Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.11.2013 44/1988 Zb. Banský zákon
v znení 311/2013 Z. z.
01.11.2013 111/1990 Zb. Zákon o štátnom podniku
v znení , 306/2013 Z. z.
01.11.2013 372/1990 Zb. Zákon o priestupkoch
v znení , 299/2013 Z. z.
01.11.2013 138/1992 Zb. Zákon o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení , 339/2013 Z. z.
01.11.2013 323/1992 Zb. Notársky poriadok
v znení , 299/2013 Z. z.
01.11.2013 145/1995 Z. z. Zákon o správnych poplatkoch
v znení , 319/2013 Z. z., 311/2013 Z. z.
01.11.2013 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok
v znení , 299/2013 Z. z.
01.11.2013 212/1997 Z. z. Zákon o povinných výtlačkoch periodických a neperiodických publikácií
v znení , 289/2013 Z. z.
01.11.2013 540/2001 Z. z. Zákon o štátnej štatistike
v znení , 305/2013 Z. z.
01.11.2013 575/2001 Z. z. Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
v znení , 313/2013 Z. z., 311/2013 Z. z.
01.11.2013 131/2002 Z. z. Zákon o vysokých školách
v znení , 312/2013 Z. z.
01.11.2013 215/2002 Z. z. Zákon o elektronickom podpise
v znení , 305/2013 Z. z.
01.11.2013 395/2002 Z. z. Zákon o archívoch a registratúrach
v znení , 305/2013 Z. z.
01.11.2013 480/2002 Z. z. Zákon o azyle
v znení , 305/2013 Z. z.
01.11.2013 543/2002 Z. z. Zákon o ochrane prírody a krajiny
v znení , 311/2013 Z. z.
01.11.2013 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 338/2013 Z. z.
01.11.2013 462/2003 Z. z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
v znení , 338/2013 Z. z.
01.11.2013 525/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
v znení , 319/2013 Z. z.
01.11.2013 586/2003 Z. z. Zákon o advokácii
v znení , 339/2013 Z. z.
01.11.2013 596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení , 312/2013 Z. z.
01.11.2013 618/2003 Z. z. Autorský zákon
v znení , 289/2013 Z. z.
01.11.2013 5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti
v znení , 308/2013 Z. z.
01.11.2013 98/2004 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja
v znení , 212/2013 Z. z.
01.11.2013 434/2004 Z. z. Novela zákona o chemických látkach a chemických prípravkoch
v znení , 319/2013 Z. z.
01.11.2013 580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení
v znení , 338/2013 Z. z.
01.11.2013 581/2004 Z. z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
v znení , 338/2013 Z. z.
01.11.2013 7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii
v znení , 305/2013 Z. z.
01.11.2013 82/2005 Z. z. Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
v znení , 308/2013 Z. z.
01.11.2013 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
v znení , 305/2013 Z. z.
01.11.2013 15/2006 Z. z. Novela zákona o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh
v znení , 319/2013 Z. z.
01.11.2013 124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
v znení , 308/2013 Z. z.
01.11.2013 125/2006 Z. z. Zákon o inšpekcii práce
v znení , 308/2013 Z. z.
01.11.2013 268/2006 Z. z. Nariadenie o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia
v znení , 216/2013 Z. z.
01.11.2013 275/2006 Z. z. Zákon o informačných systémoch verejnej správy
v znení , 305/2013 Z. z.
01.11.2013 592/2006 Z. z. Zákon o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku
v znení , 338/2013 Z. z.
01.11.2013 95/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 319/2013 Z. z.
01.11.2013 569/2007 Z. z. Geologický zákon
v znení , 311/2013 Z. z.
01.11.2013 405/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 319/2013 Z. z.
01.11.2013 489/2008 Z. z. Novela zákona o chemických látkach a chemických prípravkoch
v znení , 319/2013 Z. z.
01.11.2013 317/2009 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
v znení , 312/2013 Z. z.
01.11.2013 400/2009 Z. z. Zákon o štátnej službe
v znení , 305/2013 Z. z.
01.11.2013 529/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic a ciest s elektronickým výberom mýta
v znení , 343/2013 Z. z.
01.11.2013 67/2010 Z. z. Chemický zákon
v znení , 319/2013 Z. z.
01.11.2013 289/2011 Z. z. Nariadenie vlády o technických požiadavkách na hriadele traktorov
v znení , 322/2013 Z. z.
01.11.2013 339/2012 Z. z. Novela zákona o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh
v znení , 319/2013 Z. z.
01.11.2013 58/2013 Z. z. Nariadenie vlády o odvodoch za odňatie, neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy
v znení , 326/2013 Z. z.
01.11.2013 212/2013 Z. z. Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja
15.11.2013 108/2000 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
v znení , 367/2013 Z. z.
15.11.2013 128/2002 Z. z. Zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa
v znení , 367/2013 Z. z.
15.11.2013 5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti
v znení , 352/2013 Z. z.
30.11.2013 135/1961 Zb. Cestný zákon
v znení , 388/2013 Z. z.
30.11.2013 372/1990 Zb. Zákon o priestupkoch
v znení , 388/2013 Z. z.
30.11.2013 243/2001 Z. z. Nariadenie o technických požiadavkách posudzovania zhody na námorné vybavenie
v znení , 283/2013 Z. z.
30.11.2013 8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke
v znení , 388/2013 Z. z.
30.11.2013 404/2011 Z. z. Zákon o pobyte cudzincov
v znení , 388/2013 Z. z.
30.11.2013 56/2012 Z. z. Zákon o cestnej doprave
v znení , 388/2013 Z. z.