Vyhláška č. 428/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

Čiastka 100/2013
Platnosť od 14.12.2013
Účinnosť od 01.01.2014

OBSAH

428

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

zo 4. decembra 2013,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 5 a § 374 ods. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, § 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 561 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení vyhlášky č. 417/2006 Z. z., vyhlášky č. 120/2007 Z. z., vyhlášky č. 389/2008 Z. z., vyhlášky č. 11/2009 Z. z., vyhlášky č. 95/2009 Z. z., vyhlášky č. 450/2009 Z. z., vyhlášky č. 148/2011 Z. z., vyhlášky č. 94/2012 Z. z., vyhlášky č. 327/2012 Z. z. a vyhlášky č. 105/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Doterajší text § 139c sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Ak sa odvolanie podané proti rozhodnutiu vydanému v súvislosti so spracovaním hromadného podania podľa § 139b predkladá odvolaciemu súdu, zapíše sa do toho súdneho registra odvolacej agendy krajského súdu, do ktorého by sa podľa povahy veci zapísali odvolania proti rozhodnutiam o podaniach, ktoré tvoria hromadné podanie.“.

2. V § 163 ods. 1 písm. i) sa vypúšťa slovo „Ers,“.

3. V § 206 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Súdne spisy exekučnej agendy sa odovzdávajú do registratúrneho strediska až potom, keď súdny exekútor vráti súdu poverenie na vykonanie exekúcie a doručí súdu konečné vyúčtovanie exekučného konania.“.

4. V § 263e sa slová „súdnych registrov pred 1. januárom 2014, ktoré sa od 1. januára 2014 zapisujú do súdnych registrov Tk a Ers, sa vedú v pôvodnom registri“ nahrádzajú slovami „súdneho registra T pred 1. januárom 2014, ktoré sa od 1. januára 2014 zapisujú do súdneho registra Tk, sa vedú v súdnom registri T“.

5. V prílohe č. 1 časti I „Prehľad súdnych registrov a používané skratky súdnych registrov“ prehľad súdnych registrov okresného súdu znie:

TCCbKPSDEErRoRobUULJP
TCCbKPSDEErRoRobUULJP
TkCprZmRPPOmScudDdEmErd     
TvCdCdPvNcKRPs DcudEdErcud     
NtCcudCbcud Po  Ecud      
Pp CbR Pu         
Td Cbd Pd         
Tp CbBu Pcud         
Tcud CbHs           
Pr Cbi           
M CbZm           
Ntt CbVO           

“.

6. V prílohe č. 1 časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu“ písmene E prvom bode sa v písmene k) vypúšťajú slová „alebo nesvojprávnemu“.

7. V prílohe č. 1 časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu“ písmene I sa vypúšťa druhý bod.

Doterajšie body 3 a 4 sa označujú ako body 2 a 3.

8. V prílohe č. 1 časti III „Zapisovanie do súdnych registrov krajského súdu – súdne registre odvolacej agendy“ písmene A štvrtom bode sa vypúšťa slovo „Ers,“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2014.


Tomáš Borec v. r.