Oznámenie č. 402/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov

Čiastka 99/2012
Platnosť od 19.12.2012
Účinnosť od 01.01.2014
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

402

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 13. decembra 2012 č. MF/19301/2012-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 639/2007 Z. z.) v znení opatrenia zo 17. decembra 2008 č. MF/25189/2008-311 (oznámenie č. 627/2008 Z. z.) a opatrenia z 9. decembra 2009 č. MF/24241/2009-31 (oznámenie č. 555/2009 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2012 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na webovom sídle www.finance.gov.sk.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2012 č. MF/19301/2012-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 639/2007 Z. z.) v znení opatrenia zo 17. decembra 2008 č. MF/25189/2008-311 (oznámenie č. 627/2008 Z. z.) a opatrenia z 9. decembra 2009 č. MF/24241/2009-31 (oznámenie č. 555/2009 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 znie:

㤠1

(1) Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny, spôsob, postupy a miesto ukladania účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktoré účtujú podľa osobitného predpisu1).

(2) Vzor súvahy a vysvetlivky na jej vyplňovanie sú uvedené v prílohe č. 1.

(3) Vzor výkazu ziskov a strát a vysvetlivky na jeho vyplňovanie sú uvedené v prílohe č. 2.

(4) Obsahové vymedzenie poznámok a tabuľky sú uvedené v prílohe č. 3.

(5) Riadna účtovná závierka sa predkladá Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) prostredníctvom systému štátnej pokladnice2) takto:

a) súvaha a výkaz ziskov a strát do 5. februára nasledujúceho účtovného obdobia, okrem súvahy a výkazu ziskov a strát účtovnej jednotky, ktorou je ministerstvo, ktoré sa predkladajú do 10. februára nasledujúceho účtovného obdobia,

b) poznámky do 31. marca nasledujúceho účtovného obdobia.

(6) Mimoriadna účtovná závierka sa predkladá ministerstvu prostredníctvom systému štátnej pokladnice do 30 kalendárnych dní odo dňa, ku ktorému sa zostavuje.

(7) Predložením účtovnej závierky podľa odsekov 5 a 6 sa rozumie

a) vloženie do systému štátnej pokladnice účtovnou jednotkou, ktorou je štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia, štátny fond, vyšší územný celok a ním zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia,

b) vloženie do informačného systému DataCentra podľa osobitného predpisu3) účtovnou jednotkou, ktorou je obec a ňou zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia.

(8) Účtovná závierka4) sa poskytuje v písomnej forme podľa osobitného predpisu5).

(9) Povinnosť uloženia účtovnej závierky do registra účtovných závierok6) sa považuje za splnenú predložením účtovnej závierky podľa odseku 7.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 6 znejú:

1) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 419/2007 Z. z.).

2) § 23b ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení v znení zákona č. 547/2011 Z. z.

3) § 5 ods. 3 písm. i) zákona č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 69/2012 Z. z.

4) § 17 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z.

5) § 22a ods. 7 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

6) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z. “.“.

2. V § 2 ods. 1 sa nad slovom „ predpisu“ odkaz „3a)“ nahrádza odkazom „7)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

7) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

3. Za § 4b sa vkladá § 4c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠4c

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2013

Podľa ustanovení účinných od 1. januára 2013 sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie roku 2012.“.

4. V prílohách č. 1 a 2 sa za slová „v eurách“ vkladajú slová „zaokrúhlene na dve desatinné miesta“.

5. V prílohách č. 1 a 2 sa slová „Európske spoločenstvá“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „Európska únia“ v príslušnom tvare.

