry požadovanej metodikou Eurostatu – Európska štatistika o pracovných úrazoch ESAW.“.

65. V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bode 140 písm. c) sa slová „do 28. februára“ nahrádzajú slovami „do 31. marca“.

66. Poznámka pod čiarou k odkazu 76 znie:

76) Nariadenie (ES) č. 1338/2008.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 349/2011 z 11. apríla 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokiaľ ide o štatistiku pracovných úrazov (Ú. v. EÚ L 97, 12. 4. 2011).“.

67. V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa za bod 158 vkladá bod 158a, ktorý znie:

158a. Značka administratívneho zdroja: VAZENSTVO

Názov administratívneho zdroja: Ročný štatistický prehľad o činnosti Zboru väzenskej a justičnej stráže

a) Účel a využitie administratívnych údajov

Administratívne údaje sa využijú na analytické účely, tvorbu publikácií a databáz, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov

Ročné štruktúrované údaje Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže o počte väzenského personálu a o osobách väznených v ústavoch na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody v triedení podľa nasledujúcich ukazovateľov:

1. stav/počty obvinených, odsúdených a väzenského personálu k 31. decembru,

2. priemerný ročný stav obvinených a odsúdených,

3. stav/počty obvinených a odsúdených k 1. septembru,

4. počet osôb, ktoré nastúpili do výkonu trestu (z väzby a z občianskeho života),

5. zloženie počtu odsúdených podľa pohlavia, veku, vzdelania, pracovnej kvalifikácie, výšky uloženého trestu odňatia slobody a stupňov stráženia k 31. decembru,

6. počet obvinených a odsúdených cudzincov k 31. decembru.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov

Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.

Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. mája po referenčnom období, počas ktorého boli predmetné údaje evidované a spracované Zborom väzenskej a justičnej stráže.“.

68. V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa za bod 168 vkladá bod 168a, ktorý znie:

168a. Značka administratívneho zdroja: POZIAROVOST

Názov administratívneho zdroja: Ročný štatistický prehľad požiarovosti

a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na analytické účely, tvorbu publikácií a databáz, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Ročné štruktúrované údaje Prezídia Hasičského a záchranného zboru o počte požiarov v jednotlivých odvetviach hospodárstva, počte usmrtených a zranených osôb podľa osobitných znakov, priamych hmotných škodách a uchránených hodnotách pred požiarmi v Slovenskej republike v triedení podľa samosprávnych krajov Slovenskej republiky.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. mája po referenčnom období.“.

69. V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa za bod 186 vkladá bod 186a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„Štátny ústav pre kontrolu liečiv

186a. Značka administratívneho zdroja: SPOTREBA LIEKOV
Názov administratívneho zdroja: Spotreba liekov na Slovensku

a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o spotrebe liekov v Slovenskej republike v hodnotovom vyjadrení, v počtoch balení, priemerná cena lieku za balenie v triedení podľa rôznych kritérií, ako napríklad kategórie liekov, anatomicko-terapeuticko-chemický klasifikačný systém.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenčnom období.“.

70. V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa vypúšťa bod 191.

71. V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa za bod 192 vkladajú body 192a a 192b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Slovenská agentúra životného prostredia

192a. Značka administratívneho zdroja: ODPAD
Názov administratívneho zdroja: Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na účely koncepčných a analytických prác, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získanie informácií ustanovuje osobitný predpis.46)

b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o množstve vzniknutého odpadu v rámci hospodárstva Slovenskej republiky a o spôsobe nakladania s týmto odpadom vyjadrené v tonách.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenčnom období.

Environmentálny fond

192b. Značka administratívneho zdroja: POKUTY
Názov administratívneho zdroja: Údaje o uložených a zaplatených pokutách za porušenie predpisov v ochrane životného prostredia

a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na účely koncepčných a analytických prác, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Kompletné údaje o uložených a zaplatených pokutách, ktoré udelili orgány ochrany životného prostredia za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa krajov za oblasti životného prostredia: ochrana ovzdušia, vodné hospodárstvo, odpadové hospodárstvo, ochrana prírody a krajiny, biologická bezpečnosť a integrované povoľovanie a kontrola.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. mája po referenčnom období.“.

72. V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bode 195 písmeno b) znie:

b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov

1. počet prípadov pracovnej neschopnosti a počet dní pracovnej neschopnosti podľa územia, typu poistného vzťahu, pohlavia, dôvodu pracovnej neschopnosti a druhu vstupu a výstupu z referenčného obdobia,

2. priemerný počet nemocensky poistených osôb podľa územia, typu poistného vzťahu a pohlavia,

3. ukončené prípady pracovnej neschopnosti podľa 20 skupín diagnóz,

4. priemerný počet poistencov úrazového poistenia podľa pohlavia,

5. pracovné úrazy a choroby z povolania a ich odškodnenie podľa územia a pohlavia.

Údaje sa predkladajú podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností.10)“.

73. V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa za bod 200 dopĺňajú body 201 až 205, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Hlavný banský úrad

201. Značka administratívneho zdroja: URAZY HBU

Názov administratívneho zdroja: Registrácia pracovných úrazov Hlavného banského úradu

a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na účely koncepčných a analytických prác o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz, určenou metodikou Eurostatu – ESAW, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.76)

b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Kompletné údaje o registrovaných pracovných úrazoch za Slovenskú republiku podľa štruktúry požadovanej metodikou Eurostatu – ESAW.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. marca po referenčnom období.

Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

202. Značka administratívneho zdroja: PREDAJ PESTICIDOV
Názov administratívneho zdroja: Údaje o uvedení prípravkov na ochranu rastlín na trh

a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na účely koncepčných a analytických prác, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o uvedení prípravkov na ochranu rastlín na trh za Slovenskú republiku vyjadrené v tonách účinnej látky v členení podľa uvádzania jednotlivých pesticídov na trh, o používaní pesticídov v poľnohospodárstve a podľa harmonizovanej klasifikácie látok.83)

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 11 mesiacov po referenčnom období.

Poznámka pod čarou k odkazu 83 znie:

83) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 z 25. novembra 2009 o štatistike pesticídov (Ú. v. EÚ L 324, 10. 12. 2009) v platnom znení.

203. Značka administratívneho zdroja: SPOTREBA PESTICIDOV
Názov administratívneho zdroja: Údaje o spotrebe prípravkov na ochranu rastlín

a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na účely koncepčných a analytických prác, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o spotrebe prípravkov na ochranu rastlín za Slovenskú republiku v členení podľa medzinárodnej klasifikácie Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo FAO.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do šiestich mesiacov po referenčnom období.

Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

204. Značka administratívneho zdroja: PROKURATURA
Názov administratívneho zdroja: Štatistický prehľad trestnej a netrestnej činnosti

a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na analytické účely, tvorbu publikácií a databáz, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Ročné štruktúrované údaje Generálnej prokuratúry o trestných činoch, trestných konaniach a o stíhaných a obžalovaných osobách v triedení podľa osobitných trestno-právnych a socio-demografických znakov.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenčnom období.

Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

205. Značka administratívneho zdroja: VYMERA
Názov administratívneho zdroja: Údaje o výmere obcí podľa jednotlivých druhov pozemkov

a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o celkovej výmere územia v štruktúre: poľnohospodárska pôda, orná pôda, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty, nepoľnohospodárska pôda, lesné pozemky, vodné plochy, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy podľa jednotlivých miest a obcí Slovenskej republiky.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 28. februára po referenčnom období.“.

74. V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole III. MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY bode 12 nadpis znie: „Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2014.


Ľudmila Benkovičová v. r.