Zákon č. 265/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 150/2013 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 91/2009
Platnosť od 01.07.2009
Účinnosť od 01.01.2014

265

ZÁKON

z 19. júna 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 536/2004 Z. z., zákona č. 612/2004 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 271/2008 Z. z. a zákona č. 382/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 písm. b) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a žiadosti podľa vládneho programu zatepľovania“.

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „§ 13 ods. 4 zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 536/2004 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 13 ods. 3 zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2009.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.