6. V prílohe č. 1 v riadku č. 039 stĺpec „b“ znie: „Tovar (132 + 133 + 139) - (196)“.

7. V prílohe č. 1 v riadkoch č. 047 a 139 sa za slovo „správy“ vkladajú slová „a iné zúčtovania“.

8. V prílohe č. 1 v časti Vysvetlivky na vyplňovanie súvahy druhom bode sa vypúšťa slovo „celých“.

9. V prílohe č. 2 v riadku č. 005 stĺpci „a“ sa na konci pripájajú čiarka a číslo „507“.

10. V prílohe č. 2 v riadku č. 005 stĺpci „b“ sa na konci pripájajú čiarka a slová „Predaná nehnuteľnosť“.

11. V prílohe č. 2 v riadku č. 068 stĺpci „a“ sa na konci pripájajú čiarka a číslo „607“.

12. V prílohe č. 2 v riadku č. 068 stĺpci „b“ sa na konci pripájajú čiarka a slová „Výnosy z nehnuteľnosti na predaj“.

13. Príloha č. 3 sa nahrádza prílohou k tomuto opatreniu.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013 okrem čl. I bodu 1 § 1 ods. 9, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Peter Kažimír

podpredseda vlády a minister financií

Príloha k opatreniu č. MF/19301/2012-31 (Príloha č. 3 k opatreniu č. MF/25755/2007-31)

VZOR – POZNÁMKY

Vzor

Čl. I

Všeobecné údaje

(1) Identifikačné údaje účtovnej jednotky

a) názov a sídlo účtovnej jednotky zostavujúcej účtovnú závierku, identifikačné číslo organizácie, dátum zriadenia, spôsob zriadenia, názov a sídlo zriaďovateľa,

b) právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky (riadna alebo mimoriadna).

(2) Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky.

Mená a priezviská vedúcich predstaviteľov, funkcie vedúcich predstaviteľov, priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia, počet riadiacich zamestnancov.

(3) Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.

Počet rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a iných právnických osôb v zakladateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky, ich názov a sídlo, zmeny v počte príslušných organizácií, napríklad zriadenie, zrušenie alebo zmena formy právnickej osoby v priebehu účtovného obdobia a dôvody týchto zmien.

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

(2) Zmeny účtovných metód a účtovných zásad s uvedením dôvodov týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia.

(3) Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

a) dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný,

b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou,

c) dlhodobý hmotný majetok nakupovaný,

d) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou,

e) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne,

f) dlhodobý finančný majetok,

g) zásoby nakupované,

h) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,

i) zásoby získané bezodplatne,

j) pohľadávky,

k) krátkodobý finančný majetok,

l) časové rozlíšenie na strane aktív,

m) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,

n) časové rozlíšenie na strane pasív,

o) deriváty,

p) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi,

q) majetok obstaraný z transferov,

r) finančný prenájom.

(4) Pri obstarávacej cene majetku a pri ocenení vlastnými nákladmi položiek uvedených v odseku 3 sa uvádza cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.

(5) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov.

(6) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.

(7) Zásady pre vykazovanie transferov.

(8) Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro.

Čl. III

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A

Neobežný majetok

(1) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku, pohybe obstarávacích cien, pohybe oprávok a opravných položiek, pohybe zostatkových cien podľa jednotlivých zložiek tohto majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy

1. názov účtovnej jednotky,

2. dátum, ku ktorému sa zostavuje prehľad o pohybe dlhodobého majetku,

3. stav k 31.decembru predchádzajúceho účtovného obdobia,

4. + prírastky,

5. - úbytky,

6. +/ - presuny,

7. stav k 31.decembru bežného účtovného obdobia,

b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku,

c) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom,

d) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky,

e) opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo, napríklad majetok v správe účtovnej jednotky, majetok, ku ktorému vlastnícke právo účtovnej jednotky nebolo do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, zapísané vkladom do katastra nehnuteľností, pričom účtovná jednotka majetok užíva, majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke, majetok obstaraný formou finančného prenájmu,

f) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku.

