Vyhláška č. 502/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh

Čiastka 109/2013
Platnosť od 31.12.2013
Účinnosť od 15.01.2014

OBSAH

502

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

zo 17. decembra 2013,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 102 ods. 2 písm. a) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2010 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh sa mení takto:

V § 44 ods. 7 tretia veta znie: „Pri obnove a rozšírení existujúceho systému električkovej dráhy je možné použiť aj rozchod koľaje 1 000 mm.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2014.


Ján Počiatek v. r.