Zákon č. 484/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 79/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 108/2013
Platnosť od 28.12.2013
Účinnosť od 01.01.2016

484

ZÁKON

z 28. novembra 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č 171/2005 Z. z., zákona č. 517/2005 Z. z., zákona č. 120/2006 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 538/2007 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 467/2009 Z. z., zákona č. 527/2010 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 460/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 460/2011 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 343/2012 Z. z. a zákona č. 347/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Doterajší text § 40 sa označuje ako odsek 1 a § 40 sa dopĺňa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Obec môže všeobecne záväzným nariadením11) ustanoviť rôznu sadzbu dane pre časti obce23a) alebo pre jej jednotlivé katastrálne územia.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:

23a) § 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení zákona č. 453/2001 Z. z.“.

2. V § 77 odsek 1 znie:

(1) Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce, okrem elektroodpadov,26a) použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.26b)“.

ČI. IV

Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 36 sa odsek 5 vypúšťa.

2. V § 37 odsek 4 znie:

(4) Inšpekcia uloží prevádzkovateľovi pokutu 20 000 eur, ak prevádzkovateľ neumožnil osobe vykonávajúcej štátny dozor kontrolu prevádzky, najmä vstup do prevádzky, fyzickú prehliadku prevádzky, odber vzoriek alebo vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencií a iných písomností o prevádzke.“.

3. Za § 40 sa vkladá § 40a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠40a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014

Konanie o uložení pokuty začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončí podľa doterajších predpisov.“.


ČI. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.