(2) Dlhodobý finančný majetok

a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku, pohybe obstarávacích cien, pohybe opravných položiek a pohybe zostatkových cien, podľa jednotlivých zložiek tohto majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy

1. názov účtovnej jednotky,

2. dátum, ku ktorému sa zostavuje prehľad o pohybe dlhodobého majetku,

3. stav k 31. decembru predchádzajúceho účtovného obdobia,

4. + prírastky,

5. - úbytky,

6. +/ - presuny,

7. stav k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

b) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku.

(3) Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach

Informácie o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel, v tejto štruktúre:

a) názov spoločnosti,

b) právna forma,

c) základné imanie (ZI) spoločnosti v peňažných jednotkách,

d) podiel účtovnej jednotky na základnom imaní (ZI) spoločnosti v %,

e) podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach v %,

f) hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

g) hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31. decembru predchádzajúceho účtovného obdobia,

h) účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

i) účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31. decembru predchádzajúceho účtovného obdobia.

(4) Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok

a) dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere v tejto štruktúre:

1. názov emitenta,

2. druh cenného papiera,

3. mena cenného papiera,

4. výnos v %,

5. dátum splatnosti,

6. účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

7. účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31. decembru predchádzajúceho účtovného obdobia,

b) dlhodobé pôžičky v tejto štruktúre:

1. názov dlžníka,

2. výnos v %,

3. mena,

4. dátum splatnosti,

5. účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

6. účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31. decembru predchádzajúceho účtovného obdobia,

7. popis zabezpečenia pôžičky,

c) popis významných položiek ostatného dlhodobého finančného majetku vykázaných v súvahe účtovnej jednotky k 31. decembru bežného účtovného obdobia a predchádzajúceho účtovného obdobia.

B

Obežný majetok

(1) Zásoby

a) vývoj opravnej položky k zásobám v tejto štruktúre:

1. položka zásob v členení podľa jednotlivých položiek súvahy,

2. výška zásob k 31. decembru predchádzajúceho účtovného obdobia,

3. + tvorba opravných položiek,

4. - zníženie opravných položiek,

5. - zrušenie opravných položiek,

6. výška zásob k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

7. opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k zásobam,

b) výška zásob, na ktoré je zriadené záložné právo a výška zásob, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať,

c) spôsob a výška poistenia zásob.

(2) Pohľadávky

a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy,

b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam v tejto štruktúre:

1. položka pohľadávok,

2. hodnota pohľadávok k 31. decembru predchádzajúceho účtovného obdobia,

3. + tvorba opravných položiek,

4. - zníženie opravných položiek,

5. - zrušenie opravných položiek,

6. hodnota pohľadávok k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

7. opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k pohľadávkam,

c) pohľadávky podľa doby splatnosti v tejto štruktúre:

1. hodnota pohľadávok v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

2. hodnota pohľadávok v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru predchádzajúceho účtovného obdobia,

d) opis pohľadávok podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru bežného účtovného obdobia a k 31. decembru predchádzajúceho účtovného obdobia v tejto štruktúre:

1. pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka,

2. pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov,

3. pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov,

e) výška pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia,

f) výška pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a výška pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať.

(3) Finančný majetok

a) opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku,

b) zriadenie záložného práva na krátkodobý finančný majetok a obmedzenie práva nakladať s krátkodobým finančným majetkom.

(4) Poskytnuté návratné finančné výpomoci

Popis a hodnota poskytnutých návratných finančných výpomocí podľa jednotlivých druhov výpomocí v členení na dlhodobé návratné finančné výpomoci a krátkodobé návratné finančné výpomoci v tejto štruktúre:

a) dlžník,

b) výnos v %,

c) mena, v ktorej bola návratná finančná výpomoc poskytnutá,

d) dátum splatnosti,

e) výška návratnej finančnej výpomoci k 31.decembru bežného účtovného obdobia,

f) výška návratnej finančnej výpomoci k 31. decembru predchádzajúceho účtovného obdobia.

(5) Časové rozlíšenie

Popis významných položiek časového rozlíšenia.

Čl. IV

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A

Vlastné imanie

Prehľad o pohybe vlastného imania v členení podľa jednotlivých položiek súvahy, pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň, v tejto štruktúre:

a) názov položky,

b) výška vlastného imania k 31.decembru predchádzajúceho účtovného obdobia,

c) + zvýšenie,

d) - zníženie,

e) +/- presun,

f) výška vlastného imania k 31.decembru bežného účtovného obdobia,

g) opis jednotlivých položiek a opis uvedených zmien jednotlivých položiek vlastného imania uskutočnených v priebehu účtovného obdobia, najmä zmeny oceňovacích rozdielov, opravy významných chýb minulých rokov.

B

Záväzky

(1) Rezervy

Vývoj rezerv v tejto štruktúre:

a) položka rezerv,

b) výška rezerv k 31. decembru predchádzajúceho účtovného obdobia,

c) + tvorba,

d) - zníženie,

e) - zrušenie,

f) výška rezerv k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

g) stanovenie predpokladaného roku použitia rezerv,

h) opis významných položiek rezerv.

(2) Záväzky podľa doby splatnosti

a) záväzky podľa doby splatnosti v tejto štruktúre:

1. výška záväzkov v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

2. výška záväzkov v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru predchádzajúceho účtovného obdobia,

b) opis záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru bežného účtovného obdobia a k 31. decembru predchádzajúceho účtovného obdobia tejto štruktúre:

1. záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka,

2. záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov,

3. záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov,

c) popis významných položiek záväzkov.

(3) Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci

a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery v tejto štruktúre:

1. charakter bankového úveru, napríklad investičný úver, prevádzkový úver,

2. druh bankového úveru podľa splatnosti, napríklad dlhodobý úver, krátkodobý úver,

3. mena, v ktorej bol bankový úver poskytnutý,

4. druh úrokovej sadzby a výška sadzby v %,

5. dátum splatnosti bankového úveru,

6. výška bankového úveru k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

7. výška bankového úveru k 31. decembru predchádzajúceho účtovného obdobia,

b) popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru,

c) dlhodobé emitované dlhopisy a krátkodobé emitované dlhopisy v tejto štruktúre:

1. druh cenného papiera,

2. mena, v ktorej sú cenné papiere vydané,

3. úroková sadzba v %,

4. dátum splatnosti,

5. stav k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

6. stav k 31. decembru predchádzajúceho účtovného obdobia,

d) prijaté dlhodobé návratné finančné výpomoci a krátkodobé návratné finančné výpomoci v tejto štruktúre:

1. poskytovateľ návratnej finančnej výpomoci,

2. druh prijatej návratnej finančnej výpomoci, napríklad krátkodobá návratná finančná výpomoc, dlhodobá návratná finančná výpomoc,

3. účel použitia,

4. dátum splatnosti,

5. výška návratnej finančnej výpomoci k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

6. výška návratnej finančnej výpomoci k 31. decembru predchádzajúceho účtovného obdobia.

(4) Časové rozlíšenie

a) popis významných položiek časového rozlíšenia,

b) informácie o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384 podľa čl. VI druhého bodu.

Čl. V

Informácie o výnosoch a nákladoch

(1) Výnosy

Popis a výška významných položiek výnosov

a) tržby za vlastné výkony a tovar,

b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob,

c) aktivácia,

d) daňové výnosy a colné výnosy a výnosy z poplatkov,

e) finančné výnosy,

f) mimoriadne výnosy,

g) výnosy z transferov,

h) ostatné výnosy, napríklad pokuty, penále, úroky z omeškania a výnosy z poplatkov,

i) výnosy v členení podľa rozpočtových programov.

(2) Náklady

Popis a výška významných položiek nákladov

a) spotrebované nákupy,

b) služby,

c) osobné náklady,

d) dane a poplatky,

e) odpisy, rezervy a opravné položky,

f) finančné náklady,

g) mimoriadne náklady,

h) náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov,

i) ostatné náklady,

j) náklady podľa rozpočtových programov.

(3) Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií

Čl. VI

Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektami verejnej správy

(1) Záväzky z prijatých transferov v členení podľa jednotlivých položiek súvahy v tejto štruktúre:

a) stav záväzku z dôvodu prijatých transferov k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,

b) + zvýšenie záväzku z transferu v bežnom účtovnom období

c) - zníženie záväzku z transferu v bežnom účtovnom období

d) stav záväzku z dôvodu prijatých transferov k 31. decembru bežného účtovného obdobia.


(2) Pohľadávky z poskytnutých transferov v rámci konsolidovaného celku štátnej správy, obce a vyššieho územného celku v tejto štruktúre:

a) stav pohľadávky z dôvodu poskytnutých transferov k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,

b) stav pohľadávky z dôvodu poskytnutých transferov k 31. decembru bežného účtovného obdobia.

Čl. VII

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

(1) Deriváty

Popis významných derivátov.

(2) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Popis významných položiek majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi a popis tohto zabezpečenia.

(3) Ďalšie informácie

Informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o odpísaných pohľadávkach, o záväzkoch z finančného prenájmu.

ČI. VIII

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

(1) Iné aktíva a iné pasíva

a) opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv,

b) opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:

1. možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo

2. povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť,

c) zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou.

(2) Ostatné finančné povinnosti

Významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch; pri každej položke sa uvádza jej popis, výška a údaj, či sa netýka spriaznených osôb

a) povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,

b) povinnosti z opčných obchodov,

c) zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv,

d) povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,

e) iné povinnosti.

Čl. IX

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

a) suma peňažných príjmov a hodnota nepeňažných príjmov členov orgánov účtovnej jednotky v bežnom účtovnom období, pričom sa uvádzajú údaje samostatne za každý orgán,

b) suma úverov a záruk, údaje o zárukách poskytnutých účtovnou jednotkou za záväzky členov jednotlivých orgánov v súlade s osobitnými predpismi, pričom sa uvádzajú údaje samostatne za každý orgán,

c) údaj podľa písmen a) a b) za bývalých členov týchto orgánov, ak sa príjmy naďalej poskytujú alebo ak výhoda trvá.

Čl. X

Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

(1) Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

a) zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami, a to

1. druh obchodu, napríklad kúpa alebo predaj, poskytnutie služby, obchodné zastúpenie, licencie, transféry, know-how, úver, pôžička, výpomoc a záruka,

2. charakteristika významných obchodov, a to najmä hodnotové vyjadrenie obchodu alebo percentuálne vyjadrenie obchodu k celkovému objemu obchodov realizovaných účtovnou jednotkou, informácia o neukončených obchodoch v hodnotovom vyjadrení obchodu alebo percentuálnom vyjadrení obchodu k celkovému objemu obchodov realizovaných účtovnou jednotkou a informácia o cenách realizovaných obchodov medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami,

b) o obchodoch podľa písmena a), ktoré sú rovnakého druhu a uvádzajú sa kumulovane,

c) opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám.


(2) Informácie podľa odseku 1 sa vykazujú za

a) právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke dcérskou účtovnou jednotkou alebo materskou účtovnou jednotkou,

b) zamestnancov zodpovedných za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a za osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby,

c) právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v písmene b) vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkovane,

d) osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov štatutárnych orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch účtovných jednotiek; vplyvom sa rozumie priamy vplyv aj sprostredkovaný vplyv,

e) osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou,

f) osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá.

Čl. XI

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu v tejto štruktúre:

a) príjmy bežného rozpočtu s uvedením zdroja financovania, názvu príjmu, výška príjmu podľa schváleného rozpočtu, rozpočtu po zmenách a skutočnosti za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie,


b) príjmy kapitálového rozpočtu s uvedením zdroja financovania, názvu príjmu, výška príjmu podľa schváleného rozpočtu, rozpočtu po zmenách a skutočnosti za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie,


c) výdavky bežného rozpočtu s uvedením programu, zdroja financovania, názvu výdavku, výšky výdavku podľa schváleného rozpočtu, rozpočtu po zmenách a skutočnosti za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie,


d) výdavky kapitálového rozpočtu s uvedením programu, zdroja financovania, názvu výdavku, výšky výdavku podľa schváleného rozpočtu, rozpočtu po zmenách a skutočnosti za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie,


e) finančné operácie s finančnými aktívami za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.


f) výška dlhu podľa osobitného predpisu5) za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

Čl. XII

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

a) pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením dôvodu týchto zmien,

b) dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek,

c) zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku,

d) vydané dlhopisy a iné cenné papiere,

e) zmena právnej formy účtovnej jednotky,

f) mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad živelné pohromy,

g) iné mimoriadne skutočnosti.

Tabuľka č. 1

Tabuľka k článku I – Identifikačné údaje účtovnej jednotky

tabuľka01

Tabuľka č. 2

Tabuľka k článku I ods. 3 – Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

tabuľka02

Tabuľka č. 3

Tabuľka k článku I ods. 3 – Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

tabuľka03

Tabuľka č. 4

Tabuľka k článku I ods. 3 – Iné právnické osoby v zakladateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

tabuľka04

Tabuľka č. 5

Tabuľka k článku II ods. 1

tabuľka05

Tabuľka č. 6

Tabuľka k článku II ods. 2 – Zmeny účtovných metód a účtovných zásad

tabuľka06

Tabuľka č. 7

Tabuľka k článku II ods. 2 – Zmeny účtovných metód a účtovných zásad

tabuľka07

Tabuľka č. 8

Tabuľka k čl. III. A ods. 1 a 2 – Neobežný majetok

tabuľka08

Tabuľka č. 9

Tabuľka č. 1 k čl. III. A ods. 3 – Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach (r. 025 až 026 súvahy)

tabuľka09

Tabuľka č. 10

Tabuľka č. 1 k čl. III. A ods. 4 – Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere (r. 027 až 028 súvahy)

tabuľka10

Tabuľka č. 11

Tabuľka č. 2 k čl. III. A ods. 4 – Dlhodobé pôžičky (r. 029 a 030 súvahy)

tabuľka11

Tabuľka č. 12

Tabuľka č. 3 k čl. III. A ods. 4 – Významné položky ostatného dlhodobého finančného majetku (r. 031 súvahy)

tabuľka12

Tabuľka č. 13

Tabuľka č. 1 k čl. III. B ods. 1 – Vývoj opravnej položky k zásobám

tabuľka13

Tabuľka č. 14

Tabuľka č. 2 k čl. III. B ods. 1 – Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

tabuľka14

Tabuľka č. 15

Tabuľka č. 3 k čl. III. B ods. 1 – Spôsob a výška poistenia zásob

tabuľka15

Tabuľka č. 16

Tabuľka č. 1 k čl. III. B ods. 2 – Významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy

tabuľka16

Tabuľka č. 17

Tabuľka č. 2 k čl. III. B ods. 2 – Opravné položky k pohľadávkam

tabuľka17

Tabuľka č. 18

Tabuľka č. 3 k čl. III. B ods. 2 – Pohľadávky podľa doby splatnosti

tabuľka18

Tabuľka č. 19

Tabuľka č. 4 k čl. III. B ods. 2 – Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

tabuľka19

Tabuľka č. 20

Tabuľka č. 1 k čl. III. B ods. 3 – Významné zložky krátkodobého finančného majetku podľa jednotlivých položiek súvahy

tabuľka20

Tabuľka č. 21

Tabuľka č. 2. k čl. III. B ods. 3 – Krátkodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

tabuľka21

Tabuľka č. 22

Tabuľka č. 3 k čl. III. B ods. 3 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

tabuľka22

Tabuľka č. 23

Tabuľka č. 1 k čl. III. B ods. 4 – Poskytnuté návratné finančné výpomoci (riadky 098 a 104 súvahy)

tabuľka23

Tabuľka č. 24

Tabuľka č. 2 k čl. III. B ods. 4 – Opravné položky k poskytnutým návratným finančným výpomociam

tabuľka24

Tabuľka č. 25

Tabuľka k čl. III. B ods. 5 – Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív

tabuľka25

Tabuľka č. 26

Tabuľka k čl. IV. A – Vlastné imanie

tabuľka26

Tabuľka č. 27

Tabuľka k čl. IV. B ods. 1 – Rezervy dlhodobé

tabuľka27

Tabuľka č. 28

Tabuľka k čl. IV. B ods. 1 – Rezervy krátkodobé

tabuľka28

Tabuľka č. 29

Tabuľka č. 1 k čl. IV. B ods. 2 – Záväzky podľa doby splatnosti

tabuľka29

Tabuľka č. 30

Tabuľka č. 1 k čl. IV. B ods. 3 – Bankové úvery

tabuľka30

Tabuľka č. 31

Tabuľka č. 2 k čl. IV. B ods. 3 – Vydané dlhopisy (r. súvahy 150 a 176)

tabuľka31

Tabuľka č. 32

Tabuľka č. 3 k čl. IV. B ods. 3 – Prijaté návratné finančné výpomoci

tabuľka32

Tabuľka č. 33

Tabuľka k čl. IV. B ods. 4 – Významné položky časového rozlíšenia na strane pasív

tabuľka33

Tabuľka č. 34

Tabuľka k článku V. ods 3 – Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií

tabuľka34

Tabuľka č. 35

Tabuľka k čl. VI. ods. 1 – Záväzky z prijatých transferov

tabuľka35

Tabuľka č. 36

Tabuľka k čl. VI. ods. 1 – Poskytnuté transfery podľa subjektov (r. súvahy 043 a 044)

tabuľka36

Tabuľka č. 37

Tabuľka k čl. VII. ods. 1 – Deriváty

tabuľka37

Tabuľka č. 38

Tabuľka k čl. VII. ods. 2 – Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

tabuľka38

Tabuľka č. 39

Tabuľka k čl. VII. ods. 2 – Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

tabuľka39

Tabuľka č. 40

Tabuľka č. 1 k čl. VIII. ods. 1 – Ďalšie informácie o iných aktívach a iných pasívach

tabuľka40

Tabuľka č. 41

Tabuľka č. 2 k čl. VIII. ods. 1 – Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou

tabuľka41

Tabuľka č. 42

Tabuľka k čl. VIII. ods. 2 – Ostatné finančné povinnosti

tabuľka42

Tabuľka č. 43

Tabuľka k čl. IX. – Informácie o výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

tabuľka43

Tabuľka č. 44

Tabuľka č. 1 k čl. XI – Príjmy bežného rozpočtu

tabuľka44

Tabuľka č. 45

Tabuľka č. 2 k čl. XI – Výdavky bežného rozpočtu

tabuľka45

Tabuľka č. 46

Tabuľka č. 3 k čl. XI – Príjmy kapitálového rozpočtu

tabuľka46

Tabuľka č. 47

Tabuľka č. 4 k čl. XI – Výdavky kapitálového rozpočtu

tabuľka47

Tabuľka č. 48

Tabuľka č. 5 k čl. XI – Finančné operácie príjmové

tabuľka48

Tabuľka č. 49

Tabuľka č. 6 k čl. XI – Finančné operácie výdavkové

tabuľka49

Tabuľka č. 50

Tabuľka č. 7 k čl. XI – Výška dlhu

tabuľka50

Poznámky pod čiarou

5) Napríklad zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.